ࡱ> VXSTUq` vbjbjqPqP 86::#+ԂԂԂ8 | *ƆƆƆUUUegggggg$4h9ȋUȋȋƆƆħȋƆƆeȋe͒Ɔ d0rԂڧ0 ,666U>,$UUUBXUUU ȋȋȋȋdSZ(Z TNG LIN ON LAO NG VIT NAM TRNG I HC CNG ONCNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phcS: 1045/Q-HCH Ni, ngy 24 thng 11 nm 2016 QUYT NH V vic ban hnh Qui nh trnh ting Anh, hc tp v thi ting Anh i vi sinh vin i hc, H chnh quy, ca Trng i hc Cng on HIU TRNG TRNG I HC CNG ON Cn c Quyt nh s 43/2007/Q-BGD-T ngy 15/08/2007 ca B trng B Gio dc v o to ban hnh Quy ch o to i hc v cao ng h chnh quy theo h thng tn ch; Cn c cc Quyt nh s 790/Q-HC ngy 9/11/2010; Q s 84/Q-HC ngy 15/2/2012; Q s 133/Q-HC ngy 21/02/2014 ca Hiu trng v vic ban hnh Quy ch o to i hc v cao ng h chnh quy theo h thng tn ch ca Trng i hc Cng on; Xt t trnh ca T son tho Qui nh v trnh Ting Anh, hc tp v thi Ting Anh ca Trng i hc Cng on nm 2016 c thnh lp theo Quyt nh s 792 ngy 12 thng 10 nm 2016 ca Hiu trng, QUYT NH: iu 1. Ban hnh km theo Quyt nh ny Qui nh trnh ting Anh, hc tp v thi ting Anh i vi sinh vin i hc, H chnh quy, ca Trng i hc Cng on . iu 2. Quyt nh ny c hiu lc k t ngy k. Trong qu trnh thc hin, nu c vn g cha hp l, bt cp, Nh trng s sa i, b sung. iu 3. Cc ng (b) Trng phng o to, phng Ti v, phng Kho th v m bo cht lng, cc Khoa, B mn chu trch nhim thi hnh quyt nh ny. Ni nhn: - Lnh o Nh trng; - Nhm nghin cu; - Lu: VT, VPHT.HIU TRNG ( k) TS. Phm Vn H TNG LIN ON LAO NG VIT NAM TRUNG I HC CNG ON CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp- T do- Hnh phcQUY NH V trnh ting Anh, hc tp v thi ting Anh i vi sinh vin i hc H chnh quy, ca Trng i hc Cng on (Ban hnh theo Quyt nh s 1045/Q-HC ngy 24 thng 11 nm 2016 ca Hiu trng Trng i hc Cng on) iu 1. Phm vi v i tng p dng 1. Vn bn ny quy nh v trnh ting Anh ca sinh vin (yu cu v chun ting Anh theo trnh v chun ting Anh u ra); cng tc t chc thi, nh gi v phn loi trnh ting Anh; cng tc t chc ging dy cc hc phn ting Anh c bn; iu kin c min cc hc phn ting Anh c bn v iu kin c min thi chun ting Anh u ra. 2. Quy nh ny p dng cho sinh vin trnh i hc, h chnh quy ca Trng i hc Cng on t kha tuyn sinh 2014. 3. Quy nh ny khng p dng cho sinh vin l ngi nc ngoi ang hc ti Trng i hc Cng on. iu 2. Yu cu v chun ting Anh theo trnh Cn c vo im thi cp chng ch ting Anh ni b theo dng thc TOEIC ca Trng i hc Cng on, chun ting Anh theo trnh c quy nh nh sau: - Kt thc nm th hai: Sinh vin phi tch liy ti thiu 3 tn ch Ting anh C bn, vi lng kin thc tch liy theo TOEIC tng ng 340 im/450 im. - Kt thc nm th ba: Sinh vin phi tch liy ti thiu 7 tn ch Ting anh C bn, vi lng kin thc tch liy theo TOEIC tng ng 440 im/450 im - Kt thc nm th t: Sinh vin phi tch liy ti thiu 9 tn ch Ting anh C bn, vi lng kin thc tch liy theo TOEIC tng ng 450 im (Trong qu trnh hc tp cn c trnh v iu kin tng sinh vin c th hon thnh chun ting Anh theo trnh sm hn theo quy nh) iu 3. Cng nhn v chuyn i Ting Anh c bn cho sinh vin i hc, cao ng hc trng i hc Cng on theo cc chng trnh trc nm 2014. C s ly im ca cc Hc phn ting anh hc ti H Cng on theo cc chng trnh trc nm 2014c min hc, thi v cng nhn chuyn im cho cc hc phn ting anh theo Quyt nh 54 v 133 ca Hiu trng HC ban hnh chng trnh i hc, cao ng, nm 2014Ghi chim ca hc phn ting Anh c bn 1 (3 tn ch)Thnh im ca hc phn Ting Anh c bn 1 (3 tn ch)i vi sinh vin t cc c s gio dc i hc, cao ng khc chuyn v trng H Cng on c xem xt min hc, thi v cng nhn chuyn im cho cc hc phn Ting anh c bn 1,2,3 trn c s s tn ch ca tng hc phn ting anh hc bng hoc hn s tn ch cc hc phn Ting anh c bn 1,2,3 (3-2-2) ca H Cng on. Sinh vin phi hc v thi hc phn Ting Anh c bn 4 (TOEIC ) theo qui nh ca Trng i hc Cng on.im ca hc phn ting Anh c bn 2 (3 tn ch)Thnh im ca hc phn Ting Anh c bn 2 (2 tn ch)im ca hc phn ting Anh c bn 3 (3 tn ch)Thnh im ca hc phn Ting Anh c bn 3 (2 tn ch)im trung bnh chung B   8 > b 񹨹vcXE5Eh6B*CJOJQJph$ho[ho[6B*CJOJQJphho[ho[OJQJ$hh5B*CJOJQJphhCJOJQJhCJOJQJho[ho[CJOJQJ ho[ho[CJOJQJmHsH ho[ho[CJOJQJmHsH+jho[ho[5OJQJUmHnHu#ho[ho[5CJOJQJmHsHho[ho[5OJQJmHsHho[ho[OJQJmHsHBtSkd$$Ifl0& t(644 laP$d$If`a$gd$d$Ifa$gd6vv d f h ~ D55$dxxa$gdSkd$$Ifl0& t(644 laP$d$Ifa$gdUkdd$$Ifl0& t(644 laPb d f h @ D t D H FHPRjĴĀteteteYeM>Y>hho[CJOJQJaJhCJOJQJaJh*CJOJQJaJhGhGCJOJQJaJhGCJOJQJaJhho[CJOJQJaJ/jhho[5CJOJQJUmHnHuh5CJOJQJaJho[h5CJOJQJaJhho[5CJOJQJaJhGh5CJOJQJaJho[ho[OJQJ ho[ho[6B*OJQJph~ F FLt$d$Ifa$gd$Bdh`Ba$gd $dha$gd $dha$gdG$dxxa$gd$dxxa$gd $dha$gdjB NPFJLX46rtǹweXKKK: hho[0JCJOJQJaJhCJOJQJ\aJh*CJOJQJ\aJ"h*h6CJOJQJ\aJ"h*ho[6CJOJQJ\aJhho[CJOJQJ\aJ"hho[5CJOJQJ\aJhh5CJOJQJhho[5CJOJQJhho[CJOJQJaJh*ho[CJOJQJaJh*CJOJQJaJh*hCJOJQJaJ:<TbdĴzjzj[I>/ho[h~CJOJQJaJho[ho[OJQJ#ho[ho[5CJOJQJmHsHho[ho[CJOJQJaJho[h%5CJOJQJaJh%5CJOJQJaJho[ho[5CJOJQJaJho[ho[5CJOJQJaJho[ho[OJQJaJho[ho[56OJQJaJhh;RCJOJQJ\aJho[CJOJQJ\aJhho[CJOJQJ\aJhho[CJOJQJaJ:<Tdfyo^^$dh$Ifa$gd dgdfkd0$$IflFm #  t6  44 lal$x$Ifa$gd!$d$Ifa$gd HJL~&*@|~樂…ueuUueueuEhhT6CJOJQJaJhhkL5CJOJQJaJhh5CJOJQJaJhh /5CJOJQJaJho[h;CJOJQJaJho[h~5CJOJQJaJ;jho[h~5CJOJQJUaJmHnHsHtHuho[h~CJOJQJaJ;jho[h~5CJOJQJUaJmHnHsHtHuho[h~5CJOJQJaJJ(~^`uk dhgd $dha$gd $da$gd*_kd$$Ifl0%(( tP(644 la$p$dh$Ifa$gd `bdhrααޡn]nN?N?NhhCJOJQJaJhhTCJOJQJaJ hhaY@CJOJQJaJ hhT@CJOJQJaJ#hhT5@CJOJQJaJhhT5CJOJQJaJhh3id5CJOJQJaJhhkL6CJOJQJaJh6CJOJQJaJhhaY6CJOJQJaJhhT6CJOJQJaJ"hh56CJOJQJaJrj:J p!"#$%%$dh$Ifa$gd$dh`a$gd $dha$gd* dhgd $dha$gd Ph:<8:8> ( 8 < J p ⴤraSaBaSaBaBaB hh@CJOJQJaJh*@CJOJQJaJ hhb#@CJOJQJaJ hhaY@CJOJQJaJ hhOg@CJOJQJaJhhT5CJOJQJaJhhOg5CJOJQJaJhh3id5CJOJQJaJhh;CJOJQJaJhhnG>CJOJQJaJhhTCJOJQJaJhhaYCJOJQJaJp v p!"""l#n###$$$$$$$"%%%%ʺvdRdRdRd@dv#ho[h5@CJOJQJaJ#ho[hI.5@CJOJQJaJ#ho[hkL5@CJOJQJaJho[hkL5CJOJQJaJ"ho[h3id5CJOJQJ\aJ"ho[hkL5CJOJQJ\aJho[hkL5CJOJQJaJho[h5CJOJQJaJ,h*h*6@B*CJOJQJaJph hh@CJOJQJaJh*@CJOJQJaJ%%P&&&*q``O$dh$Ifa$gdE$dh$Ifa$gdkd$$IflF `$4 0 t0$6  44 la%L)))$*(*+++TT TTT~U6W8W*].]0]D]T]V]X]Z]^^°xxiZH#h%h3id5@CJOJQJaJh%hCJOJQJaJh56CJOJQJaJho[h6CJOJQJaJh6CJOJQJaJhCJOJQJaJho[hCJOJQJaJ#h%h5@CJOJQJaJ#h%h3id5@CJOJQJaJUho[hI.CJOJQJaJh*CJOJQJaJho[h*CJOJQJaJ&*(****p___$dh$Ifa$gdkd$$Ifl4F `$4 `0 t0$6  44 la**^+++p___$dh$Ifa$gdkdo$$Ifl4F `$4 0 t0$6  44 la++bTTTp_NN$dh$Ifa$gd$dh$Ifa$gdEkd$$Ifl4F `$4 0 t0$6  44 laca 3 hc phn ting Anh c bn 1,2,3(9 tn ch)Thnh im ca hc phn Ting Anh c bn 4 (TOEIC ) (2 tn ch) iu 4. Cng nhn tng ng cc chng ch ting Anh quc gia v quc t - Chng ch ting Anh quc t c coi l hp l nu c cp bi mt trong cc trung tm i din cho cc t chc: ETS (Hoa K), British Council (Anh), ESOL (Anh) v IDP (c). Cc trng hp khc do B mn Ngoi ng ca Trng i hc Cng on thm nh v xut Phng o to trnh Hiu trng quyt nh. - Chng ch ting Anh quc gia theo khung tham chiu chung Chu u v ngn ng (CEFR-VN) c Trng i hc Cng on cng nhn nu c cp bi mt c s o to/ kho th trong danh mc do B Gio dc v o to quy nh. - Sinh vin c chng ch ting Anh quc gia/ quc t hp l, cn hiu lc (2 nm) tnh t ngy cp ghi trn chng ch n thi im ngh v t im quy i t TOEIC 450 tr ln (theo bng 2) c xt cng nhn t chun ting Anh theo trnh hoc chun ting Anh u ra v c min hc v c dng im qui i tng ng l im nh gi cc hc phn Anh vn 1,2,3,4 (s tn ch: 3-2-2-2) vi cc im thnh phn bng im thi (c ph lc 2 km theo). - Sinh vin c bng c nhn hc ti cc nc ni ting Anh hoc bng c nhn ting Anh c min v chuyn im 10 cho cc hc phn ting Anh c bn. iu 5. Kim tra phn loi ting Anh u kho cc hc phn ting Anh c bn Sinh vin nhp hc u kho tham d kim tra trnh ting Anh theo nh hng TOEIC (Tr sinh vin c min hc, min thi v cng nhn chuyn im theo qui nh ti iu 4). Kt qu thi kim tra phn loi Ting anh u vo l c s min hc, thi v cng nhn chuyn im cc hc phn Anh vn c bn 1,2,3,4 (c ph lc 2 km theo) v xp lp cc hc phn Ting anh theo trnh . Nhng sinh vin c cng nhn chuyn im c nguyn vng nng cao im hc tp, phi n ngh khng chuyn im v ng k hc hc phn ti phng o to 1 tun trc mi k hc. . HIU TRNG PH LC 1 Cng nhn cc chng ch ting Anh quc gia v quc t v qui i im Cc chng ch Anh vn quc tVNU- EPTim qui i cc HP ting anh c bn ca H Cng onTOEICTOEFL ITPTOEFL iBTIELTSBULATSAnh CB1Anh CB2Anh CB3Anh CB4300400323.020531040332225.53204073324633041034266.534041334287350417353.5307.55360420363185.537042037328.56380423383396.539043039349.57400433404.035107.5541043741361085.54204404237108.5643044343381096.54404474439109.57450450454.54021810107.554654574744101085.5480463494610108.56500467505.050234101096.5525477535325010109.5755048355551010107.557549057572821010108600500615.560601010108.562551064626210101096505176764641010109.5700523706.0656510101010 CHNG CHim qui i cc HP ting anh c bn ca H Cng onAnh CB1Anh CB2Anh CB3Anh CB41. Chng ch KET- Pass7.55.0- Pass with Merit10.07.55.0- Pass with Distinction10.010.07.55.02. Chng ch PET- Pass10.010.07.55.0- Pass with Merit10.010.09.06.5- Pass with Distinction10.010.09.57.03. Chng ch FCE- Level B110.010.07.55.0- Grade C10.010.010.010.04. Chng ch CAELevel B210.010.010.010.0 PH LC 2 Bng qui i im kim tra trnh ting Anh (theo nh hng TOEIC) sang thang im 10 (Ban hnh theo Quyt nh s 1045/Q-HC ngy 24 thng 11 nm 2016 ca Hiu trng Trng i hc Cng on) im kim tra trnh ting Anh (theo nh hng TOEIC)Anh CB1Anh CB2Anh CB3Anh CB434-355.036-375.538-396.040-416.542-437.044-457.546-478.05.048-498.55.550-519.06.052-539.56.554-5510.07.05.056-5710.07.55.558-5910.08.06.060-6110.08.56.562-6310.097.05.064-6510.09.57.55.566-6710.010.08.06.068-6910.010.08.56.570-7110.010.09.07.072-7310.010.09.57.574-7510.010.010.08.076-7710.010.010.08.578-7910.010.010.09.080-8110.010.010.09.582-10010.010.010.010.0   PAGE \* MERGEFORMAT 5 TT~UWYZ]^ _pcccRRE $dha$gd%$dh`a$gd $dha$gdkd$$Ifl4F `$4 0 t0$6  44 la^^^^^ _"_$__```aa a4aaaaaaa"b&b|bbb cFcdccufZh`CJOJQJaJho[h*\_CJOJQJaJh%B6CJOJQJaJho[h3id6CJOJQJaJh6CJOJQJaJho[hI.CJOJQJaJh%BCJOJQJaJho[h3idCJOJQJaJ#h%hf(5@CJOJQJaJ#h%h3id5@CJOJQJaJ#h%h=5@CJOJQJaJ _ccccccccccccuk $a$gdVYSkd$$Ifl0## t644 la$$Ifa$gd!l$Ifgd!l $dha$gd cccccccccccFdhdjd(eeefgg$h i0i8iRiij.jϿϿϰvfWWWWWGWh*hVY5CJOJQJaJho[hVYCJOJQJaJh;RhVY5CJOJQJaJh;RhVY5CJOJQJaJho[hVY5CJOJQJaJhVY5CJOJQJaJh5CJOJQJaJho[hCJOJQJaJhh5CJOJQJaJhhCJOJQJaJ*hh56CJOJQJaJmHsHh3idCJOJQJaJchdjddd&e(e4eBkd$$IfTl4F>4S'` t0)  44 lapT$d$Ifa$gd* $a$gdVY4eHe\ehevexeeeeeeeeeeeeeeeeeeffFf_ d$Ifgd*Ff $d$Ifa$gd*f ffff f$f(f*f2f:f@fDfJfLfPfTfXf\f^fffnftfxf~fffFfFfd$Ifgd*ffffffffffffffffffffffffgggFf"FfFfFd$Ifgd*gggg g&g(g,g4g8ggFgNgTgXg^g`ghglgpgtgvg~ggggFfl+Ff'd$Ifgd*ggggggggggggggggggggggh h hhhFf4Ff/d$Ifgd*hh"h$h,h4h:h>hDhFhLhPhXh\h^hfhnhthxh~hhhhhhhhFf@Ff<FfE8d$Ifgd*hhhhhhhhhhhhhhhhhhii i iii"i*i0iFfyIFf,Ed$Ifgd*0i8i>iDiLiPiRiZibihiliritiziiiiiiiiiiiiiiFfQFfMd$Ifgd*iiiiiiiiiijjjjj j&j(j.j6jvBvDvHvJvNvPv~vvvvvvvhGhG5CJOJQJaJjh,kUmHnHuh%mHnHuh,kjh,kUh^jh^U6&P 1h:p%. A!"n#n$n% b$$IfP!vh55#v#v:V l t(655aPf$$IfP!vh55#v#v:V l t(655aPb$$IfP!vh55#v#v:V l t(655aPx$$Ifl!vh5m 55#vm #v#v:V l t65 5 5alk$$If$!vh5(5(#v(:V l tP(65(a$p$$If!vh54 5 50 #v4 #v #v0 :V l t0$654 5 50 $$If!vh54 5 50 #v4 #v #v0 :V l4 t0$6+54 5 50 $$If!vh54 5 50 #v4 #v #v0 :V l4 t0$6+54 5 50 $$If!vh54 5 50 #v4 #v #v0 :V l4 t0$6+54 5 50 $$If!vh54 5 50 #v4 #v #v0 :V l4 t0$6+54 5 50 $$If!vh55#v#v:Vl t0655$$If!vh555#v#v#v:V l4 t0)+555/ / / / / apT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l4 t0)+5g5$5 5L555!5 "/ / / / / / apdTkd.$$IfTl4 > 41#S'g$ L !""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l t0)5g5$5 5L555!5 "/ / apdTkd $$IfTl > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l t0)5g5$5 5L555!5 "/ / / apdTkd$$IfTl > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l t0)5g5$5 5L555!5 "/ / / apdTkd<$$IfTl > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l t0)5g5$5 5L555!5 "/ / / apdTkd$$IfTl > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l t0)5g5$5 5L555!5 "/ / / apdTkd$$IfTl > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l t0)5g5$5 5L555!5 "/ / apdTkd#!$$IfTl > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l t0)5g5$5 5L555!5 "/ / / apdTkdb%$$IfTl > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l t0)5g5$5 5L555!5 "/ / / apdTkd)$$IfTl > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l t0)5g5$5 5L555!5 "/ / / apdTkd-$$IfTl > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l t0)5g5$5 5L555!5 "/ / / apdTkdI2$$IfTl > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l t0)5g5$5 5L555!5 "/ / apdTkd6$$IfTl > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l t0)5g5$5 5L555!5 "/ / / apdTkd:$$IfTl > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l t0)5g5$5 5L555!5 "/ / / apdTkd"?$$IfTl > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l t0)5g5$5 5L555!5 "/ / / apdTkdoC$$IfTl > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l t0)5g5$5 5L555!5 "/ / / apdTkdG$$IfTl > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l t0),5g5$5 5L555!5 "/ apdTkd L$$IfTl > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l t0)5g5$5 5L555!5 "/ / apdTkd@P$$IfTl > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l t0)5g5$5 5L555!5 "/ / apdTkdT$$IfTl > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V l t0),5g5$5 5L555!5 "/ apdTkdX$$IfTl > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V lU t0),5g5$5 5L555!5 "/ / apdTkd\$$IfTlU > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V lU t0)5g5$5 5L555!5 "/ / apdTkdBa$$IfTlU > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V lU t0),5g5$5 5L555!5 "/ / apdTkde$$IfTlU > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V lU t0)5g5$5 5L555!5 "/ / apdTkdi$$IfTlU > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V lU t0)5g5$5 5L555!5 "/ / apdTkdn$$IfTlU > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V lU t0)5g5$5 5L555!5 "/ / apdTkddr$$IfTlU > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdT$$If!v h5g5$5 5L555!5"5 "5 "#vg#v$#v #vL#v#v#v!#v ":V lU t0)5g5$5 5L555!5 "/ / apdTkdv$$IfTlU > 41#S'g$ L!""" t0)((((44 lapdTp$$If!vh5 5#v #v:Vl4 t`'6+,5 5a$$If!vh5 5555#v #v:Vl4 t`'6+,5 5/ a$$If!vh5 5555#v #v:Vl t`'65 5/ a$$If!vh5 5555#v #v:Vl t`'6,5 5/ a$$If!vh5 5555#v #v:Vl t`'6,5 5/ a$$If!vh5 5555#v #v:Vl t`'6,5 5/ a$$If!vh5 5555#v #v:Vl t`'65 5/ a$$If!vh5 5555#v #v:Vl t`'6,5 5/ a$$If!vh5 5555#v #v:Vl t`'6,5 5/ a$$If!vh5 5555#v #v:Vl t`'6,5 5/ a$$If!vh5 5555#v #v:Vl t`'65 5/ a$$If!vh5 5555#v #v:Vl t`'6,5 5/ a$$If!vh5 5555#v #v:Vl t`'6,5 5/ a$$If!vh5 5555#v #v:Vl t`'65 5/ a$$If!vh5 5555#v #v:Vl t`'6,5 5/ a$$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ ap2T $$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ / ap2T $$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ / ap2T $$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ / ap2T $$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ / ap2T $$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ / ap2T $$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ / ap2T $$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ / ap2T $$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ / ap2T $$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ / ap2T $$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ / ap2T $$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ / ap2T $$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ / ap2T $$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ / ap2T $$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ / ap2T$$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ ap2T$$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ ap2T$$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ ap2T$$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ ap2T$$If!vh55555#v#v#v:V lU t0%555/ ap2T$$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ ap2T$$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ ap2T$$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ ap2T$$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ ap2T$$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ ap2T$$If!vh55555#v#v#v:V l t0%555/ ap2T666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666J@J Normal dCJ_HaJmH sH tH DA@D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k( 0No List t@t Og Table Grid7:V0 dDOD aY List Paragraph ^m$>@> $O0Header B#d.O!. $O0 Char Char1> @2> $O0Footer B#d,OA, $O0 Char CharOR L(4Default Paragraph Font Para Char Char Char Char Char d8xx(CJOJPJQJ^J_HaJmH sH tH ^^@b^ o[ Normal (Web)dddCJOJPJQJaJnHtH*W@q* o[Strong5\E#6!:]yz|~Mst##: *23CDFg?9 O % E F(_E|}~/pqrA23Q[ #$&(*,-158:=>BDFHIMQTVYZ\^`bcgknruvz|~  !$&*,-158:=>AEGIJNRUWZ[^`dfgkortwx{ #%&*.12569<?CDHLOPSWZ]`bcgknrux{~)*+3;CKL]^_`abimqrst .38<@ASTUVWXchmquv . s !!!! !!!!!!!!#!%!&!(!)!/!3!5!6!8!9!?!C!E!F!H!I!O!S!T!U!W!X!^!b!f!g!i!j!p!t!x!y!{!|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""" " """" "$"%"+"0"5"9"=">"D"I"N"R"V"W"]"b"g"k"o"p"v"{"""""""""""""""""""""""""""""""## # ########!#"#$#%#A#B#C#F#00 00 0 0 0 0 0 0 0 00000000000000000000 0 0000 0 0000 00 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000 0000 0 00@0@0@0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 `0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0@0 @0 @0 `0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 @0 0000@000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000@0I00.@0I00.@0I00.@0I00.@0@0@0I00.]yz|~Mst##*2CD O % E (_E|}/pqr3Q[$,>HZbv!,>I[fx#%6CZ]`bx)3;CK]^_`aim .38<@ASTUVWchmqu !!! !!!!!!!#!%!(!)!3!5!8!9!?!C!E!F!H!I!O!S!T!W!X!b!f!i!j!t!x!y!{!|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""" " """ "$"%"0"5"9"=">"N"V"W"g"k"o"p"""""""""""""""""""""""## # #F#K00hK00 j00 K00 K00 j00 K005 K00 j00 K0 0j00 j00 j00 @0@0@0C00+VC00 C00C00C00K00 K00mK00K00K00}K00K00K00K00mI00 I00 I00 I00 I00 K00 K00 K00} K00 ̗mK00 K00} K00 K00 K00 K00} K00} {0"0 K00K00K00K0J0~K0J0~K0J0~K00K00K060K060K0-0K00]I00]K00]I00`K00`K00_K00]K00iI00hI00gI00eI0/0 I0/0 K00sK0/0 K00|K0/0 K00|K0/0 K0 0 |K0/0 K0 0 |K0/0 K00|K0/0 K00|K0/0 K00|K0/0 K00|K0/0 K00|K0/0 K00|K0/0 K0!0"|K0/0 K0$0%|K0/0 K0'0(|K00GI00EI0/0 I0*0 K0/0 K0-0.sK0/0 K0001sK01>I01=I01<I0-0 K0/00VK0/0 I0/0 I00 I0-0} K00 K00uK011I01/I00 I00 K00 K00uK00 K00uK0N0 K00 uI0N0 I0N0 K0N0 I0N0 uDlw4lwlwmw I0 0 I0>0 I0>0K01YK00]K00iK00hK00gK00eK0#1K00 I0-1vI0-1uI0-1sK00 I00 K00 K00 K00 I031I031I00K00 I00 K0:1;I0:1I0:1K00 K0C1DI0C1I0C1K00 K0C1DK0C1K0C1I00 I00 K00 I0C1K0C1K0C1I00 I00 I00 I0_1I0_1I0_1K00 I00 K0h1iI0h1I0h1K00 K00 I0h1I00 I0h1K00 I00 K0{1|I0{1I0{1I00 I00 I0h1I00 I0h1I0>0} K0>0}K00Ъ K00 K00 K00 RAQ1 K00 RAQ1 K00V@0 K00 K0 0O@0 K0 0u K00VK00 K0 0OK00 K00VK00 K00 @0t K00g8mK00 RAQ1 @0t K00 @0t K00OK00 @0 K00V@0 K00V@0t K0 0 @1 K00V@0 K0 0 K0 0VA0 K0&0V'K00 @1 K0 0VC0.0' K00 K0:0M;DmK00 A0 K0 0 C00? K00 C0.0,/ C0.0+ C0.0) K00VK00V@0 K00 K00 K00 K00 K00 @0 @0 K00 K00 K00 K07088K0707K00 K00VK00VK00 K0=05>K0=04K00 K00VK00VK00 K00VK00 K00VK00VK00 K0F0&Gl,K00 K0G0$K00 K00 K00 K00VK00 K00 K00VK00 VK00 K00 K00 K00 K00 K00 K00 K00VK00 K00 K00 K00VK00 K00 K00 K00Vj@k0n} K0O0P K00 K00 K00V @0 K00 K00 K00 C0.0+ @00J0J 0 ***-b jp %^c.jm^p6vv!#$&=?JTe~ %&**+T _c4effgghh0ii`jjkVlllllm.mmmmm n0nnnnno.oXolooq rr*r4rJrTrjrtrrrrrrrrrss4sDs\spssssssstt4tLtdt~ttttttu,uHu`u|uuuuuuv4vv "%'()<>@ABCDEFGHIKLMNOPQRSUVWXYZ[\]^_`abcdfghijklmnopqrstuvwxyz{|}~v $&-!L# @( J # "?J # "?VB  C D"?VB C D"?VB C D"?B S ?/@z|MgE# +==tYcct KKt?f?ttNNtTK TDTKLTDTK TDTK SDccF#ffF#_*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionhttp://www.5iantlavalamp.com/V*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/ <NN*12B\`nqwyss - ###F# !9:\]x :AIM % A E _ c $ F M szBI 8 < s v ########!#"#$#%#C#F#3333333333333333333333333333333:B3F & F N s{BJQ[+ !!!!%!&!5!6!E!F!T!U!e!g!x!y!!! #########!#"#$#%#C#F#########!#"#$#%#C#F#z N^`o(- ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.z q`D( o [`*I.T|!b#a)Sf* /M0T`6nG>G>aA%B>(F.LKMBDFHIMQTVYZ\^`bcgknruvz|~  !$&*,-158:=>AEGIJNRUWZ[^`dfgkortwx{ #%&*.12569<?CDHLOPSWZ]`bcgknrux{~)*+3;CKL]^_`abimqrst .38<@ASTUVWXchmquv !!!! !!!!!!!!#!%!&!(!)!/!3!5!6!8!9!?!C!E!F!H!I!O!S!T!U!W!X!^!b!f!g!i!j!p!t!x!y!{!|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""" " """" "$"%"+"0"5"9"=">"D"I"N"R"V"W"]"b"g"k"o"p"v"{"""""""""""""""""""""""""""""""## # ##F#"""")y0y0f6y0@ 00 4 E#PP PPTUnknownG:Ax Times New Roman5Symbol3& :Cx Arial7&@Calibri;|i0Batang"1hhQhQFK=?=?qnx4##NqHX $P /2 TNG LIN ON LAO NG VIT NAM BoMonTinHoc Administrator Oh+'0 , L X d p|,TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM BoMonTinHocNormalAdministrator2Microsoft Office Word@ @twF@~r@~r=՜.+,0 hp DHCD?# +TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABDEFGHIJLMNOPQRWRoot Entry F