ࡱ> q` `bjbjqPqP 8::%DDD8VDdD|^nBFBF"dFdFdFiIiIiIH^J^J^J^J^J^J^$C`hbn^! LHiI L Ln^dFdFk^QQQ L<dFdFH^Q LH^QQ:V,HWdF6F `%rDHMV LX^0^VRCcNCcHWCcHWiIJ|QJdJiIiIiIn^n^PXiIiIiI^ L L L LD)Z/Z/ TNG LIN ON LAO NG VIT NAM TRNG I HC CNG ON S: 1046 /Q - HCCNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy 24 thng 11 nm 2016 QUYT NH V vic ban hnh Quy nh Lu tr h s, ti liu lin quan n Qun l o to, rn luyn Sinh vin ca Trng i hc Cng on HIU TRNG TRNG I HC CNG ON Cn c Quyt nh s 174/CT, ngy 19/05/1992 ca Ch tch Hi ng B trng (nay l Th tng Chnh ph) v vic chuyn trng Cao cp Cng on thnh trng i hc Cng on; Cn c vo Lut Lu tr s 01/2011/QH13 ca Quc hi nc Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam; Cn c Ngh nh s 111/2004/N-CP ngy 08 thng 4 nm 2004 ca Chnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Php lnh Lu tr quc gia; Cn c cc quy ch hin hnh v qun l o to cc loi hnh ca B Gio dc v o to; Cn c cc quy nh v Qun l o to cc loi hnh ca trng i hc Cng on; Xt ngh ca T son tho Qui nh lu tr h s c thnh lp theo Quyt nh s 794/Q-HC ngy 12/10/2016 ca Hiu trng, QUYT NH: iu 1. Ban hnh km theo Quyt nh ny Quy nh Lu tr h s, ti liu lin quan n Qun l o to v rn luyn sinh vin ca Trng i hc Cng on . iu 2. Quyt nh ny c hiu lc k t ngy k. Trong qu trnh thc hin, nu c vn g cha hp l, bt cp, nh trng s sa i, b sung. iu 3. Cc ng (b) Trng phng o to, phng Ti v, phng Kho th v m bo cht lng, cc Khoa, B mn chu trch nhim thi hnh quyt nh ny. Ni nhn: - Nh iu 3; - Lu VT, T, VPHT. HIU TRNG ( k) TS. Phm Vn H TNG LIN ON LAO NG VIT NAM TRNG I HC CNG ON CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy 24 thng 11 nm 2016 QUY NH V vic lu tr h s, ti liu lin quan n qun l o to v rn luyn sinh vin ca Trng i hc Cng on (Ban hnh km theo Quyt nh s 1046/Q-HC ngy 24 thng 11 nm 2016 ca Trng i hc Cng on) iu 1. Phm vi iu chnh v i tng p dng Vn bn ny quy nh bo qun cc nhm h s, ti liu (sau y gi tt l h s) lin quan cng tc qun l o to v rn luyn sinh vin ti Trng i hc Cng on. iu 2. Thi hn lu tr h s 1. Thi hn lu tr l khong thi gian cn thit lu gi h s tnh t thi im lp h s hoc thu nhn h s lin quan n cng tc tuyn sinh, qu trnh o to, tt nghip, vn bng chng ch, kt qu nh gi rn luyn ca sinh vin cc loi hnh o to. 2. Thi hn lu tr c xc nh trn c s mc ch hnh thnh, gi tr s dng, tnh cht v b phn qun l h s. 3. Thi hn lu tr c quy nh theo bn mc, nh sau: a) Lu tr v)nh vin. b) Lu tr n ht hiu lc. c) Lu tr n ht kha hc. d) Lu tr c thi hn. (C th ti Bng phn loi h s, ti liu lu tr km theo) 4. Vic tiu hy h s ht thi hn lu tr phi c thc hin theo quy nh ca php lut v lu tr v theo quy nh ca Trng i hc Cng on. iu 3. Nhim v ca cc b phn lin quan n lu tr h s Cc b phn c phn cng trong Bng phn loi h s c trch nhim: 1. Thu nhn, thng k, phn loi, sp xp h s tin tra cu, gn gng, d di chuyn. 2. Bo qun h s lu tr: H s lu tr nhng ni cao ro, thong kh, trnh m mc v mi mt v c ca kha; c bin php phng chy, n. 3. Phc v vic khai thc h s lu tr (nu cn). iu 4. Quy trnh np v tiu hy h s lu tr 1. H s lu tr np vo ni lu tr (kho) phi l cc ti liu v nhng cng vic gii quyt xong; phi ghi s v lm mc lc cc vn bn cn lu tr. 2. Bin bn np v hy h s lu tr phi lp thnh hai bn gi DFvxz( Ʋs\THA h 5aJhOXh 5nH tH hOXh 5,h3h35B*CJPJaJnH phtH #h3h 5CJPJaJnH tH h CJPJaJnH tH hbNsh CJPJaJnH tH h CJPJaJnH tH &jh CJPJUaJmHnHuh60h 5CJaJh 5CJaJhV3h CJaJnH tH h CJaJ h 5h xh CJ Fx( , ~v$a$gd Okd$$Ifl0Hb' ~)44 laP$ $Ifa$gd$s $Ifgd$s $$Ifa$gd$sgd _`( * Z p v p İ{vn`\QC:h xh CJ h IUh 5CJ]aJh 5CJ]aJh jh UmHnHuhCCh 5 h 5h3h 5@h|h 5CJ aJ h3h 5CJaJh[h CJaJh CJaJ&h&h 6CJPJ]aJnH tH h 6CJ]aJh36CJ]aJh&h 6CJ]aJ h 6] jh 6U]mHnHu p r . R:npgd $@dp`@a$gd $dpha$gd $dpa$gd $Bdp`Ba$gd $dha$gd $dxxa$gd $a$gd r , 0 T HJ( v:HJ˶˨ÅÅ|odXXXhg $h CJ\aJh|\h CJaJh|\h 0JCJaJh 5CJ\hV &h CJaJh 0JCJaJ h CJh 0JCJh h @CJaJh h @CJaJh CJaJht h CJaJht h CJ]aJht h CJ\aJh CJ\aJh3wHh CJ"nr "$2468VXZľvlf_UfhHh35CJ h35CJ h CJh3h 5CJh3h35CJhx h CJh9h 5CJ h 5CJh0rmh CJhE9 h CJh9h CJhh CJ h CJh,h 5CJh,h 56 h 56h 6CJ\aJh CJ\aJhg $h CJ\aJprt "$468X$$Ifa$gd3l$$Ifa$gd$sl$Ifgd$slh^hgd XZVZznnnn $$Ifa$gdLC $Ifgd5$|$If`|a$gdLC$|$If`|a$gdLCUkd[$$Ifl(08# t644 laZ\VXɻ~wi^i^iSE8h!6PJ]nH tH h5hLC6CJ]aJh466CJ]aJh36CJ]aJh&h!6CJ]aJ h!6] jh!6U]mHnHu h!5aJhOXh!5nH tH hOXh!5 h5h!CJPJaJnH tH h!CJPJaJnH tH &jh!CJPJUaJmHnHuh60h!5CJaJh!5CJaJh!CJaJ h!5xZPzzzz$d8xa$gd5 d8xgd5 $a$gd46$d8a$gd!Okd$$Ifl0`'D D |)44 laPvx*2<BZ^djϼtfZOC;Oh/zCJaJh/zh/z6CJaJh5h!CJaJh5h!CJ\aJh5h!5CJ\aJ h5h56B*CJaJph h5h!6B*CJaJph$h3h56@B*CJaJph$h3h36@B*CJaJph$h3h!6@B*CJaJphh/zh!5CJaJh5h55CJaJh5h!5CJaJh5h465CJaJ*NPRDN Z&,D(^d !!! !! !!!!!!!!!""꺱ܙh5h55CJaJh5h!5CJaJh5h56CJaJh/z6CJaJh5h!6CJaJh/zCJaJh5h55CJ\aJh5h!5CJ\aJh5h!CJaJh5h5CJaJ76r^ !!J"p##>$v%D`EFFHH$ d8a$gd!$ $ d8xa$gd5$ d8xa$gd5$d8x`a$gd5$d8xa$gd5""("4"J"N"d"n"""""""#4#d#l#p#t#######8$@$P$r$z$$$$%%%%%D$D0DDDDD EE"EREEE$FFF~FFFFFG*G\GGHHh5h!5CJ\aJh5h!CJ\aJh CJaJUh5h!5CJaJh5h!CJaJmH*sH*h5h5CJaJh5h!CJaJh/zCJaJ@ni np v ni lu h s. Mu bin bn ny do Hiu trng quy nh. 3. Ch c php tiu hy nhng h s lu tr theo Quyt nh ca Hi ng tiu hy h s ca Nh trng. 4. Khi tiu hy h s lu tr phi lm bin bn v vi s chng kin ca i din trong Hi ng tiu hy h s, i din ca b phn lu tr v cc b phn c lin quan. iu 5. T chc thc hin Cc Khoa, Phng, B mn ca trng i hc Cng on cn c chc nng, nhim v chu trch nhim qun trit v t chc thc hin Quy nh ny. Quy nh ny c hiu lc k t ngy k quyt nh ban hnh. . HIU TRNG BNG PHN LOI H S, TI LIU LU TR (Ban hnh km theo Quyt nh s 1046/Q-HC ngy 24 thng 11 nm 2016 ca Trng i hc Cng on) STTTN NHM H S, TI LIUB PHN LU TRTHI HN LU TR(1)(2)(3)(4)1Ti liu lu tr v)nh vinH s v vic xin m m ngnh o toPhng o to, Khoa SHV)nh vinH s cng tc tuyn sinh cc nm: - Vn bn ph duyt ch tiu ca B - Thng bo tuyn sinh - Quyt nh thnh lp Ban ch o, Ban coi thi, Ban Th k.. - Danh sch sinh vin d thi - Danh sch trng tuyn - Bo co tng hp tuyn sinhPhng o to Khoa GDTX, khoa Sau i hcV)nh vin (bng bn in v )a CD) H s cng tc tt nghip cc nm: - Quyt nh thnh lp Ban ch o, Ban coi thi, Ban Th k.. - Danh sch sinh vin cng nhn tt nghip cc kha hc - Quyt nh cng nhn tt nghip - Bo co tng hp tt nghip - Bng im tng hp ton kha hc ca SV. - S cp pht vn bng, chng ch, chng nhnPhng o to Khoa GDTX, Khoa Sau i hcV)nh vin (bng bn in v )a CD)Chng trnh o to tng kha hcPhng o toV)nh vinChun u ra, kim nh cht lngP. KT & BCLV)nh vinCc quy nh v qun l o toPhng o to P. KT & BCLV)nh vinCc quyt nh thi ua,khen thng v k lut sinh vinPhng CTSVV)nh vinH s sinh vinCc quy nh, quy ch ca Nh trng v cng tc sinh vinCc quyt nh v im rn luyn ca sinh vin2Ti liu lu tr ht hiu lcVn bn ca B Gio dc v o to, Tng Lin on Lao ng Vit NamCc khoa, phngn ht hiu lcSTTTN NHM H S, TI LIUB PHN LU TRTHI HN LU TR(1)(2)(3)(4)3Ti liu lu theo kha hc Cc loi bin bn ca Hi ng TS Cc loi phiu chm thi TSPhng o to Ht kha hc K hoch o to, s u biPhng o to, khoa GDTXHt kha hcBi thi TS ca th sinh trng tuynPhng o to v cc khoa Ht kha hcH s xt tuyn bng 2, lin thng, VLVH H s trng tuyn chnh quyPhng o to, khoa GDTX Ht kha hc4Ti liu lu tr c thi hn Bi thi TS ca th sinh khng trng tuynPhng o to, khoa GDTX1 nm sau khi thiH s TS khng trng tuynPhng o to, khoa GDTX1 nm sau khi TSH s TN cc loi hnh Phng o to, khoa GDTX 3 nm sau khi TNBi thi ht hc phn, tiu lun, bi tp ln P. TTKT & BCL cc Khoa, b mn2 nm sau khi thi (np)Bng im thi kt thc cc hc phnPhng o to 5 nm sau khi TN n, kha lun, lun vn, lun n tt nghipPhng TTTL Theo Qui nh BGDT- Cc loi bin bn ca Hi ng tt nghip - Cc loi phiu chm thi tt nghip - Bi thi tt nghipPhng o to, khoa GDTX 2 nm sau khi thi TNH s sinh vin nhn hc bng t cc qu HB trong v ngoi trngPhng CTSV2 nm sau khi TNH s sinh vin hng ch chnh sch 5 nm sau khi TNBi thu hoch chnh tr u kha1 nm sau khi np . HIU TRNG   PAGE PAGE 1 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIIJ¸¸¯zzgVNDh!hr5\h!hr5 h5h36B*CJaJph$h3h36@B*CJaJphh h!5CJaJh h 5CJaJh 5CJ aJ h!hah!5CJ h!CJhx h!CJh9h!5CJ h!5CJh0rmh!CJh9h!CJ h!CJ h!56h5h55CJ\aJh!CJ\aJHHHHHHHHHHHHHHH}}gd!SkdL$$Ifl0## t644 la$$Ifa$gdLCl$IfgdLClHIIIIJ*J:JNJ^J$ d$Ifa$gdN@ $a$gd3$ d<xa$gdN@ JJ(J*J8J:JLJNJ\J`JJJJJMMMMMOOOOOOP:PPPP Q&QbRRS S(SSST TTHTRTTTTT"U~ h!hN@ h!h!h!h!5\h!h!5h!hr\]h!h CJaJh h!h 5h!hrCJaJh!hr5h!hr6h!hr5\ h!h hr5\ h 5\ h!hr/^J`JhJpJxJJ^KKKK$ d$Ifa$gdN@kd$$Ifl\2%gp t0d&644 laJJJJJ^N?,$ d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kd$$Ifl\2%gp t0d&644 laJJJJKO?0$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kdh$$Ifl\2%gp t0d&644 la$d$Ifa$gdN@KBKVKXKZK<, d$IfgdN@kd:$$Ifl\2%gp t0d&644 la$d$Ifa$gdN@$ d$Ifa$gdN@ZKKKLLLL8MTMMMM$d$Ifa$gdN@$ d$Ifa$gdN@$ d$Ifa$gdN@ MMMMMNN^NNN;;$ d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kd $$Ifl\2%gp t0d&644 laN ONOOO//$d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kd$$Ifl4\2%g``p t0d&644 laPPP(QDQXQ]M>//$d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kd$$Ifl4\2%g p t0d&644 laXQZQ\QQQQ^N?00$d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kd$$Ifl\2%gp t0d&644 laQQQR0RJR^N?00$d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kdx$$Ifl\2%gp t0d&644 laJR^R`RbRRRO?0$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kdJ $$Ifl\2%gp t0d&644 la$d$Ifa$gdN@RRRS S"SN>/$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kd* $$Ifl4\2%g``p t0d&644 la$d$Ifa$gdN@"S$S&S(SSSN>/$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kd8 $$Ifl4\2%g p t0d&644 la$d$Ifa$gdN@SSSSTTN>/$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kd8 $$Ifl4\2%g p t0d&644 la$d$Ifa$gdN@TT TTLTN>/$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kd8 $$Ifl4\2%g p t0d&644 la$d$Ifa$gdN@LTNTPTRTTT<, d$IfgdN@kdT$$Ifl\2%gp t0d&644 la$d$Ifa$gdN@$ d$Ifa$gdN@TTTT U"U-kd^$$Ifl\2%gp t0d&644 la$d$Ifa$gdN@$ d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@"U*U\UlU|UUUUUKkdh$$Ifl\2%gp t0d&644 la$ d$Ifa$gd$s"U*UZU\UzU|UUUUUUUUUVVXXZZ[[J\\\\\\\\]$]&]*]Z]n]p]t]]]___________ĽϽϽϽh9hN@5CJ hN@5CJh0rmhN@CJh9hN@CJ hN@CJ hN@56 h!hrh h!h!h!h!5\]h!h!5h!hN@6 hN@5\ h!hN@h!hN@5\h!hN@52UUUUUUK; d$IfgdN@kd&$$Ifl\2%gp t0d&644 la$ d$Ifa$gd$sUVVVVV@0 d$IfgdN@kd$$Ifl\2%gp t0d&644 la$d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@VLVVVVVVV@kd$$Ifl\2%gp t0d&644 la$d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@VVV,WFWHW0kd$$Ifl\2%gp t0d&644 la$d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@HWJWWWWW0kd$$Ifl\2%gp t0d&644 la$d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@WWpXXXX$d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@XXXYYY^N?00$d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kdr$$Ifl\2%gp t0d&644 laYY Y^YYY^N?00$d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kdR$$Ifl\2%gp t0d&644 laYYYY ZBZ^N?00$d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kd\$$Ifl\2%gp t0d&644 laBZDZFZvZZZ^N?00$d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kd.$$Ifl\2%gp t0d&644 laZZZ,[l[[^N?00$d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kd$$Ifl\2%gp t0d&644 la[[[[\(\^N?00$d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kd$$Ifl\2%gp t0d&644 la(\*\,\\\\^N?00$d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kd$$Ifl\2%gp t0d&644 la\\\&]p]]^N???$d$Ifa$gdN@ d$IfgdN@kdv$$Ifl\2%gp t0d&644 la]]]]]]O? d$IfgdN@kdH$$Ifl\2%gp t0d&644 la$d$Ifa$gdN@]^^^^^?/ d$IfgdN@kd$$Ifl4\2%g`p t0d&644 la$d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@^__2_4_6_?/ d$IfgdN@kd$$Ifl4\2%g p t0d&644 la$d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@6_x_z____?:gdrkd$$Ifl4\2%g p t0d&644 la$d$Ifa$gdN@$d$Ifa$gdN@_______________Skd$$Ifl0## t644 la$$Ifa$gd$sl$Ifgd$sl__________________````````` `ʵh30JmHnHuhLC hLC0JjhLC0JUhqjhqU h!h+2hahN@5CJ hN@CJhx hN@CJ_________`````` ` &`#$gdX6&P 1h:p3. A!"n#n$n% Y$$IfP!vh5d5#vd#v:V l~)5 5 aP$$If!vh55#v#v:Vl( t0655Y$$IfP!vh55#v#v:V l|)5D 5D aP$$If!vh55#v#v:Vl t0655$$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&655g55p$$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&655g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l4 t0d&6+++,55g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l4 t0d&6+++,55g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ / $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l4 t0d&6+++,55g55p/ / / / $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l4 t0d&6+++,55g55p/ / / $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l4 t0d&6+++,55g55p/ / / $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l4 t0d&6+++,55g55p/ / / / / $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ / / / / $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ / / / / $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&655g55p$$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&655g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ / / / / $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ / $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ / / / / $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l t0d&6,55g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l4 t0d&6+,55g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l4 t0d&6+,55g55p/ $$If!vh55g55p#v#vg#v#vp:V l4 t0d&6+,55g55p/ $$If!vh55#v#v:Vl t0655H@H Normal CJPJ_HaJmH nHsH tHDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k@(No List<^@< Normal (Web) dd*W@* Strong5\4 @4 Footer !.)@!. Page Numbern@3n Table Grid7:V0PJTC@BT Body Text Indent `CJPJaJtH OR 3wH4Default Paragraph Font Para Char Char Char Char Char d8xx$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH #<@Ux8_a9)]j 789:Me+-efgq-KL}( H R  9 W q E % AZuABCEFGSTUVWXYZ[\ $,-159=>@\]^_`Fc{ J)EOghijklmn",-.fq{|}#$%&'l|#>LMZ[\]z5NO\]_~ 8RcdeBNbcd=HYZ[  00000 0000 0 000000000000000000000000000 000000 0 000 0000 0 000000000000000000000000000000000000 0000000 0 0000@00 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000000 00 00 0 000 0000000 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0 @0 @0 @0 @0 @0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000 0000000 0 0@0I00y@0I00y@0I00y@0I00y@0@0@0@0@0@0I00y#<Ux_a9]j 7:Me+-efq-KL}( H R 9 q E ACEFGVWXYZ[\,-=>^_gl,-{|#$%&[\\]cdBNbcdYZ00z00z00z00z000000 @0 00 0000000000@0@0000000@0{0"0 K00K00K00K00K00K00z]K00yI00K00I0000z00z00z000000 @0 @0@0@0@0@000@ 000000000000000K00Yp]K00XK00VK00{0"0 {0"0 K00K00K00K0J0~KK0J0}K0J0|K00K00@0 @00 @0@0K00G0 K00ЄG0 K00G0 K00@G0 K00xG0 K00GK00GK00 G0 K00XG0 K00G0 K00ȆG0 K00G0 K008G0 K00pG0 K0N0 K0X0kK00* K00* @0 K00G@0 K00G@0 K0j07kh]I0j06 I0j05 I00 @0 K00G@0 K00G@0 K00PG@0 K00G@0 K00G@0 K00G@0 K00H@0 K00@0 K00@0 K00@0 K00(@0 K0\0]]K0\0 K0\0 K00@0 K00K00K00K00K00@0 K00@0 K00@@0 K00xK00K00K00@0 0{0"0 K00K00K00K00]I00I00 I0J0~I0J0}I0J0|I00I000 $$$'( Z"HJ"U_ `!14H\ pXHH^JJJKZKMNPPXQQJRR"SSTLTTT"UUUVVHWWXYYBZZ[(\\]]^6___ ` 2356789:;<=>?@ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]` '!!8@"( HB  C DHB C DHB C DHB C DHB C DB S ?<_+ !9!t/e/t ``t J t/e/t *F l3*F3*F 3*F,4*F l4*F4*F 2*F2*F ,3*Fl2*F,2*F 1tt hh  ""wwkk V *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplacehttp://www.5iantlavalamp.com/_ *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-regionhttp://www.5iantlavalamp.com/ 4 EIORY[XX]]&&kk!jq :&-0MTZ\~' ) 0 F M  qu[bCEGI 3333333333333333333333333333@U'+gqCG #$@.fl>]5_ RdBd=[ .5hQ.87^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(-TT^T`OJQJ^Jo(hHo$ $ ^$ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hHdd^d`OJQJo(hH44^4`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH.5.8    ~z    ;:6q{ !rE} %I(,)+23A546_@ NGH3wHW3TnUX'h=u/zh]z~{(@Px hI ?5_;$sE)x@KN@ [O dex |aLC3U9efBGYZ ,-159=>@\]^_`Eghijklmn",-.fq{|}#$%&'l|>M[\]z5O\]_~ 8RcdeBNbcd=HYZ[""""@@1 PPDUnknownG:Ax Times New Roman5Symbol3& :Cx Arial;|i0Batang?5 :Cx Courier New;Wingdings"1 hdQdQKP4P4!n4d2qHX ? 2 TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CHANGE_ME1 Administrator Oh+'0 4@ ` l x ,TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CHANGE_ME1NormalAdministrator2Microsoft Office Word@^в@TF@r@rP՜.+,0 hp NONE4 +TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^`abcdefghijklmnoqrstuvwxyz{|}~Root Entry F`2rData _: 1TablepWcWordDocument8SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top