ࡱ> proq` 8`bjbjqPqP 8v::+8 D/j(?/A/A/A/A/A/A/$Z1h3e/Ee// $ $ $f?/ $?/ $ $V+@+ 1r D_+ ./0/k+T\4"\4++P\4,t>, $$9e/e/#d/ D TNG LIN ON LAO NG VIT NAM TRNG I HC CNG ONCNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phcS: 1149/Q-HCH Ni, ngy 8 thng 12 nm 2016 QUYT NH V vic ban hnh chng trnh mn hc Gio dc th cht i vi sinh vin i hc, cao ng v lin thng h chnh quy, theo h thng tn ch ca Trng i hc Cng on HIU TRNG TRNG I HC CNG ON Cn c Quyt nh s 43/2007/Q-BGD&T, ngy 15 thng 8 nm 2007 ca B Gio dc o to v vic ban hnh Quy ch o to i hc v cao ng h chnh quy theo h thng tn ch ; Cn c thng t s 57/2012/TT-BGDT ngy 27/12/2012 ca B Gio dc o to v sa i, b sung mt s iu ca Quy ch o to i hc v cao ng h chnh quy theo h thng tn ch ban hnh theo Quyt nh s 43/2007/Q-BGD&T, ngy 15 thng 8 nm 2007 ca B Gio dc o to; Cn c Thng t s 25/2015/TT-BGDT ngy 14 thng 10 nm 2015 ca B Gio dc o to quy nh v Chng trnh mn hc Gio dc th cht thuc cc chng trnh o to trnh i hc ; Cn c Quyt nh s 132/Q- HC, ngy 21 thng 02 nm 2014 ca Hiu trng trng i hc Cng on v vic ban hnh Quy ch o to i hc v cao ng h chnh quy theo h thng tn ch ca trng i hc Cng on ; Trn c s kt lun ca Hi ng thm nh chng trnh GDTC c thnh lp theo Quyt nh s 1002/Q-HC ngy 15/11/2016 ca Hiu trng v xt ngh ca Hi ng Khoa hc o to v Trng phng o to v Trng B mn Th dc Qun s. QUYT NH: iu 1. Ban hnh km theo Quyt nh ny Quy nh chng trnh mn hc Gio dc th cht i vi sinh vin i hc, cao ng v lin thng h chnh quy theo h thng tn ch ca Trng i hc Cng on. iu 2. Quyt nh ny c hiu lc k t ngy k. Trong qu trnh thc hin, nu c vn g cha hp l, bt cp, Nh trng s sa i, b sung. iu 3. Cc ng (b) Trng phng o to, phng Ti v, phng Kho th v m bo cht lng, cc Khoa, B mn chu trch nhim thi hnh quyt nh ny. Ni nhn: - Lnh o Nh trng; - Nhm nghin cu; - Lu: VT, VPHT.HIU TRNG ( k) PGS. TS. Phm Vn H TNG LIN ON LAO NG VIT NAM TRUNG I HC CNG ON CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp- T do- Hnh phc QUI NH V vic ban hnh chng trnh mn hc Gio dc th cht i vi sinh vin i hc, cao ng v lin thng h chnh quy theo h thng tn ch ca Trng i hc Cng on (Ban hnh km theo Quyt nh s 1149/Q-HC ngy 8 thng 12 nm 2016 ca trng i hc Cng on iu 1: Phm vi iu chnh Vn bn ny qui nh v chng trnh, t chc, qun l, nh gi mn hc Gio dc th cht (GDTC) i vi sinh vin h chnh quy ca Trng i hc Cng on. iu 2: i tng p dng Vn bn ny p dng i vi sinh vin i hc, cao ng, lin thng h chnh qui theo h thng tn ch ca Trng i hc Cng on tuyn sinh t nm 2016. iu 2: Mc tiu Chng trnh mn hc GDTC nhm cung cp kin thc, k nng vn ng c bn, hnh thnh thi quen luyn tp th dc, th thao nng cao sc khe, pht trin th lc, tm vc, hon thin nhn cch, nng cao kh nng hc tp, k nng hot ng x hi cho sinh vin Trng i hc Cng on vi tinh thn, thi tch cc, gp phn thc hin mc tiu gio dc ton din cho sinh vin. Thng qua cc hot ng GDTC thc y cc phong tro th dc, th thao trong ton trng. iu 4. Chng trnh mn hc GDTC Chng trnh mn hc GDTC ca Trng i hc Cng on, gm 3 hc phn: - Hc phn GDTC 1: Chn mt trong cc mn hc: V; TDN; Khiu vi th thao; Th dc c bn (Khi lng: 1 tn ch, tng ng 30 tit thc hnh). - Hc phn GDTC 2: Chn mt trong cc mn hc sau: Nhy cao; Nhy xa; Chy c ly ngn; Chy c ly trung bnh; D  " : > N P 谟qfSCS3hm6B*CJOJQJphh<6B*CJOJQJph$hmhm6B*CJOJQJphhmhmOJQJh<5B*CJOJQJphhmhmCJOJQJ hmhmCJOJQJmHsH hmhmCJOJQJmHsH+jhmhm5OJQJUmHnHu#hmhm5CJOJQJmHsHhmhm5OJQJmHsHhmhmOJQJmHsHh8haRCJDvwSkd$$Ifl0& t(644 laP$d<$If`a$gdm$d<$Ifa$gdm dgd8_6` " d f h B5 $da$gdmSkd$$Ifl0& t(644 laP$d<$Ifa$gdmUkdd$$Ifl0& t(644 laPP b d f h l n & v ĴpVG8h=Oh=OCJaJmHsHh=OhmCJOJQJaJ3jh=Ohm5CJOJQJUaJmHnHu#h<h85@CJOJQJaJ#h<hm5@CJOJQJaJh<h2l5CJOJQJaJh<hm5CJOJQJaJh=Ohm5CJOJQJaJh=O5CJOJQJaJhmhmOJQJ hmhm6B*OJQJph$hmhm6B*CJOJQJphh ~ & L $Bdxx`Ba$gd8$@xx`@a$gd8$d<<a$gd=O$dxx`a$gd8$xx`a$gd8$a$gdm$d<a$gd8v 2 dFL:ﰠvddR"h=Oh=O6CJaJmHo(sH"h=Oh=OCJ]aJmHo(sH*h=Oh=O6CJOJQJ]aJmHsH'h=Oh=OCJOJQJ]aJmHsHh2lCJOJQJaJmHsH$h=Oh=OCJOJQJaJmHsHh2lCJ]aJmHsHh=Oh=O6CJaJmHsHh=Oh=OCJaJmHsHh=Oh=OCJ]aJmHsH8 ^pf͸͸͎ͣ~qjbVK9"h=Ohm5CJOJQJ\aJh=OhmCJaJh2lh=O6mHsHh2lhm6 h=Ohmh=Ohm0JCJaJh=Ohm5CJOJQJaJ(h<hDu@CJOJQJaJmHsH(h<hm@CJOJQJaJmHsH(h<h=O@CJOJQJaJmHsH(h<haR@CJOJQJaJmHsHh=Oh=O6CJaJmHsHh2l6CJaJmHsH ᴢviWG*CJOJQJaJh<h 1 tn ch). - Sinh vin tham gia cc gii thi u th thao cp trn c s (cp trng) theo Quyt nh ca Hiu trng c min hc mt hc phn gio dc tng ng hc k . iu 7. nh gi kt qu hc phn + iu kin d thi kt thc hc phn: Sinh vin phi tham gia hc t nht 80% s tit hc ca mn hc, phi im kim tra gia k theo qui nh v khng vi phm quy nh hc tp ca Nh trng. + Thang im: 10 im (T 0 n 10) lm trn n 1 ch s thp phn, sau chuyn thnh im ch v thang im 4 theo qui nh ca Trng. + C cu im nh gi hc phn: Gm im ca cc ni dung: + im chuyn cn: Trng s 10% + im kim tra gia k: Trng s 20% + im thi ht hc phn: Trng s 70% - Ni dung v thi gian Kim tra v Thi kt thc hc phn (c qui nh chi tit trong cng chi tit hc phn km theo) iu 8. iu kin cng nhn kt qu hc tp v hon thnh chng trnh mn hc GDTC Sinh vin iu kin cng nhn hon thnh chng trnh mn hc GDTC nu t ng thi cc iu kin sau : - Cho n thi im xt cng nhn hon thnh chng trnh mn hc khng b truy cu trch nhim hnh s hoc khng ang trong thi gian b k lut mc nh ch hc tp; - Tch liy 3 tn ch theo quy nh ti iu 4 v chng trnh mn hc GDTC; - im nh gi cc hc phn GDTC t t im D (4 im) tr ln; Sinh vin p ng cc iu kin trn c Hiu trng Nh trng ra Quyt nh cng nhn kt qu hc tp v nh gi hon thnh chng trnh mn hc GDTC. iu 9. iu khon thi hnh 9.1. Trong qu trnh thc hin, nu c vng mc, cc n v, c nhn bo co Ban Gim hiu bng vn bn (qua phng o to) c xem xt gii quyt. 9.2. Cc ng (b) Trng phng o to, phng Ti v, phng Kho th v m bo cht lng, cc Khoa, B mn chu trch nhim thi hnh quyt nh ny. HIU TRUNG   PAGE \* MERGEFORMAT 2 %%DRETEtEvEzE|EFFGG*CJOJQJaJh<hYCJOJQJaJh<hCJOJQJaJ%h8hoCB*CJOJQJaJph%h8hB*CJOJQJaJphh8hCJOJQJaJ:TRUUVdVVWrXJYZR[[]P]^__ $dha$gdi[R$dhxxa$gd8m$$)dhxx^)`a$gd8m$$dhxx-DM `a$gd8$dhxx`a$gd8WWWWrXY(YZZZ[[[P[R[X[^[|[[[[]N]R]ȸ{{j{[[L==h8hNzCJOJQJaJh8h2lCJOJQJaJh8hsGCJOJQJaJ h8h8@CJOJQJaJ h8hsG@CJOJQJaJ h8h@CJOJQJaJh8CJOJQJaJh8hCJOJQJaJh8h5CJOJQJaJh8hm5CJOJQJaJh8h6666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666J@J Normal dCJ_HaJmH sH tH ^@^ :lD Heading 1$$d@&a$5CJOJPJQJ\aJDA@D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k( 0No List tt Og Table Grid7:V0 dDOD aY List Paragraph ^m$>@> $O0Header B#d.O!. $O0 Char Char1> @2> $O0Footer B#d,OA, $O0 Char CharOR L(4Default Paragraph Font Para Char Char Char Char Char d8xx(CJOJPJQJ^J_HaJmH sH tH V^@bV I Normal (Web)dCJOJPJQJaJ4U@q4 /F Hyperlink >*ph*W@* mStrong5\XOX :lD Char$$ddd[$\$`a$OJPJQJ^JVOV *HsChar$$ddd[$\$`a$OJPJQJ^Jv";^z{}OlnJg&g $7HIU]rsu3 s ( } k ijHrNsl4 4~)d000 00 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000000000 0 000 0 0000 00 0 00000000000000000000000000000000000000000000@0I00q@0I00q@0I00q@0I00q@0@0@0I00 q^z{}gIUrs k ij)dK00hK00 j00 K00 K00 j00 K005 K00 j00 j00 @0@00000C00C00C00K00 @0@0K0,0- XK0,0K0,0K00K00K00K00tCK00K0405 XK040K040K040K000 ***-P v b%JMNRWR]4`8`!1234578:h :T_8` 696`I`XX $&-!L# @( J # "?J # "?VB C D"?VB C D"?VB C D"?B S ?/@{}l+==tYcct KKt?f?ttNNt=D ->Dl-?D -@D,-V*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/_*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionhttp://www.5iantlavalamp.com/ =67Ur aw(* 01jmcf!":;]^yORIJfg%& gnU]3 6 s w  ( 2 6 j k r GHOPqrMNUhlx}KOcel333333333333333333333333333On If } HPmY\z NlL1K4Rv~e^`o(- ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.8^8`o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(z lL1K4Rqx~     X8X80(X0(X!~X?Bw {( ,s5<Nu  ij 8[<Du*PT'LSoJz#A$>(a)-e), /M0 g02nG>G>M?@8@oC:lD>(F/F(1GsGYH]IQQJKM?@ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^`abcdefhijklmnqRoot Entry FrsData <1TableDt4WordDocument8vSummaryInformation(_DocumentSummaryInformation8gCompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top