ࡱ> egd_ hbjbj ;vbbu(02228j4<2@l.$^vE|[)_{0@_<T@ : TH TNG CHNH PH _________ S: 157/2007/Q-TTgCNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc _______________________________________ H Ni, ngy 27 thng 9 nm 2007 QUYT NH V tn dng i vi hc sinh, sinh vin __________ TH TNG CHNH PH Cn c Lut T chc Chnh ph ngy 25 thng 12 nm 2001; Cn c Ngh nh s 78/2002/N-CP ngy 04 thng 10 nm 2002 ca Chnh ph v tn dng i vi ngi ngho v cc i tng chnh sch khc; Xt ngh ca B trng B Ti chnh, QUYT NH : iu 1. Phm vi p dng: Chnh sch tn dng i vi hc sinh, sinh vin c p dng h tr cho hc sinh, sinh vin c hon cnh kh khn gp phn trang tri chi ph cho vic hc tp, sinh hot ca hc sinh, sinh vin trong thi gian theo hc ti trng bao gm: tin hc ph; chi ph mua sm sch v, phng tin hc tp, chi ph n, , i li. iu 2. i tng c vay vn: Hc sinh, sinh vin c hon cnh kh khn theo hc ti cc trng i hc (hoc tng ng i hc), cao ng, trung cp chuyn nghip v ti cc c s o to ngh c thnh lp v hot ng theo quy nh ca php lut Vit Nam, gm: 1. Hc sinh, sinh vin m ci c cha ln m hoc ch m ci cha hoc m nhng ngi cn li khng c kh nng lao ng. 2. Hc sinh, sinh vin l thnh vin ca h gia nh thuc mt trong cc i tng: - H ngho theo tiu chun quy nh ca php lut. - H gia nh c mc thu nhp bnh qun u ngi ti a bng 150% mc thu nhp bnh qun u ngi ca h gia nh ngho theo quy nh ca php lut. 3. Hc sinh, sinh vin m gia nh gp kh khn v ti chnh do tai nn, bnh tt, thin tai, ho hon, dch bnh trong thi gian theo hc c xc nhn ca y ban nhn dn x, phng, th trn ni c tr. iu 3. Phng thc cho vay: 1. Vic cho vay i vi hc sinh, sinh vin c thc hin theo phng thc cho vay thng qua h gia nh. i din h gia nh l ngi trc tip vay vn v c trch nhim tr n Ngn hng Chnh sch x hi. Trng hp hc sinh, sinh vin m ci c cha ln m hoc ch m ci cha hoc m nhng ngi cn li khng c kh nng lao ng, c trc tip vay vn ti Ngn hng Chnh sch x hi ni nh trng ng tr s. 2. Giao Ngn hng Chnh sch x hi thc hin cho vay i vi hc sinh, sinh vin. iu 4. iu kin vay vn: 1. Hc sinh, sinh vin ang sinh sng trong h gia nh c tr hp php ti a phng ni cho vay c cc tiu chun quy nh ti iu 2 Quyt nh ny. 2. i vi hc sinh, sinh vin nm th nht phi c giy bo trng tuyn hoc giy xc nhn c vo hc ca nh trng. 3. i vi hc sinh, sinh vin t nm th hai tr i phi c xc nhn ca nh trng v vic ang theo hc ti trng v khng b x pht hnh chnh tr ln v cc hnh vi: c bc, nghin ht, trm cp, bun lu. iu 5. Mc vn cho vay: 1. Mc vn cho vay ti a l 800.000 ng/thng/hc sinh, sinh vin. 2. Ngn hng Chnh sch x hi quy nh mc cho vay c th i vi hc sinh, sinh vin cn c vo mc thu hc ph ca tng trng v sinh hot ph theo vng nhng khng vt qu mc cho vay quy nh ti khon 1 iu ny. 3. Khi chnh sch hc ph ca Nh nc c thay i v gi c sinh hot c bin ng, Ngn hng Chnh sch x hi thng nht vi B trng B Ti chnh trnh Th tng Chnh ph xem xt, quyt nh iu chnh mc vn cho vay. iu 6. Thi hn cho vay: 1. Thi hn cho vay l khong thi gian c tnh t ngy i tng c vay vn bt u nhn vn vay cho n ngy tr ht n (gc v li) c ghi trong hp ng tn dng. Thi hn cho vay bao gm thi hn pht tin vay v thi hn tr n. 2. Thi hn pht tin vay l khong thi gian tnh t ngy i tng c vay vn nhn mn vay u tin cho n ngy hc sinh, sinh vin kt thc kho hc, k c thi gian hc sinh, sinh vin c cc trng cho php ngh hc c thi hn v c bo lu kt qu hc tp (nu c). Thi hn pht tin vay c chia thnh cc k hn pht tin vay do Ngn hng Chnh sch x hi quy nh hoc tho thun vi i tng c vay vn. 3. Thi hn tr n l khong thi gian tnh t ngy i tng c vay vn tr mn n u tin n ngy tr ht n (gc v li). i vi cc chng trnh o to c thi gian o to khng qu mt nm, thi hn tr n ti a bng 2 ln thi hn pht tin vay, i vi cc chng trnh o to khc, thi hn tr n ti a bng thi hn pht tin vay. Thi hn tr n c chia thnh cc k hn tr n do Ngn hng Chnh sch x hi quy nh. iu 7. Li sut cho vay: 1. Li sut cho vay u i i vi hc sinh, sinh vin l 0,5%/thng. 2. Li sut n qu hn c tnh bng 130% li sut khi cho vay. iu 8. H s vay vn, trnh t v th tc cho vay, tr n: Ngn hng Chnh sch x hi quy nh h s vay vn, trnh t v th tc cho vay, tr n bo m n gin, r rng, d thc hin. iu 9. Tr n gc v li tin vay: 1. Trong thi hn pht tin vay i tng c vay vn cha phi tr n gc v li; li tin vay c tnh k t ngy i tng c vay vn nhn mn vay u tin n ngy tr ht n gc. 2. i tng c vay vn phi tr n gc v li tin vay ln u tin ngay sau khi hc sinh, sinh vin c vic lm, c thu nhp nhng khng qu 12 thng k t ngy hc sinh, sinh vin kt thc kho hc. &(:<>FLdf2 4 ~  * , םąą}xnd[RhthFPJhthtPJhthF5CJhtht5CJ hF5hthSVH*hthF5 hSV5hthFOJQJhthtOJQJhthF5CJaJhtht5CJaJhFhtht5 hththSVhthFH*hthtH*hthF5CJaJhtht5CJaJ(<>f4 x$a$gdt $a$gdt $dP(a$Jkd$$Ifl0V "K 4 la $Ifgdt $$Ifa$ $$Ifa$gdt  , $ V $1d7$8$H$`1a$gdt$1d`1a$gdt$d(a$gdtdP($75$7$8$H$`7a$gdt$dP(a$gdt $dP(a$$a$gdt  " $ 4 T V (*0BD "XZLN(xhthv|7]htht5]hthFB*phhthtB*phhthF]hAhF]htht]hv|7hv|75 hthththt5hthF5CJhtht5CJhFhthF@htht@ hthF/*D"ZN*p 2"f"H$'+L++\,$1d5$7$8$H$`1a$gdt$1d`1a$gdt$1d`1a$gdt$1d7$8$H$`1a$gdt(*n p 0"2"B"d"f"b#d#F$H$d&f&''((++(+J+L+++Z,\,l,,,---. .//4161@@@@LANACCCCCvExEG𼴬htht@]hthv|7]Uhtht5]hthF]htht]hthA]hF hthFhtht5hthF@htht@ hthD hthth rhF57\,,- ./61@NACCxEGH I(JtJlL$0d5$7$8$H$`0a$gdt$1d5$7$8$H$`1a$gdt$1d5$7$8$H$`1a$gdt$1d5$7$8$H$`1a$gdt3. Mc tr n mi ln do Ngn hng Chnh sch x hi hng dn v c thng nht trong hp ng tn dng. iu 10. u i li sut trong trng hp tr n trc hn: Trng hp i tng vay vn tr n trc hn cam kt trong hp ng tn dng li sut phi tr s c gim li vay. Ngn hng Chnh sch x hi quy nh c th mc u i li sut trong trng hp tr n trc hn. iu 11. iu chnh k hn tr n, gia hn tr n v chuyn n qu hn: 1. n k tr n cui cng, ngi vay c kh khn cha tr c n, phi c vn bn ngh gia hn n th c Ngn hng Chnh sch x hi xem xt cho gia hn n cho i tng vay vn; thi gian gia hn n ti a bng 1/2 thi hn tr n. 2. Trng hp i tng c vay vn khng tr n ng hn theo k hn tr n cui cng v khng c php gia hn n, Ngn hng Chnh sch x hi chuyn thnh n qu hn. Ngn hng Chnh sch x hi phi hp vi chnh quyn a phng, cc t chc chnh tr - x hi c bin php thu hi n. 3. Ngn hng Chnh sch x hi quy nh c th vic iu chnh k hn tr n, gia hn tr n v chuyn n qu hn. iu 12. X l ri ro do nguyn nhn khch quan: Vic x l n b ri ro do nguyn nhn khch quan c thc hin theo quy nh v quy ch x l n b ri ro ti Ngn hng Chnh sch x hi. iu 13. Trch nhim ca cc c quan: 1. B Ti chnh ch tr, phi hp vi B K hoch v u t b tr ngun vn nh nc cho hc sinh, sinh vin vay v kinh ph cp b chnh lch li sut, ph qun l Ngn hng Chnh sch x hi thc hin tt vic cho hc sinh, sinh vin vay vn. 2. B Gio dc v o to, B Lao ng - Thng binh v X hi, cc B, ngnh: a) Ch o cc trng i hc, cao ng, trung cp chuyn nghip v cc c s o to ngh thuc quyn qun l phi hp vi y ban nhn dn a phng v Ngn hng Chnh sch x hi t chc thc hin chnh sch tn dng hc sinh, sinh vin. b) Ch o cc trng i hc, cao ng, trung cp chuyn nghip v cc c s o to ngh thc hin xc nhn vic hc sinh, sinh vin ang theo hc ti trng c iu kin vay vn quy nh ti cc khon 2, 3 iu 4 Quyt nh ny. 3. y ban nhn dn cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng: ch o cc c quan chc nng v y ban nhn dn cc cp thc hin chnh sch tn dng i vi hc sinh, sinh vin theo ng quy nh ca php lut v Quyt nh ny. 4. Ngn hng Chnh sch x hi chu trch nhim hng dn h s xin vay vn, trnh t v th tc cho vay, k hn tr n, mc tr n, gia hn tr n, chuyn n qu hn i vi hc sinh, sinh vin theo quy nh. T chc huy ng vn b sung ngun vn cho vay i vi hc sinh, sinh vin. Phi hp cht ch, thng xuyn vi cc trng i hc, cao ng, trung cp chuyn nghip v cc c s o to ngh trong qu trnh cho vay vn vay c s dng ng mc ch, to iu kin thun li cho hc sinh, sinh vin trong vic nhn tin vay v ng hc ph. 5. T chc, c nhn s dng lao ng l hc sinh, sinh vin c vay vn nh nc theo quy nh ti Quyt nh ny c trch nhim n c hc sinh, sinh vin chuyn tin v gia nh tr n hoc trc tip tr n Ngn hng Chnh sch x hi. iu 14. X l vi phm: Cc t chc, c nhn thc hin khng ng quy nh v tn dng i vi hc sinh, sinh vin quy nh ti Quyt nh ny, tu theo mc vi phm s x l theo quy nh ca php lut. iu 15. iu khon thi hnh: 1. Quyt nh ny c hiu lc thi hnh k t ngy 01 thng 10 nm 2007 v thay th Quyt nh s 107/2006/Q-TTg ngy 18 thng 5 nm 2006 ca Th tng Chnh ph v tn dng i vi hc sinh, sinh vin. Cc i tng c vay vn theo Quyt nh s 107/2006/Q-TTg ngy 18 thng 5 nm 2006 c tip tc vay vn theo quy nh ti Quyt nh ny. 2. Cc B trng, Th trng c quan ngang B, Th trng c quan trc thuc Chnh ph, Ch tch y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng, Ch tch Hi ng qun tr v Tng gim c Ngn hng Chnh sch x hi chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny./. KT. TH TNG PH TH TNG Ni nhn: - Ban B th Trung ng ng; - Th tng, cc Ph Th tng Chnh ph; - Cc B, c quan ngang B, c quan thuc CP; - Vn phng BCTW v phng, chng tham nhing; - HND, UBND cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng; - Vn phng Trung ng v cc Ban ca ng; - Vn phng Ch tch nc; - Hi ng Dn tc v cc y ban ca Quc hi; - Vn phng Quc hi; - To n nhn dn ti cao; Nguyn Sinh Hngk - Vin Kim st nhn dn ti cao; - Kim ton Nh nc; - UBTW Mt trn T quc Vit Nam; - C quan Trung ng ca cc on th; - Ngn hng Chnh sch x hi; - VPCP: BTCN, cc PCN, Website Chnh ph, Ngi pht ngn ca Th tng Chnh ph, cc V, Cc, n v trc thuc, Cng bo; - Lu: Vn th, KTTH (5b). A.   PAGE PAGE 6 PAGE GGHHH I I&J(J:JrJtJjLlLM MNNPPRRVVXXXYYpZrZZZZ|]~]_____"`$`znhth25CJaJhtht5CJaJhth5CJhtht5CJh hthFhthF@]htht@] hthh hthththF@]htht@]htht5]hthF]htht]hthF@]*lL MNPRVXYrZZ~]___u $^a$gdt$0d5$7$8$H$`0a$gdYC$0d5$7$8$H$`0a$gdt$1d`1a$gdt$1d5$7$8$H$`1a$gdt$15$7$8$H$`1a$gdt$05$7$8$H$`0a$gdt _$``a^aabDbbbcccde2evee`ff gdgggg$0d5$7$8$H$`0a$gdYCgdt $^a$gdt$```aa\a^aaabbBbDbbbbbccccccdddee0e2eteveee^f`fff g gbgdggggggggggggggݬҨh[jh[UhF hp(lhF hp(lhhh{hCJaJhth5aJhtht5hthtCJhthCJaJhthtCJaJhth56CJhtht56CJ6gggggggggggggggggghhhhh&`#$ &`#$gdSV`ggggggggggggggggg h hhhhhѹhFhN0JCJmHnHuhSVh)430JCJjhSVh)430JCJUh)43 h)430Jjh)430JUjh[Uh[9 0&P 1}:pSV. A!"n#$n% R$$If!vh#vK #v:V l5K 54a^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH @`@ NormalCJ_HaJmH sH tH N@N Heading 1$$@&a$5OJQJaJtH N@N Heading 2$$@&a$6OJQJaJtH DA`D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List .)@. Page NumberD @D Footer !OJQJaJtH 4@4 SVHeader !PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] (v $////2 (G$`gh58: \,lL_gh679 $+2!!!8@0( B S ?%c(d(p(t(u(w(x(z({(}(~(((((((((%I%J%w%x%%%%%%% & &&&'&x&y&&&&&''3'4'U'V'}'~''''' (!(L(M(c(d(o(t(u(w(x(z({(}(~(((((%I%J%w%x%%%%%%% & &&&'&x&y&&&&&''3'4'U'V'}'~''''' (!(L(M(c(d(o(t(u(w(x(z({(}(~((((((((($v4> D,8#"f?$L*)43v|7YCIMW[~z ;SV}EASi[NF tl%2hu(w(@ @ ( @UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;|i0Batang7& r.VnTimeA$BCambria Math"1hdd"ܹ l"I l"I4a(a(3qHP ?,2!xx TH TNG CHNH PH trinhphonglan606-06Oh+'0`  ( 4@HPXTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦtrinhphonglanNormal606-062Microsoft Office Word@F#@@(@( l"՜.+,0 hp VPBTCIa( THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;=>?@ABCEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ[]^_`abcfRoot Entry F#)hData <1TableDWordDocument;vSummaryInformation(TDocumentSummaryInformation8\CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top