ࡱ> !_ bjbj .ZbbNNN&&&&&&&&&' &?T)))))w9 :,5:jllllll$ENi&M:5w9M:M:&&))= >>>M:&)&)j>M:j>>ț)0!M:LV0?M:|țțn&6 M:M:>M:M:M:M:M::M:M:M:?M:M:M:M:M:M:M:M:M:M:M:M:M:N n%: PH LC III BIU MU QUN L BIN SON GIO TRNH, SCH CHUYN KHO, TI LIU THAM KHO (GIO TRNH) TRONG TRNG I HC CNG ON Mu 3.1 - Ph lc III (Mu 1.1.- Ph lc I) TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... THNG BO V VIC NG K NHIM V KHOA HC CNG NGH NM HC 201...... - 201.......... Cn c vo Quyt nh s 334/Q-HC 03/6/2015 ca Hiu trng Trng i hc Cng on v vic Ban hnh Qui nh ch lm vic ca ging vin. Cn c vo chng trnh cng tc hng nm ca Nh trng, Hiu trng thng bo ng k nhim v khoa hc v cng ngh nm hc 20.... - 20...., nh sau: 1. i tng ng k: 2. Ni dung ng k: 3. Yu cu: 4. Trnh t ng k v xt duyt Trong qu trnh trin khai thc hin, c vn pht sinh, cc b phn, c nhn phn nh vi Ban Gim hiu (qua phng Qun l khoa hc). Ni nhn: - Ban gim hiu - Cc b phn - Lu VT, QLKHHiu trng  Mu 3.2.- Ph lc III TRNG I HC CNG ON CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM B PHN: & & & & & & & & & & c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... PHIU NG K BIN SON GIO TRNH Tn gio trnh: S tn ch: & & & & & & . i tng s dng gio trnh: Tng quan mn hc: Ch bin: Tham gia bin son: Tm tt ni dung chnh theo tng chng, mc ca gio trnh: (gm c mc tiu hc tp, ni dung chnh, ti liu tham kho, hng dn t hc) Thi gian hon thnh: S trang bin son (d kin): D tr kinh ph: Bng ch: Ti liu tham kho: Xc nhn ca b phnNgi ng k (k, ghi r h tn) Mu 1.3 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc THUYT MINH BIN SON GIO TRNH THNG TIN CHUNG V BIN SON GIO TRNH Tn gio trnh: S tn ch: i tng s dng gio trnh: Thi gian thc hin - Thi gian bt u: - Thi gian kt thc: Ch bin: H tn: & & & & & & & & & .. Nm sinh: ....................... Nam/ N: .................... Hc hm/hc v: Chc v: in thoi: C quan: Nh ring: Mobile: Tn n v cng tc : Cn b tham gia vit gio trnh (Nu c) TTH tnHc hm/hc vB phn NI DUNG KHOA HC CA GIO TRNH 1. Tnh cp thit bin son gio trnh 2. Tng quan tnh hnh nghin cu 3. Mc tiu gio trnh 4. Phng php nghin cu (Cch tip cn c th; tnh hp l ca cc phng php thc hin) 5. Ni dung chi tit (km theo cng chi tit cc Phn, Chng, Mc d kin trnh by trong bo co ton vn gio trnh) 6. Ti liu tham kho 7. Tin thc hin: (Ghi r tin trnh thc hin ti theo thi gian) TTCc ni dung cng vic ch yu cn c thc hinKt qu t cThi gian (Bt u kt thc)Ngi thc hin D KIN KT QU 1. Yu cu khoa hc i vi sn phm d kin to ra - S /biu - Bng s liu/ Tp x l s liu - Bn gio trnh 2. Kh nng ng dng 3. Phng thc v a ch chuyn giao kt qu nghin cu KINH PH THC HIN: Tng kinh ph: Bng ch: Trong : Kinh ph s nghip khoa hc v cng ngh: Cc ngun kinh ph khc: ........., ngy ........ thng nm 200 B PHN CH BIN HIU TRNG Mu 3.4 - Ph lc III TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc S: .........../Q-HC H Ni, ngy& & thng& & nm & ... QUYT NH V vic thnh lp Hi ng xt duyt cng gio trnh nm hc 20.... - 20.... HIU TRNG TRNG I HC CNG ON Cn c Quyt nh s 1893/Q-TL ngy 28/12/2001 ca Tng Lin on Lao ng Vit Nam v chc nng, nhim v ca Hi ng khoa hc Trng i hc Cng on Cn c Qui ch T chc va hoa#t #ng cu a Trng a#i ho#c Cng oan (ban hanh kem theo Quyt i#nh s 1055/Q-TL ngay 19/8/2014 cu a oan Chu ti#ch T ng Lin oan Lao #ng Vi#t Nam); Theo ngh ca ng/b Trng phng QLKH; QUYT NH: iu 1. Thnh lp Hi ng xt duyt cng gio trnh: "............" (TS. Nguyn Vn A - B phn - Ch bin), gm: TTH v tnn vNhim v1Ch tch hi ng2Th k hi ng3y vin4y vin5y viniu 2. Hi ng thc hin nhim v, quyn hn theo qui nh ti Quyt nh s 13/2004/Q-BKH&CN ngy 25/5/2004 ca B trng B Khoa hc v Quyt nh s 1893/Q-TL ngy 28/12/2001 ca Tng Lin on Lao ng Vit Nam v chc nng, nhim v ca Hi dng khoa hc Trng i hc Cng on iu 3. Cc b phn, c nhn lin quan chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny. HIU TRNG Ni nhn: Nh iu 3, Lu VT,QLKH. Mu 3.5 - Ph lc III TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... PHIU NH GI THUYT MINH CNG GIO TRNH H v tn thnh vin Hi ng: Tn gio trnh: Ch bin: Quyt nh thnh lp Hi ng s: & & & /Q-HC ngy & .. thng & .nm 20& Ngy hp: & ./& & /20& . a im: kin nh gi, nhn xt: im nh gi theo cc ni dung sau TTNi dung nh giim ti aim nh gi1Xc nh c tnh cp thit ca bin son gio trnh102Tng quan c tnh hnh nghin cu trong, ngoi nc. 103Xc nh mc tiu bin son gio trnh r rng, c th.054Xc nh tin , phng php nghin cu ph hp.155Xc nh c cc ni dung nghin cu ph hp.406Kh nng ng dng, pht trin sau khi kt thc.20Cng100Kinh ph ti a thc hin bin son: Bng ch: ngh: Ghi ch: Xp loi theo im trung bnh ca thnh vin Hi ng (t 75 n 100 im: u tin ph duyt; t 50 n di 75 im: Ph duyt; di 50 im: Khng ph duyt). Thnh vin Hi ng (K, ghi r h tn) Mu 3.6 - Ph lc III TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... BIN BN HP HI NG (Xt duyt thuyt minh cng gio trnh) Tn gio trnh : Dnh cho i tng: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Ch bin: & & & & & & & Thnh vin Hi ng: & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Ch tch Hi ng. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Phn bin . & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Phn bin . & & & & & & & & & & & & & & & & & .. y vin. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Th k. C mt: Vng mt: Danh sch vng mt: i biu tham d: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Thi gian: ngy & . thng & & nm 20& . a im: & & & & & & & & & & & Ni dung: Th k cng b quyt nh thnh lp hi ng Ch tch Hi ng cng b chng trnh lm vic ca Hi ng Ch bin trnh by tm tt cng. kin ca cc thnh vin trong hi ng. 3. Gii trnh ca Ch bin: 4. kin ca Ch tch hi ng: 5. Kt qu b phiu vi tng s im l: & & . im trung bnh : & & & & 6. Kt lun ca Hi ng: & & & & & & .. 7. Kinh ph ti a ngh ph duyt: Bng ch: Bui nh gi kt thc vo & & & & & cng ngy. Th k Ch tch Hi ng Mu 3.7 - Ph lc III TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc S: .........../Q-HC H Ni, ngy& & thng& & nm & ... QUYT NH V vic giao khon bin son gio trnh & HIU TRNG TRNG I HC CNG ON Cn c Quyt nh s 1893/Q-TL ngy 28/12/2001 ca Tng Lin on Lao ng VIt Nam v chc nng, nhim v ca Hi dng khoa hc Trng i hc Cng on Cn c Qui ch T chc va hoa#t #ng cu a Trng a#i ho#c Cng oan (ban hanh kem theo Quyt i#nh s 1055/Q-TL ngay 19/8/2014 cu a oan Chu ti#ch T ng Lin oan Lao #ng Vi#t Nam); Cn c vo bin bn ca Hi ng xt duyt thuyt minh cng gio trnh, ngy & thng & . nm 20& Theo ngh ca ng/b Trng phng QLKH; QUYT NH: iu 1. Giao khon bin son gio trnh: & do & & lm ch bin. Kinh ph thc hin bin son gio trnh: & .. (C bn thuyt minh v k khai chi tit km theo) Thi gian hon thnh: & & . thng. iu 2. ng/B ch bin gio trnh v nhm nghin cu (Nu c) chu trch nhim trin khai bin son v bo co kt qu v Phng Qun l Khoa hc t chc nghim thu ng thi gian ng k. iu 3. Phng Ti v, Phng Qun l khoa hc; b phn & .. , Ch bin v nhm tham gia bin son chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny. HIU TRNG Ni nhn: Nh iu 3, Lu VT,QLKH. Mu 3.8 - Ph lc III TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc S: .........../HKH-HC H Ni, ngy& & thng& & nm & ... HP NG GIAO KHON (Trin khai bin son gio trnh) Cn c B Lut dn s s 33/2005/QH11, ngy 14/6/2005 ca Nc Cng ha X hi Ch ngh)a Vit Nam. Cn c Quyt nh s& & ngy & & . ca Hiu trng Trng i hc Cng on v vic giao khon bin son gio trnh & & & & & & Hm nay, ngy ...................., ti Trng i hc Cng on i din bn giao khon: TRNG I HC CNG ON ng: ................ Chc v: .................... Ti khon: & & & & & & & . Ti: & & & & & & & & & & .. M s thu: & & & & & & & i din bn nhn khon: ng: & & & & & & & & & & & & & & & & & & Ch bin Chc v: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & M s thu: & & & & & & & & & & & & .. Hai bn k kt hp ng giao khon vi ni dung sau: A. Ni dung, trch nhim v quyn li ca bn nhn khon 1. Ni dung cng vic: T chc thc hin bin son gio trnh theo Quyt nh ca Hiu trng trng i hc Cng on.   z R  ķj[N?7h eCJaJh e5@CJOJQJaJh e5CJOJQJaJh e6CJOJQJ]aJ*jh eCJOJQJUaJmHnHuh e5CJOJQJ\aJ$h e5CJOJQJaJmHnHuh e5OJQJaJh eOJQJaJh e5CJOJQJaJh eCJOJQJaJh e6CJOJQJaJ-jh e6CJOJQJUaJmHnHuh eCJaJh el x z  t >h d` $d`a$ $d`a$ "$ !a$" !d $da$$ BDƲwdQBdh e6CJ]aJmHsH$h e5CJOJQJ\aJmHsH$h e56CJOJQJaJmHsH!h e6CJOJQJaJmHsH'h e56>*CJOJQJaJmHsH*h e56>*CJOJQJ\aJmHsH'h e56CJOJQJ\aJmHsHh eCJaJh eCJaJ!h e5CJOJQJaJmH*sH*h e5CJOJQJaJh eCJOJQJaJ8j$d$If`a$$d$Ifa$d$If] $da$ $d`a$ d` :Bw$ dpxxa$ $dpxxa$$a$ "$ !a$" !dQkd$$Ifl0S)%7Q t644 la Pd:>B¸žynbUH9h e56CJOJQJaJh e5CJOJQJaJh e5CJOJQJaJh eCJOJQJaJh e6OJQJ^Jh e6CJOJQJ]aJ*jh eCJOJQJUaJmHnHuh e5CJOJQJ\aJh e5OJQJaJh eOJQJaJ$h e5CJOJQJaJmHnHuh eCJOJQJaJh e5CJOJQJaJ!h e5CJOJQJaJmHsH\X"$ !#7^7a$!$ & F" zFt"dxx^`a$$ t"dxxa$$ & F" zt"dxx^`a$VX\F@BPXz $&NPZDwd$h e5CJOJQJaJmHnHuh e5OJQJaJh eOJQJaJh e5CJOJQJaJh e6CJOJQJaJh eCJOJQJaJh e5CJOJQJaJh eCJOJQJaJh e6CJOJQJaJh e56CJOJQJaJh e5CJOJQJaJh eCJOJQJaJ& &NPR`bdfj`ZPP " !^" ! " !Q^QQkdJ$$Ifl0v)%45 t644 la7"$ !#$Ifa$" !Q$If^Q`"$ !#$If^a$ " !$If fhjlDBD<h$ t"d^a$$ & F# t"|d`|a$$ & F# t"|d`|a$ & F#" !d " !P^P " !^D 6,X< !!Z"D###Ϸ~~ujh e5OJQJaJh e6OJQJh eCJOJQJaJmHsHh e56CJOJQJaJh e5CJOJQJaJh e56OJQJaJh eCJOJQJaJh eCJOJQJaJh eCJOJQJaJ*jh eCJOJQJUaJmHnHuh e5CJOJQJ\aJ(h\~,X$ t"d$Ifa$d$ 5# /d^/a$$ 5[# /d^/a$ 5[# /d^/$ & F# t"|d`|a$ |d^`| aOOOO$ t"d$Ifa$kd$$Ifl\8 pT t0644 laaOOOO$ t"d$Ifa$kd7$$Ifl\8 pT t0644 laFa[VPEP hd`hh`h & F#h^hkd$$Ifl\8 pT t0644 la~ H h d$If hd`h $hd`ha$ h j l n p r t NCCCCC d$Ifkds$$Iflr/')%/x t0644 lalt v x z | ~ NCCCCC d$Ifkd$$Iflr/')%/x t0644 lal !N=-= & F#d00XDYDhd00XDYD^hkd$$Iflr/')%/x t0644 lal !,!r!!!2"Z"|"""#8#D##### $$Ifa$ $If$xa$ "$ !h^ha$"$ !88"Y^Ya$ & F#d00XDYDhd00XDYD^hd d`###########.$0$$$%t%x%z%%¶¶|iZD8h eCJOJQJaJ*jh eCJOJQJUaJmHnHuh e5CJOJQJ\aJ$h e5CJOJQJaJmHnHuh e5OJQJaJh eOJQJaJh eCJOJQJaJh e5CJOJQJaJh eCJOJQJaJh eCJOJQJaJ!h e5CJOJQJaJmHsHh e5OJQJaJmHsHh eCJOJQJaJmHsHh e5CJOJQJaJ######### $$Ifa$bkdM$$IflF & \ +&  44 la##.$0$$t%z%%%z&&&&yo $da$$a$$a$$a$" !dbkd$$IflF & \ +&  44 la %%%%z&|&&&&&&))) *8*ɲ|paQEQ4 h e56OJQJaJmH*sH*h eCJOJQJaJh eCJOJQJaJmH*sH*h e5CJOJQJ\aJh eCJOJQJaJh eCJOJQJaJh e5CJOJQJaJh e5CJOJQJaJh e5CJOJQJ\]aJ-jh e6CJOJQJUaJmHnHuh e6OJQJ^JaJh e6CJOJQJ]aJh eCJOJQJaJh e6CJOJQJ]aJ&&4() *8**(+.+B+P+b+$d$Ifa$ $da$ $da$$a$ $d`a$ $da$ $ da$ 8*:*H*J* ,,$-N.P.^.h.v... /˽~kYKY;.h e5CJOJQJaJh eCJOJQJaJmH*sH*h e@CJOJQJaJ"h e@CJOJQJaJmH*sH*%h e5@CJOJQJaJmH*sH*h e5@CJOJQJaJh e5CJOJQJ\aJh e5@CJOJQJaJ"h e@CJOJQJaJmH*sH*h e@CJOJQJaJ"h e@CJOJQJaJmH*sH*%h e5@CJOJQJaJmH*sH*h e5@CJOJQJaJb+d+h+j+l++aSSSS$d$Ifa$kd$$Ifl\^)%e f t0644 lal++++++aSSSS$d$Ifa$kd$$Ifl\^)%e f t0644 lal++++++aSSSS$d$Ifa$kd1$$Ifl\^)%e f t0644 lal++++++aSSSS$d$Ifa$kd$$Ifl\^)%e f t0644 lal+++++,aSSSS$d$Ifa$kdm$$Ifl\^)%e f t0644 lal, ,N... /aWMI:d^` $da$ $da$kd $$Ifl\^)%e f t0644 lal / /:/T///0000.1011111222203x3 " & F !8" " & F !8" "$ !a$$a$" ! & Fdd / /V////00n00000,1.10111111122N222222303v3x333H4N4P4R44Ѿ~oddh eCJOJQJ\h e6CJOJQJ^JaJh e6CJOJQJ]aJh eCJOJQJaJ*jh eCJOJQJUaJmHnHuh e5CJOJQJ\aJ$h e5CJOJQJaJmHnHuh e5OJQJaJh eOJQJaJh eCJOJQJaJh e5CJOJQJaJ'x3~33333Ekd$$Ifl\t"40!4 la "$ !8"$Ifa$"$ !8"x$If`xa$33H4N4P4R4.kdR $$Ifl\t"40!4 la "$ !8"$Ifa$*$ 8"$If`a$*$ 8"$If^`a$R4V4444449kd $$Ifl\t"40!4 la " !8"$If"$ !8"$Ifa$*$ 8"$If`a$44D566667"727888888"9$9x999h:l:n:~:::::źvgvXh e6CJOJQJ^JaJh e6CJOJQJ]aJh eCJOJQJaJ*jh eCJOJQJUaJmHnHuh e5CJOJQJ\aJ$h e5CJOJQJaJmHnHuh e5OJQJaJh eOJQJaJh e6CJOJQJaJh e5CJOJQJaJh eCJOJQJ\h eCJOJQJaJ4D5J5L5N5R559kd $$Ifl\t"40!4 la " !8"$If"$ !8"$Ifa$*$ 8"$If`a$55555"6(6*6LkdM $$Ifl\t"40!4 la " !8"$If"$ !8"$Ifa$*6,606666g[[L["$ !8"$Ifa$ " !8"$Ifkd $$Ifl\t"40!4 la 666666gXXXL " !8"$If"$ !8"$Ifa$kd $$Ifl\t"40!4 la 66672788g\T\I= " !8"^ "$ !8"a$" !8" " & F !8"kdH $$Ifl\t"40!4 la 88"9$99h:n:::B;D;h;;;<^<<<=T= & F 5d $ 8"da$ 8"d$a$" !d " !8"^::B;D;`;h;;;;;<~===>J>Z>v>>>?@N@\@@@A A(AFAXAAA BBBBCCCCCDܔ܈{qh eOJQJaJh e5CJOJQJaJh eCJOJQJaJh e6CJOJQJaJh e@CJOJQJaJ h e56@CJOJQJaJh e5@CJOJQJaJh e5CJOJQJaJh eCJOJQJaJh eOJQJ^Jh eCJOJQJ^JaJ)T=~==>v>>>^???@N@\@@@XA$ x8"t"da$$ 8"@da$ 8"d$ & F 8"da$ $ 8"da$ 8"d 8"o#dXAABBBBCCCZDE EEEEEE>F $da$$a$$a$" !dd^`" !8"$ 8"da$$ 8"da$$ 8"da$DZDDEE EBE~EEEEEE@FBFDFIҼylh[OC4h e5CJOJQJ\aJh eCJOJQJaJh eCJOJQJaJh e5CJOJQJaJh eh e5CJOJQJaJh e6OJQJ^JaJh e6CJOJQJ]aJh e6CJOJQJ]aJh eCJOJQJaJh eCJOJQJaJ*jh eCJOJQJUaJmHnHuh e5CJOJQJ\aJ$h e5CJOJQJaJmHnHuh e5OJQJaJ>F@FDF|GII0JHJJKKTMhNNNNNNNd^` & Fddd^`$a$ $d`a$ $da$ $ da$ $da$IVIIIJJ0JHJTJKKTM`MhNNNNNNNNOOO>PǺ聑wlYJh e5CJOJQJ\aJ$h e5CJOJQJaJmHnHuh e5OJQJaJh eOJQJaJh eCJOJQJaJmH*sH*h e5CJOJQJaJh e5CJOJQJaJh e5CJOJQJ\aJh eCJOJQJ\aJ h e56OJQJaJmH*sH*h eCJOJQJaJmH*sH*h eCJOJQJaJh eCJOJQJaJNNO>PDPPPP0Q2QQRnSSS:TTTT"U^UUUpV`W $d`a$$a$ @ d^@ " !d>PBPDP~PPPPP0QnSSSSzTTTTUUpV`WJ.vҴxkxkxkxixkxkx\Rh eCJOJQJh e5CJOJQJaJUh e5CJOJQJaJh eCJOJQJaJh eCJOJQJaJmHsHh e6CJOJQJ^JaJ!h e5CJOJQJaJmHsHh e6CJOJQJ]aJh e6CJOJQJ]aJh eCJOJQJaJh eCJOJQJaJ*jh eCJOJQJUaJmHnHu2. Trch nhim: Thc hin Hp ng bin son v bo co tin thc hin theo ng quy nh v thi gian, cng c duyt v bo m cht lng. C th: - Ni dung: - Hnh thc: - Np sn phm: + Np 05 bn tho bo co tng hp, 05 bn bo co tho tm tt cho bn A trc 10 ngy k t ngy kt thc hp ng lm th tc nghim thu; + Np 1 bn bo co tng hp, 1 bn bo co tm tt v mt )a CD (sau khi sa theo kt lun ca Hi ng nghim thu) cho bn A chm nht 30 ngy k t ngy hp Hi ng nghim thu; - Phi hon tr kinh ph tm ng nu gio trnh khng hon thnh ng tin hoc nghim thu khng t. 3. Quyn li: c hng mi quyn li v NCKH, c tnh gi NCKH, c h tr tin in n, sa cha l& & .. (& & & & & & & & & & .) B. Trch nhim v ngh)a v ca bn giao khon 1.Trch nhim: To iu kin bn nhn khon hon thnh cng vic, tm ng cho bn nhn khon 30% gi tr hp ng, thanh ton s tin cn li sau khi nghim thu v np sn phm. 2. Ngh)a v: T chc nghim thu sn phm C. iu khon chung - Thi gian thc hin: T ngy k quyt nh giao bin son gio trnh n ht ngy& & .......Trong trng hp thc hin khng kp tin phi xin php gia hn v c Hiu trng duyt (thi gian gia hn khng qu 90 ngy) - Gio trnh phi c Hi ng nghim thu xp t loi t tr ln. - Hai bn c trch nhim thc hin Hp ng, nu vi phm s b x pht theo quy nh ca Php lut dn s. Hp ng ny c lp thnh 4 bn, c gi tr php l nh nhau gi n Hi ng Khoa hc Nh trng, phng Khoa hc, phng Ti v, ngi nhn khon. I DIN BN GIAO KHON I DIN BN NHN KHON Mu 3.9 - Ph lc III TRNG I HC CNG ON CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM B PHN ................... c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... BO CO TIN THC HIN BIN SON GIO TRNH Thng tin chung: Tn Gio trnh: Ch bin: C quan ch tr: Ni dung ng k bin son gio trnh: Ni dung trin khai theo hp ng: Thi gian nghin cu: T thng& & .nm& & n thng& & nm& & Kinh ph c duyt trong nm: nhn: Ni dung thc hin v sn phm c: Ni dung cha hon thnh (theo hp ng, nguyn nhn): Kinh ph chi cho cc ni dung, quyt ton: ngh: Xc nhn ca b phn Ch nhim ti (K, ghi r h tn, ng du) (K, ghi r h tn) Mu 3.10 - Ph lc III TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc S: .........../Q-HC H Ni, ngy& & thng& & nm & ... QUYT NH V vic thnh lp Hi ng nghim thu gio trnh ... HIU TRNG TRNG I HC CNG ON Cn c Quyt nh s 1893/Q-TL ngy 28/12/2001 ca Tng Lin on Lao ng Vit Nam v chc nng, nhim v ca Hi ng khoa hc Trng i hc Cng on; Cn c Quyt nh s: ........./Q-HC ca Hiu trng Trng i hc Cng on v giao khon bin son gio trnh & .thng & & nm 20& . V hp ng S: .........../HKH-HC ngy & /& /20& ca Hiu trng Trng i hc Cng on; Theo ngh ca ng/b Trng phng QLKH; QUYT NH: iu 1. Thnh lp Hi ng nghim thu gio trnh: "............" (TS. Nguyn Vn A - B phn - Ch bin), gm: TTH v tnn vNhim v1Ch tch hi ng2Th k hi ng3Phn bin4Phn bin5y viniu 2. Hi ng thc hin nhim v, quyn hn theo qui nh ti Quyt nh s 13/2004/Q-BKH&CN ngy 25/5/2004 ca B trng B Khoa hc v Quyt nh s 1893/Q-TL ngy 28/12/2001 ca Tng Lin on Lao ng Vit Nam v chc nng, nhim v ca Hi ng khoa hc Trng i hc Cng on iu 3. Cc b phn c lin quan, cc c nhn c tn ti iu 1 chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny. HIU TRNG Ni nhn: Nh iu 3, Lu VT,QLKH. Mu 1.13 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... PHIU NH GI NGHIM THU GIO TRNH - H v tn thnh vin Hi ng: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Tn gio trnh: Ch bin: Quyt nh thnh lp Hi ng s: & & & /Q-HC ngy & .. thng & .nm 20& Ngy hp: & ./& & /20& . a im: kin nh gi, nhn xt: im nh gi theo cc ni dung sau TTNi dung nh giim ti aim nh gi1Xc nh c tnh cp thit ca bin son gio trnh102Tng quan c tnh hnh nghin cu trong, ngoi nc. 103Xc nh mc tiu bin son gio trnh r rng, c th.054Xc nh tin , phng php nghin cu ph hp.155Xc nh c cc ni dung nghin cu ph hp.406Kh nng ng dng, pht trin sau khi kt thc.20Cng100 ngh: Ghi ch: Xp loi theo im trung bnh ca thnh vin Hi ng (t 90 n 100 im: Xut sc; t 80 n di 90 im: tt; t 70 n di 80 im: kh; t 50 n di 70 im: t; di 50 im: Khng t). Thnh vin Hi ng (K, ghi r h tn) Mu 1.14 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... BIN BN HP HI NG (Nghim thu gio trnh) Tn gio trnh : Ch bin: & . Thnh vin Hi ng: & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Ch tch Hi ng. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Phn bin & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Phn bin & & & & & & & & & & & & & & & & & .. y vin. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Th k. C mt: Vng mt: Thi gian hp: ngy & . thng & & nm 20& . a im: & & & & & & & & & Ni dung: Th k cng b quyt nh thnh lp Hi ng Ch tch Hi ng iu kin chng trnh Ch bin trnh by tm tt kt qu . Phn bin c nhn xt kin ca cc thnh vin Hi ng 6. Gii trnh ca Ch bin: 7. Kt qu nh gi: Kt qa b phiu vi tng s im l: & & im - im trung bnh : & & & & ti t loi: & & & . 8. Kt lun ca Hi ng v nhng yu cu chnh sa gio trnh (nu c) Bui nh gi kt thc vo & & & . cng ngy. Th k Ch tch Hi ng Mu 1.15 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc S: & & & ./TLH-HC H Ni, ngy& & thng& & nm & ... BIN BN THANH L HP NG GIAO KHON Cn c vo Hp ng s & ../HKH HC ngy & /..../20& v vic thc hin bin son gio trnh gia Hiu trng v Ch bin. Cn c vo Bin bn hp Hi ng nh gi, nghim thu gio trnh: & . ngy & & . Hm nay ngy & . thng & . nm & ., ti: & & & & & & & & & & & . Chng ti gm: i din bn A: ng & & & & & & & & & & & & & & & .., Hiu trng. i din bn B: ng & & & & & & & & & & & & & ..., ch bin gio trnh & & & . . Sau khi xem xt cc kt qu bin son gio trnh ca bn B, i chiu vi hp ng s: & & & & & & k vo ngy & & & vi tng kinh ph l & & & . . Hai bn thng nht thanh l hp ng theo thc t m ch bin thc hin vi tng kinh ph l: & & & . (S tin bng ch: & & & & ...) 1. Bn B hon thnh nhim v v giao np sn phm cho bn A vo ngy .............................................................. nh gi cht lng sn phm: & & & & & & & & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Thi gian thc hin: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Lu c bit: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . 2. Tng s kinh ph theo hp ng: & & & & & & & & & & & & & . S kinh ph nhn trc l: & & & & & & & & & & & & & & & & .. S kinh ph cn li l:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & Hai bn nht tr nghim thu nhim v v k bin bn thanh l hp ng. Bin bn lm thnh 2 bn do hai bn gi. H Ni, ngy thng nm i din bn A Hiu trngi din bn B Ch bin Mu 1.16 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm 20... NGH THANH TON KINH PH VIT GIO TRNH: & Knh gi: - Hiu trng Trng i hc Cng on - Phng Qun l khoa hc - Phng Ti v - H tn ngi thanh ton:..................................................................................... - B phn: .................................................................................................................. - Tn gio trnh: ................................................................................................. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ - Ni dung thanh ton: Bin son gio trnh a/ ngh thanh ton s tin............................................................................ b/ tm ng trc:......................................................................................... c/ S tin cn li xin thanh ton: ...................................................................... Vit bng ch:................................................................................................... Cc chng t ti liu c lin quan trc tip: 1. Quyt nh thc hin (01) 2. Quyt nh nghim thu (01) 3. Bin bn nghim thu (01) 4. Hp ng giao khon (02) 5. Bin bn thanh l hp ng (02) Knh ngh Hiu trng xem xt, gii quyt HIU TRNGPHNG TI V PHNG QLKHCH BIN `W<Tp"J.tJtv$dha$ $dh`a$ $d`a$68vjnp B"rfjzR`ǼxixZNǼǼǼǼǼh eCJOJQJaJh e6CJOJQJ^JaJh e6CJOJQJ]aJh eCJOJQJaJ*jh eCJOJQJUaJmHnHuh e5CJOJQJ\aJ$h e5CJOJQJaJmHnHuh e5OJQJaJh eOJQJaJh e5CJOJQJaJh eCJOJQJaJh e@CJOJQJaJh eOJQJ68jp Bf~J" & F 7!xx " & F !xx" & F 7!xx " !xx$a$" !dd^` $d^a$JNZ"vz~jRdd^`" !" & F 7!xx" & F 7!xx " !xx`XHLNDF|m|^Q:-jh e6CJOJQJUaJmHnHuh e6OJQJ^JaJh e6CJOJQJ]aJh e6CJOJQJ]aJh eCJOJQJaJ*jh eCJOJQJUaJmHnHuh e5CJOJQJ\aJ$h e5CJOJQJaJmHnHuh e5OJQJaJh e5CJOJQJaJh eCJOJQJaJ h eCJh eOJQJaJh e6OJQJaJHNDRT$d$Ifa$ $da$$a$ $d`a$ $da$ $ da$ $da$$a$$a$$a$d" !FRT:(*ɽxgXE3"h e@CJOJQJaJmH*sH*%h e5@CJOJQJaJmH*sH*h e5@CJOJQJaJ h e56OJQJaJmH*sH*h eCJOJQJaJh e@CJOJQJaJh eCJOJQJaJh eCJOJQJaJmH*sH*h e5CJOJQJ\aJh eCJOJQJaJh eCJOJQJaJh e5CJOJQJaJh e5CJOJQJaJh e5CJOJQJ\]aJ 248:<`Skd $$Ifl\^)%e f t0644 lal$d$Ifa$`bfhjaSSSS$d$Ifa$kd$$Ifl\^)%e f t0644 lalaSSSS$d$Ifa$kd-$$Ifl\^)%e f t0644 lalaSSSS$d$Ifa$kd$$Ifl\^)%e f t0644 lalaSSSS$d$Ifa$kdi$$Ifl\^)%e f t0644 lal&aWMI:d^` $da$ $da$kd$$Ifl\^)%e f t0644 lal&(6@hlt*`:~qdXdXdNCh e5OJQJaJh eOJQJaJh eCJOJQJaJh e5CJOJQJaJh e5CJOJQJaJh eCJOJQJaJmH*sH*h e@CJOJQJaJ"h e@CJOJQJaJmH*sH*%h e5@CJOJQJaJmH*sH*h e5@CJOJQJaJh e5CJOJQJ\aJh e5@CJOJQJaJ"h e@CJOJQJaJmH*sH**D^:680H " & F !8" " & F !8" " !8"$a$" ! & Fdd:x468*0p0H`fhj\ȼzzzmh e6CJOJQJaJh eCJOJQJ\h e5CJOJQJaJh e6CJOJQJ^JaJh e6CJOJQJ]aJh eCJOJQJaJh eCJOJQJaJ*jh eCJOJQJUaJmHnHuh e5CJOJQJ\aJ$h e5CJOJQJaJmHnHu*Ekd$$Ifl\t"40!4 la "$ !8"$Ifa$"$ !8"x$If`xa$`fhj.kdN$$Ifl\t"40!4 la "$ !8"$Ifa$*$ 8"$If`a$*$ 8"$If^`a$jn9kd$$Ifl\t"40!4 la " !8"$If"$ !8"$Ifa$*$ 8"$If`a$\bdfj9kd$$Ifl\t"40!4 la " !8"$If"$ !8"$Ifa$*$ 8"$If`a$:@BLkdI$$Ifl\t"40!4 la " !8"$If"$ !8"$Ifa$BDHg[[L["$ !8"$Ifa$ " !8"$Ifkd$$Ifl\t"40!4 la gXXXL " !8"$If"$ !8"$Ifa$kd$$Ifl\t"40!4 la g_THH? "$ !a$ " !8"^ "$ !8"a$" !8"kdD$$Ifl\t"40!4 la l\`br ʽ򯤑l`Q`B4h eCJOJQJ^JaJh e6CJOJQJ^JaJh e6CJOJQJ]aJh eCJOJQJaJ*jh eCJOJQJUaJmHnHuh e5CJOJQJ\aJ$h e5CJOJQJaJmHnHuh e5OJQJaJh eOJQJaJh eh eCJOJQJ\aJh eCJOJQJaJh e6CJOJQJ]aJh e6CJOJQJaJh e5CJOJQJaJ\b 2NxD~ & F d $ 8"da$ 8"d$a$" ! Pd^Pd (2BNx6F^php|:*,DHJLŶŶӭ攇}rh e5OJQJaJh eOJQJaJh e5CJOJQJaJh eCJOJQJaJh e6CJOJQJaJh e5CJaJh e6@CJOJQJaJh e@CJOJQJaJh eCJaJh e5OJQJaJh eCJOJQJaJh e5CJOJQJaJ%6^rhpBP: d`$ 8"@da$ $d & F od` $$ & F 8"da$ $ 8"da$ 8"o#dDHJNPHPn$hhd^h`ha$ $ & Fda$ $d`a$h`h $da$" !d^`" !8"d$NFHlnp"PXȼznananananazP h e56@CJOJQJaJh e5CJOJQJaJh eCJOJQJaJh e5@CJOJQJaJh e@CJOJQJaJh eCJOJQJh e6CJOJQJ]aJh eCJOJQJaJh eCJOJQJaJ*jh eCJOJQJUaJmHnHuh e5CJOJQJ\aJ$h e5CJOJQJaJmHnHu^z&b$@"z $$Ifa$^ $Ld`La$ Ld`L $d`a$X^ht< $j"zjZ㱨yn[Lh e5CJOJQJ\aJ$h e5CJOJQJaJmHnHuh e5OJQJaJh eOJQJaJh eCJOJQJaJh e5CJOJQJaJh eOJQJh eh e5CJaJh e5OJQJh eCJOJQJ\aJh e5CJOJQJ\aJh e5CJOJQJaJh eCJOJQJaJ h e56@CJOJQJaJZ`s $d`a$$ da$" !dd^`Qkd$$Ifl0^)% t644 la Z^`n(*z|ҲjYH9h e6OJQJaJmH*sH* h e5OJQJ\aJmH*sH* h e6OJQJ]aJmH*sH*)h e56>*OJQJ\]aJmH*sH*h e6OJQJ]mH*sH*h e5@CJOJQJaJ(h e5@CJOJQJ\aJmH*sH* h e5@CJOJQJ\aJh e6CJOJQJ]aJh eCJOJQJaJh eCJOJQJaJ*jh eCJOJQJUaJmHnHu|p T  & ^  6 8 d d` d` Xd` @ d^@ $8]^8a$|p T 6 8 N P j n      Ѽh eCJOJQJaJh eCJOJQJ\h eCJOJQJ\aJ h e\h eh eOJQJ\h e56OJQJ\h e5OJQJ\h e5OJQJ\mH*sH*'h e56CJOJQJ\aJmH*sH*%8 P l n     wukdd $da$wkd7$$Ifl\`D%  t%644 la$d$7$8$H$Ifa$ ,1h/ =!"n#n$n% H$$If!vh#v#v:V l t6575QM$$If7!vh#v#v:V l t65455a7$$If!vh#v#v #vp#vT:V l t0655 5p5Ta$$If!vh#v#v #vp#vT:V l t0655 5p5Ta$$If!vh#v#v #vp#vT:V l t0655 5p5Ta$$Ifl!vh#v/#vx #v#v:V l t065/5x 55al$$Ifl!vh#v/#vx #v#v:V l t065/5x 55al$$Ifl!vh#v/#vx #v#v:V l t065/5x 55alR$$If!vh#v #v\ #v+:V l&5 5\ 5+R$$If!vh#v #v\ #v+:V l&5 5\ 5+$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a $$If !vh#v#v4#v#v:V l0!,554554a H$$If!vh#v#v:V l t655V$$If!vh#v#v #v :V l t%655 5 f> 666666666vvvvvvvvv66666686666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~OJQJ_HmH nH sH tH J`J Normal dCJ_HaJmH sH tH R@R Heading 1$d@&6CJOJQJaJb@b Heading 2$d<@& 56CJOJQJ\]^JaJ\@\ Heading 3$$dx@&a$5CJOJQJaJR@R Heading 4$d@&6CJOJQJaJ\@\ Heading 5d<@&56CJOJQJ\]aJN@N Heading 6d<@&5OJQJ\\@\ Heading 7d<@&CJOJQJaJmH sH tH V@V Heading 8d<@&6CJOJQJ]aJL @L Heading 9 d<@& OJQJ^JDA`D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List TT Heading 1 Char6CJOJQJ_HmH sH tH dd Heading 2 Char056CJOJQJ\]^J_HaJmH sH tH TT Heading 3 Char5CJOJQJ_HmH sH tH T!T Heading 4 Char6CJOJQJ_HmH sH tH `1` Heading 5 Char,56CJOJQJ\]_HaJmH sH tH RAR Heading 6 Char5CJ\_HaJmH sH tH LQL Heading 7 CharCJ_HaJmH sH tH RaR Heading 8 Char6CJ]_HaJmH sH tH XqX Heading 9 Char$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH N @N Footer !dCJOJQJaJJJ Footer CharCJOJQJ_HmH sH tH H"@H Caption d6CJOJQJaJJ>@J Title$da$5CJ OJQJaJLL Title Char5CJ OJQJ_HmH sH tH nC@n Body Text Indentd <7$8$`5CJOJQJ\aJhh Body Text Indent Char&5CJOJQJ\_HaJmH sH tH |@| Table GridA:V0aOJQJRB@R ! Body Text $da$5CJOJQJaJTT Body Text Char5CJOJQJ_HmH sH tH N@"N #Header" !dCJOJQJaJJ1J " Header CharCJOJQJ_HmH sH tH tOBt %Style Heading 1 + Centered $$xa$56CJ OJQJ\aJ Q $Style Heading 1 + Centered Char)56CJ OJQJ\_HaJ mH sH tH rO1br Style Heading 3 + Bold&x^`5CJOJQJ\aJ.)q. Page Number\Q@\ ) Body Text 3($d<a$5CJOJQJ\aJZZ (Body Text 3 Char"5CJOJQJ\_HmH sH tH lR@l +Body Text Indent 2*$d<`a$CJOJQJaJff *Body Text Indent 2 Char CJOJQJ_HaJmH sH tH rS@r -Body Text Indent 3,$d`a$B*CJOJQJaJphpp ,Body Text Indent 3 Char)B*CJOJQJ_HaJmH phsH tH RP@R / Body Text 2.$da$CJOJQJaJTT .Body Text 2 CharCJOJQJ_HmH sH tH 6U6 Hyperlink >*B*ph^@^ 2 Balloon Text 1d CJOJQJ^JaJmH sH tH ^!^ 1Balloon Text Char$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH \O2\ Style13$da$5CJOJQJaJmH sH tH OB (Style 14 pt Bold Centered Before: 12 pt4$da$"5CJOJQJ\aJmH sH tH <OR< 6Style25CJ OJQJaJ(TaT 5 Style2 Char&5CJ OJQJ\_HaJ(mH sH tH FARF Style3 7 & F ^`f@fTOC 18 " dx)5CJOJQJ\aJmHnHsH tH uJQJ Style4#9 & F ^`010 Style5 : & FZJ@Z <Subtitle;$ da$56CJOJQJaJPP ; Subtitle Char56CJ_HaJmH sH tH VOV Style6= & FdCJOJQJaJmH sH tH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] NZ #%8* /4:DI>P`F: XZ| ,.136@CEMQX[]_fhh t !##&b+++++, /x33R445*6668T=XA>FN`WJ`jB8  -/0245789:;<=>?ABDFGHIJKLNOPRSTUVWYZ\^8& &@ % ( VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB  C D"?VB  C D"? VB  C D"?VB C D"?VB C D"? VB C D"? VB C D"? VB C D"? VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB  C D"?VB ! C D"?VB " C D"?VB # C D"?VB $ C D"?VB % C D"?B S ?ab=mn45$ $..T2U22"8#8<<xAyAGGN @n@tD; Dt9 "9t99tD; Dt "t a; at "ta; at Gt "ta; at "ta; at "ta; at "ta; at$ "t%a; at "ta; atGt "ta; at "t!a; at "ta; at" "t#a; at _Toc296412038 _Toc296412066 _Toc296412048 _Toc296412049 _Toc296412060@q"<Nb<<N$&ceIJ(())x9;AANN cc !R S  # # J J l l ^ ^ t t A B }}$&ceIJ//\\nqKM^f!!_$b$$$a'u'''''~(((((())>/>/O3P3v3w3x9;==6=6=!>!>J>K>U>U>>>>>>>>>??(?(?@@@@AAAA!B5BNBRB&D*DMMNN# ,$T&Me0SlaUMz6/69:bS@): D8\~!Z\$d&AzB- *,*hJ0D`1944F;T J?s|oA¨}4ArCX6[1E< xBL:+N)J 7Pb0=P[0(]ܴ]anppch$fdl TplS sjsJ'`itB~7kv $B x$&8>x7 88^8`hH. ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH. hh^h`hH. ^`hH. L^`LhH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hhh^h`OJQJ^Jo(hH-h ^`o(hH.h  ^ `o(hH. ^ `o(hxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH808^8`0o(.^`o(. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.*nb^n`b56>*CJOJQJ^JaJo(hHiu .0:^`:56B*CJOJQJ^JaJo(phhH..0^`05OJQJ^Jo(hH...^`OJQJ^Jo(hH.... h^`o(hH ` ^ ``o(hH ...... `^``o(hH....... ^`o(hH........ ^`o(hH.........s^`s5o(hH. 808^8`0o(hH.. 0^`0o(hH... pp^p`o(hH....  ^ `o(hH ..... ` ^ ``o(hH ...... `^``o(hH....... ^`o(hH........ ^`o(hH.........88^8`OJPJQJ^Jo(hH- ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.77^7`5CJaJo(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.dd^d`OJQJo(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hh^h`o(- ^`o(hH. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`o(oo^o`CJOJQJo(. ? L? ^? `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. OO^O`hH. L^`LhH.hee^e`OJQJ^Jo(hH-h ^`o(hH.h  ^ `o(hH. ^ `o(hxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHS^`OJQJ^Jo(hH-S^`OJQJ^Jo(hHoSpp^p`OJQJo(hHS@ @ ^@ `OJQJo(hHS^`OJQJ^Jo(hHoS^`OJQJo(hHS^`OJQJo(hHS^`OJQJ^Jo(hHoSPP^P`OJQJo(hH ^`o(hH. 55^5`o(hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.77^7`5o(hH.p ^`o(hH.p ^`hH.p pLp^p`LhH.p @ @ ^@ `hH.p ^`hH.p L^`LhH.p ^`hH.p ^`hH.p PLP^P`LhH.77^7`56o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. 55^5`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.s^`s56o(hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. PP^P`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.5^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(hH- ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH. 88^8`o(hH.77^7`56>*OJQJo(hH.$s^`s56B*OJQJo(phhH..0^`05\o(hH... 0^`0o(hH.... ^`o(hH ..... ^`o(hH ...... `^``o(hH....... `^``o(hH........ p^p`o(hH......... ^`o(hH. ^`hH. L^`LhH.  ^ `hH. w w ^w `hH. GLG^G`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.77^7`56CJaJo(hH.VV^V`56o(hH.. X^`Xo(hH... ^`o(hH....  ^ `o(hH ..... KK^K`o(hH ...... `^``o(hH....... !`!^!``o(hH........ ^`o(hH.........5^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.77^7`5CJaJo(hH.77^7`56o(hH.. X^`Xo(hH... ^`o(hH....  ^ `o(hH ..... KK^K`o(hH ...... `^``o(hH....... !`!^!``o(hH........ ^`o(hH.........s^`s5o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hhh^h`OJQJ^Jo(hH-h ^`o(hH.h  ^ `o(hH. ^ `o(hxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH88^8`o(. hh^h`o(hH.^`o( L^`LhH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.77^7`5>*@OJQJo(hH.77^7`5B*o(phhH.. 0^`0o(hH... 85^8`o(hH.... ^`o(hH ..... ^`o(hH ...... `^``o(hH....... `^``o(hH........ p^p`o(hH.........%pcF;444ArC(] TpbSsjs=P[7kvB xT&8>xMeJ?~!\$,*0St`1B- *B- *oAd&1E/]a1E 7P J0 : BLUNfPS`1U0`1"@S`1U0`1W(.PS`1U0`1 y@S`1U0`1 y##(n     ********.Z    bx> ;`崐\*    ݾ$    һ[         R    Μ    dl    hbx> ;VC    d fQ    h     *O    7    X             fQ         hB    ؊TLbx> ;2}^*******- e#Tb,XmNti_z ez<NN@d !'N,2@DJUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial9& r.VnTimeH7& r.VnTime7.@Calibri5. .[`)Tahoma?= * Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1h:9':9'G6' ^B' ^B'qn4MM3qHX $Pz<2! xx CarcassonnoWelcome#              ! " Oh+'00x  ( CarcassonnoNormalWelcome2Microsoft Office Word@F#@:@প!@প! ^B՜.+,0 hp ghostviet.com'M Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   Root Entry F F!"Data 1Table+WordDocument.ZSummaryInformation( DocumentSummaryInformation8CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top