ࡱ>   _ bjbj 4BbbF&&P&P&P&d&d&d&d&@'d&ۓ)))))w:%;4Y;$N,iP&u;w6w:u;u;,&&))c ;;;u;&8)P&);u;;;X8&Ғ)p."u;H0ۓNu;ҒP&Ғ u;u;;u;u;u;u;u;,,;u;u;u;ۓu;u;u;u;u;u;u;u;u;u;u;u;u; $: PH LC II BIU MU QUN L TI NGHIN CU KHOA HC CP SINH VIN TRONG TRNG I HC CNG ON Mu 2.1 - Ph lc II TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... THNG BO V VIC NG K NHIM V KHOA HC CNG NGH NM HC 201...... - 201.......... Cn c vo Quyt nh s 334/Q-HC 03/6/2015 ca Hiu trng Trng i hc Cng on v vic Ban hnh Qui nh ch lm vic ca ging vin. Cn c vo chng trnh cng tc hng nm ca Nh trng, Hiu trng thng bo ng k nhim v khoa hc v cng ngh nm hc 201.... - 201...., nh sau: 1. i tng ng k: 2- Ni dung ng k: 3. Yu cu: 4. Trnh t ng k v xt duyt Trong qu trnh trin khai thc hin, c vn pht sinh, cc b phn, c nhn phn nh vi Ban Gim hiu (qua phng Qun l khoa hc). Ni nhn: - Ban gim hiu - Cc b phn - Lu VT, QLKHHiu trng  Mu 2.2.- Ph lc II KHOA.................................................. CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM LP: ...................................... c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... PHIU NG K TI NGHIN CU KHOA HC CP SINH VIN Tn ti: ...................................................................................................... Ngi ng k: & & & .& & & & & & .. Lp: & & & . SV nm th: & & .. Mc tiu ca ti: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .......... Ni dung chnh: Nu r cc ni dung chnh d kin trnh by trong bo co kt qu nghin cu ti Xc nhn ca Ban cn s lpSinh vin ng k (k, ghi r h tn) Mu 2.3 - Ph lc II TRNG I HC CNG ON CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM KHOA: & & & & & & & & ............. c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... BIN BN HP HI NG CP KHOA (Xt duyt ng k ti NCKH cp sinh vin) Thi gian: ngy & . thng & & nm 20& . a im: & & & .& & & & & & & & & & & Thnh phn: ....................... Ni dung: Trng khoa tuyn b l do. Cn b ph trch NCKH ca sinh vin cp khoa bo co tng hp tnh hnh ng k ti NCKH sinh vin kin ca cc thnh vin trong hi ng. Kt lun ca Trng khoa: & & & & & & .. (Bin bn ny km theo danh sch xut nhng ti nghin cu khoa hc cp sinh vin nm hc 20... 20...) Th k Trng Khoa TRNG I HC CNG ON CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM KHOA: & & & & & & & & ............. c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... DANH SCH NG K TI NGHIN CU KHOA HC CP SINH VIN TTH V TN SV NGHIN CULPTN TIGING VIN HNG DN Th k Trng Khoa Mu 2.4.- Ph lc II KHOA & & & & & & & & & & & . CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM LP ................... c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... THUYT MINH TI NGHIN CU KHOA HC CP SINH VIN NM HC 20.... - 20..... Tn ti: ......................... Thi gian thc hin: & thng (t thng & /20& ... n thng ... /20& & ) Ch nhim ti: ................. Lp: ...................... Khoa: in thoi NR: D: Nhng ngi phi hp chnh: Ghi cc thng tin ca cc c nhn theo mu v ghi r nhim v c giao ca tng c nhn (nu c). H v tnLpNhim v c giaoCh k Tnh cp thit ca ti: Cn ghi r l do chn ti v Tnh cp thit phi nghin cu? Tnh hnh nghin cu trong nc v nc ngoi Mc tiu ca ti: y l cn c Hi ng xt duyt v nghim thu ti nn cn xc nh r Lm c ci g? t c mc no?/Sn phm cn t ca qu trnh nghin cu ti l g? . Tin trnh thc hin ti: Ghi r tin trnh thc hin ti theo thi gian Tm tt ni dung ca ti: Nu r chi tit cc Phn, Chng, Mc d kin trnh by trong bo co ton vn kt qu nghin cu ca ti (km theo cc nhim v, cng vic cn phi thc hin khi nghin cu ti; d kin sn phm phi t c, thi gian hon thnh) Phng php thc hin: Cch tip cn c th ca ti; tnh hp l ca cc phng php nghin cu thc hin ti M t phng php: Dng sn phm kt qu to ra: - S /biu - Bng s liu/ Tp x l s liu - Bo co phn tch - Ti liu d bo - Bn kin ngh Xc nhn ca KhoaCCh nhim ti (k, ghi r h tn) Mu 2.5.- Ph lc II TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc S: .........../Q-HC H Ni, ngy& & thng& & nm & ... QUYT NH V vic thnh lp Hi ng xt duyt ti nghin cu khoa hc cp sinh vin nm hc 20.... - 20.... HIU TRNG TRNG I HC CNG ON Cn c Quyt nh s 1893/Q-TL ngy 28/12/2001 ca Tng Lin on Lao ng Vit Nam v chc nng, nhim v ca Hi ng khoa hc Trng i hc Cng on Cn c Qui ch T chc va hoa#t #ng cu a Trng a#i ho#c Cng oan (ban hanh kem theo Quyt i#nh s 1055/Q-TL ngay 19/8/2014 cu a oan Chu ti#ch T ng Lin oan Lao #ng Vi#t Nam); Theo ngh ca ng/b Trng phng QLKH v cc khoa qun l sinh vin; QUYT NH: iu 1. Thnh lp Hi ng xt duyt ti nghin cu khoa hc cp sinh vin nm hc 20& - 20 & , gm: TTH v tnB phnNhim v1Ch tch hi ng2Th k hi ng3y vin4y vin5y vin& & & iu 2. Hi ng thc hin nhim v, quyn hn theo qui nh ti Quyt nh s 13/2004/Q-BKH&CN ngy 25/5/2004 ca B trng B Khoa hc v Quyt nh s 1893/Q-TL ngy 28/12/2001 ca Tng Lin on Lao ng Vit Nam v chc nng, nhim v ca Hi ng khoa hc Trng i hc Cng on iu 3. Cc b phn, c nhn lin quan chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny. HIU TRNG Ni nhn: Nh iu 3, Lu VT,QLKH. Mu 2.6 - Ph lc II TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... BIN BN HP HI NG (Xt duyt thuyt minh ti NCKH cp sinh vin) Thnh vin Hi ng: & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Ch tch Hi ng. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Phn bin 1. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Phn bin 2. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. y vin. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Th k. C mt: Vng mt: Danh sch vng mt: i biu tham d: & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Thi gian: ngy & . thng & & nm 20& . a im: & & & .& & & & & & & & & & & Ni dung: Th k cng b quyt nh thnh lp Hi ng Ch tch Hi ng thng qua ni dung chng trnh lm vic ca Hi ng kin ca cc thnh vin trong hi ng. ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... 4. kin ca Ch tch hi ng: 5. Kt lun ca Hi ng : & & & & & & .. (c danh sch km theo) Bui xt duyt kt thc vo & & & . cng ngy. Th k Ch tch Hi ng Mu 2.7- Ph lc II TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc S: .........../Q-HC H Ni, ngy& & thng& & nm & ... QUYT NH V vic giao nhim v trin khai ti nghin cu khoa hc cp sinh vin nm hc 20.... - 20.... HIU TRNG TRNG I HC CNG ON Cn c Quyt nh s 1893/Q-TL ngy 28/12/2001 ca Tng Lin on Lao ng VIt Nam v chc nng, nhim v ca Hi ng khoa hc Trng i hc Cng on Cn c Qui ch T chc va hoa#t #ng cu a Trng a#i ho#c Cng oan (ban hanh kem theo Quyt i#nh s 1055/Q-TL ngay 19/8/2014 cu a oan Chu ti#ch T ng Lin oan Lao #ng Vi#t Nam); Cn c vo bin bn ca Hi ng xt duyt thuyt minh ti NCKH cp sinh vin hp ngy & / thng & . nm 20& Theo ngh ca ng/b Trng phng QLKH; QUYT NH: iu 1. Giao nhim v cho ging vin hng dn v sinh vin trin khai thc hin ti NCKH cp sinh vin nm hc 20& - 20 (C danh sch km theo). iu 2."h 0 n $ 8 ˻n_I:-hOsK5CJOJQJaJhOsK6CJOJQJ]aJ*jhOsKCJOJQJUaJmHnHuhOsK5CJOJQJ\aJ$hOsK5CJOJQJaJmHnHuhOsK5OJQJaJhOsKOJQJaJhOsK5CJOJQJaJhCJOJQJaJhOsKCJOJQJaJhOsKhOsK6CJOJQJaJ3jhOsKhOsK6CJOJQJUaJmHnHuhOsKhOsKCJaJ hOsKhOsKhOsKhOsKCJ." 0 $ 8 0^ d` d` $d`a$ $d`a$ $ !a$ !d $da$&gdOsK8 0`dϾϾܶܶ袌xgTA$hOsK5CJOJQJ\aJmHsH$hOsK56CJOJQJaJmHsH!hOsK6CJOJQJaJmHsH'hOsK56>*CJOJQJaJmHsH*hOsK56>*CJOJQJ\aJmHsH'hOsK56CJOJQJ\aJmHsHhOsKCJaJ!hOsK5CJOJQJaJmH*sH*hOsK5CJOJQJaJhOsKCJOJQJaJhOsKCJaJhOsK5@CJOJQJaJX$d$If`a$$d$Ifa$d$If] $da$ $d`a$ <>v<>\}gXJ;hOsK6CJOJQJ^JaJhOsKhOsK6OJQJ^JhOsK6CJOJQJ]aJ*jhOsKCJOJQJUaJmHnHuhOsK5CJOJQJ\aJhOsK5OJQJaJhOsKOJQJaJ$hOsK5CJOJQJaJmHnHuhOsKCJOJQJaJhOsK5CJOJQJaJ!hOsK5CJOJQJaJmHsH$hOsK56CJOJQJaJmHsHhOsK6CJ]aJmHsH<><>\($a$ $da$ $ !a$ !dQkd$$Ifl0S)%7Q t644 la B2`tv<>@HӴ㧗ӗӈxxӈl_lL$hOsK5CJOJQJaJmHnHuhOsK5CJOJQJaJhOsKCJOJQJaJhOsKhOsK5CJOJQJaJhOsKhOsKCJOJQJaJhOsKhOsKCJOJQJ\aJhOsKCJOJQJ\aJ"hOsKhOsK6CJOJQJ\aJhOsK6CJOJQJaJhOsKhOsK6CJOJQJaJ"hOsKhOsK5CJOJQJ\aJhOsKhOsKCJaJv@$ !#$Ifa$ !Q$If^Q`$ !#$If^a$ !$If$ & F !8"a$$ & F !#a$06 "{{r{$a$dPd^P` !^ ! !Q^QSkdJ$$Ifl0`$ t644 la7 H046F "4n~l@v468. 0 ҼxkkkkkkҼc_hOsKhOsKOJQJhOsK5CJOJQJaJhOsKCJOJQJ^JaJhOsK6CJOJQJ^JaJhOsK6CJOJQJ]aJhOsKCJOJQJaJhOsKCJOJQJaJ*jhOsKCJOJQJUaJmHnHuhOsK5CJOJQJ\aJ$hOsK5CJOJQJaJmHnHuhOsK5OJQJaJ%"n6Vdld !8"$ 8"da$$ 8"@da$ 8"d$ & F 8"da$ $ 8"da$ 8"o#d@68^ . $$Ifa$$a$ !d . 0 2 4 6 8 : NHHHHH$Ifkd$$Iflr\ X9& 0 t0%644 la 0 : < F H R T \!^!r!!!!"@""""" # #v####$6$$ƳۂsdTGhOsK6CJOJQJaJhOsK5CJOJQJ\]aJhOsK6CJOJQJ^JaJhOsK6CJOJQJ]aJhOsKCJOJQJaJ*jhOsKCJOJQJUaJmHnHuhOsK5CJOJQJ\aJ$hOsK5CJOJQJaJmHnHuhOsK5OJQJaJhOsKOJQJaJhOsKCJOJQJaJhOsK5CJOJQJaJhOsKhOsKOJQJ: < > @ B D F NHHHHH$IfkdJ$$Iflr\ X9& 0 t0%644 la F H J L N P R NHHHHH$Ifkd$$Iflr\ X9& 0 t0%644 la R T \ ^!!""NFF??9 !d !8"kd$$Iflr\ X9& 0 t0%644 la "" #v###$$ %J%N&b&j&&& $ !$Ifa$$ !88"Y^Ya$ $ & F 7!a$ $ & F !a$$a$$a$ !$$$J%~%%<&H&N&&&&&l''''(((N)T)V))))2*,D,--.-@-|--Z.~.....//ځuhOsKCJOJQJaJhOsK6CJOJQJ\aJhOsK5CJOJQJ\aJhOsK6@CJOJQJaJhOsK@CJOJQJaJhOsK5@CJOJQJaJhOsK6CJOJQJ]aJhOsK6CJOJQJaJhOsK5CJOJQJaJhOsKCJOJQJaJ*&&&&&&`OO>-$ !$Ifa$$ !a $Ifa$$ !@H$Ifa$kdN$$Ifl\ t"@ t0 44 la&&&&&&`OO>-$ !$Ifa$$ !a $Ifa$$ !@H$Ifa$kd$$Ifl\ t"@ t0 44 la&&l''V)),-`RRRRRR $ & F 7!a$kd$$Ifl\ t"@ t0 44 la-.-@-~---.8.Z.\.....$ !#$Ifa$$ !$If`a$$ !$If`a$ $ !$Ifa$d $ & F 7!a$$ !88"Y^Ya$ ..///V0\00011122q $ da$ $da$$a$$a$$a$ !dRkd@$$Ifl0)% t^#44 la7 /f///V0Z0\0000011112ɳ}pYI7@7B7aSSSS$d$Ifa$kd$$Ifl\^)%e f t0644 lalB7D79,:.:F:aWMI:d^` $da$ $da$kdE $$Ifl\^)%e f t0644 lal99999,:.:F:Z::::";h;;<<<˽˭}r_P:*jhOsKCJOJQJUaJmHnHuhOsK5CJOJQJ\aJ$hOsK5CJOJQJaJmHnHuhOsK5OJQJaJhOsKOJQJaJhOsKCJOJQJaJhOsK5CJOJQJaJhOsK5CJOJQJaJhOsKCJOJQJaJmH*sH*hOsK@CJOJQJaJ"hOsK@CJOJQJaJmH*sH*%hOsK5@CJOJQJaJmH*sH*hOsK5@CJOJQJaJF:Z:t::::h;<<f<h<<<$=r===2>l>> 8"o#d & F 5d $ 8"da$$a$ ! & Fdd<(<d<f<h<<<<$=>>>>>>"?4?l?|???=CDErEtEEFFFFFF GRGGGʼٯٯٯ٠ٯٯٯٓٓٯٯى~k\hOsK5CJOJQJ\aJ$hOsK5CJOJQJaJmHnHuhOsK5OJQJaJhOsKOJQJaJhOsK6CJOJQJaJhOsKhOsKCJOJQJaJhOsK5CJOJQJaJhOsKCJOJQJ^JaJhOsK6CJOJQJ^JaJhOsKCJOJQJaJhOsK6CJOJQJ]aJhOsKCJOJQJaJ$>>"???@@@ABB=CVDjDDEE$ 8"da$$ 8"da$$ 8"da$ 8"d$ & F 8"da$ $ 8"da$ 8"o#d 8"dEEFFFFRGGHxH"ITIVIIIJrL $da$ $ da$ $da$$a$$a$$a$ !dd^`$Sd^S`a$ !8"GHH:HvHxH"I$ITIVIIIIrLLMMNMvM|MҶui]NB2B2BhOsKCJOJQJaJmH*sH*hOsKCJOJQJaJhOsK5CJOJQJ\aJhOsKCJOJQJaJhOsKCJOJQJaJhOsK5CJOJQJaJhOsK5CJOJQJaJhOsK5CJOJQJ\]aJ-jhOsK6CJOJQJUaJmHnHuhOsK6OJQJ^JaJhOsK6CJOJQJ]aJhOsKCJOJQJaJhOsKCJOJQJaJ*jhOsKCJOJQJUaJmHnHurLNMMMNҦlbh|$d$Ifa$ $da$$a$ & Fddd^` $da$$a$ $d`a$|MMMMNNNNҦlbhܩ HðҮáyumaumumuWhOsKOJQJaJhOsKCJOJQJaJhOsKOJQJhOsKhOsK6CJOJQJ^JaJhOsKCJOJQJaJhOsK5CJOJQJaJhOsK5CJOJQJaJU%hOsKhOsK56CJOJQJ\aJhOsK5CJOJQJ\aJhOsKCJOJQJ\aJ hOsK56OJQJaJmH*sH*hOsKCJOJQJaJmH*sH* Ging vin hng dn, ch nhim ti v nhm nghin cu chu trch nhim trin khai cng tc nghin cu v bo co kt qu v Phng Qun l Khoa hc t chc nghim thu ng thi gian ng k. iu 3. Phng Ti v, Phng Qun l khoa hc; b phn & .. , Ch nhim ti v nhm nghin cu chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny. HIU TRNG Ni nhn: Nh iu 3, Lu VT,QLKH. DANH SCH TI NGHIN CU KHOA HC CP SINH VIN KHOA:& & & & & & & & & & & . (Ban hnh km theo quyt nh s: & & & ../Q-HC ngy / / 20& . ca Hiu trng Trng i hc Cng on) TTH V TN SV NGHIN CULPTN TIGING VIN HNG DN Phng Qun l khoa hc Ngi lp Mu 2.8 - Ph lc II B PHN & & & & & & & & . & & & CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM LP ................... c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... BO CO TIN THC HIN TI NGHIN CU KHOA HC CP SINH VIN NM HC 20.... - 20..... Thng tin chung: Tn ti: & & & & .. Ch nhim ti: & & & & & & & & & & - Lp: & & & & & & Khoa: & & & & .. Ni dung ng k ca ti: Thi gian nghin cu: T thng& & .nm& & n thng& & nm& & Ni dung thc hin v sn phm c: Ni dung cha hon thnh v nguyn nhn cha hon thnh: ngh: Xc nhn ca Trng Khoa Ch nhim ti (K, ghi r h tn, ng du) (K, ghi r h tn) Mu 2.9 - Ph lc II BO CO KT QU TI NCKH CP SINH VIN NM HC 20 & - 20 & Trang ba MU TRANG BA CA BO CO TM TT KT QU TI NGHIN CU KHOA HC Trang ph ba Nhm nghin cu 1. .................................... Lp: ....... - Khoa: ................... - Ch nhim ti. 2. ..................................... Lp: ....... - Khoa: ................... 3. ..................................... Lp: ....... - Khoa: ................... & & & & & & & & & & & & & & & . Lp: ....... - Khoa: ................... H Ni, Ngy.... thng.... nm 20 H Ni, ngy.....thng.... nm 20 Ch nhim ti Trng khoa Trang tip theo: Mc lc Trang tip theo: Gii thch t ng (Nu c) Trang tip theo: Biu / bng biu (Nu c) Trang tip theo: M U (bt u nh s th t: 1) & & & ..& . Mu 2.10 - Ph lc II TRNG I HC CNG ON CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM KHOA: & & & & & & & & ............. c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... BIN BN HP HI NG CP KHOA (nh gi, phn loi ti NCKH cp sinh vin) Thi gian: ngy & . thng & & nm 20& . a im: & & & .& & & & & & & & & & & Thnh phn: ....................... Ni dung: Trng khoa tuyn b l do. Cn b ph trch NCKH ca sinh vin cp khoa bo co tng hp tnh hnh ng k ti NCKH sinh vin kin ca cc thnh vin trong hi ng. Kt lun ca Trng khoa: & & & & & & .. (Bin bn ny km theo danh sch xut phn loi ti nghin cu khoa hc cp sinh vin nm hc 20... 20...) Th k Trng Khoa DANH SCH XUT PHN LOI TI NGHIN CU KHOA HC CP SINH VIN NM HC 20& - 20 & TTH V TN SV NGHIN CULPTN TIGING VIN HNG DNXP LOI Th k Trng Khoa Mu 2.11 - Ph lc II TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc S: .........../Q-HC H Ni, ngy& & thng& & nm & ... QUYT NH V/v thnh lp Hi ng nghim thu ti nghin cu khoa hc cp sinh vin nm hc 20.... - 20.... HIU TRNG TRNG I HC CNG ON Cn c Quyt nh s 1893/Q-TL ngy 28/12/2001 ca Tng Lin on Lao ng VIit Nam v chc nng, nhim v ca Hi ng khoa hc Trng i hc Cng on; Cn c Quyt nh s: ........./Q-HC ca Hiu trng Trng i hc Cng on v giao nhim v thc hin ti nghin cu khoa hc cp sinh vin nm 20& - 20.... v; Theo ngh ca ng/b Trng phng QLKH; QUYT NH: iu 1. Thnh lp Hi ng nghim thu ti nghin cu khoa hc cp sinh vin, gm: TTH v tnn vNhim v1Ch tch hi ng2Th k hi ng3y vin4y vin5y vin& & .iu 2. Hi ng thc hin nhim v, quyn hn theo qui nh ti Quyt nh s 13/2004/Q-BKH&CN ngy 25/5/2004 ca B trng B Khoa hc v Quyt nh s 1893/Q-TL ngy 28/12/2001 ca Tng Lin on Lao ng Vit Nam v chc nng, nhim v ca Hi ng khoa hc Trng i hc Cng on iu 3. Cc b phn c lin quan, cc c nhn c tn ti iu 1 chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny. HIU TRNG Ni nhn: Nh iu 3, Lu VT,QLKH. Mu 1.12 - Ph lc II TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm & ... BIN BN HP HI NG (Nghim thu ti NCKH cp sinh vin nm hc 20& . 20& ..) Thnh vin Hi ng: & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Ch tch Hi ng. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Th k & & & & & & & & & & & & & & & & & .. y vin. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. y vin. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. y vin. & .. C mt: Vng mt: Danh sch vng mt: i biu tham d: & & & & & & & & & & & & & & & . Thi gian: ngy & . thng & & nm 20& . a im: & & & .& & & & & & & & & & & Ni dung: Th k cng b quyt nh thnh lp hi ng Ch tch Hi ng tuyn b l do v chng trnh lm vic ca Hi ng. Thng trc hi ng (Phng QLKH) bo co kin ca cc thnh vin trong hi ng. 5. Kt lun ca Hi ng : & & & & & & .. Bui nh gi kt thc vo & & & . cng ngy. Th k Ch tch Hi ng Mu 2.13 - Ph lc II TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc S: .........../Q-HC H Ni, ngy& & thng& & nm & ... QUYT NH V/v cng nhn ti nghin cu khoa hc cp sinh vin nm hc 20.... - 20.... HIU TRNG TRNG I HC CNG ON Cn c Quyt nh s 1893/Q-TL ngy 28/12/2001 ca Tng Lin on Lao ng Vit Nam v chc nng, nhim v ca Hi ng khoa hc Trng i hc Cng on; Cn c Quyt nh s: ........./Q-HC ca Hiu trng Trng i hc Cng on v giao nhim v thc hin ti nghin cu khoa hc cp sinh vin nm 20& - 20.... v; Cn c vo bin bn ca Hi ng nghim thu ti NCKH cp sinh vin nm hc 20& - 20.. ngy & . thng& nm& Theo ngh ca ng/b Trng phng QLKH; QUYT NH: iu 1. Cng nhn & & & ti nghin cu khoa hc cp sinh vin nm hc 20& - 20& v cp giy chng nhn cho & & & sinh vin hon thnh nhim v NCKH cp sinh vin nm hc 20& - 20& (C danh sch km theo) iu 2. Trong tng s & & . ti, cng nhn & .. ti t gii cp trng: ti t gii nht: & . ti t gii nh: & . ti t gii ba: & . (C danh sch km theo) iu 3. Cc b phn c lin quan, cc c nhn c tn ti iu 1 chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny. HIU TRNG Ni nhn: Nh iu 3, Lu VT,QLKH. Mu 1.13 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy& & thng& & nm 20... NGH H TR KINH PH TI NCKH CP SINH VIN NM HC 20& - 20 & . Knh gi: - Hiu trng Trng i hc Cng on - Phng Ti v Cn vo Qui ch chi tiu ni b Cn c Quyt nh s: ........./Q-HC ca Hiu trng Trng i hc Cng on v giao nhim v thc hin ti nghin cu khoa hc cp sinh vin nm 20& - 20.... v; Cn c vo bin bn ca Hi ng nghim thu ti NCKH cp sinh vin nm hc 20& - 20.. ngy & . thng& nm& Phng QLKH knh ngh Hiu trng, Phng Ti v h tr kinh ph dnh cho sinh vin nghin cu khoa hc, c th: H tr sinh vin nghin cu khoa hc: & . ti x & ng/ ti = & & & . ng; H tr ging vin hng dn: & . ti x & ng/ ti = & & & . ng; Tng cng: (1) + (2) = & & & .. ng S tin bng ch: & & & & & & & & & & & (c danh sch km theo) Cc chng t ti liu c lin quan trc tip: 1. Quyt nh giao nhim v thc hin thc hin (01) 2. Quyt nh thnh lp hi ng nghim thu (01) 3. Bin bn Hp hi ng nghim thu (01) Kinh ngh Hiu trng xem xt, gii quyt HIU TRNGPHNG TI V PHNG QLKHNGI NGH TRNG I HC CNG ON KHOA/B MN: BO CO KT QU TI NGHIN CU KHOA HC SINH VIN Tn ti: Ch nhim ti: & & & & & .. H Ni, thng & . nm 20& @555 d$Ifkd $$Iflr\ Xl9&  t0%644 la $d$Ifa$Ckd $$Iflr\ Xl9&  t0%644 la d$IfީC;;1 $da$ !8"kd; $$Iflr\ Xl9&  t0%644 la d$If 4:DFhFP­ & F 7!xx & F !xx & F 7!xx !xx$a$$a$ !dd^`H48:JDFh­(ЮүҼxlbbbbbWbWbQ hOsKCJhOsK6OJQJaJhOsKOJQJaJhOsKCJOJQJaJhOsKOJQJ^JhOsKhOsK6CJOJQJ^JaJhOsK6CJOJQJ]aJhOsKCJOJQJaJhOsKCJOJQJaJ*jhOsKCJOJQJUaJmHnHuhOsK5CJOJQJ\aJ$hOsK5CJOJQJaJmHnHuhOsK5OJQJaJ(ʮЮ:<ΰҰ(`$a$$a$$a$dd^` ! & F 7!xx !xx:<ΰаҰ\|ز02ڳܳRT江ʓvkdWF!hOsK5CJOJQJaJmHsHhOsK5CJOJQJaJ hOsK6]hOsK5CJ\aJhOsK5CJ \aJ hOsK5\hOsK5\mHsHhOsKOJQJmHsH"hOsK56OJQJ\]mHsHhOsK5OJQJ\mHsHjhOsK5U hOsK5CJ" hOsKCJ"hOsK6CJ$OJQJ^JaJhOsKCJOJQJaJhOsK5CJOJQJaJ`bdfhjlnprtvxz|2ܳ d$If $d$If $d$If $$Ifa$$a$ܳTµt޶yPd^P`d>kd $$Ifl)%Y" t644 la< $x$Ifa$ $$Ifa$ dh$If d$IfP̷8<>N̸,.@xn~rcrTFhOsKCJOJQJ^JaJhOsK6CJOJQJ^JaJhOsK6CJOJQJ]aJhOsKCJOJQJaJ*jhOsKCJOJQJUaJmHnHuhOsK5CJOJQJ\aJhOsK5OJQJaJ$hOsK5CJOJQJaJmHnHuhOsKCJOJQJaJhOsK5CJOJQJaJhOsKCJOJQJaJhOsKOJQJmHsHhOsK5CJ"OJQJaJ"8>,.@ `n !8"$ 8"da$ 8"d$ & F! 8"da$ $ 8"da$ 8"o#dd$a$ !̽$&24@BJLz|T:<~h\M\hOsK6CJOJQJ]aJhOsKCJOJQJaJ*jhOsKCJOJQJUaJmHnHuhOsK5CJOJQJ\aJ$hOsK5CJOJQJaJmHnHuhOsK5OJQJaJhOsKOJQJaJhOsKhOsKOJQJ hOsKhOsKhOsK6CJOJQJ^JaJhOsK5CJOJQJaJhOsKhOsK6CJOJQJaJhOsKCJOJQJaJ̽νнҽԽ ľھ $$Ifa$gdOsK$a$d ";55555$Ifkd( $$Iflֈ B\)% t0u$644 la "$&(*,.5kd $$Iflֈ B\)% t0u$644 la $If.02468:5kd $$Iflֈ B\)% t0u$644 la $If:<>@BJ5- !8"kdV$$Iflֈ B\)% t0u$644 la $IfJLz|<>hlT $d`a$ $da$ $ da$ $da$$a$$a$$a$ !dd^` !8"<>hjlN|&,Tͽ|l`R@R@R@Rl`l"hOsK@CJOJQJaJmH*sH*hOsK@CJOJQJaJhOsKCJOJQJaJhOsKCJOJQJaJmH*sH*hOsK5CJOJQJ\aJhOsKCJOJQJaJhOsKCJOJQJaJhOsK5CJOJQJaJhOsK5CJOJQJaJhOsK5CJOJQJ\]aJ-jhOsK6CJOJQJUaJmHnHuhOsK6OJQJ^JaJhOsK6CJOJQJ]aJTl2@RTDkd$$Ifl\^)%e f t0644 lal$d$Ifa$ $da$$a$Tln|~ $NP^h$ͻ}n[I;I;I;IhOsK@CJOJQJaJ"hOsK@CJOJQJaJmH*sH*%hOsK5@CJOJQJaJmH*sH*hOsK5@CJOJQJaJhOsK5CJOJQJ\aJhOsK5@CJOJQJaJ"hOsK@CJOJQJaJmH*sH*hOsK@CJOJQJaJ"hOsK@CJOJQJaJmH*sH*%hOsK5@CJOJQJaJmH*sH*hOsK5@CJOJQJaJ hOsK56OJQJaJmH*sH*TXZ\Skd$$Ifl\^)%e f t0644 lal$d$Ifa$ aSSSS$d$Ifa$kdL$$Ifl\^)%e f t0644 lalaSSSS$d$Ifa$kd$$Ifl\^)%e f t0644 lalaSSSS$d$Ifa$kd$$Ifl\^)%e f t0644 lalaSSSS$d$Ifa$kd&$$Ifl\^)%e f t0644 lal N$&>aWMI:d^` $da$ $da$kd$$Ifl\^)%e f t0644 lal$&>R` \^`0 X}qbqSEhOsKCJOJQJ^JaJhOsK6CJOJQJ^JaJhOsK6CJOJQJ]aJhOsKCJOJQJaJ*jhOsKCJOJQJUaJmHnHuhOsK5CJOJQJ\aJ$hOsK5CJOJQJaJmHnHuhOsK5OJQJaJhOsKOJQJaJhOsKCJOJQJaJhOsK5CJOJQJaJhOsK5CJOJQJaJhOsKCJOJQJaJmH*sH*>Rl` ^`0~,hp 8"o#d & F d $ 8"da$$a$ ! & Fdd4BPbn>|$ 8"da$$ 8"da$$ 8"da$$ 8"@da$ 8"d$ & F" 8"da$ $ 8"da$ 8"o#d 8"dXhn$&>"&TV.ıqbUhOsK6OJQJ^JaJhOsK6CJOJQJ]aJhOsK6CJOJQJ]aJhOsKCJOJQJaJ*jhOsKCJOJQJUaJmHnHuhOsK5CJOJQJ\aJ$hOsK5CJOJQJaJmHnHuhOsK5OJQJaJhOsKOJQJaJhOsK6CJOJQJaJhOsKCJOJQJaJhOsK5CJOJQJaJ>$TVX $d`a$ $da$ $ da$ $da$$a$$a$$a$ !dd^` !8"Xf.>dn˾{m[m[m[m{{J;hOsK5@CJOJQJaJ hOsK56OJQJaJmH*sH*"hOsK@CJOJQJaJmH*sH*hOsK@CJOJQJaJhOsKCJOJQJaJhOsKCJOJQJaJmH*sH*hOsK5CJOJQJ\aJhOsKCJOJQJaJhOsKCJOJQJaJhOsK5CJOJQJaJhOsK5CJOJQJaJhOsK5CJOJQJ\]aJ-jhOsK6CJOJQJUaJmHnHu,` &RT !d^` & Fddd^` $da$ $da$$a$ f04<Lp̺rcP>0>0>0>hOsK@CJOJQJaJ"hOsK@CJOJQJaJmH*sH*%hOsK5@CJOJQJaJmH*sH*hOsK5@CJOJQJaJ%hOsKhOsK56CJOJQJ\aJ&hOsKhOsK56@CJOJQJaJhOsK5@CJOJQJaJ"hOsK@CJOJQJaJmH*sH*#hOsKhOsK6@CJOJQJaJhOsK@CJOJQJaJ"hOsK@CJOJQJaJmH*sH*%hOsK5@CJOJQJaJmH*sH*(RTV. "04B|}qbqQ*OJQJ\]aJmH*sH*hOsK6OJQJ]mH*sH*hOsK5@CJOJQJaJLb Dj68NPjnh|iV$hOsK5CJOJQJ\aJ mHsH$hOsK5CJ OJQJ\aJ$mHsHhOsKCJOJQJhOsK56OJQJ\]hOsKCJOJQJaJhOsKCJOJQJ\hOsKCJOJQJ\aJ hOsK\hOsKhOsKOJQJ\hOsK5OJQJ\mH*sH*hOsKCJOJQJaJmH*sH*hOsKCJOJQJaJhOsK5OJQJ\ 2b(68Pln$d$7$8$H$Ifa$d d` d|u_UPPP$a$ $dhxa$$Sd]^S`a$d $da$wkdb$$Ifl\`D%  t%644 la h$Sd]^S`a$$a$hhOsKhOsK5CJOJQJ\aJ 21h:pOsK/ =!"n#n$n% H$$If!vh#v#v:V l t6575QR$$If7!vh#v#v:V l t655a7$$If !vh#v#v #v#v0 #v:V l t0%655 550 5a $$If !vh#v#v #v#v0 #v:V l t0%655 550 5a $$If !vh#v#v #v#v0 #v:V l t0%655 550 5a $$If !vh#v#v #v#v0 #v:V l t0%655 550 5a $$If!vh#v#v#v@ #v:V l t0 ,555@ 5a$$If!vh#v#v#v@ #v:V l t0 ,555@ 5a$$If!vh#v#v#v@ #v:V l t0 ,555@ 5aO$$If7!vh#v#v:V l t^#55a7$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$If !vh#v#v #v#v #v :V l t0%655 55 5 a $$If !vh#v#v #v#v #v :V l t0%655 55 5 a $$If !vh#v#v #v#v #v :V l t0%655 55 5 a ?$$If<!vh#vY":V l t65Y"a<$$If !vh#v#v #v#v#v#v:V l t0u$655 5555a $$If !vh#v#v #v#v#v#v:V l t0u$655 5555a $$If !vh#v#v #v#v#v#v:V l t0u$655 5555a $$If !vh#v#v #v#v#v#v:V l t0u$655 5555a $$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f al$$Ifl!vh#v#v#ve #vf :V l t06555e 5f alV$$If!vh#v#v #v :V l t%655 5 f= 666666666vvvvvvvvv6666686666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~OJQJ_HmH nH sH tH J`J Normal dCJ_HaJmH sH tH R@R Heading 1$d@&6CJOJQJaJb@b Heading 2$d<@& 56CJOJQJ\]^JaJ\@\ Heading 3$$dx@&a$5CJOJQJaJR@R Heading 4$d@&6CJOJQJaJ\@\ Heading 5d<@&56CJOJQJ\]aJN@N Heading 6d<@&5OJQJ\\@\ Heading 7d<@&CJOJQJaJmH sH tH V@V Heading 8d<@&6CJOJQJ]aJL @L Heading 9 d<@& OJQJ^JDA`D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List TT Heading 1 Char6CJOJQJ_HmH sH tH TT Heading 2 Char 56CJOJQJ\]^JaJTT Heading 3 Char5CJOJQJ_HmH sH tH T!T Heading 4 Char6CJOJQJ_HmH sH tH `1` Heading 5 Char,56CJOJQJ\]_HaJmH sH tH RAR Heading 6 Char5CJ\_HaJmH sH tH LQL Heading 7 CharCJ_HaJmH sH tH RaR Heading 8 Char6CJ]_HaJmH sH tH XqX Heading 9 Char$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH N@N Header !dCJOJQJaJ:: Header Char CJOJQJN @N Footer !dCJOJQJaJJJ Footer CharCJOJQJ_HmH sH tH H"@H Caption d6CJOJQJaJPP Char Char18 56CJOJQJ\]^JaJJ>@J Title$da$5CJ OJQJaJLL Title Char5CJ OJQJ_HmH sH tH nC@n !Body Text Indent d <7$8$`5CJOJQJ\aJhh Body Text Indent Char&5CJOJQJ\_HaJmH sH tH |@#| Table GridA:V!0a"OJQJRB@2R $ Body Text#$da$5CJOJQJaJTAT #Body Text Char5CJOJQJ_HmH sH tH :Q: Char Char6 CJOJQJpObp 'OsKStyle Heading 1 + Centered&$a$56CJ OJQJ\aJq &OsKStyle Heading 1 + Centered Char)56CJ OJQJ\_HaJmH sH tH rO1r Style Heading 3 + Bold(x^`5CJOJQJ\aJ.). Page Number\Q@\ + Body Text 3*$d<a$5CJOJQJ\aJZZ *Body Text 3 Char"5CJOJQJ\_HmH sH tH lR@l -Body Text Indent 2,$d<`a$CJOJQJaJff ,Body Text Indent 2 Char CJOJQJ_HaJmH sH tH rS@r /Body Text Indent 3.$d`a$B*CJOJQJaJphpp .Body Text Indent 3 Char)B*CJOJQJ_HaJmH phsH tH RP@R 1 Body Text 20$da$CJOJQJaJTT 0Body Text 2 CharCJOJQJ_HmH sH tH 6U!6 Hyperlink >*B*ph\O2\ Style13$da$5CJOJQJaJmH sH tH OB (Style 14 pt Bold Centered Before: 12 pt4$da$"5CJOJQJ\aJmH sH tH <OR< 6Style25CJ OJQJaJ(TaT 5 Style2 Char&5CJ OJQJ\_HaJ(mH sH tH FARF Style3 7 & F ^`f@fTOC 18 " dx)5CJOJQJ\aJmHnHsH tH uJQJ Style4#9 & F ^`010 Style5 : & FZJ@Z Subtitle;$ da$56CJOJQJaJVOV Style6< & FdCJOJQJaJmH sH tH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 3G3GB8 H0 $/29<G|MH<T$X|(*,.15:@AJLOQz|". : F R "&&&-.26666727B7F:>ErL`ܳ".:JTT>>)+-/02346789;<=>?BCDEFGHIKMNPvwxy{}~83#3@ #2 ( VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB  C D"?VB  C D"? VB  C D"? VB C D"? VB C D"? VB C D"? VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB C D"?b C )"? VB C D"?VB C D"?VB C D"?VB " C D"?VB # C D"?VB $ C D"? VB % C D"?!VB & C D"?VB ' C D"?VB ( C D"?VB ) C D"?VB * C D"?VB + C D"?VB , C D"?VB - C D"?VB 0 C D"?VB 1 C D"?VB 2 C D"?B S ?jop{|q r \ ] +, = > S'T' *--22.3>8?8<<=BB3G @n@t D; Dt9 "9tD; Dt9 "9t( "t)a; at* "t+a; at "t a; at "ta; atGt "ta; at "ta; atGt& "t'a; attD%ot, "t-a; at "ta; atGt" "t#a; at1 "t2a; at0Gt$ "t%a; at _Toc296412038 _Toc296412039 _Toc296412044 _Toc296412049 _Toc296412054 _Toc296412060 Q)74G" {)74GpF4G!!zXT&Me0Sla/7:;bS@)~!Z\$d&AzS8'vB- *,*h`1944F;T J?s|oA¨}4ArCX6[1E< xMIB'DOn 7Pb0_)YF=P[0(]ܴ]anppch$ TplS sjsJ'`itB~7kv $B xen8>x7^`o(. oo^o`hH. ? L? ^? `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. OO^O`hH. L^`LhH. hh^h`hH. ^`hH. L^`LhH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hhh^h`OJQJ^Jo(hH-h ^`o(hH.h  ^ `o(hH. ^ `o(hxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH*nb^n`b56>*CJOJQJ^JaJo(hHiu .0:^`:56B*CJOJQJ^JaJo(phhH..0^`05OJQJ^Jo(hH...^`OJQJ^Jo(hH.... h^`o(hH ` ^ ``o(hH ...... `^``o(hH....... ^`o(hH........ ^`o(hH.........s^`s5o(hH. 808^8`0o(hH.. 0^`0o(hH... pp^p`o(hH....  ^ `o(hH ..... ` ^ ``o(hH ...... `^``o(hH....... ^`o(hH........ ^`o(hH.........77^7`5CJaJo(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.dd^d`OJQJo(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(.oo^o`OJPJQJ^J. ? L? ^? `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. OO^O`hH. L^`LhH.hh^h`o(- ^`o(hH. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.hee^e`OJQJ^Jo(hH-h ^`o(hH.h  ^ `o(hH. ^ `o(hxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHS^`OJQJ^Jo(hH-S^`OJQJ^Jo(hHoSpp^p`OJQJo(hHS@ @ ^@ `OJQJo(hHS^`OJQJ^Jo(hHoS^`OJQJo(hHS^`OJQJo(hHS^`OJQJ^Jo(hHoSPP^P`OJQJo(hH ^`o(hH. 55^5`o(hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.77^7`5o(hH.p ^`o(hH.p ^`hH.p pLp^p`LhH.p @ @ ^@ `hH.p ^`hH.p L^`LhH.p ^`hH.p ^`hH.p PLP^P`LhH.77^7`56o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. 55^5`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. oo^o`hH. ? L? ^? `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. OO^O`hH. L^`LhH.77^7`56o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(hH- ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.88^8`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. 88^8`o(hH.77^7`56>*OJQJo(hH.$s^`s56B*OJQJo(phhH..0^`05\o(hH... 0^`0o(hH.... ^`o(hH ..... ^`o(hH ...... `^``o(hH....... `^``o(hH........ p^p`o(hH......... ^`o(hH. ^`hH. L^`LhH.  ^ `hH. w w ^w `hH. GLG^G`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.77^7`56CJaJo(hH.VV^V`56o(hH.. X^`Xo(hH... ^`o(hH....  ^ `o(hH ..... KK^K`o(hH ...... `^``o(hH....... !`!^!``o(hH........ ^`o(hH.........77^7`5CJaJo(hH.77^7`56o(hH.. X^`Xo(hH... ^`o(hH....  ^ `o(hH ..... KK^K`o(hH ...... `^``o(hH....... !`!^!``o(hH........ ^`o(hH.........s^`s5o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hhh^h`OJQJ^Jo(hH-h ^`o(hH.h  ^ `o(hH. ^ `o(hxx^x`OJQJ^Jo(hHohHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH88^8`o(. hh^h`o(hH. ^`hH. L^`LhH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.77^7`5>*@OJQJo(hH.77^7`5B*o(phhH.. 0^`0o(hH... 85^8`o(hH.... ^`o(hH ..... ^`o(hH ...... `^``o(hH....... `^``o(hH........ p^p`o(hH.........#'DOpcF;444ArC(] TpbSsjs=P[7kvB xT&8>xMeJ?~!\$,*0St`1B- *B- *oAd&1E/]a1E 7P S8'MI!_)YPS`1U0`1"@S`1U0`1W(.!!B]І     ********.Z    bx> ;һ[         R    d0fl    Μ    hbx> ;VC    d fQ    h     *O    7    h     N        ~`    fQ    hB    ؊TLbx> ;2}********OsKFF@d?? #3G.@DHUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial9& r.VnTimeH7& r.VnTime7.@Calibri?= * Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1h:9':9'26' <$ <$qn4lF G3qHX $POsK2!xx CarcassonnoWelcome!              Oh+'00x  ( CarcassonnoNormalWelcome2Microsoft Office Word@@@"@" <՜.+,0 hp ghostviet.com$lF Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ Root Entry F."Data 1TableWordDocument4BSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top