ࡱ> [ &bjbj s ΐΐ%2 2 uu$  P]1 ^t$="=""_"_"_"+++rrrrrrr$v$yr508)+00ruu_"_"t5550uR_"_"r50r55`X"d_"PqA x1a(r.t0^tbyx1yPddyd+,&5-.+++rr4+++^t0000y+++++++++2 ;: B GIO DC V O TO S 07 /2012/TT-BGDTCNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy 17 thng 02 nm 2012 THNG T Hng dn tiu chun, quy trnh, th tc v h s xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t Cn c Lut Thi ua, Khen thng ngy 26 thng 11 nm 2003 v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Thi ua, Khen thng ngy 14 thng 6 nm 2005; Cn c Lut gio dc ngy 14 thng 6 nm 2005; Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut gio dc ngy 25 thng 11 nm 2009; Cn c Ngh nh s 32/2008/N-CP ngy 19 thng 3 nm 2008 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v quyn hn v c cu t chc ca B Gio dc v o to; Cn c Ngh nh s 42/2010/N-CP ngy 15 thng 4 nm 2010 ca Chnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Thi ua, Khen thng v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Thi ua, Khen thng; Cn c Thng t s 02/2011/TT-BNV ngy 24 thng 1 nm 2011 ca B Ni v hng dn thc hin Ngh nh s 42/2010/N-CP ngy 15 thng 4 nm 2010 ca Chnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Thi ua, Khen thng v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Thi ua, Khen thng; Sau khi c vn bn tha thun s 1899/BTKT-VI ca Ban Thi ua, Khen thng Trung ng - B Ni v ngy 09 thng 11 nm 2011 v vic ban hnh Thng t xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t; B trng B Gio dc v o to hng dn tiu chun, quy trnh, th tc v h s xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t nh sau: Chng I QUY NH CHUNG iu 1. Phm vi iu chnh v i tng p dng 1. Thng t ny hng dn tiu chun, quy trnh, th tc v h s xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t bao gm: Tiu chun xt tng; Hi ng, phm vi xt trnh; Quy trnh xt tng; H s v thi gian ngh xt tng. 2. Thng t ny c p dng i vi nh gio trong cc nh trng, cc c s gio dc thuc h thng gio dc quc dn v cn b qun l gio dc bao gm: a) Gio vin, ging vin trong cc c s gio dc mm non, c s gio dc ph thng, c s gio dc ngh nghip, c s gio dc thng xuyn, c s gio dc i hc; cc trng, trung tm gio dc ca c quan nh nc, t chc chnh tr, t chc chnh tr - x hi, lc lng vi trang nhn dn. b) Hiu trng, Ph Hiu trng, Gim c, Ph Gim c cc c s gio dc; cn b, cng chc cng tc ti cc phng, ban ca cc i hc, hc vin, trng i hc, trng cao ng, trng trung cp; cn b, cng chc cng tc ti cc phng gio dc v o to, s gio dc v o to, B Gio dc v o to; cn b, cng chc chuyn trch lm cng tc qun l dy ngh ti phng, s lao ng thng binh v x hi; cn b, cng chc chuyn trch cng tc qun l gio dc ti cc b, ngnh Trung ng; cn b nghin cu gio dc; cn b chuyn trch cng on gio dc (gi chung l cn b qun l gio dc). c) Nh gio ca cc trng cng lp ngh hu vn tip tc tham gia cng tc ging dy, qun l (cn b, gio vin, ging vin c hu) ti cc c s gio dc ngoi cng lp. 3. Khng xt danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t i vi nhng ngi trong thi gian b thi hnh k lut, ang xt k lut hoc truy cu trch nhim hnh s. iu 2. Thi gian xt tng v cng b danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t Danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t c xt tng v cng b hai nm mt ln vo dp k nim ngy Nh gio Vit Nam 20 thng 11. iu 3. T chc trao tng Cc B, ngnh Trung ng t chc L trao tng cho cc Nh gio Nhn dn, Nh gio u t c Ch tch nc phong tng trc thuc B, ngnh theo quy nh hin hnh; y ban nhn dn cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng (sau y gi chung l cp tnh) t chc L trao tng cho cc Nh gio Nhn dn, Nh gio u t c Ch tch nc phong tng trc thuc tnh theo quy nh hin hnh; B Gio dc v o to t chc L trao tng cho cc Nh gio Nhn dn, Nh gio u t c Ch tch nc phong tng trc thuc B Gio dc v o to v mt s trng hp c bit do Ch tch Hi ng cp Nh nc quyt nh; Nghi l trao tng c thc hin theo quy nh ca Chnh ph v nghi thc Nh nc trong t chc mt tinh, l k nim, trao tng v n nhn danh hiu vinh d nh nc, Hun chng, Huy chng, C thi ua ca Chnh ph, Bng khen ca Th tng Chnh ph. iu 4. Quyn v trch nhim ca nh gio c phong tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t 1. Nh gio c phong tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t c hng cc quyn theo quy nh ti khon 3, iu 73 v iu 77 Ngh nh s 42/2010/N-CP ngy 15 thng 4 nm 2010 ca Chnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Thi ua, Khen thng v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Thi ua, Khen thng. 2. Nh gio c phong tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t c trch nhim tip tc pht huy phm cht o c, ti nng s phm thc s l gng sng cho ng nghip noi theo v gn gi cc hin vt khen thng. iu 5. Tc v phc hi danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t Vic tc v phc hi danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t c thc hin theo quy nh ti iu 84, Ngh nh s 42/2010/N-CP ngy 15 thng 4 nm 2010 ca Chnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Thi ua, Khen thng v Lut sa i b sung mt s iu ca Lut Thi ua, Khen thng. iu 6. Kinh ph t chc xt tng v tin thng 1. Cp no quyt nh thnh lp Hi ng xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t theo quy nh ti iu 10, iu 11 Thng t ny th cp c trch nhim b tr kinh ph cho hot ng xt tng theo quy nh ca Lut Ngn sch Nh nc. 2. Tin thng cho Nh gio Nhn dn, Nh gio u t thc hin theo quy nh ti iu 69 v khon 3 iu 73 ca Ngh nh s 42/2010/N-CP ngy 15 thng 4 nm 2010 ca Chnh ph. Chng II TIU CHUN XT TNG DANH HIU NH GIO NHN DN, NH GIO U T iu 7. Tiu chun xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn 1. Trung thnh vi T quc Vit Nam x hi ch ngh)a; chp hnh tt ch trng, chnh sch ca ng, php lut ca Nh nc. 2. C phm cht o c tt, tm huyt, tn ty vi ngh; gng mu, thc s l tm gng sng cho ngi hc v ng nghip noi theo; hon thnh xut sc nhim v c giao, gp phn quan trng vo vic xy dng n v tr thnh Tp th lao ng xut sc, n v quyt thng; c Nh nc phong tng danh hiu Nh gio u t t 6 nm tr ln tnh n nm ngh; tip tc t thnh tch cao sau khi c phong tng danh hiu Nh gio u t vi mt trong cc hnh thc khen thng hoc danh hiu sau y: Chin s) thi ua ton quc; Hun chng Lao ng, Hun chng Bo v T quc tr ln; Gii thng H Ch Minh, Gii thng Nh nc; C ti nng s phm xut sc, c uy tn ln v nh hng trong ngnh v trong x hi, l nh gio u n tiu biu c ng nghip tha nhn, l nh gio mu mc c hc tr v nhn dn knh trng, c nhiu thnh tch trong cng tc bi dng, gip ng nghip v chuyn mn, nghip v v nghin cu khoa hc: a) Ging dy t cht lng v hiu qu cao, c nhiu hc sinh gii, sinh vin gii, c ng gp pht hin v bi dng hc sinh, sinh vin ti nng, gp phn o to nhn ti cho t nc. b) C sng kin, gii php, ti nghin cu khoa hc c ng dng rng ri trong cng tc ging dy, gio dc hoc qun l gio dc c Hi ng khoa hc cp tnh, b, cp Nh nc xp loi, tnh t sau nm c phong tng danh hiu Nh gio u t. C th: - i vi gio vin trong cc c s gio dc mm non, c s gio dc ph thng, trng trung cp chuyn nghip, trng trung cp ngh, trung tm dy ngh, c s gio dc thng xuyn: C t nht 03 sng kin hoc 03 gii php hoc ch tr 02 ti nghin cu khoa hc nng cao cht lng gio dc c Hi ng khoa hc ngnh gio dc cp tnh (i vi n v trc thuc s gio dc v o to), Hi ng khoa hc cp s, c quan ch qun cp trn (i vi n v trc thuc B, ngnh, y ban nhn dn cp tnh) nghim thu, xp loi tt (loi A); - i vi ging vin cc trng cao ng, i hc, hc vin, cc trng ca c quan nh nc, t chc chnh tr, t chc chnh tr - x hi, lc lng vi trang nhn dn: ch bin 02 gio trnh (hoc ch bin 01 gio trnh v tham gia bin son 02 gio trnh) c xut bn; c 03 bi bo khoa hc ng trong nc hoc quc t; ch tr 02 ti nghin cu khoa hc cp tnh, b hoc 02 nhnh ti nghin cu khoa hc cp nh nc ng dng c hiu qu trong ging dy, c Hi ng khoa hc cp tnh, b, cp Nh nc nh gi, nghim thu, xp loi tt (loi A). i vi ging vin i hc, hng dn chnh t nht 03 nghin cu sinh, trong c 02 nghin cu sinh bo v thnh cng lun n tin s) hoc hng dn t nht 05 hc vin cao hc bo v thnh cng; - i vi cn b qun l gio dc: ch tr 02 ti nghin cu khoa hc c Hi ng khoa hc cp tnh, cp b, cp nh nc nghim thu, xp loi tt (loi A), c ng dng c hiu qu trong cng tc (i vi cn b qun l cc: c s gio dc mm non, c s gio dc ph thng, trng trung cp chuyn nghip, trng trung cp ngh, trung tm dy ngh, c s gio dc thng xuyn c t nht 03 sng kin hoc 03 gii php hoc 02 ti nghin cu khoa hc nng cao cht lng gio dc c Hi ng khoa hc ngnh gio dc cp tnh nghim thu, xp loi tt (loi A)); ch tr hoc tham mu xy dng vn bn quy phm php lut, quy nh t chc, hot ng, thc hin c hiu qu cng cuc i mi v pht trin s nghip gio dc gp phn lm cho n v thc hin tt chc nng nhim v v t thnh tch xut sc. i vi cn b qun l l cp trng hoc cp ph th tp th, n v do cn b qun l, ch o phi t danh hiu Tp th lao ng xut sc t nht 02 nm lin k vi nm ngh phong tng. 3. C thi gian trc tip nui dy, ging dy t 20 nm tr ln. i vi cn b qun l gio dc th phi c thi gian cng tc trong ngnh t 25 nm tr ln trong c 15 nm tr ln trc tip nui dy, ging dy. iu 8. Tiu chun xt tng danh hiu Nh gio u t 1. Trung thnh vi T quc Vit Nam x hi ch ngh)a; chp hnh tt ch trng, chnh sch ca ng, php lut ca Nh nc. 2. C phm cht o c tt, tn ty vi ngh, thng yu, chm sc, gio dc hc tr; gng mu, thc s l tm gng sng cho ngi hc v ng nghip noi theo, c ngi hc, ng nghip, nhn dn knh trng. Hon thnh xut sc nhim v c giao, c ng gp trong vic xy dng n v, trng hc tr thnh Tp th lao ng xut sc; c t nht 7 nm l chin s) thi ua c s trong c 3 nm lin tc lin k nm ngh xt tng danh hiu nh gio v c t nht 01 ln c cng nhn danh hiu chin s) thi ua cp tnh, cp b hoc c Th tng Chnh ph tng Bng khen, hoc 3 ln c tng Bng khen ca tnh, b i vi gio vin, ging vin. i vi gio vin, cn b qun l c s gio dc vng c iu kin kinh t - x hi c bit kh khn c t nht 5 nm t danh hiu chin s) thi ua c s trong c 2 nm lin tc lin k nm ngh xt tng danh hiu nh gio v 1 ln c tng bng khen ca tnh, b; C ti nng s phm, c cng ln trong s nghip gio dc, ging dy t cht lng tt, hiu qu cao, c nhiu hc sinh gii, sinh vin gii; c ci tin hoc sng kin, kinh nghim, gii php k thut, ti nghin cu khoa hc c p dng t hiu qu trong cng tc ging dy, gio dc hoc qun l gio dc c Hi ng khoa hc cc cp nh gi, xp loi c th nh sau: a) i vi gio vin trong cc c s gio dc mm non: - L gio vin t loi xut sc theo quy nh chun ngh nghip, m bo cht lng v hiu qu nui dy cc chu, thc hin cc hot ng chm sc, gio dc tr t cht lng cao, gim t l tr suy dinh dng, gp phn thu ht tr n trng, c thnh tch trong cng tc ph cp; - Thc hin xut sc nhng mc tiu, yu cu ca ngnh hc gio dc mm non, gp phn xy dng n v tr thnh Tp th lao ng xut sc; hng dn, vn ng c nhiu cha m cc chu thc hin nui dy con theo phng php khoa hc t kt qu tt; c ng nghip tn nhim v tha nhn l gio vin mm non gii, tiu biu ca a phng, c cha m cc chu tn nhim; - C t nht 01 sng kin, ci tin, gii php; p dng tin b khoa hc cng ngh mi trong vic nui dy cc chu c Hi ng khoa hc ngnh gio dc cp tnh nh gi, xp loi kh (loi B) tr ln; - Gip , bi dng c t nht 02 gio vin tr thnh gio vin dy gii ca trng v t nht 01 ln c cng nhn danh hiu gio vin dy gii cp huyn tr ln. b) i vi gio vin trong cc trng tiu hc: - L gio vin t loi xut sc theo quy nh chun ngh nghip, thc hin xut sc nhim v ca gio vin tiu hc, c nhiu thnh tch trong ph cp gio dc tiu hc; trong ging dy t cht lng v hiu qu cao; c nhiu hc sinh xp loi gii; - C ng gp xy dng n v tr thnh Tp th lao ng xut sc; c ng nghip tha nhn l gio vin gii; l nh gio mu mc, tm gng sng ca ngnh gio dc a phng; c hc sinh knh trng, cha m hc sinh v nhn dn tn nhim; - C t nht 02 ci tin hoc 02 sng kin kinh nghim c p dng trong ging dy, gio dc hc sinh, c Hi ng khoa hc ngnh gio dc cp tnh nh gi, xp loi kh (loi B) tr ln; - C nhiu thnh tch gip ng nghip phn u tr thnh gio vin dy gii, bi dng c t nht 03 gio vin tr thnh gio vin dy gii ca trng, ca a phng v t nht 1 ln c cng nhn gio vin dy gii cp tnh tr ln. c) i vi gio vin trong cc trng trung hc c s; trung hc ph thng; trung tm k thut tng hp - hng nghip; trung tm gio dc thng xuyn; trung tm hc tp cng ng; trung tm ngoi ng, tin hc; trung tm dy ngh: - L gio vin t loi xut sc theo quy nh chun ngh nghip, ging dy, gio dc hc sinh t cht lng tt, hiu qu cao, pht huy tnh ch ng, sng to ca hc sinh, c hc sinh t hc sinh gii cc cp; - C ng gp xy dng n v tr thnh Tp th lao ng xut sc, gp phn xy dng, n nh v pht trin s nghip gio dc ca a phng; c ng nghip tha nhn l gio vin gii tiu biu ca cp hc; l nh gio mu mc, l tm gng sng ca ngnh gio dc a phng; c hc sinh knh trng, cha m hc sinh v nhn dn tn nhim; - C t nht 02 ci tin hoc 02 sng kin kinh nghim p dng trong ging dy, trong qun l c Hi ng khoa hc ngnh gio dc cp tnh nh gi, xp loi kh (loi B) tr ln; - C thnh tch trong cng tc bi dng v xy dng i ngi gio vin dy gii ca trng, a phng, bi dng c t nht 02 gio vin tr thnh gio vin dy gii cp huyn tr ln, c t nht 01 ln c cng nhn gio vin dy gii cp tnh tr ln. d) i vi gio vin trong cc trng trung cp chuyn nghip, trung cp ngh: - Ging dy t cht lng v hiu qu cao, c ng gp i mi mc tiu, ni dung, chng trnh o to. C ng gp o to i ngi cn b k thut v cng nhn lnh ngh cho ngnh v a phng. C hc sinh gii v l thuyt v k nng thc hnh; - C ng gp xy dng nh trng tr thnh Tp th lao ng xut sc trong nhiu nm, c hc sinh tn nhim; - C t nht 02 gii php hoc 02 sng kin kinh nghim, ci tin c p dng mang li hiu qu, c Hi ng khoa hc ngnh gio dc cp tnh (i vi n v trc thuc s gio dc v o to), Hi ng khoa hc cp s, c quan ch qun cp trn (i vi n v trc thuc B, ngnh, y ban nhn dn cp tnh) nh gi, xp loi kh (loi B) tr ln; - c ng nghip tn nhim v tha nhn l gio vin gii tiu biu ca a phng, ca ngnh, c t nht 01 ln c cng nhn gio vin dy gii cp tnh, b tr ln. Bi dng c nhiu gio vin dy gii c trnh nghip v v tay ngh vng vng. e) i vi ging vin cc trng cao ng, trng chnh tr tnh, c s bi dng cn b cng chc ca cc b, ngnh: - Ging dy t cht lng v hiu qu cao, c ng gp i mi mc tiu ni dung chng trnh, nng cao cht lng gio dc, hiu qu o to; - Tham gia bin son t nht 02 gio trnh c a vo ging dy, trong c 01 gio trnh c xut bn; tham gia t nht 01 ti nghin cu khoa hc, phc v gio dc p dng trong nh trng, c Hi ng khoa hc cp tnh, b nh gi, xp loi kh (loi B) hoc ch tr 02 ti nghin cu khoa hc cp c s xp loi tt, v c ng dng trong nh trng t 02 nm tr ln; - C ng gp xy dng, bi dng i ngi ging vin dy gii ca khoa, ca trng; c t nht 01 ln c cng nhn ging vin dy gii cp tnh, b; - C ng gp trong vic hng dn sinh vin ci tin phng php hc tp v nghin cu khoa hc t kt qu, c sinh vin gii. g) i vi ging vin cc i hc, trng i hc, hc vin: - Ging dy, hng dn sinh vin nghin cu khoa hc, thc tp t cht lng v hiu qu cao; c ng gp trong i mi mc tiu, ni dung, chng trnh, phng php v nng cao cht lng gio dc; - Ch bin 01 gio trnh hoc tham gia bin son t nht 02 gio trnh c a vo ging dy v c xut bn hoc l tc gi ca 02 sch chuyn kho; c t nht 05 bi bo khoa hc c cng b trn cc tp ch trong v ngoi nc; ch tr 01 ti nghin cu khoa hc cp b, cp tnh hoc nhnh ti nghin cu khoa hc cp nh nc c Hi ng khoa hc cp tnh, b, cp nh nc nh gi, xp loi kh (loi B); hng dn t nht 02 nghin cu sinh, trong c 01 nghin cu sinh bo v thnh cng lun n tin s) hoc hng dn t nht 05 hc vin cao hc bo v thnh cng; - C ng gp xy dng, bi dng i ngi ging vin dy gii ca chuyn ngnh, ca trng; - C ng gp trong vic hng dn sinh vin, hc vin ci tin phng php hc tp; tch cc nghin cu khoa hc t thnh tch cao, c sinh vin gii. h) i vi ging vin cc ngnh ngh c th, ti nghin cu khoa hc c xem xt c th phm vi nh hng; cng tc o to tin s), thc s) c vn dng ty theo ngnh ngh tham gia o to v c s nht tr ca Ch tch Hi ng xt tng cp nh nc trong nm xt tng khi c vn bn ngh ca cc b, ngnh. i) i vi cn b qun l gio dc: - Ch tr t nht 02 gii php hoc 02 sng kin hoc 02 ti nghin cu khoa hc trong thi gian lm cn b qun l (hoc 01 trong thi gian trc tip ging dy v 01 trong thi gian qun l) c tc dng i mi phng php ging dy v cng tc qun l, nng cao hiu qu qun l c Hi ng khoa hc cp tnh, b nh gi, xp loi kh (loi B) tr ln v tham mu, ch tr son tho vn bn quy phm php lut, quy nh hot ng, t chc nhm thc hin c kt qu cng cuc i mi v pht trin s nghip gio dc, gp phn xy dng n v t danh hiu Tp th lao ng xut sc. Thc s l tm gng sng ng nghip noi theo, hc tp; - i vi cn b qun l cc c s gio dc mm non, ph thng, gio dc thng xuyn, trung tm dy ngh phi c t nht 02 gii php, sng kin hoc ti nghin cu khoa hc c Hi ng khoa hc gio dc cp tnh hoc Hi ng khoa hc ngnh ch qun nh gi, xp loi tt (loi A); - i vi cn b qun l c s gio dc mm non, ph thng, gio dc thng xuyn, trung tm dy ngh, thi gian lm cng tc qun l c tham gia ging dy theo quy nh c tnh l thi gian trc tip ging dy nhng khng qu 05 nm cng thm vo thi gian trc tip ging dy; - i vi cn b qun l, lnh o cp trng hoc cp ph th tp th, n v do cn b qun l, ch o phi t danh hiu Tp th lao ng tin tin t nht 03 nm lin k vi nm ngh phong tng (trong c 01 nm t danh hiu Tp th lao ng xut sc). k) i vi gio vin v cn b qun l cng tc vng c iu kin kinh t - x hi c bit kh khn theo quy nh ca Chnh ph c hng tiu chun u tin nh sau: - Thi gian cng tc v thi gian trc tip ging dy ti vng c iu kin kinh t - x hi c bit kh khn c nhn h s 1,33; - i vi gio vin c tinh thn khc phc kh khn xy dng trng lp, vn ng c nhiu hc sinh n trng, du dt, gip hc sinh trong hc tp, c nhiu hc sinh trng thnh ng gp xy dng a phng; ci tin, sng kin kinh nghim p dng trong ging dy, trong qun l c Hi ng khoa hc ngnh gio dc cp huyn cng nhn i vi gio vin mm non, tiu hc, trung hc c s, cp ngnh gio dc tnh i vi gio vin trung hc ph thng; - i vi cn b qun l tp th, n v do cn b qun l, ch o phi t danh hiu Tp th lao ng tin tin t nht 2 nm lin k vi nm ngh xt phong tng. 3. C thi gian trc tip nui dy, ging dy t 15 nm tr ln i vi gio vin, ging vin. i vi cn b qun l gio dc th phi c thi gian cng tc trong ngnh t 20 nm tr ln trong c 10 nm tr ln trc tip nui dy, ging dy. Chng III HI NG, PHM VI XT TRNH DANH HIU NH GIO NHN DN, NH GIO U T iu 9. Cc cp Hi ng, thnh phn v phm vi xt trnh 1. Hi ng cp c s Hi ng cp c s c t chc cc c s gio dc, cc c quan Cng on Gio dc Vit Nam v cc n v trc thuc b, ngnh Trung ng; Thnh phn Hi ng cp c s: Th trng n v l Ch tch Hi ng, mt Ph Th trng v Ch tch cng on n v l Ph Ch tch Hi ng, Trng cc c quan chc nng c lin quan thuc n v; i din lnh o, chuyn vin b phn chuyn trch cng tc thi ua, khen thng; i din nh gio tiu biu; hoc Nh gio Nhn dn, Nh gio u t (nu c); Hi ng cp c s do Hiu trng, Th trng n v ra quyt nh thnh lp; Hi ng cp c s xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t i vi nh gio c cn b, cng chc, vin chc trong n v tn nhim v gii thiu. 2. Hi ng cp huyn Hi ng cp huyn, qun, th x, thnh ph thuc tnh gi chung l Hi ng cp huyn; Thnh phn Hi ng cp huyn: Ch tch (hoc Ph ch tch) U ban nhn dn huyn lm Ch tch, Trng phng gio dc v o to lm Ph Ch tch thng trc, Ch tch cng on gio dc huyn lm Ph Ch tch, cn b lm cng tc thi ua, khen thng ca huyn, Ph Trng phng gio dc v o to, cn b ph trch chuyn mn, t chc cn b, i din nh gio tiu biu hoc Nh gio Nhn dn, Nh gio u t lm u vin; Hi ng cp huyn do Ch tch U ban nhn dn cp huyn ra quyt nh thnh lp; Hi ng cp huyn xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t i vi cc nh gio c Hi ng cp c s thuc cp huyn qun l ngh. 3. Hi ng s gio dc v o to m rng Hi ng s gio dc v o to m rng gm: s gio dc v o to, s lao ng thng binh v x hi, cng on gio dc tnh, cc Trng phng ph trch cc cp hc v trnh o to, t chc cn b, thanh tra, vn phng s gio dc v o to, i din mt s s, ban, ngnh, i din thng trc Hi ng thi ua khen - thng ngnh gio dc tnh; Thnh phn Hi ng s gio dc v o to m rng: Gim c s gio dc v o to lm Ch tch, 1 Ph Gim c lm Ph Ch tch thng trc, Ch tch cng on gio dc tnh lm ph Ch tch, 1 lnh o s lao ng thng binh v x hi lm Ph Ch tch, cc Ph Gim c, cc Trng phng ph trch cc cp hc v trnh o to, t chc cn b, thanh tra, vn phng s gio dc v o to, i din mt s s, ban, ngnh c nh gio ngh xt tng, i din thng trc Hi ng thi ua khen - thng ngnh gio dc tnh, i din nh gio tiu biu; hoc Nh gio Nhn dn, Nh gio u t lm u vin; Hi ng s gio dc v o to m rng do Gim c s gio dc v o to ra quyt nh thnh lp; Hi ng s gio dc v o to m rng xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t i vi nh gio c Hi ng cp c s cc c s gio dc trc thuc cc s, ngnh trong tnh ngh. 4. Hi ng cp tnh Thnh phn Hi ng cp tnh gm: Ch tch (hoc Ph ch tch) U ban nhn dn tnh lm Ch tch, Gim c s gio dc v o to lm ph Ch tch thng trc, Ch tch Cng on gio dc tnh lm Ph Ch tch, Trng Ban thi ua - khen thng tnh l Ph Ch tch, cc Ph gim c, cc Trng phng ph trch cc cp hc v trnh o to, t chc cn b, thanh tra, vn phng s gio dc v o to, i din lnh o mt s s, ngnh c nh gio ngh xt tng, i din thng trc Hi ng thi ua khen - thng ngnh gio dc tnh, i din chin s) thi ua cp tnh, Nh gio Nhn dn hoc Nh gio u t lm u vin; Hi ng cp tnh do Ch tch y ban nhn dn tnh ra quyt nh thnh lp; Hi ng cp tnh xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t i vi nh gio c Hi ng cp huyn, Hi ng s gio dc v o to m rng v Hi ng c s ca cc trng i hc, cao ng trc thuc tnh ngh. 5. Hi ng i hc Thi Nguyn, i hc Hu, i hc Nng, i hc Quc gia H Ni, i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh (sau y gi l Hi ng i hc) Thnh phn Hi ng i hc gm: Gim c hoc Ph Gim c lm Ch tch, Ch tch Cng on lm Ph Ch tch, 01 Ph Gim c i hc lm Ph Ch tch, hiu trng cc trng thnh vin, trng cc ban: o to, t chc cn b, thanh tra, tng hp; i din Nh gio Nhn dn, Nh gio u t v chin s) thi ua l ging vin dy gii, cn b lm cng tc thi ua, khen thng ca i hc lm u vin; Hi ng i hc do Gim c i hc quyt nh thnh lp; Hi ng i hc xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t i vi nh gio c Hi ng cp c s cc n v thnh vin ngh. 6. Hi ng b, ban, ngnh Trung ng Hi ng cp b, ban, ngnh Trung ng (sau y gi l Hi ng cp b); Thnh phn Hi ng cp b: B trng hoc Th trng Thng trc lm Ch tch, Ch tch Cng on ngnh hoc Th trng ph trch cng tc Thi ua, Khen thng lm Ph Ch tch, cc Th trng, Th trng cc c quan chc nng c lin quan, i din thng trc Hi ng Thi ua, Khen thng ngnh, i din chin s) thi ua cp b, Nh gio Nhn dn, Nh gio u t lm y vin; Hi ng cp b do ngi ng u b, ban, ngnh ra quyt nh thnh lp; Hi ng cp b xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t i vi nh gio c Hi ng c s cc n v trc thuc B, ban, ngnh ngh. i vi Hi ng c s thuc cc, tng cc, tng cng ty qun l nh nc th n v ch qun phi c vn bn ngh Hi ng cp b xem xt; Hi ng B Gio dc v o to xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t i vi nh gio c Hi ng c s cc n v trc thuc B, Hi ng i hc v Hi ng cp tnh ngh. 7. Hi ng cp Nh nc Thnh phn Hi ng cp Nh nc do Th tng Chnh ph quyt nh theo ngh ca B trng B Gio dc v o to; Hi ng cp Nh nc xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t c trch nhim xt trnh Th tng Chnh ph trnh Ch tch nc phong tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t i vi cc nh gio c Hi ng cp b ngh. iu 10. Quy nh hot ng ca Hi ng xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t cc cp 1. Hi ng phi c t nht 1/3 tng s thnh vin l i din nh gio tiu biu hoc Nh gio Nhn dn, Nh gio u t. 2. S lng thnh vin Hi ng cc cp ti thiu l 9 thnh vin. 3. Cc cuc hp ca Hi ng c coi l hp l khi t nht c s tham d ca 2/3 s thnh vin ca Hi ng c tn trong quyt nh; trng hp vng mt thnh vin Hi ng phi xin php ch tch Hi ng v gi li kin bng phiu bu. 4. Hi ng cp di hon chnh h s ngh ln Hi ng cp trn xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t i vi cc nh gio c s phiu ng ca cc thnh vin Hi ng t 90% tr ln so vi tng s thnh vin Hi ng c tn trong quyt nh. 5. Hi ng cc cp khng xem xt i vi cc trng hp khai h s khng ng quy nh, h s khng y , khng hp l hoc np h s khng ng tuyn trnh v khng ng thi gian quy nh. 6. Hi ng xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t mi cp c mt t th k hoc ban th k gip vic, do ch tch Hi ng ra quyt nh thnh lp. 7. Hi ng xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t cc cp s dng con du ca c quan, n v do Ch tch Hi ng l Th trng (ngi ng u) ca c quan, n v . i vi Hi ng cp tnh c s dng con du ca s gio dc v o to khi c y quyn ca Ch tch Hi ng giao cho Ph Ch tch thng trc Hi ng k cc vn bn, h s ca Hi ng. Chng IV QUY TRNH XT TNG DANH HIU NH GIO NHN DN, NH GIO U T iu 11. Quy trnh xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t Hi ng c s 1. Gii thiu v b phiu tn nhim: a) Th trng n v cp c s t chc cuc hp lin tch gia ng, chnh quyn, Cng on, on Thanh nin (nu c) ca n v ph bin cho cn b, cng chc, vin chc trong n v tiu chun xt chn danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t quy nh ti Lut Thi ua, Khen thng v Thng t ny. b) Trn c s nm vng i tng, tiu chun, quy trnh xt chn, t chc cho cn b, gio vin t gii thiu v gii thiu cng khai nhng ngi c tiu chun. c) Ton th cn b, cng chc, vin chc trong n v trao i thnh tch, cng lao ca tng ngi, so snh, i chiu vi tiu chun v b phiu gii thiu. Kt qu kim phiu gii thiu c cng b cng khai trong n v. d) Cc nh gio c Hi ng cp c s a vo danh sch xt chn l nhng ngi phi t t 80% s phiu gii thiu ca cn b, cng chc, vin chc tr ln. e) i vi cc trng cao ng, i hc c s cn b cng chc t 200 ngi tr ln c th t chc gii thiu v b phiu tn nhim cc khoa vi s tham d ca i din hc sinh, sinh vin trong khoa. 2. Hi ng cp c s s duyt: Trn c s danh sch nhng ngi t t 80% s phiu gii thiu, Hi ng cp c s t chc hp xem xt, thnh tch cng lao ca tng ngi; nhng kin ng gp, nh gi ca cn b, cng chc, vin chc, i chiu vi tiu chun v b phiu s duyt. 3. Cng b kt qu s duyt v t chc thm d d lun: Sau khi c kt qu s phiu s duyt, Hi ng cp c s cng b kt qu s duyt trong ton n v bng hnh thc nim yt danh sch nhng ngi t s phiu s duyt trong n v t nht 7 ngy lm vic; gi cng vn ti cc n v trc thuc v a ln website ca n v (nu c), cn b cng chc, vin chc bit v gp kin; t chc thm d d lun trong cn b cng chc, Ban chp hnh cng on, Ban chp hnh on Thanh nin Cng sn H Ch Minh, trong i din hc sinh, sinh vin (i vi c s gio dc mm non, trng tiu hc t chc thm d d lun trong i din cha m hc sinh thay cho hc sinh). 4. Hi ng cp c s b phiu tn thnh: a) Trn c s danh sch s duyt v kt qu thm d d lun, Hi ng cp c s hp xem xt v b phiu tn thnh. Danh sch b phiu tn thnh l danh sch nhng nh gio t s phiu hi ng s duyt t 80% tr ln s phiu trn tng s thnh vin Hi ng. Kt qu b phiu tn thnh c cng b trong ton n v. b) Hon chnh h s c nhn iu kin v h s Hi ng cp c s, gi ln Hi ng cp trn theo quy nh ti iu 9 ca Thng t ny. iu 12. Quy trnh xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t Hi ng cp huyn, Hi ng s gio dc v o to m rng, Hi ng tnh, Hi ng i hc; Hi ng b, ban, ngnh Trung ng 1. Lp danh sch v h s: a) Trn c s danh sch ngh ca Hi ng cp c s, kim tra v lp danh sch nhng ngi tiu chun trnh Hi ng. Ngi c tiu chun trnh Hi ng l ngi c 80% tr ln s phiu gii thiu ca cn b, cng chc, vin chc v c s phiu tn thnh t t nht 90% trn tng s thnh vin Hi ng ca mi cp. b) Lp h s gi ti mi thnh vin ca Hi ng nghin cu trc. 2. Hp Hi ng s duyt: Trn c s danh sch nhng ngi c 80% tr ln s phiu gii thiu v 90% tr ln s phiu tn thnh ca Hi ng cp c s, Hi ng t chc hp, cn c tiu chun xem xt thnh tch, cng lao ca tng nh gio v tin hnh b phiu s duyt. 3. Hi ng cng b kt qu s duyt v t chc thm d d lun theo quy nh nh sau: a) Hi ng cp huyn, s gio dc v o to m rng: Cng b kt qu s duyt v ly kin thm d ti cc Hi ng cp c s trc thuc v c lin quan, bng nim yt cng khai, bng cng vn thng bo v trn website ca cp (nu c), ly kin. b) Hi ng cp tnh: Cng b kt qu s duyt v ly kin thm d vi cc phng gio dc v o to cp huyn, cc n v trc thuc v c lin quan bng cng vn v trn Website ca s gio dc v o to, ly kin. c) Hi ng i hc: Cng b kt qu s duyt v ly kin thm d vi cc trng trc thuc i hc v cc n v c lin quan bng nim yt cng khai, bng cng vn thng bo v trn website ca i hc, ly kin. d) Hi ng cp b, ngnh Trung ng: Cng b kt qu s duyt v ly kin thm d vi cc Hi ng cp c s bng cng vn thng bo v trn Website ca b, ngnh Trung ng. 4. Hp Hi ng b phiu tn thnh: a) Trn c s danh sch s duyt, kt qu thm d d lun, Hi ng hp xem xt, cn nhc v b phiu tn thnh. b) Hon chnh h s c nhn iu kin v h s Hi ng ngh ln Hi ng cp trn. i vi Nh gio Nhn dn, Hi ng cp tnh, b ngh Ban0246DFNPRV\dflnȼudVHV:u,hn#EB*OJQJ\phh-B*OJQJ\phhYB*OJQJ\phhB*OJQJ\ph h52hu5B*OJQJ\phhu5B*OJQJ\phhl B*OJQJ\phh*Q|hu5B*OJQJphhvB*OJQJ\phhh&B*OJQJ\phhu5B*OJQJphjhu5UmHnHu+h*Q|hu55B*CJOJQJ\aJph%hY5B*CJOJQJ\aJph0Fz ni] $ 4a$gdogdR^Mkd$$Ifl40VD%P&4 laf4$ !$Ifa$gdR^ $$Ifa$gdR^ $$Ifa$gdR^ $IfgdR^$ !%$Ifa$gd5 ntvxz   \ ` j t x z Ϲ}n\M\>\*&hhu56B*OJQJ]o(phh-6B*OJQJ]phhY6B*OJQJ]ph#hhu56B*OJQJ]phhu56B*OJQJ]ph1jh&!6B*OJQJU]mHnHphu!h*Q|hu5B*EHOJQJph#h*Q|hu55B*OJQJ\ph+h*Q|hu55B*CJOJQJ\aJph h52hu5B*OJQJ\ph#h52hu5B*OJQJ\o(phhu5B*OJQJ\phz  2 sf\RffBh)Uh~|5CJOJQJaJhDOJQJaJhhhOJQJaJh)Uh~|OJQJaJh)UhOJQJaJh5OJQJaJhrhu55OJQJaJo(hrhu55OJQJaJhoOJQJaJhf?kh~|OJQJ#h*Q|hu56B*OJQJ]phh-6B*OJQJ]phh6B*OJQJ]ph#hhu56B*OJQJ]ph v z d`gda? d`gdP$99<]9^9`a$gd1l $<a$gd1l $x`a$gdsT$a$gd~|$a$gd\ $ )+a$gd\ 4gdo 4dgd1l2 T X t v x z ^ `  ȸ~m\mKm6)hf?khkC@B*CJOJQJaJph hf?khyxA@CJOJQJaJ hf?kh p@CJOJQJaJ hf?khl5@CJOJQJaJ hf?khl5 hf?khQ@CJOJQJaJ hf?khJ[?@CJOJQJaJ hf?khN@CJOJQJaJh~|h~|5CJOJQJaJ-jh~|5CJOJQJUaJmHnHuh)Uh~|5CJOJQJaJh)Uh%55CJOJQJaJ ` b >~HJ8ȷȨȨȗwhYhJhf?khkCCJOJQJaJhf?khCJOJQJaJhf?kh/CJOJQJaJhf?kh?CJOJQJaJ hf?khJ[?@CJOJQJaJ hf?khN@CJOJQJaJhf?khJ[?CJOJQJaJ hf?khN@CJOJQJaJhf?khNCJOJQJaJ hf?khl5 hf?kh p@CJOJQJaJ hf?khl5@CJOJQJaJ8^񵦗yobUbJBJh2=OJQJh_<hu5OJQJh*oyhrOJQJaJhOhu5OJQJaJhsTOJQJaJhf?khR^CJOJQJaJhf?kh%5CJOJQJaJhf?khNCJOJQJaJhf?khF2CJOJQJaJhf?khyxACJOJQJaJhf?kh/CJOJQJaJhf?khkCCJOJQJaJhf?khu3CJOJQJaJhf?khCNCJOJQJaJH Xl ""#$w $7(`7a$gdb$7(^`7a$gdb $71$`7a$gdb $71$`7a$gdCJOJQJaJhXCJOJQJaJhDCJOJQJaJh3CJOJQJaJhL(hu5CJOJQJaJha) CJOJQJaJhmCJOJQJaJhL(hCJOJQJaJhM CJOJQJaJ"4N&68hʾʲʲ֋|maUIh 2gCJOJQJaJhl5CJOJQJaJhCJOJQJaJhQhl5CJOJQJaJhQh$<CJOJQJaJhQhCJOJQJaJh!( CJOJQJaJh*CJOJQJaJh>sCJOJQJaJhCJOJQJaJh 2CJOJQJaJhXCJOJQJaJhL(h%CJOJQJaJhL(h.dCJOJQJaJhjl . | >!f!n!v!!!!!"""ܵyj[jKj[jhEh50CJOJQJaJo(hEhXCJOJQJaJhEh50CJOJQJaJhEhKCJOJQJaJhEh$<CJOJQJaJhEhoQ~CJOJQJaJhEhACJOJQJaJhL(h|4h;@OJQJhAh @OJQJh=@OJQJhH>qhK@OJQJhKhK@OJQJaJhH>qhu5OJQJhH>qhu5@OJQJ"hjLhEt5@OJQJ\aJ"hjLhK5@OJQJ\aJh=5@OJQJ\aJhE5@OJQJ\aJhjLhu5@OJQJaJ"hjLhu55@OJQJ\aJ%hjLhu55@OJQJ\aJo(######$$ $n$$$$%F%H%%%%%%%8&|&&&&''r'uiZKZuih hhhCJOJQJaJh h3CJOJQJaJhQCJOJQJaJh hNa:CJOJQJaJh hU^CJOJQJaJh hKCJOJQJaJh hY6CJOJQJaJh hXCJOJQJaJhY6CJOJQJaJhY65CJOJQJaJhu&hY65CJOJQJaJhu5@OJQJhH>qhu5@OJQJ$J% '(*+D. 003f3Z56667 $x`a$gdP $^a$gd"B$<1$`a$gd.r$7<1$^`7a$gd $7<1$`7a$gd $7(1$`7a$gdb$ 87(`7a$gdbr'''''(p(((),)**@+T+++++⵩yjXIy:h h^CJOJQJaJhEt5CJOJQJ\aJ"hghK5CJOJQJ\aJhX5@CJOJQJaJ#h2hY65@CJOJQJaJhY65@CJOJQJaJh hmCJOJQJaJhQCJOJQJaJh h<>CJOJQJaJh h-@CJOJQJaJh hU^CJOJQJaJh hY6CJOJQJaJh hKCJOJQJaJ+++&,(,v,x,,,,,,.B.D.J....^/d//// 0yj[L[L[h hl5CJOJQJaJh h/CJOJQJaJh h^CJOJQJaJhf?khNa:CJOJQJaJhf?khY6CJOJQJaJh h(CJOJQJaJh hHCJOJQJaJh hy3CJOJQJaJh hyCJOJQJaJh hKCJOJQJaJh hY6CJOJQJaJh hCJOJQJaJ 0000p1333d3f366666677V7X7Z7b7d7~n~bYPYbBb9h.r5OJQJhbhu55OJQJo(hsT5OJQJhY65OJQJhbhu55OJQJhbhu55@OJQJo(hbhu55@OJQJh9Mh!( CJOJQJaJh h!( OJQJaJh!( 5@OJQJhY6h!( 5@OJQJhf?kh.rCJOJQJaJh h.rCJOJQJaJh h!( 5CJOJQJaJh h.r5CJOJQJaJ7X778=>@ACH"N VWp$7P1$^`7a$gd"B $7P`7a$gd"B$7P1$`7a$gd9$ 7P`7a$gd9$ 7<1$`7a$gd"B$ 87<`7a$gd"B$ 7<1$`7a$gd"Bhgd"B $(`a$gd"B d7h7~77777748H8P8R8~888888999999ʻsdsUFs? h ^h!h ^h;CJOJQJaJh ^h;)CJOJQJaJh ^h+CJOJQJaJh ^hu5CJOJQJaJh ^hsCJOJQJaJhsCJOJQJaJh!hibCJOJQJaJh!h&CJOJQJaJh!hu5CJOJQJaJh!hY65OJQJhsT5OJQJh(5OJQJh6V!hu55OJQJhH>qhu5OJQJ9=>@B@D@F@@@@@@@A>ATAVA\A^AfAAAAAAAAAB Cȼwkww_ȭSkh`CJOJQJaJhQCJOJQJaJh50 CJOJQJaJhAh50 CJOJQJaJhAhu5CJOJQJaJhqCJOJQJaJhF.CJOJQJaJhH>qhu5CJOJQJaJhIACJOJQJaJh^iCJOJQJaJh{CJOJQJaJ h,hV@CJOJQJaJh ^hVCJOJQJaJ CCC$C4Cqhu5@CJOJQJaJh{CJOJQJaJhIACJOJQJaJhK@CJOJQJhAhK@CJOJQJhYCJOJQJaJhbCJOJQJaJhH>qhu5CJOJQJaJhvCJOJQJaJh(_CJOJQJaJDDDDE0E4E6E:EJENEPEbEnErEtEEEEEEEFFGGGGGʾʯ٣yhWIhh}&@CJOJQJaJ hoh}&@CJOJQJaJ hoho@CJOJQJaJhohu5CJOJQJaJhI+CJOJQJaJhAhI+CJOJQJaJh}&CJOJQJaJhAhYCJOJQJaJh!( CJOJQJaJhAhu5CJOJQJaJh+-CJOJQJaJhH>qhu5CJOJQJaJhCJOJQJaJGGGG H HHHHHvHHHHHHHHHIIII6I8IPIǻp```QQ`h h3CJOJQJaJh hu5CJOJQJaJo(h h+-CJOJQJaJh hqCJOJQJaJh hu5CJOJQJaJh h{CJOJQJaJhAhu5CJOJQJaJhQCJOJQJaJhAhIFCJOJQJaJhyCJOJQJaJhAhYCJOJQJaJhAh%CJOJQJaJPIbIxIzI|IIIIIIIIJJJJ8J:JLVLlLLLLLLӗyj[jL=h h['CJOJQJaJh h+-CJOJQJaJh h}CJOJQJaJh hYCJOJQJaJh hibCJOJQJaJh h%CJOJQJaJh hLuxCJOJQJaJh hHyCJOJQJaJh h[* CJOJQJaJh hvCJOJQJaJh h(_CJOJQJaJh hu5CJOJQJaJh h+CJOJQJaJLLLL0M2MVM\MMMMMN N$N&N(NjNzN|N~NNNNNOOOĵ|mm^^OOh h(_CJOJQJaJh h`CJOJQJaJh hHyCJOJQJaJh h^iCJOJQJaJh h{CJOJQJaJh hu5CJOJQJaJhQCJOJQJaJh h+CJOJQJaJh hM CJOJQJaJh h}&CJOJQJaJh h+-CJOJQJaJh hCJOJQJaJO:OLORO`ObOdOOOOOPP$PBP$QQBQ`QbQfQQQRRRRRR*S2S4SBS\STӵyjyjy[h hUCJOJQJaJh hM CJOJQJaJh h}&CJOJQJaJh hCJOJQJaJh hcvACJOJQJaJh htCJOJQJaJh hZ7CJOJQJaJh hu5CJOJQJaJh hCJOJQJaJh hHyCJOJQJaJh h%CJOJQJaJ#TUUUUUUV V&VWWWWWWWWXX8X>X@X񵫞xj]jRG]:hAh3OJQJaJh u5OJQJaJh(5OJQJaJhAhu5OJQJaJhAhu55OJQJaJh.r5OJQJaJhI5OJQJaJhAhu55OJQJaJo(hAhVOJQJaJhVOJQJaJh hu5CJOJQJaJh hACJOJQJaJh h`CJOJQJaJh h}&CJOJQJaJh hCJOJQJaJW:X4Y`|cc$fijl`lXnBpq$ 87<1$^`7a$gdM1A$ 87<`7a$gdM1A$ 87<^`7a$gdM1A $7<`7a$gdM1A$7P^`7a$gd"B$7P1$^`7a$gd"B 7P1$`7gd"B @XXXXXY0Y4Y:Yqhu5CJOJQJaJhIACJOJQJaJh`qTCJOJQJaJhUCJOJQJaJh((OJQJaJhhOJQJaJhhs%JOJQJaJhh#OJQJaJhh7OJQJaJhh^IOJQJaJhh2M}OJQJaJhhOJQJaJhhg_OJQJaJhhu5OJQJaJdlllllXn\nnnnnBpFpLpZp\p^pbp|p~pppfqnqpqȼȰȰȤznzbnbVGhahY'@OJQJaJh['@OJQJaJh~Q@OJQJaJh}Q@OJQJaJhah/@OJQJaJhS@OJQJaJhahu5@OJQJaJhU@OJQJaJh?CJOJQJaJhUCJOJQJaJhH>qhu5CJOJQJaJh ^CJOJQJaJ hUhU@CJOJQJaJhs%JCJOJQJaJpqqqqqqqbrhr|rr s"s(sssssssssstt@tǻymaPBPBPh}Q@CJOJQJaJ hH>qhu5@CJOJQJaJhIACJOJQJaJh`qTCJOJQJaJhH>qhjCJOJQJaJh^ICJOJQJaJh2M}CJOJQJaJhCJOJQJaJhH>qhu5CJOJQJaJhUCJOJQJaJhahu5@OJQJaJh['@OJQJaJhahh@OJQJaJhahh@OJQJaJqs|u*wyJ{T}}Ҁ$ 87<1$`7a$gdM1A$ 87<`7a$gdM1A $7<`7a$gdR$ 87<`7a$gdM1A$ 87<^`7a$gdM1A $7<`7a$gd$ 87<1$`7a$gd@tBt|t~ttttttuuPuRuxu|uuuuuuv*w.wzw򺩛|k]QBhH>qhu5CJOJQJaJhUCJOJQJaJh ^@CJOJQJaJ hUhU@CJOJQJaJ hUh@CJOJQJaJh@CJOJQJaJhU@CJOJQJaJ hH>qhu5@CJOJQJaJhO@CJOJQJaJh @CJOJQJaJh^@CJOJQJaJh }y@CJOJQJaJh}Q@CJOJQJaJzw|wFxJxyyyyyyyyyzzzzzzzzzzپ|pd|ddUFh0h@OJQJaJh0h`5@OJQJaJh_L^@OJQJaJhO@OJQJaJh5'?@OJQJaJhah @OJQJaJh,J@OJQJaJhah`5@OJQJaJhU@OJQJaJhu5CJOJQJaJhH>qho+CJOJQJaJho+CJOJQJaJhH>qhu5CJOJQJaJh)dCJOJQJaJz {{{6{F{H{J{N{|P|R|f|||||P}R}T}X}⻯|p|dUD h,hU@CJOJQJaJhH>qhZ&CJOJQJaJh((CJOJQJaJh5'?CJOJQJaJhACJOJQJaJh CJOJQJaJhZ&CJOJQJaJh`5hZ&CJOJQJaJhUCJOJQJaJhZ&h`5@OJQJaJh;8k@OJQJaJh@OJQJaJhahh@OJQJaJhahh@OJQJaJX}Z}\}|}}}}}}}} JLZ\Ҁր܀ͼ͚ssg[[O@h0hu5@OJQJaJhU@OJQJaJhCJOJQJaJh'CJOJQJaJh%CJOJQJaJhH>qhu5CJOJQJaJhUCJOJQJaJ h,h2y@CJOJQJaJ h,hu5@CJOJQJaJ h,h5'?@CJOJQJaJ h,h"@CJOJQJaJ h,hIA@CJOJQJaJ h,hIp@CJOJQJaJ܀ā‚.6Bjʻ٬ʝʎsdUIdh;8k@OJQJaJh0h@OJQJaJh0hh@OJQJaJh @OJQJaJh0h^c@OJQJaJh0h2y@OJQJaJh0h%@OJQJaJh0h@OJQJaJh0hO@OJQJaJh0hu5@OJQJaJh5'?@OJQJaJh0h @OJQJaJh,J@OJQJaJTXnpԄք*,p~ǻǯ~o`QEE9QhCJOJQJaJh/CJOJQJaJhH>qhu5CJOJQJaJhUhu5CJOJQJaJhUhIACJOJQJaJhUh`qT5CJOJQJaJhUhUCJOJQJaJ#hH>qhu5@CJOJQJaJo(hZ&CJOJQJaJh5'?CJOJQJaJha'^CJOJQJaJha'^@CJOJQJaJ hH>qhu5@CJOJQJaJhU@CJOJQJaJ܇އ "$|~.hrɽɮxl`xxQh>'yh`5CJOJQJaJh>7CJOJQJaJh^ICJOJQJaJh>'yh CJOJQJaJh7CJOJQJaJh~ CJOJQJaJh>'yh'CJOJQJaJh>'yhu5CJOJQJaJh5'?CJOJQJaJh'CJOJQJaJhCJOJQJaJhH>qhu5OJQJo(hH>qhu5OJQJhOJQJr‰ΉމJVòwfXI=hCJOJQJaJh0hu5CJOJQJaJh"@CJOJQJaJ h0h&@CJOJQJaJh&@CJOJQJaJh5'?@CJOJQJaJh^I@CJOJQJaJ h0hbS@CJOJQJaJ h0h%@CJOJQJaJ h>'yh%@CJOJQJaJ h>'yh%@CJOJQJaJh>'yh`5CJOJQJaJh(_CJOJQJaJ$`xz,`dh 񭥝|r|cWcMCh+OJQJaJhOJQJaJh((CJOJQJaJhAhu5CJOJQJaJhOOJQJaJhAhu5OJQJaJh5'?OJQJaJhIAOJQJaJhIAOJQJh`qTOJQJhUOJQJhCJOJQJaJh(_CJOJQJaJh5'?CJOJQJaJh.CJOJQJaJh(CJOJQJaJhH>qhu5CJOJQJaJd\^z||||$ 87P`7a$gd $7P`7a$gd $ 87P1$^`7a$gd $ 87P1$`7a$gd $ 87<1$^`7a$gdM1A7<^`7gd$ 87<1$`7a$gdM1A 2:@LVfhl֏܏&(*0@BDFʐ̐ΐސҸҫ츔}sis\h0h$OJQJaJhJCOJQJaJh$OJQJaJhAh&OJQJaJh&OJQJaJhAh zOJQJaJh~ OJQJaJhAh?OJQJaJhAh'OJQJaJhAhu5OJQJaJhAh`5OJQJaJhAh+OJQJaJh+OJQJaJhyZKOJQJaJ!$*<DRޑ (28<HJµufWfKfh17@OJQJaJh0h,@OJQJaJh0h6@OJQJaJhAh6@OJQJaJhAh zOJQJaJhAh2yOJQJaJhAh`5OJQJaJh(_OJQJaJhAhu5OJQJaJh((h&OJQJaJh&OJQJaJh0hu5OJQJaJh0h?OJQJaJh0h,OJQJaJJLNbrtx֒ؒޒ PRù׈~~qdXIhAhu5CJOJQJaJhCJOJQJaJhAhu5OJQJaJhAhOJQJaJh&OJQJaJhtZzOJQJaJhAh zOJQJaJhAh?OJQJaJhAh0=OJQJaJh0=OJQJaJhyZKOJQJaJhH+ZOJQJaJhxOJQJaJhAh`5OJQJaJ!h0=hu5B*OJQJaJph\`np~ʻʣrarSDD8DhKCJOJQJaJhAhCCJOJQJaJhK@CJOJQJaJ h0h,@CJOJQJaJ h0h6@CJOJQJaJ hAh6@CJOJQJaJhAh6CJOJQJaJhM1ACJOJQJaJh((@OJQJaJh6hu5@OJQJaJhAhu5@OJQJaJh@OJQJaJhAhu5CJOJQJaJhH+ZCJOJQJaJΖ,8@l~ĵ}qeVJhIACJOJQJaJhAh`qTCJOJQJaJhCJOJQJaJhM1ACJOJQJaJ hAh6@CJOJQJaJhKCJOJQJaJh(_CJOJQJaJhAhCJOJQJaJhAh6CJOJQJaJhAh/CJOJQJaJhAhIpCJOJQJaJhAh$|BCJOJQJaJhAh`5CJOJQJaJ$JZ^bjrʘ̘ܘXZ <ྭziXXiXiiGi h/}h@CJOJQJaJ h/}h,@CJOJQJaJ h/}hu5@CJOJQJaJ h/}h&@CJOJQJaJ h/}hyZK@CJOJQJaJ h/}h0=@CJOJQJaJ h/}hy`n@CJOJQJaJ h/}h@CJOJQJaJ hAhC@CJOJQJaJ hAhu5@CJOJQJaJhAhu5CJOJQJaJ֚ښ,4Nқz|ʜ̜"ͼޫxޫggVVE h/}h/@CJOJQJaJ h/}h17@CJOJQJaJ h/}hH+Z@CJOJQJaJ h/}h<>@CJOJQJaJ h/}h>'y@CJOJQJaJ h/}h0=@CJOJQJaJ h/}h&@CJOJQJaJ h/}hhK@CJOJQJaJ h/}h(_@CJOJQJaJ h/}hu5@CJOJQJaJ h/}hj2[@CJOJQJaJ"&68<>vxz~ҝLnpr˺||m^O^@h(Sh,CJOJQJaJh(ShyZKCJOJQJaJh(ShNtCJOJQJaJh(Sh-dCJOJQJaJh(Sh@ CJOJQJaJh(ShhKCJOJQJaJh(ShCJOJQJaJ h/}h|@CJOJQJaJ h/}hNo@CJOJQJaJ h/}hhK@CJOJQJaJ h/}hu5@CJOJQJaJ#h/}hu5@CJOJQJaJo( \j|Ÿ 2ȠǸ{l`l`RD5h>'yh3{CJOJQJaJhNt@CJOJQJaJh-d@CJOJQJaJh?CJOJQJaJh<h3{CJOJQJaJhCJOJQJaJh(Shu5CJOJQJaJ%h(ShyZKB*CJOJQJaJphh(Sh&CJOJQJaJh(Sh~CJOJQJaJh(ShCJOJQJaJh(ShgCJOJQJaJh$#CJOJQJaJh(ShCCJOJQJaJȠft "$6Ǹǩ|paUaIa=h~CJOJQJaJh CJOJQJaJhyZKCJOJQJaJh>'yh&CJOJQJaJhCJOJQJaJh((h3{CJOJQJaJh((hNoCJOJQJaJh((hH1/CJOJQJaJh((h zCJOJQJaJh((hyZKCJOJQJaJh((h|CJOJQJaJh>'yh|CJOJQJaJh>'yh3{CJOJQJaJh CJOJQJaJ$68:DṚޣ TfԤ Z֣֯○pdpXHhB0oB*CJOJQJaJphh&CJOJQJaJhgCJOJQJaJhmhznqCJOJQJaJhCJOJQJaJhM1ACJOJQJaJh&CJOJQJaJh~CJOJQJaJh CJOJQJaJh>'yhH1/CJOJQJaJhyZKCJOJQJaJhK"CJOJQJaJh>'yh&CJOJQJaJh>'yh0=CJOJQJaJZdVBDZ`vk 7P`7gdxe 7x`7gd d8x`gd17 $(`a$gd"B $x`a$gdP $xa$gdP $7<`7a$gde$ 7(`7a$gdxe $7(`7a$gdxe $7`7a$gdxe$7P1$`7a$gd Z\إ`bdfz0DVhzΨШ:L~ްymaaUUIUh17CJOJQJaJhB0oCJOJQJaJhK"CJOJQJaJhVHHCJOJQJaJhyCJOJQJaJh~CJOJQJaJhmhznqCJOJQJaJhB0oB*CJOJQJaJphhB*CJOJQJaJphh((h((CJOJQJaJh((hBCJOJQJaJ h((hB@CJOJQJaJ h((h@CJOJQJaJƪ֪ 6>RTVBDHLZӵĦӗ|k]M;M"h9MhN 5CJOJQJaJo(h9MhN 5CJOJQJaJhe@CJOJQJaJ hahe@CJOJQJaJh((CJOJQJaJhYh CJOJQJaJhYh[CJOJQJaJhYhyCJOJQJaJhYh9MCJOJQJaJhYh~CJOJQJaJhYhmCJOJQJaJhYhB0oCJOJQJaJhYhCJOJQJaJZ 4`fʶyl]N=1h{iCJOJQJaJ h9MhN @CJOJQJaJh3hN CJOJQJaJh3h2=CJOJQJaJhId5CJOJQJaJhIA5CJOJQJaJh9MhN 5CJOJQJaJh9MhN CJOJQJaJ h.r5@CJOJQJ\aJ&h9MhN 5@CJOJQJ\aJ)h9MhN 5@CJOJQJ\aJo(&h9MhF"T5@CJOJQJ\aJh9MhN 5OJQJX\|26>ưxz|²IJɽɱɥp_p_pQChN @CJOJQJaJh((@CJOJQJaJ hjLhM @CJOJQJaJ hjLhN @CJOJQJaJhs CCJOJQJaJhf.CJOJQJaJh ICJOJQJaJh((CJOJQJaJh~CJOJQJaJh{iCJOJQJaJhoCJOJQJaJh9MhN CJOJQJaJo(h9MhN CJOJQJaJhdvCJOJQJaJ|\:2`|B $7d`7a$gd $7d`7a$gd4 $7P`7a$gd4 $7P1$`7a$gd4 $71$`7a$gd $7P`7a$gdxe$7<1$`7a$gdxe $7<`7a$gdxe\b46:NDFLNĶƶHJPR.Rt.02Ŵŗŗŗŗŗŗŗŗzk_kQh*@CJOJQJaJhu~oCJOJQJaJh9Mhu~oCJOJQJaJ h9Mhu~o@CJOJQJaJh((CJOJQJaJh9Mh*CJOJQJaJh((@CJOJQJaJ h9Mh*@CJOJQJaJh*CJOJQJaJh3hN CJOJQJaJh3h2=CJOJQJaJ hxehX@CJOJQJaJ2X\^`f4<>@»ȼ^xz½Ľfn~ȼvjvhxCJOJQJaJh((CJOJQJaJhs"CJOJQJaJh9Mhs"CJOJQJaJo(h9Mhs"CJOJQJaJh3h*CJOJQJaJh*CJOJQJaJhN CJOJQJaJh{iCJOJQJaJh9MhN CJOJQJaJ h9MhN @CJOJQJaJ& >@BV $@dr弮ym^RCh9MhwCJOJQJaJhwCJOJQJaJh3h? CJOJQJaJh{iCJOJQJaJhCJOJQJaJhPCJOJQJaJh9MhN CJOJQJaJhs"@CJOJQJaJh((@CJOJQJaJ h9Mhs"@CJOJQJaJh((CJOJQJaJhs"CJOJQJaJh9Mhs"CJOJQJaJhWCJOJQJaJRT "8LpzHJLp.>宝}qeh{iCJOJQJaJhyCJOJQJaJh3hyCJOJQJaJ h9MhN @CJOJQJaJ h9Mh2=@CJOJQJaJhg@CJOJQJaJ h9Mhw@CJOJQJaJhWCJOJQJaJhwCJOJQJaJh9MhwCJOJQJaJh((CJOJQJaJ%LX~bdn:.$ 7<`7a$gd"B $7<`7a$gd"B 7<`7gd"B$ 7<`7a$gd"B$ 7x`7a$gd $7d`7a$gdVX<>npz|~ƵƵƵƵƵƣƑ|oboXoNXhOJQJaJhgOJQJaJh3hgOJQJaJh9MhgOJQJaJ)h .h@B*CJOJQJaJph#h@B*CJOJQJaJph#hh@CJOJQJaJo( hhW@CJOJQJaJ hh@CJOJQJaJhCJOJQJaJ h9MhN @CJOJQJaJhPCJOJQJaJ,.2<H`b|~ 248DNĵ{{maUaFaFaFh9Mh^CJOJQJaJhCJOJQJaJh^CJOJQJaJh@CJOJQJaJh^@CJOJQJaJ h9Mh^@CJOJQJaJh3h? CJOJQJaJh(_CJOJQJaJh3hN CJOJQJaJh3h2=CJOJQJaJhCJOJQJaJhLOJQJaJhPOJQJaJh9MhN OJQJaJNT~˺˝ymaUI8 h9Mh$,@CJOJQJaJhN CJOJQJaJh{iCJOJQJaJhyCJOJQJaJh"CJOJQJaJh(_CJOJQJaJh*:CJOJQJaJh? CJOJQJaJh9MhN CJOJQJaJh(_@CJOJQJaJ h9MhN @CJOJQJaJh^@CJOJQJaJhCJOJQJaJh9Mh^CJOJQJaJh^CJOJQJaJ(Pdfj~ƺҟuiZNZ= h9MhN @CJOJQJaJhCJOJQJaJh9MhHICJOJQJaJhHICJOJQJaJhvCJOJQJaJh3hN CJOJQJaJh3h2=CJOJQJaJh^CJOJQJaJh3hyCJOJQJaJh<CJOJQJaJh$,CJOJQJaJh9Mh$,CJOJQJaJ h9Mh$,@CJOJQJaJh$,@CJOJQJaJpr<>VXZ\npxz|:>ᖆyl_yN?hh)CJOJQJaJ hh)@CJOJQJaJhl5CJOJQJaJhHI5CJOJQJaJhOB5CJOJQJaJh9Mh)5CJOJQJaJ"h9Mh)5CJOJQJaJo(h @CJOJQJaJh(_@CJOJQJaJh1s?@CJOJQJaJh9MhN CJOJQJaJ h9MhN @CJOJQJaJhv@CJOJQJaJ *,.\^>@FHӵӤvhYMYMhlCJOJQJaJh9Mh)CJOJQJaJh@CJOJQJaJhFF@CJOJQJaJ#h9Mh)@CJOJQJaJo(h)@CJOJQJaJ h9Mh)@CJOJQJaJhh"CJOJQJaJhh5hCJOJQJaJhh)CJOJQJaJhhCJOJQJaJhhWoCJOJQJaJ.(rbdxyk $7h`7a$gd4 $(xa$gd"B $a$gdm(( $ha$gd4 $da$gdz$ 87`7a$gd=^$ 87d1$`7a$gd"B$ 87<`7a$gd"B$ 87<1$`7a$gd"B$ 7<1$`7a$gd"B Jpr(*8:JL^`npvx$RTv bdh|h9MhN 5CJOJQJaJhz5CJOJQJaJhRCJOJQJaJh#CJOJQJaJh5hCJOJQJaJhlGCJOJQJaJhFFCJOJQJaJh9Mh)CJOJQJaJo(hmCCJOJQJaJh9Mh)CJOJQJaJ.hlxTVX\^ʹʧ|kZkLk>- h9Mho@CJOJQJaJho@CJOJQJaJh# @CJOJQJaJ hYh @CJOJQJaJ hYhN @CJOJQJaJ hYho@CJOJQJaJh9MhN OJQJhHI5CJOJQJ\aJ"h9MhN 5CJOJQJ\aJ h5@CJOJQJ\aJ&h9MhN 5@CJOJQJ\aJh9MhN 5CJOJQJaJ"h9MhN 5CJOJQJaJo(Xb8zvvv $7<`7a$gdG 7^`7gd=^$7d1$^`7a$gd4 $7d1$`7a$gd4 $7d^`7a$gd=^ $7d`7a$gd=^$7<1$`7a$gd=^ $7<`7a$gd=^7<^`7gd=^ ^^`bf8N&,.24z :zƺƺƮƺƮƢƃwm`m`Uh9MhN OJQJh9MhN OJQJaJh OJQJaJhl~CJOJQJaJh9MhN CJOJQJaJo(h9Mh)CJOJQJaJh)CJOJQJaJh# CJOJQJaJh CJOJQJaJh9MhN CJOJQJaJhoCJOJQJaJh# @CJOJQJaJ h9MhN @CJOJQJaJv4$ "(<>.^~ ûph"hN CJOJQJaJhoCJOJQJaJh9MhN 6OJQJ]h5_OJQJaJhxOJQJh7#MOJQJhyOJQJh5a)OJQJh9Mh5_OJQJh5_OJQJhviPOJQJh9MhN CJOJQJaJh9MhN OJQJh OJQJ,"$46BDx⠑vj^L"h9MhN 5CJOJQJ\aJhviPCJOJQJaJh.TCJOJQJaJh"h5hCJOJQJaJh#CJOJQJaJh"hoCJOJQJaJhoCJOJQJaJh# CJOJQJaJ"h"hN 6CJOJQJ]aJhvCJOJQJaJh)CJOJQJaJh"hN CJOJQJaJh"hytCJOJQJaJbdrt|bd 2F}sfYOYEYOYEh5a)OJQJaJh OJQJaJh9MhN OJQJaJh9MhoOJQJaJhoOJQJaJh9MhN CJOJQJaJh.T5CJOJQJaJh 5CJOJQJaJh}k25CJOJQJaJh@`5CJOJQJaJh9MhN 5CJOJQJaJh 5CJOJQJ\aJ"h9MhN 5CJOJQJ\aJhHI5CJOJQJ\aJd8j &  $ha$gdG$7d1$`7a$gd5a $7d`7a$gd5a$7<1$`7a$gd5a7<^`7gd=^$7<^`7a$gd=^ $7<`7a$gd=^$ 87x`7a$gd=^468<><f h rdSrEh]/@CJOJQJaJ h9Mho@CJOJQJaJho@CJOJQJaJ h9MhN @CJOJQJaJh]/CJOJQJaJhppCJOJQJaJh CJOJQJaJh9MhN OJQJh9MhN CJOJQJaJh9MhoCJOJQJaJhoCJOJQJaJh# OJQJaJh9MhN OJQJaJh9Mh5a)OJQJaJh j   j l  " $ & ( , Z n . 6 ƸudSES4 hjLh7#M@CJOJQJaJhM@CJOJQJaJ hjLhN @CJOJQJaJ hjLho@CJOJQJaJh=^@CJOJQJaJh]/CJOJQJaJhCJOJQJaJh9MhCJOJQJaJh@CJOJQJaJhHH@CJOJQJaJ h9MhD@CJOJQJaJh3hDCJOJQJaJhDCJOJQJaJhN @CJOJQJaJ6 b r    |޳ugVE757EUhM@CJOJQJaJ h9MhN @CJOJQJaJ h9Mho@CJOJQJaJho@CJOJQJaJhM@CJOJQJaJ hOhN @CJOJQJaJ hOho@CJOJQJaJho@CJOJQJaJh9MhN CJOJQJaJh]/@CJOJQJaJhM@CJOJQJaJ hjLhN @CJOJQJaJ hjLh~ @CJOJQJaJ thng v tnh y, Ban Cn s ng xem xt cho kin trc khi trnh Hi ng cp trn. Chng V H S V THI GIAN NGH XT TNG DANH HIU NH GIO NHN DN, NH GIO U T iu 13. H s ngh xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t 1. H s c nhn : a) Bn khai thnh tch ngh xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t khai theo mu h s c nhn ngh xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t (ph lc km theo). b) Bn sao giy chng nhn sng kin, gii php, gio trnh (trang ba c ghi tn tc gi v Nh xut bn), bin bn nghim thu ti nghin cu khoa hc, bi bo khoa hc (tn v mc lc bi bo ng trn tp ch hoc k yu Hi ngh quc t) v chng nhn cc danh hiu thi ua, hnh thc khen thng c lin quan n tiu chun xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t. 2. H s ca Hi ng cp di ngh ln Hi ng cp trn: a) T trnh ngh xt phong tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t. b) Danh sch ngh xt phong tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t. c) Bin bn hp Hi ng v kt qu b phiu phin tn thnh. d) Tm tt thnh tch c nhn ngh xt phong tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t. e) Quyt nh thnh lp Hi ng. g) kin ca Ban thng v tnh y, Ban Cn s ng i vi Nh gio Nhn dn (Hi ng cp tnh, b). Mu h s ca Hi ng ngh xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t ti ph lc km theo Thng t ny. 3. Th trng cc c quan, n v, t chc ngh xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t chu trch nhim v tnh chnh xc ca h s ngh, ng thi c trch nhim gii quyt khiu ni, t co theo quy nh ca php lut. 4. Cc c nhn ngh xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t chu trch nhim trc php lut v tnh chnh xc ca cc thng tin m c nhn k khai trong h s. iu 14. Thi gian np h s 1. Hi ng cp b, ban, ngnh gi h s ln Hi ng xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t cp Nh nc trc ngy 05 thng 6 ca nm xt tng. 2. Hi ng cp tnh, Hi ng i hc v cc n v trc thuc B Gio dc v o to gi h s ln Hi ng xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t B Gio dc v o to trc ngy 05 thng 4 ca nm xt tng. 3. H s gi Hi ng B Gio dc v o to v Hi ng cp Nh nc gi v a ch 49 i C Vit, qun Hai B Trng, H Ni (file danh sch v bn tm tt thnh tch gi vo a ch email phongtdkt@moet.edu.vn). 4. S b h s ca Hi ng cp di gi Hi ng cp trn l 02 b. Chng VI IU KHON THI HNH iu 15. Hiu lc thi hnh Thng t ny c hiu lc thi hnh k t ngy 02 thng 4 nm 2012. Thng t ny thay th Thng t s 22/2008/TT-BGDT ngy 23/4/2008 ca B Gio dc v o to hng dn v tiu chun, quy trnh, th tc v h s xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t. iu 16. Trch nhim thi hnh 1. n v chuyn trch cng tc Thi ua - Khen thng ca B Gio dc v o to lm u mi gip B trng B Gio dc v o to trin khai v kim tra vic thc hin Thng t ny. 2. Chnh Vn phng, Th trng cc n v lin quan thuc B Gio dc v o to; Ch tch UBND cp tnh; Th trng cc c quan qun l gio dc thuc cc B, ngnh Trung ng, cc c s gio dc v c quan, n v c lin quan chu trch nhim thi hnh, t chc tuyn truyn, ph bin, trin khai thc hin Thng t ny ./. Ni nhn: - Vn phng Ch tch nc; - Vn phng Chnh ph; - Ban Tuyn gio TW; - Cc B , c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph; - Ban TKT Trung ng; - Tng Lin on LVN; - Trung ng Hi LHPN VN; - Trung ng on TNCS HCM; - UBND tnh, TP trc thuc TW; - B trng, cc Th trng; - Cng on GDVN; - Cc S GDT, Cng on GD tnh, thnh ph; - HQG H Ni; HQG TP HCM; - Cc i hc, hc vin, trng i hc, cao ng, TCCN; - Cc Thanh tra, n v trc thuc B; - Cc Kim tra vn bn quy phm php lut (B T php); - Cng bo; - Website Chnh ph; - Website B Gio dc v o to; - Lu VT, V PC, VP. B TRNG ( k) Phm Vi Lun Ph lc MU H S NGH XT PHONG TNG DANH HIU NH GIO NHN DN, NH GIO U T (Km theo Thng t s 07/2012/TT-BGDT ngy 17 thng 02 nm 2012 ca B Gio dc v o to) 1. H s Hi ng: Mu 1.1 T trnh Mu 1.2 Danh sch (km theo t trnh) Mu 1.3.a Bin bn gii thiu v kt qu b phiu tn nhim Mu 1.3.b Bin bn v kt qu b phiu s duyt Mu 1.3.c Bin bn v kt qu b phiu tn thnh Mu 1.4 Tm tt thnh tch c nhn 2. H s c nhn: Mu 2. Bn khai thnh tch c nhn Mu 1.1. T trnh TN C QUAN (1) HI NG XT TNG DANH HIU NGND-NGT .............................................. S: & & & & & & & & & ..CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc ............, ngy& & . thng& & .. nm 20& .& . T TRNH ngh xt phong tng danh hiu ............................................................. (1) Knh gi: Hi ng xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t ................................................................................................................................................. Cn c Lut Thi ua, Khen thng ngy 26 thng 11 nm 2003 v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut thi ua, Khen thng ngy 14 thng 6 nm 2005; Cn c Ngh nh s 42/2010/N-CP, ngy 15 thng 4 nm 2010 ca Chnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Thi ua, Khen thng v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Thi ua, Khen thng; Cn c Thng t s& & ../2012/TT-BGDT, ngy& & & ca B Gio dc v o to hng dn tiu chun, quy trnh, th tc, h s xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t; Hi ng xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t ................................. hp ngy& ...thng& ... nm 20& ......cn c vo tiu chun v quy trnh xt tng, knh ngh Hi ng xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t cp& & .. xt, trnh Ch tch nc phong tng danh hiu: Nh gio Nhn dn cho:........... ngi. (hoc Nh gio u t cho:..................ngi) (c danh sch v h s km theo) TM. HI NG CH TCH (ch k, du ca c quan (2) ghi r h tn v chc danh)Ghi ch: (1) T trnh cho Nh gio Nhn dn v T trnh cho Nh gio u t trnh ring. (2) Tn c quan m Hi ng s dng con du Mu 1.3.c Bin bn kim phiu bu NGND, NGT TN C QUAN HI NG XT TNG DANH HIU NGND-NGT .............................................. CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc ............, ngy& & . thng& & .. nm 20........ BIN BN HP HI NG V KT QU B PHIU PHIN TN THNH 1. Hi ng xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t ..............................c thnh lp theo quyt nh s: & & .....ngy.......thng......nm & & .........ca .......................... 2. Hi ng hp ngy..............thng.............nm 20............ di s ch tr ca ng (b) & & & Ch tch Hi ng xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t ln th& & & ..& .. 3. Tham gia phin hp c & & & & . thnh vin 4. ng (b) & & & & & & & & & & & & . thay mt Hi ng xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t bo co thnh tch ca cc c nhn. Hi ng bm st cc tiu chun hng dn ti Lut Thi ua, Khen thng ngy 26/11/2003 v Thng t s& & & & ca B trng B Gio dc v o to hng dn tiu chun, quy trnh, th tc v h s xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t nghin cu, tho lun, xem xt thnh tch ca cc c nhn. Cc vn chnh c Hi ng tho lun: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & . & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & . Hi ng thng nht b phiu ngh tng thng danh hiu Nh gio Nhn dn cho & & .& & trng hp v Nh gio u t cho & & .& & & trng hp. 5. Hi ng bu & & & .& . thnh vin vo ban kim phiu, gm cc ng (b) sau: - Trng ban kim phiu: ......................................................................................................................... - Cc u vin: 1............................................................................................................................................ 2............................................................................................................................................ 3............................................................................................................................................ 4............................................................................................................................................ & ........................................................................................................................................... 6. Tng s thnh vin trong Hi ng theo quyt nh: ......................... ngi. - S thnh vin Hi ng tham gia b phiu: .................................. ngi - S thnh vin Hi ng khng tham gia b phiu: ................... ngi. L do: ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... - S phiu pht cho cc thnh vin Hi ng: ................................ phiu - S phiu thu v hp l: .................................. phiu - S phiu thu v khng hp l: ................................... phiu. 7. Kt qu kim phiu bu danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t: S TTH v tn Nm sinhChc v - Ni cng tcS phiu tT l % 8- S nh gio c s phiu t t 90% tng s thnh vin Hi ng tr ln: ........ ngi. TH K CH TCH HI NG (K ghi r h v tn) (K ghi r h v tn) Ghi ch: 1. Ghi s nh gio trong danh sch b phiu, xp th t theo s phiu t cao - thp; Nh gio Nhn dn n Nh gio u t. 2. T l % = S phiu t/Tng s thnh vin trong quyt nh thnh lp Hi ng. Mu 1.3.a. Bin bn gii thiu v b phiu tn nhim TN C QUAN HI NG XT TNG DANH HIU NGND-NGT .............................................. CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc ............, ngy& & . thng& & .. nm 20........ BIN BN HP GII THIU V B PHIU TN NHIM DANH HIU NH GIO NHN DN, NH GIO U T 1. Phin hp ton th cn b, cng chc, vin chc trong n v ngy ..............thng.............nm 20............ di s ch tr ca & & & & .& & .. ph bin tiu chun xt chn danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t v gii thiu cng khai nhng ngi tiu chun xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t. 2. Tham gia phin hp c & & & & . ngi. 3. Ton th cn b, cng chc, vin chc trong n v trao i thnh tch cng lao ca tng ngi, so snh, i chiu vi tiu chun v b phiu tn nhim. 4. n v  c & & . ng ch vo ban kim phiu, gm cc ng (b) sau: - Trng ban kim phiu: ......................................................................................................................... - Cc u vin: 1............................................................................................................................................ 2............................................................................................................................................ 3............................................................................................................................................ 4............................................................................................................................................ & ........................................................................................................................................... 5. Tng s cn b, cng chc, vin chc ca n v: ......................... ngi. - S ngi tham gia b phiu: .................................. ngi - S ngi khng tham gia b phiu: ................... ngi. L do: ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... - S phiu pht ra: ................................ phiu - S phiu thu v hp l: .................................. phiu - S phiu thu v khng hp l: .................................. phiu. 6. Kt qu kim phiu tn nhim danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t: S TTH v tn Nm sinhChc v - Ni cng tcS phiu tT l % 7- S nh gio c s phiu t t 80% tr ln: ........ ngi. TH K TH TRNG N V (K ghi r h v tn) (K ghi r h v tn) Ghi ch: 1. Ghi s nh gio trong danh sch b phiu, xp th t theo s phiu t cao - thp; Nh gio Nhn dn n Nh gio u t 2. T l % = S phiu tn nhim ngh/Tng s ngi c mt ti phin hp. Mu 1.3.b. Bin bn b phiu s duyt TN C QUAN HI NG XT TNG DANH HIU NGND-NGT .............................................. CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc ............, ngy& & . thng& & .. nm 20........ BIN BN HP V B PHIU S DUYT DANH HIU NH GIO NHN DN, NH GIO U T 1. Hi ng cp c s hp ngy ..............thng.............nm 20............ di s ch tr ca & & & & .& & .., xem xt, trao i thnh tch cng lao ca tng ngi, xem xt nhng kin ng gp, nh gi ca cn b, cng chc, vin chc ti cuc hp b phiu tn nhim. i chiu vi tiu chun v b phiu s duyt& ...... trng hp. 2. Tham gia phin hp c & & & & . ngi. 3. Hi ng  c & & & .& . ng ch vo ban kim phiu, gm cc ng (b) sau: - Trng ban kim phiu: ......................................................................................................................... - Cc u vin: 1............................................................................................................................................ 2............................................................................................................................................ 3............................................................................................................................................ 4........................................................................................................................................... & ........................................................................................................................................... 4. Phn b phiu. - Tng s thnh vin trong Hi ng theo quy nh:& & & ngi. - S ngi tham gia b phiu: .................................. ngi - S ngi khng tham gia b phiu: ................... ngi. L do: ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... - S phiu pht ra: ................................ phiu - S phiu thu v hp l: .................................. phiu - S phiu thu v khng hp l: .................................. phiu. 5. Kt qu kim phiu bu danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t: S TTH v tn Nm sinhChc v - Ni cng tcS phiu tT l % 6- S nh gio c s phiu t t 80% tr ln: ........ ngi. TH K CH TCH HI NG (K ghi r h v tn) (K ghi r h v tn) Ghi ch: 1. Ghi s nh gio trong danh sch b phiu, xp th t theo s phiu t cao - thp; Nh gio Nhn dn n Nh gio u t. 2. T l % = S phiu ng /Tng s thnh vin Hi ng. Mu 2. Bn khai thnh tch c nhn TN C QUAN CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc BN KHAI THNH TCH C NHN NGH TNG THNG DANH HIU NH GIO& & & & & & . I- S LC TIU S BN THN 1- H v tn: (1)...........................................................................................Nam, n: .......................................... 2- Ngy, thng, nm sinh: .................................................................................................................................... 3- Nguyn qun: ....................................................................................................................................................... 4- Tr qun: ................................................................................................................................................................ 5- Dn tc: ................................................................................................................................................................... 6- Ni cng tc: (2)................................................................................................................................................... 7- Chc v hin nay: (3)......................................................................................................................................... 8- Trnh o to : ............................................................Chuyn ngnh: ................................................... 9- Hc hm, hc v:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & 10- Ngch lng ang hng: Ghi r gio vin, ging vin, chuyn vin, cn b qun l; mc ph cp chc v (nu c). 11- Nm vo ngnh gio dc: ............................................................................................................................. 12- S nm trc tip ging dy: (4)...................S nm cng tc ti vng kh khn (5)............... 13- Nm c phong tng danh hiu Nh gio u t: (6)...................................................................... 14- S nm t danh hiu chin s) thi ua: (7)............................................................................................. TTNm t danh hiuTn danh hiu t c Quyt nh s (ngy, thng, nm)Cp k quyt nh1.2.3.....15- Cc hnh thc khen thng c ghi nhn (t Bng khen tr ln). TTNm c khen thngHnh thc khen thng Quyt nh s (ngy, thng, nm)Cp k quyt nh1.2.3........16- K lut (thi gian, hnh thc, l do): & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & II- QU TRNH CNG TC (8) Thi gianChc v, ni cng tcT nm ... n nm...& & & & & .......................... T nm c phong tng danh hiu Nh gio u t n nay (i vi NGND) Thi gianChc v, ni cng tcT nm ... n nm...& & & & & ....& & & & & .... III- NHNG THNH TCH T C I CHIU VI TIU CHUN XT TNG 1- o c: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ 2- Ti nng s phm xut sc, cng lao i vi s nghip gio dc ca dn tc (NGND khai t nm c phong tng danh hiu Nh gio u t n khi xt) - Thnh tch ng gp i mi s nghip gio dc (phng php ging dy, chng trnh o to, nghin cu, qun l& ): ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ - Bi dng hc sinh gii, sinh vin ti nng, nhn ti: ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ - Sng kin, gii php, ti nghin cu khoa hc, gio trnh, bi bo khoa hc, sch phc v s nghip gio dc: (9) TTTn SK,GP, T NCKH, GT, sch...Nghim thu nmCp nghim thuXp loiI. Sng kin, ci tin 1.2....II. ti NCKH1.2....III. Gio trnh, sch chuyn kho, cc bi bo ng (trn tp ch)1.2.... Trong nhng sng kin, ci tin, ti NCKH trn c nhng ti sau c ng dng (thi gian, a im): .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... - ng gp xy dng n v: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... - Thnh tch ca n v trong 3 nm lin k nm ngh (10): ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ 3. C nh hng rng ri trong ngnh v trong x hi - ng gp bi dng i ngi gio vin gii, gip ng nghip v chuyn mn v nghin cu khoa hc: ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ -Uy tn, nh hng ca Nh gio i vi hc sinh, ng nghip, vi ngnh v x hi: ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................... Xc nhn, nh gi ca n v ...... Ngy thng nm 200... Ngi khai (k tn) Xc nhn ca a phng (11) Ghi ch: nh my khng qu 10 trang, khng ng quyn, ngi khai k nh vo tng trang khai thnh tch - (1) ng (b): H tn vit ch in hoa. - (2) Vit y tn n v cng tc (khng vit tt). - (3) Chc v hin ti (khng vit tt). - (4) Khai bng s (tng s nm). - (5) Khai t nm... n nm....cng tc ti thn, x, huyn, tnh no v tn n v cng tc. - (6) p dng vi i tng xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn. - (7) Khai bng s tng s nm t cc danh hiu: in y cc thng tin ca Quyt nh khen thng vo tng theo bn khai; danh hiu gio vin gii trc nm 2004 c tnh tng ng danh hiu chin s) thi ua c s. - (8) Thi gian cng tc khai lin tc t thng/nm n thng/nm (Nh gio Nhn dn in thm vo bng qu trnh cng tc sau nm phong tng danh hiu Nh gio u t); Ghi r ging dy mn g, khoa, trng. - (9) Khai r ch tr hay tham gia cc sng kin kinh nghim, gii php, ti nghin cu khoa hc, cc gio trnh, bi bo khoa hc c ng trn cc tp ch trong v ngoi nc * Sng kin kinh nghim ghi r tn sng kin cp nh gi xp loi, nm nghim thu * ti nghin cu khoa hc ghi r tn ti cp nh gi xp loi, nm nghim thu * Gio trnh, sch, bi bo ghi r s lng v lit k tn, nm (nu nhiu a vo ph lc gi km bo co). - (10) Khai r thnh tch ca n v ang cng tc trong vng 3 nm gn y (s quyt nh, ngy, thng, nm). - (11) Xc nhn ca a phng ni c tr v vic chp hnh ch trng chnh sch ca ng, php lut ca Nh nc. Mu 1.2. Danh sch km theo T trnh TN C QUAN HI NG XT TNG DANH HIU NGND-NGT .......................................................... DANH SCH CC C NHN NGH XT PHONG TNG DANH HIU NH GIO .............................. (Km theo T trnh & & & & & & & & & & ) (14) H v tn Nm sinh Qu qun, chc v Ni cng tc NGT nm:.. (i vi xt NGND)Trnh c o to Gii Dn tcNm vo ngnh S nm trc tip ging dyS ci tin, SKKN gio trnh, NCKH, bi bo KH, o to sau i hcS nm CST HCL hoc BKS phiu t v t l %Qun chng Hi ng c s Hi ng huynHi ng tnh, B(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)GS.TS Nguyn Vn A 1955 Gia Lm, H Ni Trng khoa Ha hc Trng i hc Bch khoa H Ni NGT nm 2002 Tin s) Nam Kinh 1975 25 02 GT 02 NCKH 05 bi bo khoa hc 02 NCS 03 thc s) 9 CS 2 tnh 01 HCL hng 3 2004 02 BKCP 1997, 2002 195/210 92,8% 25/25 100% B Trn Th B 1965 Tin Hi, Thi Bnh Hiu trng Trng Mm non Hoa Mai, x& , huyn& , tnh..i hcTy19851701 SKKN 02 gii php8 CS 1 tnhBK tnh 2002 BK B trng 2005, 200928/31 90,3%9/9 100%14/15 93,3% Danh sch trn c & & .. c nhn. Ghi ch: nh my (khng vit tay); - (1) Ghi r ng (b) hoc hc hm, hc v nu c; khai r chc v, n v cng tc (khng vit tt); khai r nm c phong tng danh hiu NGT i vi c nhn ngh xt tng danh hiu NGND. - (2) Trnh o to: Cao ng, i hc, Thc s), Tin s).... - (3) in r nam hoc n - (7) SKKN, T NCKH, GT, bi bo khoa hc ghi tng s tng loi (i vi NGND ch khai t sau nm c phong tng danh hiu NGT); o to sau i hc - (8) Danh hiu GVG trc nm 2004 c tnh tng ng danh hiu CST c s; - (9) Khai r hnh thc c khen thng v nm ban hnh Quyt nh (v d: nm 2005 c Th tng Chnh ph tng Bng khen ghi: BKCP/2005) - (10), (11), (12), (13) Ghi r s phiu v t l % ca mi c nhn c ngh - (14) Danh sch Nh gio Nhn dn v danh sch Nh gio u t lp ring km theo T trnh. Danh sch xp theo th t s phiu t cao xung thp(theo cp Hi ng trnh), nhng ngi cng s phiu xp theo th t a, b, c& Mu 1.4. Tm tt thnh tch c nhn ngh phong tng danh hiu NGND, NGT Trang s:& & .(15) TN C QUAN HI NG XT TNG DANH HIU NGND-NGT .......................................................... TM TT THNH TCH C NHN NGH TNG THNG DANH HIU NH GIO .............................. H v tn Nm sinh Qu qun, chc v Ni cng tc NGT nm:.. (i vi xt NGND)Trnh c o to Gii Dn tcNm vo ngnh S nm trc tip ging dyS ci tin, SKKN gio trnh, NCKH, bi bo KH, o to sau i hc S nm CST HCL hoc BKS phiu t v t l %Qun chng Hi ng c s Hi ng huynHi ng tnh, B(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)GS.TS Nguyn Vn A 1955 Gia Lm, H Ni Trng khoa Ha hc Trng i hc Bch khoa H Ni NGT nm 2002 Tin s) Nam Kinh 1975 25 02 GT 02 NCKH 05 bi bo khoa hc 02 NCS 03 thc s) 9 CS 2 tnh 01 HCL hng 3 2004 02 BKCP 1997, 2002 195/210 92,8% 25/25 100%  Tm tt thnh tch: (14) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & .& & & .& & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & ..& & & & & & .. & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & TM. BAN TH K & & & ., ngy& & . thng & & .. nm 20& & . TM.HI NG CH TCH (k tn, ng du) Ghi ch: nh my (khng vit tay) - (1) Ghi r ng (b) hoc hc hm, hc v nu c; khai r chc v, n v cng tc (khng vit tt); khai r nm c phong tng danh hiu NGT i vi c nhn ngh xt tng danh hiu NGND. - (2) Trnh o to: Cao ng, i hc, Thc s), Tin s).... - (3) in r nam hoc n. - (7) SKKN, T NCKH, GT, bi bo khoa hc ghi tng s tng loi (i vi NGND ch khai t sau nm c phong tng danh hiu NGT). - (8) Danh hiu GVG trc nm 2004 c tnh tng ng danh hiu CST c s. - (9) Khai r hnh thc c khen thng v nm ban hnh Quyt nh (v d: nm 2005 c Th tng Chnh ph tng Bng khen ghi: BKCP/2005). - (10), (11), (12), (13) Ghi r s phiu v t l % ca mi c nhn c ngh. - (14) Tm tt thnh tch ca c nhn theo tiu chun quy nh cho mi i tng ti Thng t (nu r thi gian cng tc trong ngnh gio dc, thi gian trc tip ging dy; ch bin, tham gia bin son gio trnh; sng kin, ti NCKH cp nh gi, xp loi; s bi bo khoa hc trong nc, nc ngoi; gio vin dy gii cp tnh, b, ton quc, loi, nm; s hc vin cao hc hng dn thnh cng: tin s), thc s); s hc sinh t gii quc gia, tnh, huyn; gii thng NCKH; cc danh hiu thi ua v hnh thc c khen thng; thnh tch ni bt khc (nu c)....). - (15) in trang s theo th t ca c nhn trong danh sch km theo t trnh.   PAGE PAGE 1 fhjtv(.ɸɧɃqbqSD8DhoCJOJQJaJh9MhN CJOJQJaJhmy5CJOJQJ\aJhHI5CJOJQJ\aJ"h9MhN 5CJOJQJ\aJ%h9MhN 5CJOJQJ\aJo( h5@CJOJQJ\aJ h5@CJOJQJ\aJ hM5@CJOJQJ\aJ&h9MhN 5@CJOJQJ\aJ"h9MhN 5CJOJQJaJo(h9MhN 5CJOJQJaJ$h&*x F$7<1$`7a$gdG $7P`7a$gd5a$7P1$`7a$gd5a 7P1$`7gd5a 7`7gd5a $((a$gd"B $xa$gd ~ *0RZ}l[lMlh]/@CJOJQJaJ hGhSg@CJOJQJaJ hGhN @CJOJQJaJ hGho@CJOJQJaJhCJOJQJaJh6/]CJOJQJaJhSCJOJQJaJh9Mh.CJOJQJaJh.CJOJQJaJhoCJOJQJaJh]/CJOJQJaJh9MhN CJOJQJaJhMCJOJQJaJhjx|"LXx⻬ǬǠykZ hjLh.r@CJOJQJaJh.r@CJOJQJaJh9MhSgCJOJQJaJhdCJOJQJaJhN CJOJQJaJhSgCJOJQJaJh9MhN CJOJQJaJhoCJOJQJaJh]/CJOJQJaJh,hSgCJOJQJaJh,hN CJOJQJaJh,hoCJOJQJaJ#Zz BDFLfhlv$&ƴveTeCeCe2 hGhv@CJOJQJaJ hGh @CJOJQJaJ hGh(_@CJOJQJaJ hGhN @CJOJQJaJ hGhG@CJOJQJaJh9MhN CJOJQJaJhG5CJOJQJ\aJhHI5CJOJQJ\aJ"h9MhN 5CJOJQJ\aJ%h9MhN 5CJOJQJ\aJo(h:Q8CJOJQJaJh9Mh.rCJOJQJaJh.rCJOJQJaJ&4^bj24:`b&FJPdv޸ެvj^RF^hvCJOJQJaJh(_CJOJQJaJh+CJOJQJaJh CJOJQJaJh3hyCJOJQJaJh:Q8CJOJQJaJh CJOJQJaJh9Mh CJOJQJaJhGCJOJQJaJ)hGh @B*CJOJQJaJph hGh*:@CJOJQJaJ hGh @CJOJQJaJ hGhN @CJOJQJaJFJ HB| $7P`7a$gdF5$7P1$`7a$gdF5 $7<`7a$gdF5 7P`7gdF5 $P`a$gd:L $`a$gd"B $x`a$gdP$ 87<`7a$gdG$ 87<1$`7a$gdG 68<RVdfxteVJVJVhdZCJOJQJaJhhCJOJQJaJhhN CJOJQJaJhHI5CJOJQJaJh9MhN 5CJOJQJaJh9MhN CJOJQJh75OJQJh9MhN 5OJQJo(h9MhN 5OJQJhG5OJQJh9MhN CJOJQJaJhGCJOJQJaJh9Mh CJOJQJaJh CJOJQJaJxz| HJN\tNjʺvjv^RvA h,h.r@CJOJQJaJhMCJOJQJaJhM CJOJQJaJhfcCJOJQJaJh^GCJOJQJaJh9MhN CJOJQJaJh.rCJOJQJaJh9MhN 5CJOJQJaJhHI5CJOJQJaJh9Mh@$5CJOJQJaJhhN CJOJQJaJhVCJOJQJaJhhCJOJQJaJhCJOJQJaJt| >D :BDXNR޼ޫޚzk_kN@N@NkhN @CJOJQJaJ hgphN @CJOJQJaJhUWCJOJQJaJhgphN CJOJQJaJ(hHhN 56CJOJQJ\]aJh..hN OJQJ h,hN @CJOJQJaJ h,h.r@CJOJQJaJ h,hyF@CJOJQJaJ h,hM@CJOJQJaJ h,he@CJOJQJaJ h,ho@CJOJQJaJBDXRXHx(q$If^q`gdHq$If^q`gd2= $Ifgd2=gdN 4,.L4Z\^rtx "&(DF~ټټټ٭品rfrWhN 5CJOJQJ\aJhxL CJOJQJaJh [hN CJOJQJaJ"h [hN 5CJOJQJ\aJh*Q|hN 5OJQJ\hPCJOJQJaJhgphHCJOJQJaJhHCJOJQJaJ hY!hN @CJOJQJaJhN CJOJQJaJhgphN CJOJQJaJh .CJOJQJaJ(@DF$a$gdxgdY!Mkdj$$Ifl40$x$4 laf4 $$Ifa$gd2= $$Ifa$gd2=ZBƸynynynynyncnyWIhh5OJQJaJhCJ OJQJaJ h6CJOJQJh6OJQJaJhah6OJQJaJhah5CJOJQJaJhah5OJQJaJh5OJQJaJhf?khrh*Q|hN 5OJQJ\+h [hN 5B*CJOJQJ\aJph"h [hN 5CJOJQJ\aJ"h(LhN 5CJOJQJ\aJZBh0FHlx&dP`gdx^`gd ^`gd $Pa$gd $(a$gd$a$gdB0Hl<̿~t[tL?t?h#hf?kCJOJQJhihf?kCJOJQJaJ0jh>lEhf?kOJQJUmHnHsH*tH*uhf?kCJOJQJh>lEhf?kCJOJQJh}hf?k5CJOJQJaJh}hf?kCJOJQJaJhEr/hf?kOJQJhf?kOJQJaJhEr/hf?kOJQJaJhOJQJaJhh5OJQJaJhh@OJQJaJhhOJQJaJ:`$x<$Ifa$gd| $$Ifa$gd|xgdf?kx&dPgdf?k P {{ld$a$gdf?k<^`gdf?kgdf?kPkd$$IfTl0; $Q'4 laT $Ifgd| $$Ifa$gd| $$Ifa$gd| <$Ifgd| P ,4`{n`XLCLhf?kOJQJ\hCjhf?kOJQJ\hf?kOJQJh>lEhf?k6OJQJ]hf?k6CJOJQJ]hf?k6OJQJ]h#hf?k6CJOJQJ]h hf?k6OJQJ]h#hf?k6CJOJQJh hf?k6OJQJhf?k6OJQJ0jh>lEhf?kOJQJUmHnHsH*tH*uh>lEhf?k5OJQJ\ h>lEhf?kh>lEhf?kOJQJ` d.0t.fx顗}}}}}}}}}}hQQhf?kOJQJaJhQQhf?kCJOJQJhf?kOJQJaJhf?khCjhf?kOJQJ\h#hf?k6OJQJ\]hCjhf?kOJQJhfhf?kOJQJ\aJh#hf?k5CJOJQJ\h#hf?kCJOJQJhf?kCJOJQJ/fbfh !$Ifgd~ $Ifgd| $$Ifa$gd~ $<^a$gdf?k $<^a$gdf?k $<`a$gdf?k$d`a$gdf?k<^`gdf?k $a$gd BJLf8L^bh Φζ}r`Qrh~hf?kCJOJQJaJ"h~hf?k5CJOJQJ\aJh~hf?kOJQJh}&hf?kOJQJaJh+hf?kCJOJQJ\hQQhf?kOJQJ\aJhQQhf?k5OJQJ\aJhf?kOJQJ\aJh+hf?kCJOJQJh}&hf?kOJQJ\aJhQQhf?kOJQJaJhf?kOJQJaJhz$hf?kCJOJQJ  tvyniiiZix&dPgdf?kgdf?k eh^egdf?k}kd;$$Ifl0y^' t0'644 layt~ $Ifgd| $ *tv<>@ȻueX?5hf?kCJOJQJ0jh>lEhf?kOJQJUmHnHsH*tH*uh}hf?kCJOJQJh}hf?k5CJOJQJaJh}hf?kCJOJQJaJhhf?k6OJQJhjRhf?kOJQJh2hf?kCJOJQJh:hf?kOJQJhf?kOJQJh:hf?k@OJQJhf?k@OJQJ"h:hf?k56CJOJQJaJ6jh:hf?k56CJOJQJUaJmHnHuv<@BHJLrmgdf?kPkd$$IfTl0; $Q'4 laT $Ifgd| $$Ifa$gd| <$Ifgd|$x<$Ifa$gd| $$Ifa$gd| @B (6<@FHJL\8:D~ykg____ShCJOJQJaJhf?kOJQJhf?kh>lEhf?k6OJQJ]hf?k6CJOJQJ]h <hf?k6CJOJQJ]h hf?k6OJQJ]h hf?k6OJQJh <hf?k6CJOJQJhf?k6OJQJ0jh>lEhf?kOJQJUmHnHsH*tH*uh>lEhf?k5OJQJ\ h>lEhf?kh>lEhf?kOJQJLx\.\v ( D v$lB $x`a$gdf?k$a$gdf?k $`a$gdf?kgdf?k$a$gdf?k~&,4:Z\^`$(*b Fb 鮡Ү鮡ҡ鮡鮔hsqhf?kCJOJQJh hf?kCJOJQJhf?kOJQJhjhf?kCJOJQJaJh Xhf?kOJQJaJhf?kCJOJQJh>lEhf?kCJOJQJh>lEhf?kOJQJhf?kCJOJQJaJ6Pddfjn "FJvxzX "    & ( * > @ B N \ b tvz~6^Ằᥘ阥ᥘ阥阥ᥘ阥阥ᥘh>lEhf?kCJOJQJh>lEhf?kOJQJhf?k@OJQJh Mhf?k@OJQJh[hf?kOJQJaJhsqhf?kCJOJQJhf?kOJQJhf?kCJOJQJh7}hf?kCJOJQJ<^z"@&2R.t46@Bx~"( $ɿɿɿɰ֞֌"h:hf?k56CJOJQJaJ"jhf?kOJQJUmHnHuh>lEhf?k@CJOJQJhf?k@OJQJh>lEhf?k@OJQJhf?kOJQJhf?kCJOJQJh>lEhf?kCJOJQJh>lEhf?kOJQJ4B`2Dr$$Ifa$gd| $$Ifa$gd|$$Ifa$gd| $`a$gdf?k$a$gdf?k$a$gdf?k PEEEEE x$Ifgd|kd>$$IfTrH # >0$4 adTPEEEEE x$Ifgd|kd2$$IfTlrH # F0$4 ladTPEEEEE x$Ifgd|kd+$$IfTlrH # F0$4 ladTPEEEEE x$Ifgd|kd$$$IfTlrH # F0$4 ladTPEEEEE x$Ifgd|kd$$IfTlrH # F0$4 ladTPEEEEE x$Ifgd|kd$$IfTlrH # F0$4 ladTPEEEEE x$Ifgd|kd$$IfTlrH # F0$4 ladTPEEEEE x$Ifgd|kd $$IfTlrH # F0$4 ladT PEEEEE x$Ifgd|kd $$IfTlrH # F0$4 ladT PEEEEE x$Ifgd|kd $$IfTlrH # F0$4 ladT "PEEEEE x$Ifgd|kd $$IfTlrH # F0$4 ladT"$&(*,.PEEEEE x$Ifgd|kd $$IfTlrH # F0$4 ladT.024 PKKKKKKKgdf?kkd $$IfTlrH # F0$4 ladT$ <>X~ P $$Ifa$gd| <$Ifgd|$x<$Ifa$gd| $$Ifa$gd|x&dPgdf?k$a$gdf?kxgdf?kgdf?k$ (:<>Z PɺzohZoQhf?k6OJQJh>lEhf?k5OJQJ\ h>lEhf?kh>lEhf?kOJQJhf?kCJOJQJ0jh>lEhf?kOJQJUmHnHsH*tH*uh}hf?kCJOJQJh}hf?k5CJOJQJaJh}hf?kCJOJQJaJhhf?k6OJQJhjRhf?kOJQJh:hf?k@OJQJhf?kOJQJh:hf?kOJQJpX!!"p#$$}}}}uu$a$gdf?k $`a$gdf?k$a$gdf?kgdf?kPkd$$IfTl0; $Q'4 laT $$Ifa$gdf?k $$Ifa$gd| $HRTpzǺ׬{{l_h hf?kCJOJQJhjhf?kCJOJQJaJh Xhf?kOJQJaJh>lEhf?kCJOJQJhf?kOJQJh>lEhf?kOJQJhf?kh>lEhf?k6OJQJ]hf?k6CJOJQJ]h <hf?k6CJOJQJ]h hf?k6OJQJ]h hf?k6OJQJh <hf?k6CJOJQJ#D V X f $!&!4!T!V!!!### ##@#D#p#r#t####R$$$$$$%%%%%%%''' ("($(8(:(<)H)V)\)n*p*t**** +&+0+X++++ἲ֥֥֥֥֥֥h>lEhf?kCJOJQJhf?k@OJQJh Mhf?k@OJQJhsqhf?kCJOJQJh>lEhf?kOJQJhf?kOJQJh hf?kCJOJQJhf?kCJOJQJA$'"(>)p*++*,-/t00x12222223$$Ifa$gd| $$Ifa$gd|$$Ifa$gd| $x`a$gdf?kgdf?kgdf?k $`a$gdf?k$a$gdf?k++,8,,,---F.R...//r00000$1h111223333333344"4$4Z4`444444444"5*5B5L5Z5l5֑"hR*hf?k56CJOJQJaJh>lEhf?k@CJOJQJh>lEhf?k@OJQJhf?k@OJQJhihf?kOJQJaJhf?kOJQJhf?kCJOJQJh>lEhf?kCJOJQJh>lEhf?kOJQJ53"3.343636kdJ$$IfTrm hJ#a 0j$4 aT$$Ifa$gd| $$Ifa$gd|6383:3<3>3@3B3D3Ekd>$$IfTlrm hJ#a 0j$4 laT x$Ifgd|D3F3H3J3L3N3P3R3Ekd7$$IfTlrm hJ#a 0j$4 laT x$Ifgd|R3T3V3X3Z3\3^3`3Ekd0$$IfTlrm hJ#a 0j$4 laT x$Ifgd|`3b3d3f3h3j3l3n3Ekd)$$IfTlrm hJ#a 0j$4 laT x$Ifgd|n3p3r3t3v3x3z3|3Ekd"$$IfTlrm hJ#a 0j$4 laT x$Ifgd||3~333333PEEEEE x$Ifgd|kd$$IfTlrm hJ#a 0j$4 laT3333333PEEEEE x$Ifgd|kd$$IfTlrm hJ#a 0j$4 laT3333333PEEEEE x$Ifgd|kd $$IfTlrm hJ#a 0j$4 laT333"4$44N5P5PKBKKKK`gdf?kgdf?kkd$$IfTlrm hJ#a 0j$4 laTP5R5T5V5X5Z5l5f6677777 7 77777d7~77 $$Ifa$gd|x&dPgdf?k$a$gdf?kxgdf?k &dPgdf?kgdf?kl5.606Z6\6f6l66677*7@7D7R7b7d777*8,8.808v888888ƶ{tf{]Oh <hf?k6CJOJQJhf?k6OJQJh>lEhf?k5OJQJ\ h>lEhf?kh>lEhf?kOJQJhf?kCJOJQJ0jh>lEhf?kOJQJUmHnHsH*tH*uh}hf?kCJOJQJh}hf?k5CJOJQJaJh}hf?kCJOJQJaJhjRhf?kOJQJhR*hf?k@OJQJhf?kOJQJhR*hf?kOJQJ77*8.808v8886989:9~9ojb$a$gdf?kgdf?kPkd$$IfTl0; $Q'4 laT $$Ifa$gdf?k $$Ifa$gd| <$Ifgd|$x<$Ifa$gd| $$Ifa$gd| 888999$9*9.9496989:9J9999999: : :::2:<:V:\:b:f:z:|:::::T<庶zmcmhf?kCJOJQJh hf?kCJOJQJhjhf?kCJOJQJaJh Xhf?kOJQJaJh>lEhf?kCJOJQJhf?kOJQJh>lEhf?kOJQJhf?kh>lEhf?k6OJQJ]hf?k6CJOJQJ]h <hf?k6CJOJQJ]h hf?k6OJQJ]h hf?k6OJQJ%~999|<<f=>>@B4CPDtDDEFbGHJJJNKKrL x`gdf?kgdf?k$a$gdf?k $`a$gdf?kgdf?k$a$gdf?kT<V<\<b<<<<<<==6=:=f=h=j====H>>>>>>???????@ABBB0B2B2C4C6ClEhf?kCJOJQJh>lEhf?kOJQJhf?k@OJQJh Mhf?k@OJQJhsqhf?kCJOJQJh hf?kCJOJQJhf?kOJQJhf?kCJOJQJhhf?kCJOJQJ6.ErEEEEEFxFFXG`GbGFHRHHHIIHJlJpJtJJJ>KKKKKL>L@LNLnLMMMMMMMMMNNNHNNNNNNNNNOO0O:OFOXOɿɿɿɿɰ"hR*hf?k56CJOJQJaJh>lEhf?k@CJOJQJhf?k@OJQJh>lEhf?k@OJQJhf?kCJOJQJhf?kOJQJh>lEhf?kOJQJh>lEhf?kCJOJQJ;rLxL~LLLLLLL$$Ifa$gd| $$Ifa$gd|$$Ifa$gd|LMMMMM MPEEEEE x$Ifgd|kdk$$IfTr hO# 0#4 aT M MMMMMMPEEEEE x$Ifgd|kd_$$IfTlr hI# 0# 4 laTMMMMM M"MPEEEEE x$Ifgd|kdS$$IfTlr hI# 0# 4 laT"M$M&M(M*M,M.MPEEEEE x$Ifgd|kdG$$IfTlr hI# 0# 4 laT.M0M2M4M6M8M:MPEEEEE x$Ifgd|kd;$$IfTlr hI# 0# 4 laT:MM@MBMDMFMPEEEEE x$Ifgd|kd/$$IfTlr hI# 0# 4 laTFMHMJMLMNMPMRMPEEEEE x$Ifgd|kd#$$IfTlr hI# 0# 4 laTRMTMVMXMZM\M^MPEEEEE x$Ifgd|kd $$IfTlr hI# 0# 4 laT^M`MbMdMfMhMjMPEEEEE x$Ifgd|kd !$$IfTlr hI# 0# 4 laTjMlMnMpMrMtMvMPEEEEE x$Ifgd|kd!$$IfTlr hI# 0# 4 laTvMxMzM|M~MMMPEEEEE x$Ifgd|kd"$$IfTlr hI# 0# 4 laTMMMMMMMPEEEEE x$Ifgd|kd#$$IfTlr hI# 0# 4 laTMMMNNNOPKBKKKK`gdf?kgdf?kkd$$$IfTlr hI# 0# 4 laT>O@OBODOFOXOTPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPxgdY!$a$gdf?kxgdf?k &dPgdf?kgdf?kXOPPFPHPPPRPTPZPPPPPQ QFQ\Q`QbQQQQQQQR R.RŶ}rdTGThf?k5CJOJQJaJh&X9hf?k5CJOJQJaJh>lEhf?k6OJQJ]h/hf?kOJQJ0jh>lEhf?kOJQJUmHnHsH*tH*uh>lEhf?k5OJQJ\ h>lEhf?kh>lEhf?kOJQJh}hf?kCJOJQJaJhf?kCJOJQJaJh$ahf?kOJQJhf?khR*hf?k@OJQJhf?kOJQJhR*hf?kOJQJPPPPPPPPPPFQ^QbQQQQ $Ifgd| $$Ifa$gd| $$Ifa$gd|&dPgdf?kxgdY!QQQ R|RRS2UVW>YZ[\l]X^ $da$gdf?kdgdf?k $a$gdf?k$a$gdf?kgdf?kPkd%$$IfTl0; $Q'4 laT.RlRnRrRzR|RRRSS2S`SSSSSS(TTTT0URUUVVV>WWWWXXc@cZNNNN dp$Ifgd~kd;&$$IfTl\=$T t0644 layt~T@cBcHcJcLcNcZNNNN dp$Ifgd~kd&$$IfTl\=$T t0644 layt~TNcPcVcXcZc\cZNNNN dp$Ifgd~kd'$$IfTl\=$T t0644 layt~T\c^chcjclcncZNNNN dp$Ifgd~kd($$IfTl\=$T t0644 layt~Tncpccd.dZdZK=11 $$Ifa$gd~$x$Ifa$gd~$dp<<a$gdf?kkdG)$$IfTl\=$T t0644 layt~TZdddddd@44 dp$Ifgd~kd *$$IfTl\s%T t0644 layt~T$x$Ifa$gd~ $$Ifa$gd~ddddddddNkd*$$IfTl\s%T t0644 layt~T dp$Ifgd~ddddddZNNNN dp$Ifgd~kd+$$IfTl\s%T t0644 layt~TddddeeZNNNN dp$Ifgd~kdS,$$IfTl\s%T t0644 layt~TddeeeeXeZebeffHfJfLfNfdffffffffffgg ggbgdg~ggggghh h(h,h8h@hDhFhhhhhhh¶¶¶¶Ÿƒ¶¶¶¶¶ŸŸ¶¶¶¶h4bhf?kCJOJQJh hf?kCJOJQJaJhf?kCJOJQJh(3#hf?kCJOJQJhf?kCJOJQJaJh&X9hf?kCJOJQJaJ%h~hf?kB*CJOJQJaJphh~hf?kCJOJQJaJh~hf?kCJOJQJ1eeZeefPfZPHH> $xa$gdf?kdgdf?k dxgdf?kkd-$$IfTl\s%T t0644 layt~TPfdfffffypp $Ifgd|ukd-$$IfTl0| ;% 04 laT$<<$Ifa$gd|ffff}} d$Ifgd|ukd}.$$IfTl0| ;% 04 laTffg g}} d$Ifgd|ukd!/$$IfTl0| ;% 04 laT g gggggggqq$<<$Ifa$gd|$a$gdf?kukd/$$IfTl0| ;% 04 laTgghh}} d$Ifgd|ukdi0$$IfTl0F1# 04 laThh(h*h}} d$Ifgd|ukd1$$IfTl0F1# 04 laT*h,h@hBh}} d$Ifgd|ukd1$$IfTl0F1# 04 laTBhDhFhhhkLmznlozph`[N $dxa$gdf?kgdf?kdgdf?kdgdf?k dxgdf?k$a$gdf?kxgdf?kukdd2$$IfTl0F1# 04 laThfii j^jknkllLmmmmmRnTn\ntnvnxnnholo\r^rrrrst.uuuv*vrvvvvvvzwwwwwwwwwwwwww xxxxxеĵЦh~hf?k5CJOJQJaJh~hf?kCJOJQJaJh hf?kCJOJQJaJhf?kCJOJQJaJh&X9hf?kCJOJQJaJhCJOJQJhf?kCJOJQJhT'hf?kCJOJQJ;lo^rrLtuvvvw6wHw $$Ifa$gd~$dx$Ifa$gd~dgdf?k`gdf?kdgdf?k HwJwLw|w~wG8,8 d$Ifgd~$d$Ifa$gd~kd 3$$IfTlr !$3C. t0644 layt~T~wwwww8kd3$$IfTlr !$3C. t0644 layt~T$d$Ifa$gd~wwwww$d$Ifa$gd~ d$Ifgd~wwwwwwwG88888$d$Ifa$gd~kd4$$IfTlr !$3C. t0644 layt~TwwwwwwwG88888$d$Ifa$gd~kd5$$IfTlr !$3C. t0644 layt~TwwwwwG8,8 d$Ifgd~$d$Ifa$gd~kdq6$$IfTlr !$3C. t0644 layt~Twwwww8kdJ7$$IfTlr !$3C. t0644 layt~T$d$Ifa$gd~wwwww$d$Ifa$gd~ d$Ifgd~wwwwwG8,8 d$Ifgd~$d$Ifa$gd~kd#8$$IfTlr !$3C. t0644 layt~Twwwxx8kd8$$IfTlr !$3C. t0644 layt~T$d$Ifa$gd~x x xxx$d$Ifa$gd~ d$Ifgd~xxxxxG8,8 d$Ifgd~$d$Ifa$gd~kd9$$IfTlr !$3C. t0644 layt~Txxxxx8kd:$$IfTlr !$3C. t0644 layt~T$d$Ifa$gd~xxxxx$d$Ifa$gd~ d$Ifgd~xxxxxxxy{ ~"~$~Z~\~^~ƂȂFp8&~Ԉֈԉ ֊.LƌǽԬǽǽǔǽǔǽDžԅyǽǔǽhCJOJQJaJh&X9hf?kCJOJQJaJhCJOJQJhf?k@CJOJQJaJ h_2hf?k@CJOJQJaJhf?kCJOJQJhT'hf?kCJOJQJhf?kCJOJQJaJh~hf?kCJOJQJaJh~hf?k5CJOJQJaJ+xxxxxG8,8 d$Ifgd~$d$Ifa$gd~kd;$$IfTlr !$3C. t0644 layt~Txxxxx8kd`<$$IfTlr !$3C. t0644 layt~T$d$Ifa$gd~xxxxx$d$Ifa$gd~ d$Ifgd~xxy"~$~G:2' $da$gdf?kdgdf?k $dxa$gdf?kkd9=$$IfTlr !$3C. t0644 layt~T$~^~ȂF:$$a$gdf?k dxgdf?k d`gdf?k$dx`a$gdf?k dx`gdf?kdgdf?kdgdf?k d8`gdf?k,"ȏ bHܑPRXf,.<@⾯sdRd"h hf?k56CJOJQJaJhf?k56CJOJQJaJhf?k6CJOJQJ]aJ"h&X9hf?k6CJOJQJ]aJhf?kCJOJQJaJh&X9hf?kCJOJQJaJhhf?kCJOJQJaJhhf?kCJOJQJ\aJhCJOJQJhf?kCJOJQJhT'hf?kCJOJQJ hIphf?k@CJOJQJaJ.PVZjt\^`bdgdf?k $(^a$gdf?k$:(^`:a$gdf?k $(a$gdf?k$^`a$gdf?k$a$gdf?k@LNRTVXrZ\^djnҟԟĵuuufh}hf?kCJOJQJaJh'rhf?kOJQJhf?khf?kCJ OJQJaJ hf?kOJQJaJhf?kCJOJQJaJh&X9hf?kCJOJQJaJh hf?kCJOJQJaJ#h\xhf?k6@CJOJQJaJhf?k@OJQJh,hf?k@OJQJhf?kOJQJh,hf?kOJQJ!dfhjlnprtvxz|~ԟ< $$Ifa$gd|x&dPgdf?kxgdY!$a$gdf?k`gdf?k<`x (:<xz˷oo_QF8Fh'rhf?kOJQJ\aJhf?kCJOJQJ\hK|hf?kCJOJQJ\hK|hf?k5CJOJQJ\"hQhf?k5CJOJQJ\aJhf?k5CJOJQJ\aJh>lEhf?k6OJQJ]h hf?k6OJQJ]h>lEhf?kOJQJ&jhf?kCJOJQJUmHnHuhf?kCJOJQJh>lEhf?kCJOJQJhf?k5CJOJQJaJh}hf?k5CJOJQJaJ<z¡֡ &dp||nn$x$Ifa$gd| $xa$gdf?kPkd>$$IfTl0;" 9;4 laT $$Ifa$gd| $$Ifa$gd|$x<$Ifa$gd| ¡ԡ֡$bhjܢ*,.08:Jڣ "<>@R\p|¤Ĥʤ̤Ԥ֤ޤȱh}hf?kOJQJhQhf?kCJOJQJaJhf?kOJQJhQhf?kOJQJ%hQhf?k5>*CJOJQJ\aJhf?kOJQJ\aJh'rhf?kOJQJ\aJApv¢΢Т֢ *Nf$$Ifa$gd|$x$Ifa$gd| $$Ifa$gd|£ (2$$If]^a$gd|$$Ifa$gd|Ff^@$(($Ifa$gd|$x$Ifa$gd| $$Ifa$gd|2>@R^fp|Ĥ̤֤FfHFfD$P$Ifa$gd| $$Ifa$gd|$$If]^a$gd| $(̥ΥХҥޥ &rtxܦަ46BDܧާ024<>JhK|hf?kCJOJQJhhf?k@OJQJh|+hf?k@OJQJhZ,rhf?kOJQJhf?kOJQJhQhf?kOJQJh}hf?kOJQJE(Hp̥ΥХ (P^tv $$Ifa$gd|$x$Ifa$gd|Ȧަ :FnާFf&M $$Ifa$gd|2<JZd~ʨ֨بڨܨ6$a$gdf?kgdf?k!x^!`gdf?kFfMQ $$Ifa$gd|Ԩ֨بڨܨ$6FH|~zD"$,4606>@ɻɫxxtii\Qihrhhf?kOJQJhwhf?kCJOJQJh'rhf?kOJQJhf?khf?k6CJOJQJ\aJ"hw5hf?k6CJOJQJ\aJ"hw5hf?k5CJOJQJ\aJh^$0hf?kCJOJQJ\aJhw5hf?kCJOJQJ\hw5hf?kOJQJ\aJhf?k5OJQJ\hQhf?kOJQJh}hf?kOJQJhf?kOJQJF  "@Z"$x<$Ifa$gd| $$Ifa$gd|x&dPgdf?k$a$gdf?kgdf?k@\~̲ "$&pvǽǽsasasQC8hf?kCJOJQJ\hK|hf?kCJOJQJ\hK|hf?k5CJOJQJ\"hQhf?k5CJOJQJ\aJhf?k5CJOJQJ\aJh>lEhf?k6OJQJ]h hf?k6OJQJ]h>lEhf?kOJQJ&jhf?kCJOJQJUmHnHuhf?kCJOJQJh>lEhf?kCJOJQJhf?k5CJOJQJaJh}hf?k5CJOJQJaJh}hf?kCJOJQJaJ"$&4N~~~~~~~~~ $$Ifa$gd|$x$Ifa$gd| $xa$gdf?kPkdS$$IfTl0;" 9;4 laT $$Ifa$gd|LƴRTVX`brƵεеHJLfhj|Ķƶ̶ζԶֶܶ޶ ,DFJNR hZ,rhf?kOJQJh}hf?kOJQJhQhf?kCJOJQJaJhf?kOJQJhQhf?kOJQJOȴʴҴڴ&.HRvƵеҵ$$Ifa$gd|$x$Ifa$gd| $$Ifa$gd| "$&(*,.0:FHJR\hj|$$If]^a$gd|$$Ifa$gd| $$Ifa$gd|Ff%V$(($Ifa$gd|ƶζֶ޶ FRr$x$Ifa$gd|Ff^FfZ $$Ifa$gd|$P$Ifa$gd|ڷ  ",.46BRzظ $$Ifa$gd| "&*,.46P $&<>@BDFH\d,BֺȽuhvhf?kOJQJ\aJhf?k6CJOJQJ\hnQhf?k6CJOJQJ\hf?k6OJQJ\aJhvhf?k6OJQJ\aJhf?k5OJQJ\hQhf?kOJQJhhf?k@OJQJh}hf?kOJQJhf?kOJQJh|+hf?k@OJQJ+ &(4>@BDFH:Ƽd @F$a$gdf?k(gdf?kgdf?kxgdf?kFfb $$Ifa$gd|ļƼRd<>BD,.0Ƴ~~~~~pep~hf?k@OJQJ\hrhhf?k@OJQJ\hf?kOJQJ\hrhhf?k5OJQJ\hrhhf?kOJQJ\"hw5hf?k5CJOJQJ\aJ%hrhhf?k56CJOJQJ\aJhvhf?kOJQJ\aJhvhf?k6OJQJ\aJhvhf?k6CJOJQJ\hf?kOJQJ\aJ$F0 &`#$gd)h]hgd' &`#$gdQxgdY!$a$gdf?kgdf?k"$&h^h8e0JmHnHuh h 0Jjh 0JUhWjhWUhf?k h")hf?k "$&xgdY!6&P 1h:p"B. A!"#n$% 9&P 1h0:pf?kA .!S"S#$% h$$If!vh55P#v#vP:V l4&55P4af4c$$If!vh55x#v#vx:V l4$55x4f4j$$If!vh55#v#v:V lQ'554aT$$If!vh55#v:V l t0'65/ yt~j$$If!vh55#v#v:V lQ'554aT$$Ifd!vh55 5 55>#v#v #v #v#v>:V 0$55 5 55>/ 44 adT$$If!vh55 5 55F#v#v #v #v#vF:V l0$55 5 55F/ / 4adT$$If!vh55 5 55F#v#v #v #v#vF:V l0$55 5 55F/ / 4adT$$If!vh55 5 55F#v#v #v #v#vF:V l0$55 5 55F/ / 4adT$$If!vh55 5 55F#v#v #v #v#vF:V l0$55 5 55F/ / 4adT$$If!vh55 5 55F#v#v #v #v#vF:V l0$55 5 55F/ / 4adT$$If!vh55 5 55F#v#v #v #v#vF:V l0$55 5 55F/ / 4adT$$If!vh55 5 55F#v#v #v #v#vF:V l0$55 5 55F/ / 4adT$$If!vh55 5 55F#v#v #v #v#vF:V l0$55 5 55F/ / 4adT$$If!vh55 5 55F#v#v #v #v#vF:V l0$55 5 55F/ / 4adT$$If!vh55 5 55F#v#v #v #v#vF:V l0$55 5 55F/ / 4adT$$If!vh55 5 55F#v#v #v #v#vF:V l0$55 5 55F/ / 4adT$$If!vh55 5 55F#v#v #v #v#vF:V l0$55 5 55F/ / 4adTj$$If!vh55#v#v:V lQ'554aT$$If!vh5a5 5 55#va#v #v #v#v:V 0j$5a5 5 55/ 44 aT$$If!vh5a5 5 55#va#v #v #v#v:V l0j$5a5 5 55/ / 4aT$$If!vh5a5 5 55#va#v #v #v#v:V l0j$5a5 5 55/ / 4aT$$If!vh5a5 5 55#va#v #v #v#v:V l0j$5a5 5 55/ / 4aT$$If!vh5a5 5 55#va#v #v #v#v:V l0j$5a5 5 55/ / 4aT$$If!vh5a5 5 55#va#v #v #v#v:V l0j$5a5 5 55/ / 4aT$$If!vh5a5 5 55#va#v #v #v#v:V l0j$5a5 5 55/ / 4aT$$If!vh5a5 5 55#va#v #v #v#v:V l0j$5a5 5 55/ / 4aT$$If!vh5a5 5 55#va#v #v #v#v:V l0j$5a5 5 55/ / 4aT$$If!vh5a5 5 55#va#v #v #v#v:V l0j$5a5 5 55/ / 4aTj$$If!vh55#v#v:V lQ'554aT$$If!vh55 5 55#v#v #v #v#v:V 0#55 5 55/ 44 T$$IfP!vh55 5 55#v#v #v #v#v:V l0# 55 5 55/ / 4T$$IfP!vh55 5 55#v#v #v #v#v:V l0# 55 5 55/ / 4T$$IfP!vh55 5 55#v#v #v #v#v:V l0# 55 5 55/ / 4T$$IfP!vh55 5 55#v#v #v #v#v:V l0# 55 5 55/ / 4T$$IfP!vh55 5 55#v#v #v #v#v:V l0# 55 5 55/ / 4T$$IfP!vh55 5 55#v#v #v #v#v:V l0# 55 5 55/ / 4T$$IfP!vh55 5 55#v#v #v #v#v:V l0# 55 5 55/ / 4T$$IfP!vh55 5 55#v#v #v #v#v:V l0# 55 5 55/ / 4T$$IfP!vh55 5 55#v#v #v #v#v:V l0# 55 5 55/ / 4T$$IfP!vh55 5 55#v#v #v #v#v:V l0# 55 5 55/ / 4T$$IfP!vh55 5 55#v#v #v #v#v:V l0# 55 5 55/ / 4T$$IfP!vh55 5 55#v#v #v #v#v:V l0# 55 5 55/ / 4Tj$$If!vh55#v#v:V lQ'554aT$$If!vh5T555#vT#v#v#v:V l t065T555yt~T$$If!vh5T555#vT#v#v#v:V l t065T555yt~T$$If!vh5T555#vT#v#v#v:V l t065T555yt~T$$If!vh5T555#vT#v#v#v:V l t065T555yt~T$$If!vh5T555#vT#v#v#v:V l t065T555yt~T$$If!vh5T555#vT#v#v#v:V l t065T555yt~T$$If!vh5T555#vT#v#v#v:V l t065T555yt~T$$If!vh5T555#vT#v#v#v:V l t065T555yt~T$$If!vh5T555#vT#v#v#v:V l t065T555yt~T$$If!vh5T555#vT#v#v#v:V l t065T555yt~T$$If!vh5 5#v #v:V l05 5/ 4T$$If!vh5 5#v #v:V l05 5/ 4T$$If!vh5 5#v #v:V l05 5/ 4T$$If!vh5 5#v #v:V l05 5/ 4T$$If!vh5 5#v #v:V l05 5/ 4aT$$If!vh5 5#v #v:V l05 5/ 4aT$$If!vh5 5#v #v:V l05 5/ 4aT$$If!vh5 5#v #v:V l05 5/ 4aT$$If!vh535C55.5#v3#vC#v#v.#v:V l t06535C55.5yt~T$$If!vh535C55.5#v3#vC#v#v.#v:V l t06535C55.5yt~T$$If!vh535C55.5#v3#vC#v#v.#v:V l t06535C55.5yt~T$$If!vh535C55.5#v3#vC#v#v.#v:V l t06535C55.5yt~T$$If!vh535C55.5#v3#vC#v#v.#v:V l t06535C55.5yt~T$$If!vh535C55.5#v3#vC#v#v.#v:V l t06535C55.5yt~T$$If!vh535C55.5#v3#vC#v#v.#v:V l t06535C55.5yt~T$$If!vh535C55.5#v3#vC#v#v.#v:V l t06535C55.5yt~T$$If!vh535C55.5#v3#vC#v#v.#v:V l t06535C55.5yt~T$$If!vh535C55.5#v3#vC#v#v.#v:V l t06535C55.5yt~T$$If!vh535C55.5#v3#vC#v#v.#v:V l t06535C55.5yt~T$$If!vh535C55.5#v3#vC#v#v.#v:V l t06535C55.5yt~T$$If!vh535C55.5#v3#vC#v#v.#v:V l t06535C55.5yt~T\$$If!vh55#v:V l;54aT$$If!v h5 5{555,5n555 5 1#v #v{#v#v#v,#vn#v#v#v #v 1:V l407+++++++++5 5{555,5n555 5 1/ / / / / / / / 4af4Tkdp>$$IfTl4 bt/[k$M(,#;` `{```,`n```107((((4 laf4TN$$If!v h5 5{555,5n555 5 H5 5 5 y#v #v{#v#v#v,#vn#v#v#v #v H#v #v #v y:V l407+++++++++5 5{555,5n555 5 H5 5 5 y/ / / / / / / / / / 4af4Tkd~B$$IfTl4" bt/[k$M(,:047#;  {  , n  Hy0744444 laf4T$$If!v h5 5{555,5n555 5 H5 5 5 y#v #v{#v#v#v,#vn#v#v#v #v H#v #v #v y:V l075 5{555,5n555 5 H5 5 5 y/ 4aTkddG$$IfTl" bt/[k$M(,:047#; {,nHy0744444 laT$$If!v h5 5{555,5n555 5 H5 5 5 y#v #v{#v#v#v,#vn#v#v#v #v H#v #v #v y:V l075 5{555,5n555 5 H5 5 5 y/ 4aTkdK$$IfTl" bt/[k$M(,:047#; {,nHy0744444 laT$$If!v h5 5{555,5n555 5 H5 5 5 y#v #v{#v#v#v,#vn#v#v#v #v H#v #v #v y:V l075 5{555,5n555 5 H5 5 5 y/ 4aTkdO$$IfTl" bt/[k$M(,:047#; {,nHy0744444 laT\$$If!vh55#v:V l;54aT$$If!v h5 5{555,5n555 5 1#v #v{#v#v#v,#vn#v#v#v #v 1:V l407+++++++++5 5{555,5n555 5 1/ / / / / / / / 4af4Tkd7T$$IfTl4 bt/[k$M(,#;` `{```,`n```107((((4 laf4TN$$If!v h5 5{555,5n555 5 H5 5 5 y#v #v{#v#v#v,#vn#v#v#v #v H#v #v #v y:V l407+++++++++5 5{555,5n555 5 H5 5 5 y/ / / / / / / / / / 4af4TkdEX$$IfTl4" bt/[k$M(,:047#;  {  , n  Hy0744444 laf4T$$If!v h5 5{555,5n555 5 H5 5 5 y#v #v{#v#v#v,#vn#v#v#v #v H#v #v #v y:V l075 5{555,5n555 5 H5 5 5 y/ 4aTkd+]$$IfTl" bt/[k$M(,:047#; {,nHy0744444 laT$$If!v h5 5{555,5n555 5 H5 5 5 y#v #v{#v#v#v,#vn#v#v#v #v H#v #v #v y:V l075 5{555,5n555 5 H5 5 5 y/ 4aTkdRa$$IfTl" bt/[k$M(,:047#; {,nHy0744444 laT^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH H`H u5Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH \@\ u5 Heading 1 $$7dx@&`7a$5CJOJQJJ@J u5 Heading 2$$@&a$5B*CJphL@L u5 Heading 3$$@&a$5CJOJQJ\J@J u5 Heading 4$$@&a$5CJOJQJHH u5 Heading 5$7x@&`75CJLL u5 Heading 6$$@&`a$ 5CJ\B@B f?k Heading 7 <@&OJQJDA`D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List HC@H u5Body Text Indent `CJLR@L u5Body Text Indent 2 ^CJRSR u5Body Text Indent 3$`a$CJ2B@"2 u5 Body Textx<P@2< u5 Body Text 2 dx<@B< u5Header !CJaJ@"@@ u5Caption$a$CJOJQJaJ4 @b4 'Footer !.)@q. ' Page NumberB'B F2Comment ReferenceCJaJ<< F2 Comment TextCJaJ@j@ F2Comment Subject5\HH F2 Balloon TextCJOJQJ^JaJjj f?k Table Grid7:V0 f?k Char Char Char Char$$ Rxa$;5@B*CJOJPJQJ\^JaJmH nHphsH tH>Q@> f?k Body Text 3xCJaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 8 $$$$$$$$$'nz 2 8h"#r'+ 0d79 CDGPIKLOT@X[`cijdlpq@tzwzX}܀r J"ȠZZ2Nh^h 6 &xB` @~^$+l58T<.EXO.R(_dhx@@ &gijklnoprtvyz|~ $7Wq.FB(vLB ".$363D3R3`3n3|3333P57~9rLL MM"M.M:MFMRM^MjMvMMM>OPQX^2c@cNc\cncZddddePfff ggh*hBhloHw~wwwwwwwwwxxxxxxxx$~d<p2" F &hmqsuwx{} '!!8!@ .( VB C D"?VB  C D"?VB  C D"?\B S ?"?VB C D"?\B S ?"?VB C D"?\B S ?"? VB C D"? \B S ?"? VB C D"? VB C D"?VB C D"?\B S ?"? VB C D"?VB  C D"?B S ?;?[}RT6 6t Pcct xt t88t$ t'7 t88tw@#wt'7 t88t'7 t88t88t &m&t &m&tYtAY4AYtAYAYAYtAYAY4AYAYAY4AYAY4AY,zEYwEYlwEYvEYvEY,wEYlxEYyEY,xEYwEY>55[^^ 9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsState8*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsCity9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplaceB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region 3__kk88**  '=PS[1FuT֝pZ):ԮW &OU͹ͻgSz#4:dx4II}#-D_!UXxOhq|Xcv#(EvO.w8 __kk88** 7vV:0 38*B ) ~H&H P+)H~ڦ)L,PCZ\_90 #rf7 E q>:^ E"#P]}SFȴSZf\-M]VVPYLj`WBk}p@ ^`o(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. 77^7`o(hH)^`o(. L ^ `LhH. w w ^w `hH. GG^G`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h ^`hH.h pp^p`hH.h @ L@ ^@ `LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h PP^P`hH.h L ^ `LhH. 7^`7o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`o(hH. ,,^,`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ^`hH. lLl^l`LhH. <<^<`hH.  ^ `hH. L^`LhH. 77^7`o(hH) ^`hH. L ^ `LhH. w w ^w `hH. GG^G`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.88^8`CJOJQJo(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`o(hH) 88^8`o(hH) pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`o(hH)  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. X LX ^X `LhH. ^`o(hH. ^`hH. L ^ `LhH. w w ^w `hH. GG^G`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`o(hH) ^`o(hH) $ $ ^$ `B*o(ph. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`o(hH) ^`o(hH) pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.88^8`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`o(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`o(hH) ^`o(hH) ^`o(hH) @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`o(hH) ^`o(hH) KLK^K`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. [ [ ^[ `hH. +L+^+`LhH. ^`o(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.#P^ EM]7}prf7YLj+)q>SZ_90B ) ~H&}S)L,(P"    J        p2    4`    J    Rڪ    c&&G    J        W>J>%   6HG    #     6~_    8aLQJ   J    J    Q|{LG'Qv|3RX6~QReno./`up|-4  *X%OJ_ %E\O}[* F0 7R | < xL qp G+ v< N a) M */29@K?D L>s2v1~ouI!|]js@$!%..vcCPY^^.sTYTgmOj{ bZFZ&KMDhq )62=M W AEP`"F#o/X@g]/"BU&^R^?{ !( 50 \@ +A kP !&!6V!o!"K"s"###"6#Td#t$t$9%&K%;r%h&u&}&''m((((L(;)*X)5a)i)Q_*Ab*:+I+?\+o+$,b,+-<-~?-..\j. .//H1/50F0I22 222F2}k23h3u3x3y3 d45 5F5u5T6}&67717>7IE7P7Z7c7e8AI8:Q8T8999|:9po9R:W:a:Na:Ra;<$<s=<_<=<>e>?2???5'?C?J[?1s?-@^@Cz@M1AIA RAcvAyxAOB$|Bs Cd(CJCkC~JD!ZDSaDn#E`F=FoFf&F%qznqpqyqr rrtEtNtyt(uCuawwwx"xxLuxyyy>'y2y!7y9HyHyUymy*oy }y z-ztZzHrzcz{|oP|`|~|}/}6}2M}Z}oQ~R~j~l~$'Cz# +F`q3{@ /JHl }0dMK ~&qgo p9.%5l5>DIFWHLN[b)? NfK|XRo27\tQ$`;oKwAOY'+B]U#r10=goJ9APFe(EK:)&! #CQnj^cgv^+BPUQtmC!&).~(23o0s,x9JdZYr y3)UW+ cNYt (7R~|&P&.B9MWM1 WY+,-}ZnV Zq:^An:0SW}!HIOLv2No}Q q;{x0FNjHQg~f.72W\Xew+5;M\02a.dgnS!=IA ?%AWvvi8HHCN0 +\cy%['L&DA$#|,?BU68Ya?/y!Y ^ejBk~ QDST~~"IC -;B;#ZI/[^<EoWohh.iF.ib2nYvV<5`5Cgx&~\]l)hK`?|~ 4LxeAdIp{ ,\xa7zKMWNdg Y!5iAGYWj/Ym~ / mPd!%Y6z3Mgp U*Dv@0 !27<@DFGHNQ]bnqt~pp pppp p$pJplpvpppppppppppppppUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7& r.VnTime9& r.VnTimeH;& r.VnBlackH5. .[`)TahomaG5 jMS Mincho-3 fgA BCambria Math"1 hx#'x#'3G''!n4d`` 2qHP ?u52!xxB GIO DC V O TOnttuanBinh Nguyen ThanhP      Oh+'0l  ( 4 @LT\d$BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOnttuanNormalBinh Nguyen Thanh2Microsoft Office Word@V@B;@ .mA@ .mA'՜.+,0 hp TDKT` !BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvxyz{|}~Root Entry FAData ye1Table:yWordDocuments SummaryInformation(wDocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top