ࡱ> Y D2bjbj[[ ?69 \9 \ CC|P|P|P|P|PPPP8PP|PV`Q`Q`Q`Q`Q;R;R;R$n<!|P;R;R;R;R;R<|P|P`Q`Q]ZZZ;R|P`Q|P`QZ;RZZX$`Qp`E[YYHs08Z$$J|Pn;R;RZ;R;R;R;R;R<<Z:;R;R;R;R;R;R;R;R;R;R;R;R;R;R;R;RC> BO: CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc N NGH HY HC PHN NG K Knh gi: Phng o to Trng i hc Cng on H v tn sinh vin: Ngy thng nm sinh: M s sinh vin:................. Lp:........... Ngnh: Bc o to: in thoi lin h: u hc k:..........t& & & & & & & & /nm hc 201...... 201...., em ng k hc phn theo quy nh ca trng Nay knh ngh Nh trng cho php em c hy cc hc phn ng k sau: TTM HPTn hc phnLp ng kL do xin hy HP12345Tng s tn ch xin hyTng s tn ch cn li sau khi xin hyEm xin trn trng cm n! ................., ngy....... thng...... nm....... KNH N Xc nhn ca c vn hc tp .........................F~& ( T | ~ 6 8 d z t ɵm^R^R^R^R^R^F^R^R^hw mCJOJQJaJhD7CJOJQJaJh%rhD7CJOJQJaJ$h?%fhD7CJOJQJaJmHsH#h?%fh85CJOJQJmHsH#h?%fhD75CJOJQJmHsH h?%fhD7CJOJQJmHsH&h?%fhD756CJOJQJmHsHh?%fhD75OJQJmHsH&h?%fhz5>*CJOJQJmHsH#h?%fhz5CJOJQJmHsHF~( T :  $$Ifa$gde $ ]Ha$gdD7 $ ]Ha$gdD7 $ a$gdD7 $<a$gdz$a$gdzt |  \ F H t v ujuju`YK@h%r5CJOJQJh%rh%r5CJOJQJ hwThD7hD7CJOJQJhD76CJOJQJhT'hD76CJOJQJh%rhD756CJOJQJhehD76CJOJQJaJhehD7CJOJQJ hehD7CJOJQJmHsH'hehD75CJOJQJaJmHsHhehD75CJOJQJaJh%rhD7CJOJQJaJhD7CJOJQJaJ  0$ $$Ifa$gdekd$$Iflr@  t0644 lalp2yte  " $$Ifa$gde" $ ( 0$ $$Ifa$gdekd$$Iflr@  t0644 lalp2yte( * , . 0 $$Ifa$gde0 2 6 0$ $$Ifa$gdekd$$Iflr@  t0644 lalp2yte6 8 : < > $$Ifa$gde> @ D 0$ $$Ifa$gdekd$$Iflr@  t0644 lalp2yteD F H J L $$Ifa$gdeL N R 0$ $$Ifa$gdekd$$Iflr@  t0644 lalp2yteR T V X Z $$Ifa$gdeZ \ 0$ $$Ifa$gdekd$$Iflr@  t0644 lalp2yte l` $$Ifa$gdekd$$Ifl0 t0644 lalpyte $$Ifa$gde B0P01xqee\PKFgdEogd%r $^a$gdY gd%r $^a$gdD7xgdD7kdc$$Ifl0 t0644 lalpyte 0@0B0N0R011222222 2$2&2*2,202224262@2B2D2Ʒ䑊~~~~uqkq~ h_aiCJh_aih;8h_aiCJh^|jh^|U h g(hY h g(hehEo56CJOJQJaJh%rh%r6CJOJQJaJh%r56CJOJQJaJ"h%rh%r56CJOJQJaJhYCJOJQJUhT'hYCJOJQJh%rhY5CJOJQJ................................ Ch : - Sinh vin cn trnh cho CVHT S ng k hc tp CVHT c th k xc nhn chp thun. - CVHT kim tra s tn ch c php xin hy ca sinh vin, k xc nhn vo n ngh hy hc phn ng k v gi v Phng o to.   12222"2$2(2*2.20222426282:2<2>2@2B2D2 hh]h`hgdG $h]ha$gd;8h]hgd;8gd gdY=&P 1h0/R :p' .!7"7#$n% $$Ifl!vh#v#v#v#v#v :V l t06,55555 / alp2yte$$Ifl!vh#v#v#v#v#v :V l t0655555 / alp2yte$$Ifl!vh#v#v#v#v#v :V l t0655555 / alp2yte$$Ifl!vh#v#v#v#v#v :V l t0655555 / alp2yte$$Ifl!vh#v#v#v#v#v :V l t0655555 / alp2yte$$Ifl!vh#v#v#v#v#v :V l t0655555 / alp2yte$$Ifl!vh#v#v :V l t0655 alpyte$$Ifl!vh#v#v :V l t0655 alpytes2&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmH nH sH tH H`H Normal CJOJQJ_HaJmH sH tH LL Heading 1$$@&a$5CJOJQJ\RR Heading 2$<@&56OJQJ]^Jtt Heading 3,Heading 3a$$@&^`a$CJ(OJQJ^JaJ(nn Heading 4,Heading 4a$$bx@&`ba$5CJOJQJ\XX Heading 5$$x@&^a$5CJOJQJ\LL Heading 6$$@&a$5CJOJQJ\TT Heading 7"$$x@&^`a$5\JJ Heading 8$$@&^a$5CJN N Heading 9 $@&5CJOJQJ\^JaJDA D Default Paragraph FontVi@V Table Normal :V 44 la (k (No List ~~ q Char$$ Rxa$;5@B*CJOJPJQJ\^JaJmH nHphsH tHHCH Body Text Indenthx^h<P< Body Text 2 dxRR"R Body Text Indent 2hdx^h:>2: Title$a$5OJQJ\:BB: Body Text$a$5\4 @R4 Footer !.)a. Page Number8Qr8 Body Text 3$a$<1< mau 17dx`7CJF1F mau 2$7dx`7a$OJQJB' B Comment ReferenceCJaJ<< Comment TextCJaJ@j@ Comment Subject5\HH Balloon TextCJOJQJ^JaJdSd Body Text Indent 3$7dx`7a$ OJQJaJ@@@ 9HHeader ! OJQJaJ.. 9Hvan <\aJH^H 8 Normal (Web) ! CJOJQJ6U !6 8 Hyperlink >*B*phz3z D1 Table Grid<:V"0a# OJQJ_HN"N 7@Caption$$dha$5CJ$OJQJaJPZRP Kh Plain Text%5$7$8$9DH$CJOJQJaJHbH ?Char&$7d8`7a$OJQJ^JaJjrj _List Paragraph'd^m$CJOJ PJ QJ aJmH*sH**W * .Strong5\p/p T'helv)$dh7$8$H$a$-5;CJOJ QJ \^J _HaJmH sH tH z/z T' Body text*$d,7$8$H$`a$-B*CJOJ QJ ^J _HaJmH phsH tH DV D &FollowedHyperlink >*phBB &font5,dd[$\$5CJ\aJBB &font6-dd[$\$5CJ\aJBB &font7.dd[$\$6CJ]aJ<< &font8/dd[$\$CJaJFF &font90dd[$\$5CJOJQJ\LL &font101dd[$\$5CJOJQJ\aJ" &xl98T2dd$d%d&d'dNOPQ[$\$5CJOJQJ\aJ2 &xl99T3dd$d%d&d'dNOPQ[$\$6CJ]aJDBD &xl1004dd[$\$CJOJQJaJvRv &xl101C5dd%d&d'dOPQ[$\$6CJ]aJb &xl102Z6$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$6CJ]aJr &xl103Z7$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$6CJ]aJ &xl104Z8$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$6CJ]aJ|| &xl105I9$dd%d&d'dOPQ[$\$a$6CJ]aJ &xl106Z:$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$6CJ]aJJJ &xl107;dd[$\$6CJOJQJ]aJ~~ &xl108C<dd%d&d'dOPQ[$\$5CJOJQJ\aJ &xl109T=dd$d%d&d'dNOPQ[$\$6CJ]aJ &xl110T>dd$d%d&d'dNOPQ[$\$6CJ]aJ &xl111Z?$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5CJ\aJ &xl112Z@$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5CJOJQJ\aJ|| &xl113IA$dd%d&d'dOPQ[$\$a$6CJ]aJ" &xl114ZB$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$6CJ]aJ2 &xl115ZC$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$6CJ]aJRBR &xl116D$dd9D[$\$a$56CJ\]aJPRP &xl117E$dd[$\$a$6CJOJQJ]aJvbv &xl118IF$dd%d&d'dOPQ[$\$a$CJaJr &xl119ZG$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$CJaJvv &xl120IH$dd$d%d'dNOQ[$\$a$CJaJ &xl121II$dd%d&d'dOPQ[$\$a$5CJOJQJ\aJ|| &xl122IJ$dd%d&d'dOPQ[$\$a$5CJ\aJ &xl123^K$dd$d%d&d'd9DNOPQ[$\$a$56CJ\]aJdd &xl1248L$dd%d'dOQ[$\$a$CJaJPP &xl125M$dd[$\$a$5CJOJQJ\aJ &xl126TNdd$d%d&d'dNOPQ[$\$CJaJ &xl127TOdd$d%d&d'dNOPQ[$\$CJaJ &xl128TPdd$d%d&d'dNOPQ[$\$CJaJ &xl129TQdd$d%d&d'dNOPQ[$\$CJaJ" &xl130TRdd$d%d&d'dNOPQ[$\$5CJ\aJ2 &xl131TSdd$d%d&d'dNOPQ[$\$5CJOJQJ\aJpBp &xl132CTdd$d%d'dNOQ[$\$CJaJR &xl133ZU$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$CJaJb &xl134ZV$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$CJaJr &xl135ZW$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$CJaJ &xl136ZX$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$56CJ\]aJ &xl137ZY$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$6CJ]aJ &xl138TZdd$d%d&d'dNOPQ[$\$6CJ]aJ &xl139T[dd$d%d&d'dNOPQ[$\$CJaJ &xl140T\dd$d%d&d'dNOPQ[$\$CJOJQJaJ &xl141Z]$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5CJ\aJ &xl142T^dd$d%d&d'dNOPQ[$\$CJaJ &xl143Z_$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$CJaJDD &xl144`$dd[$\$a$ 5\aJ &xl145Za$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$6CJ]aJp"p &xl146Cbdd$d%d'dNOQ[$\$CJaJv2v &xl147Ic$dd$d%d'dNOQ[$\$a$CJaJB &xl148Zd$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$CJaJR &xl149Tedd$d%d&d'dNOPQ[$\$CJaJpbp &xl150Cfdd%d&d'dOPQ[$\$CJaJLrL &xl151g$dd[$\$a$5OJQJ\aJDD &xl152hdd[$\$CJOJQJaJ &xl153Tidd$d%d&d'dNOPQ[$\$5CJOJQJ\ &xl154Tjdd$d%d&d'dNOPQ[$\$5CJOJQJ\vv &xl155Ik$dd$d%d'dNOQ[$\$a$CJaJ &xl156Zl$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$CJaJ &xl157Zm$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5CJOJQJ\aJ &xl158kn$dd$d%d&d'd-DM NOPQ[$\$a$CJaJvv &xl159Io$dd%d&d'dOPQ[$\$a$CJaJ &xl160epdd$d%d&d'd-DM NOPQ[$\$CJaJ &xl161eqdd$d%d&d'd-DM NOPQ[$\$CJaJ" &xl162kr$dd$d%d&d'd-DM NOPQ[$\$a$CJaJ2 &xl163esdd$d%d&d'd-DM NOPQ[$\$CJaJB &xl164kt$dd$d%d&d'd-DM NOPQ[$\$a$CJaJvRv &xl165Iu$dd%d'd-DM OQ[$\$a$CJaJtbt &xl166Cvdd%d&d'dOPQ[$\$ CJOJQJbrb &xl1672wdd%d'dOQ[$\$ CJOJQJtt &xl168Cxdd%d&d'dOPQ[$\$ CJOJQJ &xl169Zy$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5OJQJ\aJrr &xl170Iz$dd%d&d'dOPQ[$\$a$aJ &xl171Z{$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$aJFF &xl172|$dd[$\$a$ OJQJaJzz &xl173I}$dd%d&d'dOPQ[$\$a$ OJQJaJ &xl174Z~$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ OJQJaJzz &xl175I$dd$d%d'dNOQ[$\$a$ OJQJaJ>> &xl176dd[$\$ 5\aJjj &xl1778$dd%d'dOQ[$\$a$6CJ]aJ" &xl178Z$dd%d&d'd-DM OPQ[$\$a$CJaJJ2J &xl179dd[$\$5CJ OJQJ\aJ lBl &xl1808$dd%d'dOQ[$\$a$CJOJQJaJR &xl181Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ OJQJaJLbL &xl182dd[$\$56OJQJ\]aJZrZ &xl183!dd&dP[$\$56CJ\]aJ &xl184Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$CJOJQJaJPP &xl185$dd[$\$a$5CJ OJQJ\aJ vv &xl186Cdd$d%d&dNOP[$\$5CJ\aJdd &xl1872dd$d&dNP[$\$5CJ\aJvv &xl188Cdd$d&d'dNPQ[$\$5CJ\aJ^/^ ]Balloon Text Char$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH R/R ]Comment Text CharOJQJ_HmH sH tH ^/^ ]Comment Subject Char5OJQJ\_HmH sH tH x/ x ]Heading 3 Char,Heading 3a Char$CJ(OJQJ^J_HaJ(mH sH tH V V ]Hai$d`a$5B*OJQJaJphV" V ]Hai3d`5B*CJOJQJaJphR2 R ]Hai2dx`5B*CJ OJQJaJ phPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VvnB`2ǃ,!"E3p#9GQd; H xuv 0F[,F᚜K sO'3w #vfSVbsؠyX p5veuw 1z@ l,i!b I jZ2|9L$Z15xl.(zm${d:\@'23œln$^-@^i?D&|#td!6lġB"&63yy@t!HjpU*yeXry3~{s:FXI O5Y[Y!}S˪.7bd|n]671. tn/w/+[t6}PsںsL. J;̊iN $AI)t2 Lmx:(}\-i*xQCJuWl'QyI@ھ m2DBAR4 w¢naQ`ԲɁ W=0#xBdT/.3-F>bYL%׭˓KK 6HhfPQ=h)GBms]_Ԡ'CZѨys v@c])h7Jهic?FS.NP$ e&\Ӏ+I "'%QÕ@c![paAV.9Hd<ӮHVX*%A{Yr Aբ pxSL9":3U5U NC(p%u@;[d`4)]t#9M4W=P5*f̰lk<_X-C wT%Ժ}B% Y,] A̠&oʰŨ; \lc`|,bUvPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!R%theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] "6 t D2  " ( 0 6 > D L R Z 1D2 8@0( B S ?km  !$%'25>ABEY[\^_cdfgjkoptuxy}~ .23569:=>ABEHLMOPSTWX[\_`cdghklortuxy}~!$*./3478=>AGIJNOQRUVYZ\bdehikloptuyz  #"#>?bcpt   #333 .  #  #!/8fA;0Nڗ>jy| pymjr] k-vH`sc[r^i4gI!|zf%v 1NtjBA8 b?>hTX1K@L?nIA\KJ\ oCL`5N.fS]B`kWh?&=R X |\ya^8_e0fD##hp~Tl[kl3JH{hw!|~br'2~X808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.--^-`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. mm^m`hH. =L=^=`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.--^-`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. mm^m`hH. =L=^=`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`CJo(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`o(hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.--^-`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. mm^m`hH. =L=^=`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJ QJ o(hHh hh^h`hH.h 88^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xLx^x`LhH.h HH^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`56CJo(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.88^8`OJPJQJ^J) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJ QJ o(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.q ^`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.q ^`o(hH.q ^`hH.q pLp^p`LhH.q @ @ ^@ `hH.q ^`hH.q L^`LhH.q ^`hH.q ^`hH.q PLP^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJ QJ o(hHh ^`hH.? 0? ^? `0o(.h L ^ `LhH.h w w ^w `hH.h GG^G`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.hh^h`aJhH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^`CJaJhH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH. ^`o(hH. ^`o(hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.--^-`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. mm^m`hH. =L=^=`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^ `OJPJQJ^Jo(- ^ `OJQJ^Jo(hHoxx^x`OJ QJ o(hHHH^H`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoX X ^X `OJ QJ o(hHs^`s6CJaJo(. ^`hH. L^`LhH.  ^ `hH. f f ^f `hH. 6L6^6`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`6CJaJhH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h 3^`o(hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH. ^`56o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.!\ya^kWnIR Xw!|~c[.fSjfymH{kl\KJjBA8I!5NoCLzf%y| v/8##h 12~TlANk_e?>i1K@!!̘'    (p`    81H         @E@    (2    (2    nd^    8             H;             @>    P         tC         Ю     b7!    7@SXXb&Y\`z!*.>X6*6V^u|N F!Y&|~ v"1S_eru |6 I> M> E S [ a +| + 9 q6 Jt ^ P0 T Y Ce :z X< E R Y m x y 8z t| +NJXbk(0P3IVYeL| C2D^rqtu2N;[mB-DJ_w, ~ m @e[:qy (m+!Ni }"c*g0n=MR> -~95G[ij5Rg|N$D7L/8r>d%g5v %&m- /;tc%pv8)!NVrn % !: !!![!]!}i!`k!" "`"F"v"#Rg#$ $U)$W$\$f$l$u$|$z}$%A%%#%u3%<%b%z%{%}%& &&A&G&LX&u&3''L'Q#'&'*6'I'K'P`'6e'!(:K(M(AX( g(h() -)j@)U**)**!*J"*N,*@*j*n*!+% +>#+$+6+yX+e+g+w+{ ,U,V,*---~5-)\-i-.Zi.x./{(/|/x0/0<0,=0R0q0D11\1^1w122:#2v*2`J2w23/3@F3U3#c3z 4{4m34be4555[<5S=5JG5LK5 a5qj5s566k?6}F6vX6c6r67K7$71727`7h7w7878;8S8:i8 99.O9d9o9Z:[#:y#:<:F:RO:Wu:y:~: ; ;F;:U;`;ih;"u;m< <|<<r0<D<`< x<='=C=HE=S=vw=>F>#>,->4>aE>kF>J>f>?i?>??$?O*?D?G @R#@g#@4@I@~K@w@8A5AA mAB4B #B(B"DB'DBZDBTBcBCfB{BCFCFCFC^CFiC%D]*D+D5D?D?aDYdD*)EzF F!#F2FGGG"GI4Gw:G?GAGBGCGYG H H H9HL5H`HcHkHHII IIIIIJIzoI/vIJ<J} J%'J2JXJLnJrJGKKqK|&K$9KhCKIJKL_LL(LaL MMM3MGCM+DM.FM.RMcMkMW|MNNHNN+/NQN^NMeNtmNOXOJuO*~O PP ,PRPZP oPQQQ,Q3Q:QGQIQeLQTQR2RR)RG8R%Z\k\Q!]%]7]@]kT]u]vy]y ^1^W^nm^4_;_R_Z_`v`]1`T`oo`Uarabb(b2b3Dbjbd~bbzcc2cGcXQcWcXhcycd4d6 dd2d9dY?djEdcdeAeKeKQe\eIheff?%fAfKUftff gwg*gufghh!HhHh KhKhI\heh5jhJsh}hiziiit)i 3iu=i]i`i_ai}ij2j;j@j4ajPfjkkd/k6ck{kK|kl#l,l'.lw mFm;)mqLcKeu=Tb K5SU _ cj*rt=*>RCfz}"^~,0P'Yr A"X0Rfnu WuC~ D^:H`8n .g:G` l sh psq[,.BHo;R!?k! !-VDIz [.?X u=JU3s47za%&NBr7GX__v5x ]$BTG\r} --4^`y&75:dA!5sFIYs $\2UYZ7O! Wh$%@AM7]^"im:-,hZl}!~(-.NP^5_e./5Pm77'>?#}((;1@fIRbt~i -;qCW2:b9^A['+>V|,MIU2[h`tQp+5KuRCmbh6(G/E}e)6 7r0v1)=Mk*y *D$E>ILDP[lv;))2T86PU"&pH^Y tUukJu9!FJKag\_*w5&:~orVs%r0CN}tD 7 F cTd$C~KPvm^)z; ~0cCIKT]]|Cck689(GH_byA C ,V`r[yIGM(U)| *05{{!'ViR .7MV8akFw o)8Db7"O TWt`Gmfqq)2y:,<fL]hrtt x .@q )I*h`d L%O,WqX[-~&&K\ez K'DQdtu{Ko;O!j.j} ?BIMaHLHWPz2| ls#5]sq8]wq'=CNqwe(8EF` i 07<S\r FKMju# 5[3auH$,5?^fx~q! \'*12HkMoJtQ/NSuCzAGf. @Pwv:5L"]mv U!z56JuOPWm`Kll#Y%.akzS_{x+-6pw48Fc kPrWi\sqy9G>@Z 0ASl"F7V\p=NEq^ 59RU|ZE^l+v{$ ;6a] O#_` j& S179Lae8h}'%<'7<7ASOlc#'mAQl.0D1@q4-1V @  @{"0UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7& r.VnTimeG& r.VnArial Narrow9& r.VnTimeH5. .[`)TahomaG5 jMS Mincho-3 fg?= *Cx Courier New7.@Calibri7VnHelv29VnTimes2;WingdingsA$BCambria Math#1 hZC9GZC9Gz(rr! 7x24  3qXR?T2 ! xx B Gio dc v o toSONGHONGUser!              Oh+'0 ( H T ` lxB Gio dc v o to SONGHONG Normal.dotmUser2Microsoft Office Word@@l 5@n:@n:r՜.+,0 hp  SONGHONG B Gio dc v o to Title !"#%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FpG[Data 1Table$WordDocument?6SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top