ࡱ> '` d<bjbj"9"9 ;@S@S%XXXXXXXl===8=4>lK??"??????KKKKKKK$LhN@KEX?????@KXX??KFBFBFB?X?X?KFB?KFBFBXXFB?? 3=?*FBnBK0KFBO AOFBOXFB(??FB?????@K@KAj???K????lll*P/DlllP/lllXXXXXX Mu 2C-BNV/2008 ban hnh km theo Quyt nh s 02/2008/Q-BNV ngy 06/10/2008 ca B trng B Ni v C quan, n v c thm quyn qun l CBCC & & S hiu cn b, cng chc: & & C quan, n v s dng CBCC & & & & & & & & S YU L LCH CN B, CNG CHC nh mu (4 x 6 cm)1) H v tn khai sinh (vit ch in hoa): 2) Tn gi khc: 3) Sinh ngy: & thng & nm & & , Gii tnh (nam, n): 4) Ni sinh: X & & & & & , Huyn & & & & , Tnh 5) Qu qun: X & & .& & , Huyn & & & & , Tnh 6) Dn tc: & & & & & & & & & & & & , 7) Tn gio: 8) Ni ng k b khu thng tr: (S nh, ng ph, thnh ph, xm, thn, x, huyn, tnh) 9) Ni hin nay: (S nh, ng ph, thnh ph, xm, thn, x, huyn, tnh) 10) Ngh nghip khi c tuyn dng: 11) Ngy tuyn dng: & /& /& & , C quan tuyn dng: 12) Chc v (chc danh) hin ti: (V chnh quyn hoc ng, on th, k c chc v kim nhim) 13) Cng vic chnh c giao: 14) Ngch cng chc (vin chc): & & & & & & & & & , M ngch: Bc lng:& & , H s:& & , Ngy hng:& /& /& & , Ph cp chc v:& & , Ph cp khc: & & 15.1- Trnh gio dc ph thng ( tt nghip lp my/thuc h no): 15.2- Trnh chuyn mn cao nht: (TSKH, TS, Ths, c nhn, k s, cao ng, trung cp, s cp, chuyn ngnh) 15.3- L lun chnh tr: & & & & & & & 15.4-Qun l nh nc: (Cao cp, trung cp, s cp v tng ng)(chuyn vin cao cp, chuyn vin chnh, chuyn vin, cn s,........)15.5- Ngoi ng:& & & & & & & & & , 15.6-Tin hc: (Tn ngoi ng + Trnh A, B, C, D......) (Trnh A, B, C,.......) 16) Ngy vo ng Cng sn Vit Nam:& /& /& & , Ngy chnh thc:& /& /& & 17) Ngy tham gia t chc chnh tr - x hi: (Ngy tham gia t chc: on, Hi,..... v lm vic g trong t chc ) 18) Ngy nhp ngi:& /& /& & , Ngy xut ngi: & /& /& & Qun hm cao nht: 19) Danh hiu c phong tng cao nht (Anh hng lao ng, anh hng lc lng vi trang; nh gio, thy thuc, ngh s) nhn dn v u t, & ) 20) S trng cng tc: 21) Khen thng: & & & & & & & & , 22) K lut: (Hnh thc cao nht, nm no)(v ng, chnh quyn, on th hnh thc cao nht, nm no)23) Tnh trng sc kho: & & , Chiu cao:& , Cn nng:& .kg, Nhm mu:& & 24) L thng binh hng: & ./& & , L con gia nh chnh sch: (Con thng binh, con lit s), ngi nhim cht c da cam Dioxin)25) S chng minh nhn dn: Ngy cp: & /& /& & 26) S s BHXH: 27) o to, bi dng v chuyn mn, nghip v, l lun chnh tr, ngoi ng, tin hc Tn trngChuyn ngnh o to, bi dngT thng, nm - n thng, nmHnh thc o toV$ ( ` d  L N ^` dv .2 np 2Røߩh.~hxCJaJmH sH h.~hxCJaJhhx5CJaJmH sH hxCJaJmH sH hhxCJaJmH sH "hhx6CJ]aJmH sH Bf  v \ yQkd$$Ifl0A$AG t644 la x$Ifgdx $$Ifa$gdx $Ifgdxxgdx $xa$gdx<b< P f b"4p $Ifgdx (# xgdxVzlFDN $Ifgdx (# xgdxQkdv$$Ifl0A$V 2 t644 la RTzBD @BfvLP RTVX.0246:<>^`,>,ǼǼǼUhb hxCJaJmH sH h.~hxCJaJh.~hxCJaJmH sH hPhxCJaJmHsHhhxCJaJmH sH hxCJaJmH sH ANPVX>BQkd*$$Ifl01A$ t644 la $Ifgdx (# xgdxxgdxQkd$$Ifl0A$+] t644 la>b&f>, $$Ifa$gdx (# xgdxn bng, chng ch, trnh g& /& & -& /& & & /& & -& /& & & /& & -& /& & & /& & -& /& & & /& & -& /& & & /& & -& /& & & /& & -& /& & & /& & -& /& & Ghi ch: Hnh thc o to: Chnh quy, ti chc, chuyn tu, bi dng ..../ Vn bng: TSKH, TS, Ths, C nhn, K s ............ 28) Tm tt qu trnh cng tc T thng, nm n thng, nmChc danh, chc v, n v cng tc (ng, chnh quyn, on th, t chc x hi), k c thi gian c o to, bi dng v chuyn mn, nghip v,......29) c im lch s bn thn: - Khai r: b bt, b t (t ngy thng nm no n ngy thng nm no, u), khai bo cho ai, nhng vn g? Bn thn c lm vic trong ch ci (c quan, n v no, a im, chc danh, chc v, thi gian lm vic ....) - Tham gia hoc c quan h vi cc t chc chnh tr, kinh t, x hi no nc ngoi (lm g, t chc no, t tr s u .........?): - C thn nhn (Cha, M, V, Chng, con, anh ch em rut) nc ngoi (lm g, a ch ........)? 30) Quan h gia nh a) V bn thn: Cha, M, V (hoc chng), cc con, anh ch em rut Mi quan hH v tnNm sinhQu qun, ngh nghip, chc danh, chc v, n v cng tc, hc tp, ni (trong, ngoi nc); thnh vin cc t chc chnh tr - x hi ........)a) V bn v (hoc chng): Cha, M, anh ch em rut Mi quan hH v tnNm sinhQu qun, ngh nghip, chc danh, chc v, n v cng tc, hc tp, ni (trong, ngoi nc); thnh vin cc t chc chnh tr - x hi ........)31) Din bin qu trnh lng ca cn b, cng chc Thng/nmM ngch/bcH s lng32) Nhn xt, nh gi ca c quan, n v qun l v s dng cn b, cng chc & & & & & & . Ngy& thng& nm & & Ngi khai Ti xin cam oan nhng li khai trn y l ng s tht (K tn, ghi r h tn)Th trng c quan, n v qun l v s dng CBCC (K tn, ng du)   PAGE PAGE 4 >,@,B,D,X,Z,\,KBBBBB $Ifgdxkd$$Iflr.vA$Z t0644 la>,@,D,F,H,L,N,P,R,V,\,^,b,j,l,n,p,t,v,z,|,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,---- - ----- -"-$-(-*-.-0-hDhxCJaJmH sH hxCJaJmH sH hhxCJaJmH sH hhxCJaJJ\,^,`,b,v,x,z,KBBBBB $Ifgdxkdl$$Iflr.vA$Z t0644 laz,|,~,,,,,KBBBBB $IfgdxkdN$$Iflr.vA$Z t0644 la,,,,,,,KBBBBB $Ifgdxkd0$$Iflr.vA$Z t0644 la,,,,,,,KBBBBB $Ifgdxkd$$Iflr.vA$Z t0644 la,,,,,,,KBBBBB $Ifgdxkd$$Iflr.vA$Z t0644 la,,,, ---KBBBBB $Ifgdxkd$$Iflr.vA$Z t0644 la----*-,-.-KBBBBB $Ifgdxkd$$Iflr.vA$Z t0644 la.-0-2.p../KD;// $$Ifa$gdxxxgdxxgdxkd$$Iflr.vA$Z t0644 la0-B---0.2.n.p...///////////000 0 0000000"0$0(0*0.0004060t0v0B2D2P2f3h3p34464@4B4j4l4445 555.505V6Z6b6d6l6n6v6x66666߹߹߹߹ӹ߹߹hb hxCJaJmH sH hhxCJaJhxCJaJmH sH hhxCJaJmH sH "hhx6CJ]aJmH sH I////{{ $Ifgdxzkd| $$Ifl0A$ t0644 la////{{ $Ifgdxzkd" $$Ifl0A$ t0644 la////{{ $Ifgdxzkd $$Ifl0A$ t0644 la////{{ $Ifgdxzkdb $$Ifl0A$ t0644 la////{{ $Ifgdxzkd $$Ifl0A$ t0644 la/000{{ $Ifgdxzkd $$Ifl0A$ t0644 la000 0{{ $IfgdxzkdB $$Ifl0A$ t0644 la 0 000{{ $Ifgdxzkd $$Ifl0A$ t0644 la0000{{ $Ifgdxzkd$$Ifl0A$ t0644 la0000{{ $Ifgdxzkd"$$Ifl0A$ t0644 la00 0"0{{ $Ifgdxzkd$$Ifl0A$ t0644 la"0$0&0(0{{ $Ifgdxzkdb$$Ifl0A$ t0644 la(0*0,0.0{{ $Ifgdxzkd$$Ifl0A$ t0644 la.0002040{{ $Ifgdxzkd$$Ifl0A$ t0644 la4060v0D2H2L2P2h3l3p364:4>4B4l4yyyyyyyyyyyyy (# xgdxzkdB$$Ifl0A$ t0644 lal44 5505X6Z6Ekd$$Ifl\ aA$>j t0644 la $$Ifa$gdx (# xxgdxZ6\6^6`6b6d6f6h6j6l6Ukd$$Ifl\ aA$>j t0644 la $Ifgdx l6n6p6r6t6v6^UUUU $Ifgdxkd$$Ifl\ aA$>j t0644 lav6x6z6|6~66^UUUU $IfgdxkdL$$Ifl\ aA$>j t0644 la666666^UUUU $Ifgdxkd$$Ifl\ aA$>j t0644 la666666^UUUU $Ifgdxkd$$Ifl\ aA$>j t0644 la66666666666$7&7<7>7P7R7b7d78888888888888888888888X9Z9999999z:|:::::::::::::˹˹˹˹hx6CJ]aJmH sH "hhx6CJ]aJmH sH hxCJaJmH sH hb hxCJaJmH sH hhxCJaJhhxCJaJmH sH >666666^UUUU $Ifgdxkd$$Ifl\ aA$>j t0644 la666666^UUUU $Ifgdxkd|$$Ifl\ aA$>j t0644 la666666^UUUU $IfgdxkdH$$Ifl\ aA$>j t0644 la666666^UUUU $Ifgdxkd$$Ifl\ aA$>j t0644 la66&7>7R7d78^WKKKK $$Ifa$gdxxgdxkd$$Ifl\ aA$>j t0644 la888888^UUUU $Ifgdxkd$$Ifl\ aA$>j t0644 la888888^UUUU $Ifgdxkd~$$Ifl\ aA$>j t0644 la888888^UUUU $IfgdxkdJ$$Ifl\ aA$>j t0644 la888888^UUUU $Ifgdxkd$$Ifl\ aA$>j t0644 la888888^UUUU $Ifgdxkd$$Ifl\ aA$>j t0644 la888888^UUUU $Ifgdxkd$$Ifl\ aA$>j t0644 la888888^UUUU $Ifgdxkdz $$Ifl\ aA$>j t0644 la888888^UUUU $IfgdxkdF!$$Ifl\ aA$>j t0644 la888888^UUUU $Ifgdxkd"$$Ifl\ aA$>j t0644 la888888^UUUU $Ifgdxkd"$$Ifl\ aA$>j t0644 la88Z9n9p9r9t9v9x9^ULLLLLL $Ifgdxxxgdxkd#$$Ifl\ aA$>j t0644 lax9z9|9~999999999999999999999999Ff(Ff% $Ifgdx99|:::::::::T;;;<<SkdT.$$Ifl0 A$w t644 la $$Ifa$gdx $xa$gdx (# xgdxFf0,::R;T;;;;<<<<<< <$<&<*<,<0<2<><@<B<F<H<T<V<X<Z<\<^<`<b<d<Ծqfh(ahxCJaJhP0JCJaJmHnHuh(ahx0JCJaJ!jh(ahx0JCJUaJ hx0Jjhx0JUhF~.jhF~.Uh^,hx"hhx6CJ]aJmH sH hhxCJaJhhxCJaJmH sH "hhx5CJ\aJmH sH !<<<<<<"<$<(<*<.<0<B<D<F<\<^<`<b<d<h]hgdx &`#$gdxgdxxgdx9 0&P 1h:px. A!"#$% t$$If!vh55#v#v:V l t65A5G/ / X$$If!vh5i5D#vi#vD:V l t65V 52 X$$If!vh5V5W#vV#vW:V l t65+5] X$$If!vh55#v#v:V l t655 $$If!vh55s 5,5H5#v#vs #v,#vH#v:V l t06,555Z55/ $$If!vh55s 5,5H5#v#vs #v,#vH#v:V l t06555Z55/ $$If!vh55s 5,5H5#v#vs #v,#vH#v:V l t06555Z55/ $$If!vh55s 5,5H5#v#vs #v,#vH#v:V l t06555Z55/ $$If!vh55s 5,5H5#v#vs #v,#vH#v:V l t06555Z55/ $$If!vh55s 5,5H5#v#vs #v,#vH#v:V l t06555Z55/ $$If!vh55s 5,5H5#v#vs #v,#vH#v:V l t06555Z55/ $$If!vh55s 5,5H5#v#vs #v,#vH#v:V l t06555Z55/ $$If!vh55s 5,5H5#v#vs #v,#vH#v:V l t06555Z55/ $$If!vh5^ 5O#v^ #vO:V l t06,55/ $$If!vh5^ 5O#v^ #vO:V l t0655/ $$If!vh5^ 5O#v^ #vO:V l t0655/ $$If!vh5^ 5O#v^ #vO:V l t0655/ $$If!vh5^ 5O#v^ #vO:V l t0655/ $$If!vh5^ 5O#v^ #vO:V l t0655/ $$If!vh5^ 5O#v^ #vO:V l t0655/ $$If!vh5^ 5O#v^ #vO:V l t0655/ $$If!vh5^ 5O#v^ #vO:V l t0655/ $$If!vh5^ 5O#v^ #vO:V l t0655/ $$If!vh5^ 5O#v^ #vO:V l t0655/ $$If!vh5^ 5O#v^ #vO:V l t0655/ $$If!vh5^ 5O#v^ #vO:V l t0655/ $$If!vh5^ 5O#v^ #vO:V l t0655/ $$If!vh5^ 5O#v^ #vO:V l t0655/ $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t06,5>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t06,5>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$If!vh565 55#v6#v #v#v:V l t065>55j5 / $$$If!v h555T55&5555 5 #v#v#vT#v#v&#v#v :V l t065555555 / "kdv$$$Ifl 8Q L A$ t06((((44 la$$$If!v h555T55&5555 5 #v#v#vT#v#v&#v#v :V l t065555555 / "kd'$$Ifl 8Q L A$ t06((((44 la$$$If!v h555T55&5555 5 #v#v#vT#v#v&#v#v :V l t065555555 / "kd +$$Ifl 8Q L A$ t06((((44 la]$$If!vh5E 5h#vE #vh:V l t655w @@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No List<@< xHeader !CJaJDOD x Char CharCJ_HaJmH sH tH .)@. x Page Numberg;M(cx 1pc 8=m#'(m 1      ! " # $ % & 0 1 2 3 4 5 ? @ A B C D N O P Q R S ] ^ _ ` a b l m n o p q { | } ~ ; !  _ku~ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEy,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_$&(*,.0LW I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00@0I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I0 0@0I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I00I0-0@0dI00I00I00I020@0I00I00I00I00I080I080I080I080@ff0#I0=0I0=0`x0t;3I0:0I0:0`x0t;3I0B0I0B0@0I0<0I0<0@0I0G0I0G0 @0ff~fI0>0I0>0@0ff~fLI0L0 I0L0 @0I0@0I0@0@0I0Q0 I0Q0 @0ff#I0B0I0B0@0ff#I0V0 I0V0@p t;3I0D0I0D0@p t;3I0[0I0[0@I0F0I0F0@I0`0I0`00I0H0I0H00dI00I00I00I0p0@O0f.dI0r0I0r0@0I0t0I0t0B3I0v0I0v0@0I0x0I0x0@0I0z0I0z0@0I0|0I0|0@0I0~0I0~0@0I00I00@0I00I00@0I00I00@I00I00@0I00I00@00 0 0 0 0 0 000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00000000000 00 0 000ȑ00ȑ00ȑ00ȑ00I00I00I00@0@0I00ȑ00 '(  # $ 2 3 A B P Q _ ` n o } ~ !"&'+,0156:;?@DE,-1267;<@AEFJKOPTUYZ^_j00Tj00,j00$Tj00,j00\Tj00,j00Tj00,j00 ̅Tj00,j0 0 Tj00,j0 0 bTj00,j00Tj00,j00Tj00,j00dj00,j00j00,j00j00,j00LDj00,j00Dj00,j00Dj00,j00j00,j0 0!0j00,j0"0#hj00,j0$0%Ej00,j0&0'Fj00,j0(0)LFj00,j0*0+Fj00,j0,0-Fj00,j0.0/،j00,j0001j00,j0203Hj00,j0405j00,j0607j00,j0809t,j00,j0:0;,j00,j0<0=,j00,j0>0?-j00,j0@0AT-j00,j0B0C-j00,j0D0E-j00,j0F0Gj00,j0H0Iܞj00,j0J0Kj00,j0L0MLj00,j0N0Oj00,j0P0Qj00,j0R0Sj00,j0T0U,j00,j0V0Wdj00,j0X0YXj00,j0Z0[j00,j0\0]Ȭj00,j0^0_j00,j0`0a8j00,j0b0cpj00,j0d0ej00,j0f0gୗj00,j0h0ij00,j0jk,0-6:d< )?R N>>,\,z,,,,,-.-//////0 0000"0(0.040l4Z6l6v6666666688888888888x99<d<!"#$%&'(*+,-./0123456789:;<=>@ABCDEFGHIJKLMNOPQSb< '!!!9?<=NQ 3333333333333g8=m#(~ ;  F~.^,Px 8'(m1      ! " # $ % & 0 1 2 3 4 5 ? @ A B C D N O P Q R S ] ^ _ ` a b l m n o p q { | } ~ ; _ku~ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEy,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_0Ly3y3y3y3y3y3y3@@ ,UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"1hm Gm GE E Y}42qHP ?x2fMu 2C-BNV/2008 ban hnh km theo Quyt nh s 02/2008/Q-BNV ngy 06/10/2008 ca B trng B Ni vHomePKHOh+'0$0@LXl x  Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụHome Normal.dotPKH2Microsoft Office Word@@Fa@FaE՜.+,0t hp U ' Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\]^_`abcdefghijklnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FData U.1TablemOWordDocument;SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top