ࡱ> '` "{bjbj"9"9 4@S@S`(%LLLLLLL`(((8`,`*t"$hLx iL LLtLLLLh @(J \0ĽaĽĽLM<(Ԟ^<} +d```dLPdJ```P```LLLLLL QUC HI --------CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc ---------------Lut s: 08/2012/QH13H Ni, ngy 18 thng 6 nm 2012 LUT GIO DC I HC Cn c Hin php nc Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam nm 1992 c sa i, b sung mt s iu theo Ngh quyt s 51/2001/QH10; Quc hi ban hnh Lut gio dc i hc. Chng I NHNG QUY NH CHUNG iu 1. Phm vi iu chnh Lut ny quy nh v t chc, nhim v, quyn hn ca c s gio dc i hc, hot ng o to, hot ng khoa hc v cng ngh, hot ng hp tc quc t, bo m cht lng v kim nh cht lng gio dc i hc, ging vin, ngi hc, ti chnh, ti sn ca c s gio dc i hc v qun l nh nc v gio dc i hc. iu 2. i tng p dng Lut ny p dng i vi trng cao ng, trng i hc, hc vin, i hc vng, i hc quc gia; vin nghin cu khoa hc c php o to trnh tin s); t chc v c nhn c lin quan n gio dc i hc. iu 3. p dng Lut gio dc i hc T chc, hot ng ca c s gio dc i hc v qun l gio dc i hc tun theo quy nh ca Lut ny, Lut gio dc v cc quy nh khc ca php lut c lin quan. iu 4. Gii thch t ng Trong Lut ny, cc t ng di y c hiu nh sau: 1. Gio dc chnh quy l hnh thc o to theo cc kho hc tp trung ton b thi gian ti c s gio dc i hc thc hin chng trnh o to mt trnh ca gio dc i hc. 2. Gio dc thng xuyn gm va lm va hc v o to t xa, l hnh thc o to theo cc lp hc, kha hc ti c s gio dc i hc hoc c s lin kt o to, ph hp vi yu cu ca ngi hc thc hin chng trnh o to trnh cao ng, i hc. 3. Ngnh o to l mt tp hp nhng kin thc v k nng chuyn mn ca mt l)nh vc hot ng ngh nghip, khoa hc nht nh. Ngnh o to bao gm nhiu chuyn ngnh o to. 4. Chuyn ngnh o to l mt tp hp nhng kin thc v k nng chuyn mn chuyn su ca mt ngnh o to. 5. Lin thng trong gio dc i hc l bin php t chc o to trong ngi hc c s dng kt qu hc tp c hc tip trnh cao hn cng ngnh o to hoc khi chuyn sang ngnh o to hay trnh o to khc. 6. Chun kin thc, k nng ca chng trnh o to l yu cu ti thiu v kin thc, k nng m ngi hc phi t c sau khi kt thc mt chng trnh o to. 7. C s gio dc i hc t thc v c s gio dc i hc c vn u t nc ngoi hot ng khng v li nhun l c s gio dc i hc m phn li nhun tch liy hng nm l ti sn chung khng chia, ti u t pht trin c s gio dc i hc; cc c ng hoc cc thnh vin gp vn khng hng li tc hoc hng li tc hng nm khng vt qu li sut tri phiu Chnh ph. 8. i hc l c s gio dc i hc bao gm t hp cc trng cao ng, trng i hc, vin nghin cu khoa hc thnh vin thuc cc l)nh vc chuyn mn khc nhau, t chc theo hai cp, o to cc trnh ca gio dc i hc. iu 5. Mc tiu ca gio dc i hc 1. Mc tiu chung: a) o to nhn lc, nng cao dn tr, bi dng nhn ti; nghin cu khoa hc, cng ngh to ra tri thc, sn phm mi, phc v yu cu pht trin kinh t - x hi, bo m quc phng, an ninh v hi nhp quc t; b) o to ngi hc c phm cht chnh tr, o c; c kin thc, k nng thc hnh ngh nghip, nng lc nghin cu v pht trin ng dng khoa hc v cng ngh tng xng vi trnh o to; c sc khe; c kh nng sng to v trch nhim ngh nghip, thch nghi vi mi trng lm vic; c thc phc v nhn dn. 2. Mc tiu c th o to trnh cao ng, i hc, thc s), tin s): a) o to trnh cao ng sinh vin c kin thc chuyn mn c bn, k nng thc hnh thnh tho, hiu bit c tc ng ca cc nguyn l, quy lut t nhin - x hi trong thc tin v c kh nng gii quyt nhng vn thng thng thuc ngnh c o to; b) o to trnh i hc sinh vin c kin thc chuyn mn ton din, nm vng nguyn l, quy lut t nhin - x hi, c k nng thc hnh c bn, c kh nng lm vic c lp, sng to v gii quyt nhng vn thuc ngnh c o to; c) o to trnh thc s) hc vin c kin thc khoa hc nn tng, c k nng chuyn su cho nghin cu v mt l)nh vc khoa hc hoc hot ng ngh nghip hiu qu, c kh nng lm vic c lp, sng to v c nng lc pht hin, gii quyt nhng vn thuc chuyn ngnh c o to; d) o to trnh tin s) nghin cu sinh c trnh cao v l thuyt v ng dng, c nng lc nghin cu c lp, sng to, pht trin tri thc mi, pht hin nguyn l, quy lut t nhin - x hi v gii quyt nhng vn mi v khoa hc, cng ngh, hng dn nghin cu khoa hc v hot ng chuyn mn. iu 6. Trnh v hnh thc o to ca gio dc i hc 1. Cc trnh o to ca gio dc i hc gm trnh cao ng, trnh i hc, trnh thc s) v trnh tin s). B trng B Gio dc v o to phi hp vi B trng, Th trng c quan ngang b quy nh c th vic o to trnh k nng thc hnh, ng dng chuyn su cho ngi tt nghip i hc mt s ngnh chuyn mn c th. 2. Cc trnh o to ca gio dc i hc c thc hin theo hai hnh thc l gio dc chnh quy v gio dc thng xuyn. iu 7. C s gio dc i hc 1. C s gio dc i hc trong h thng gio dc quc dn gm: a) Trng cao ng; b) Trng i hc, hc vin; c) i hc vng, i hc quc gia (sau y gi chung l i hc); d) Vin nghin cu khoa hc c php o to trnh tin s). 2. C s gio dc i hc Vit Nam c t chc theo cc loi hnh sau y: a) C s gio dc i hc cng lp thuc s hu nh nc, do Nh nc u t, xy dng c s vt cht; b) C s gio dc i hc t thc thuc s hu ca t chc x hi, t chc x hi - ngh nghip, t chc kinh t t nhn hoc c nhn, do t chc x hi, t chc x hi - ngh nghip, t chc kinh t t nhn hoc c nhn u t, xy dng c s vt cht. 3. C s gio dc i hc c vn u t nc ngoi gm: a) C s gio dc i hc c 100% vn ca nh u t nc ngoi; b) C s gio dc i hc lin doanh gia nh u t nc ngoi v nh u t trong nc. iu 8. i hc quc gia 1. i hc quc gia l trung tm o to, nghin cu khoa hc, cng ngh a ngnh, a l)nh vc cht lng cao, c Nh nc u tin u t pht trin. 2. i hc quc gia c quyn ch ng cao trong cc hot ng v o to, nghin cu khoa hc, ti chnh, quan h quc t v t chc b my. i hc quc gia chu s qun l nh nc ca B Gio dc v o to, ca cc b, ngnh khc v y ban nhn dn cc cp ni i hc quc gia t a im, trong phm vi chc nng theo quy nh ca Chnh ph v ph hp vi php lut. i hc quc gia c lm vic trc tip vi cc b, c quan ngang b, c quan thuc Chnh ph, y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng gii quyt nhng vn lin quan n i hc quc gia. Khi cn thit, gim c i hc quc gia bo co Th tng Chnh ph v nhng vn lin quan n hot ng v pht trin ca i hc quc gia. 3. Ch tch hi ng i hc quc gia v gim c, ph gim c i hc quc gia do Th tng Chnh ph b nhim, min nhim. 4. Chnh ph quy nh c th chc nng, nhim v v quyn hn ca i hc quc gia. iu 9. Phn tng c s gio dc i hc 1. C s gio dc i hc c phn tng nhm phc v cng tc quy hoch mng li c s gio dc i hc ph hp vi yu cu pht trin kinh t - x hi v xy dng k hoch u t pht trin, nng cao nng lc o to v nghin cu khoa hc ca c s gio dc i hc; thc hin qun l nh nc. 2. C s gio dc i hc c xp hng nhm nh gi uy tn v cht lng o to; phc v cng tc qun l nh nc v u tin u t t ngn sch nh nc. 3. C s gio dc i hc c phn tng v xp hng theo cc tiu ch: a) V tr, vai tr trong h thng gio dc i hc; b) Quy m, ngnh ngh v cc trnh o to; c) C cu cc hot ng o to v khoa hc cng ngh; d) Cht lng o to v nghin cu khoa hc; ) Kt qu kim nh cht lng gio dc i hc. 4. C s gio dc i hc c phn tng thnh: a) C s gio dc i hc nh hng nghin cu; b) C s gio dc i hc nh hng ng dng; c) C s gio dc i hc nh hng thc hnh. 5. Chnh ph quy nh tiu chun phn tng c s gio dc i hc; ban hnh khung xp hng cc c s gio dc i hc theo mi tng v tiu chun ca tng hng trong khung phc v cng tc qun l nh nc v u tin u t t ngn sch nh nc cho gio dc i hc. Th tng Chnh ph cng nhn xp hng i vi i hc, trng i hc; B trng B Gio dc v o to cng nhn xp hng i vi trng cao ng; cn c kt qu xp hng c quan qun l nh nc c thm quyn quyt nh k hoch u tin u t, giao nhim v v c ch qun l c th i vi cc c s gio dc i hc ph hp vi nhu cu nhn lc v iu kin pht trin kinh t - x hi t nc trong tng giai on. Cn c kt qu xp hng, B Gio dc v o to phi hp vi y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng (sau y gi chung l y ban nhn dn cp tnh) ni c s gio dc i hc t tr s hoc c t chc hot ng o to h tr c s gio dc i hc t thc v t ai, tn dng v o to, bi dng cn b. iu 10. Ngn ng dng trong c s gio dc i hc Ting Vit l ngn ng chnh thc dng trong c s gio dc i hc. Cn c quy nh ca Th tng Chnh ph, c s gio dc i hc quyt nh vic dy v hc bng ting nc ngoi trong nh trng. iu 11. Quy hoch mng li c s gio dc i hc 1. Quy hoch mng li c s gio dc i hc l s phn b, sp xp h thng cc trng cao ng, trng i hc, hc vin, i hc, vi c cu ngnh ngh, trnh o to ph hp vi quy m dn s, v tr a l, vng lnh th trn ton quc v tng a phng, cho tng thi k, ph hp vi chin lc pht trin kinh t - x hi v quc phng, an ninh ca t nc. 2. Nguyn tc quy hoch mng li c s gio dc i hc: a) Ph hp vi chin lc v quy hoch pht trin kinh t - x hi ca t nc, ngnh, vng, a phng; bo m c cu ngnh ngh, c cu trnh v c cu vng min; p ng nhu cu hc tp ca nhn dn; b) Bo m tnh a dng, ng b ca h thng gio dc i hc, gn o to vi nghin cu khoa hc, vi sn xut v dch v; tng bc nng cao cht lng o to, phc v s nghip cng nghip ha, hin i ha v hi nhp quc t; c) Ph hp vi nng lc u t ca Nh nc v kh nng huy ng ngun lc ca ton x hi; to iu kin mi ngi u c c hi tham gia xy dng c s gio dc i hc; d) Tp trung u t cho cc nhim v ch yu, cc c s gio dc i hc trng im v cc ngnh trng im, cc vng kinh t trng im v cc vng c bit kh khn. 3. Quy hoch mng li c s gio dc i hc gm cc ni dung ch yu sau: a) C cu h thng gio dc i hc v quy m o to theo ngnh hc, trnh o to, loi hnh c s gio dc i hc; b) Phn b cc c s gio dc i hc theo tnh cht, c im kinh t - x hi tng vng, tng a phng; c) i ngi ging vin, cn b qun l gio dc; d) C s vt cht, k thut. 4. Th tng Chnh ph ph duyt quy hoch mng li c s gio dc i hc. iu 12. Chnh sch ca Nh nc v pht trin gio dc i hc 1. Pht trin gio dc i hc o to nhn lc c trnh v cht lng p ng yu cu pht trin kinh t - x hi, bo m quc phng, an ninh ca t nc. 2. Tng ngn sch nh nc u t cho gio dc i hc; u t c trng im hnh thnh mt s c s gio dc i hc cht lng cao, theo nh hng nghin cu thuc l)nh vc khoa hc c bn, cc ngnh cng ngh cao v ngnh kinh t - x hi then cht t trnh tin tin ca khu vc v th gii. 3. Thc hin x hi ha gio dc i hc; u tin v t ai, thu, tn dng, o to cn b khuyn khch cc c s gio dc i hc t thc v c s gio dc i hc c vn u t nc ngoi hot ng khng v li nhun; u tin cho php thnh lp c s gio dc i hc t thc c vn u t ln, bo m cc iu kin thnh lp theo quy nh ca php lut; cm li dng cc hot ng gio dc i hc v mc ch v li. 4. Gn o to vi nghin cu v trin khai ng dng khoa hc v cng ngh; y mnh hp tc gia c s gio dc i hc vi t chc nghin cu khoa hc v vi doanh nghip. 5. Nh nc t hng v bo m kinh ph thc hin cc nhim v khoa hc v cng ngh i vi c s gio dc i hc c tim lc mnh v khoa hc v cng ngh. 6. C quan, t chc, doanh nghip c quyn v trch nhim tip nhn, to iu kin ngi hc, ging vin thc hnh, thc tp, nghin cu khoa hc v chuyn giao cng ngh, gp phn nng cao cht lng o to. 7. C ch thu ht, s dng v i ng thch hp xy dng v nng cao cht lng i ngi ging vin, ch trng pht trin i ngi ging vin c trnh tin s) v chc danh ph gio s, gio s ca cc c s gio dc i hc. 8. Thc hin chnh sch u tin i vi i tng c hng chnh sch x hi, i tng vng ng bo dn tc thiu s, vng c iu kin kinh t - x hi c bit kh khn v i tng theo hc cc ngnh c th p ng nhu cu nhn lc cho pht trin kinh t - x hi; thc hin bnh ng gii trong gio dc i hc. iu 13. T chc ng Cng sn Vit Nam, on th v t chc x hi trong c s gio dc i hc 1. T chc ng Cng sn Vit Nam trong c s gio dc i hc c thnh lp v hot ng theo quy nh ca iu l ng Cng sn Vit Nam, trong khun kh Hin php, php lut. 2. on th, t chc x hi trong c s gio dc i hc c thnh lp v hot ng theo quy nh ca Hin php, php lut v iu l ca on th, t chc x hi. 3. C s gio dc i hc c trch nhim to iu kin cho t chc ng, on th v t chc x hi c thnh lp v hot ng theo quy nh ti khon 1 v khon 2 iu ny. Chng II T CHC C S GIO DC I HC Mc 1. C CU T CHC CA C S GIO DC I HC iu 14. C cu t chc ca trng cao ng, trng i hc, hc vin 1. C cu t chc ca trng cao ng, trng i hc, hc vin cng lp gm: a) Hi ng trng; b) Hiu trng, ph hiu trng trng cao ng, trng i hc; gim c, ph gim c hc vin; c) Phng, ban chc nng; d) Khoa, b mn; t chc khoa hc v cng ngh; ) T chc phc v o to, nghin cu khoa hc v cng ngh; c s sn xut, kinh doanh, dch v; e) Phn hiu (nu c); g) Hi ng khoa hc v o to, cc hi ng t vn. 2. Trng cao ng, trng i hc thnh vin ca i hc c c cu t chc theo quy nh trong Quy ch t chc v hot ng ca i hc. 3. Trng cao ng, trng i hc t thc c c cu t chc theo quy nh ti cc im b, c, d, , e v g khon 1 iu ny v c hi ng qun tr, ban kim sot. 4. C s gio dc i hc c vn u t nc ngoi c t ch v c cu t chc. iu 15. C cu t chc ca i hc 1. Hi ng i hc. 2. Gim c, ph gim c. 3. Vn phng, ban chc nng. 4. Trng i hc thnh vin; vin nghin cu khoa hc thnh vin. 5. Trng cao ng thnh vin; khoa, trung tm nghin cu khoa hc v cng ngh. 6. T chc phc v o to, nghin cu khoa hc v trin khai ng dng; c s sn xut, kinh doanh, dch v. 7. Phn hiu (nu c). 8. Hi ng khoa hc v o to, cc hi ng t vn. iu 16. Hi ng trng 1. Hi ng trng c thnh lp trng cao ng, trng i hc, hc vin cng lp. 2. Hi ng trng l t chc qun tr, i din quyn s hu ca nh trng. Hi ng trng c nhim v, quyn hn sau y: a) Quyt ngh chin lc, quy hoch, k hoch pht trin v quy ch v t chc v hot ng ca nh trng; b) Quyt ngh phng hng hot ng o to, khoa hc v cng ngh, hp tc quc t, bo m cht lng gio dc; c) Quyt ngh v c cu t chc v phng hng u t pht trin ca nh trng; d) Quyt ngh v vic thnh lp, sp nhp, chia, tch, gii th cc t chc ca c s gio dc i hc; ) Gim st vic thc hin cc ngh quyt ca Hi ng trng, vic thc hin quy ch dn ch trong cc hot ng ca nh trng. 3. Thnh vin hi ng trng: a) Hiu trng, cc ph hiu trng, b th ng y, ch tch Cng on, b th on Thanh nin cng sn H Ch Minh; i din mt s khoa, i din c quan ch qun c s gio dc i hc; b) Mt s thnh vin hot ng trong l)nh vc gio dc, khoa hc, cng ngh, sn xut, kinh doanh. 4. Ch tch hi ng trng do th trng c quan nh nc c thm quyn b nhim. Tiu chun ch tch hi ng trng nh tiu chun ca hiu trng quy nh ti khon 2 iu 20 ca Lut ny. 5. Nhim k ca hi ng trng l 05 nm v theo nhim k ca hiu trng. Hi ng trng lm vic theo nguyn tc tp th, quyt nh theo a s. 6. Th tc thnh lp, s lng v c cu thnh vin; nhim v v quyn hn ca hi ng trng; nhim v v quyn hn ca ch tch, th k hi ng trng; vic b nhim, min nhim ch tch v cc thnh vin hi ng trng c quy nh c th trong iu l nh trng. iu 17. Hi ng qun tr 1. Hi ng qun tr c thnh lp trng cao ng, trng i hc t thc. 2. Hi ng qun tr l t chc i din duy nht cho ch s hu ca nh trng. Hi ng qun tr c nhim v, quyn hn sau y: a) T chc thc hin cc ngh quyt ca i hi ng c ng; b) Quyt ngh chin lc, quy hoch, k hoch pht trin v quy ch v t chc v hot ng ca nh trng; c) Quyt ngh phng hng hot ng o to, khoa hc v cng ngh, hp tc quc t, bo m cht lng gio dc; d) Quyt ngh nhng vn v t chc, nhn s, ti chnh, ti sn v phng hng u t pht trin ca nh trng; ) Gim st vic thc hin cc ngh quyt ca hi ng qun tr, vic thc hin quy ch dn ch trong cc hot ng ca nh trng. 3. Thnh vin hi ng qun tr: a) i din ca cc t chc, c nhn c s lng c phn ng gp mc cn thit theo quy nh; b) Hiu trng; i din c quan qun l a phng ni c s gio dc i hc c tr s; i din t chc ng, on th; i din ging vin. 4. Ch tch hi ng qun tr do hi ng qun tr bu theo nguyn tc a s, b phiu kn. Ch tch hi ng qun tr phi c trnh i hc tr ln. 5. Nhim k ca hi ng qun tr l 05 nm. Hi ng qun tr lm vic theo nguyn tc tp th, quyt nh theo a s. 6. Th tc thnh lp, s lng v c cu thnh vin; nhim v v quyn hn ca hi ng qun tr; tiu chun, nhim v v quyn hn ca ch tch, th k; vic cng nhn, khng cng nhn hi ng qun tr, ch tch hi ng qun tr, cc thnh vin hi ng qun tr c quy nh trong iu l, Quy ch t chc v hot ng ca nh trng. iu 18. Hi ng i hc 1. Hi ng i hc c nhim v, quyn hn sau y: a) Ph duyt chin lc, quy hoch, k hoch pht trin ca i hc; b) Quyt ngh v phng hng hot ng o to, khoa hc v cng ngh, hp tc quc t, bo m cht lng gio dc; c) Quyt ngh v c cu t chc v phng hng u t pht trin ca i hc; d) Quyt ngh v vic thnh lp, gii th, sp nhp, chia, tch cc t chc quy nh ti khon 3, 5, 6, 7 iu 15 ca Lut ny; thng qua n thnh lp, gii th, sp nhp, chia, tch cc t chc quy nh ti khon 4 iu 15 ca Lut ny; ) Gim st vic thc hin cc ngh quyt ca hi ng i hc, vic thc hin quy ch dn ch trong cc hot ng ca i hc. 2. Thnh vin hi ng i hc gm: a) Gim c, cc ph gim c; b th ng y, ch tch Cng on, b th on Thanh nin cng sn H Ch Minh; hiu trng cc trng cao ng, i hc thnh vin; vin trng cc vin nghin cu khoa hc thnh vin; b) i din c quan qun l nh nc; mt s thnh vin hot ng trong l)nh vc gio dc, khoa hc, cng ngh, sn xut, kinh doanh. 3. Nhim k ca hi ng i hc l 05 nm v theo nhim k ca gim c i hc. Hi ng i hc lm vic theo nguyn tc tp th, quyt nh theo a s. 4. Th tc thnh lp, s lng v c cu thnh vin; nhim v v quyn hn ca hi ng i hc; tiu chun, nhim v v quyn hn ca ch tch, th k; vic b nhim, min nhim ch tch v cc thnh vin hi ng i hc c quy nh c th trong Quy ch t chc v hot ng ca i hc. iu 19. Hi ng khoa hc v o to 1. Hi ng khoa hc v o to c thnh lp theo quyt nh ca hiu trng trng cao ng, trng i hc, gim c hc vin, i hc, c nhim v t vn cho hiu trng, gim c v vic xy dng: a) Quy ch, quy nh v o to, hot ng khoa hc v cng ngh, tiu chun tuyn dng ging vin, nghin cu vin, nhn vin th vin, phng th nghim; b) K hoch pht trin i ngi ging vin, nghin cu vin ca nh trng; c) n m ngnh, chuyn ngnh o to, trin khai v hy b cc chng trnh o to; nh hng pht trin khoa hc v cng ngh, k hoch hot ng khoa hc v cng ngh, phn cng thc hin cc nhim v o to, khoa hc v cng ngh. 2. Hi ng khoa hc v o to gm: hiu trng; cc ph hiu trng ph trch o to, nghin cu khoa hc; trng cc n v o to, nghin cu khoa hc; cc nh khoa hc c uy tn i din cho cc l)nh vc, ngnh chuyn mn. iu 20. Hiu trng 1. Hiu trng trng cao ng, trng i hc, gim c hc vin, i hc (sau y gi chung l hiu trng) l ngi i din cho c s gio dc i hc trc php lut, chu trch nhim qun l cc hot ng ca c s gio dc i hc. Hiu trng do c quan nh nc c thm quyn b nhim hoc cng nhn. Nhim k ca hiu trng l 05 nm. Hiu trng c b nhim v b nhim li theo nhim k v khng qu hai nhim k lin tip. 2. Tiu chun hiu trng: a) C phm cht chnh tr, o c tt, c uy tn v khoa hc, gio dc, c nng lc qun l v tham gia qun l cp khoa, phng ca c s gio dc i hc t nht 05 nm; b) C trnh tin s) i vi hiu trng trng i hc, gim c hc vin, i hc; c trnh thc s) tr ln i vi hiu trng trng cao ng; c) C sc kho tt. tui khi b nhim hiu trng c s gio dc i hc cng lp bo m tham gia t nht mt nhim k hiu trng. 3. Nhim v v quyn hn ca hiu trng: a) Ban hnh cc quy ch, quy nh trong c s gio dc i hc theo ngh quyt ca hi ng trng, hi ng qun tr, hi ng i hc; b) Quyt nh thnh lp, sp nhp, chia, tch, gii th cc t chc ca c s gio dc i hc theo ngh quyt ca hi ng trng, hi ng qun tr, hi ng i hc; b nhim, bi nhim v min nhim cc chc danh trng, ph cc t chc ca c s gio dc i hc; c) T chc thc hin ngh quyt ca hi ng trng, hi ng qun tr, hi ng i hc; d) Xy dng quy hoch v pht trin i ngi ging vin, cn b qun l; ) T chc thc hin cc hot ng o to, nghin cu khoa hc, hp tc quc t, bo m cht lng gio dc i hc; e) Thc hin ch thng tin, bo co v chu s gim st, thanh tra, kim tra theo quy nh; g) Xy dng v thc hin quy ch dn ch c s; tip thu kin v chu s gim st ca c nhn, t chc, on th trong c s gio dc i hc; h) Hng nm, bo co kt qu thc hin nhim v ca hiu trng v ban gim hiu trc hi ng trng, hi ng qun tr, hi ng i hc; i) Cc nhim v v quyn hn khc theo quy nh ca php lut. 4. Hiu trng c s gio dc i hc cng lp, ch tch hi ng qun tr c s gio dc i hc t thc l ch ti khon, chu trch nhim trc php lut v ton b cng tc qun l ti chnh v ti sn ca c s gio dc i hc; thc hin quyn t ch v t chu trch nhim cng khai, minh bch v ti chnh theo quy nh ca php lut; chp hnh cc quy nh v k ton v kim ton. Hiu trng c s gio dc i hc t thc l i din ch ti khon theo y quyn, thc hin quyn hn v ngh)a v nh ch ti khon trong phm vi c y quyn. iu 21. Phn hiu ca c s gio dc i hc 1. Phn hiu ca c s gio dc i hc thuc c cu t chc v chu s qun l, iu hnh ca c s gio dc i hc. Phn hiu ca c s gio dc i hc khng c t cch php nhn c lp, ng tnh, thnh ph khc vi ni t tr s chnh ca c s gio dc i hc, chu s qun l ca y ban nhn dn cp tnh ni t phn hiu. 2. Phn hiu ca c s gio dc i hc thc hin cc nhim v theo s iu hnh ca hiu trng, bo co vi hiu trng v cc hot ng ca phn hiu, bo co vi y ban nhn dn cp tnh ni t phn hiu v cc hot ng lin quan n thm quyn qun l ca a phng. 3. Phn hiu ca c s gio dc i hc do B trng B Gio dc v o to quyt nh thnh lp hoc cho php thnh lp khi c cc iu kin quy nh ti iu 22 ca Lut ny. Mc 2. THNH LP, SP NHP, CHIA, TCH, GII TH C S GIO DC I HC; CHO PHP, NH CH HOT NG O TO iu 22. iu kin thnh lp hoc cho php thnh lp c s gio dc i hc 1. C s gio dc i hc c thnh lp hoc cho php thnh lp khi c cc iu kin sau y: a) C d n thnh lp ph hp vi quy hoch pht trin kinh t - x hi v quy hoch mng li c s gio dc i hc c ph duyt; b) C chp thun bng vn bn ca y ban nhn dn cp tnh ni t tr s chnh ca c s gio dc i hc v vic thnh lp c s gio dc i hc v xc nhn v quyn s dng t; c) C xc nhn v kh nng ti chnh u t xy dng c s gio dc i hc ca c quan c thm quyn; d) i vi c s gio dc i hc c vn u t nc ngoi cn phi c Giy chng nhn u t ca c quan c thm quyn. 2. Sau thi hn 04 nm, k t ngy quyt nh thnh lp hoc cho php thnh lp c hiu lc, nu c s gio dc i hc khng c cho php hot ng o to th quyt nh thnh lp hoc cho php thnh lp ht hiu lc. iu 23. iu kin c cho php hot ng o to 1. C s gio dc i hc c cho php hot ng o to khi c cc iu kin sau y: a) C quyt nh thnh lp hoc quyt nh cho php thnh lp c s gio dc i hc; b) C t ai, c s vt cht, thit b, k tc x sinh vin, c s phc v gio dc th cht p ng yu cu hot ng o to; a im xy dng bo m mi trng s phm, an ton cho ngi hc, ngi dy v ngi lao ng theo ni dung d n cam kt; c) C chng trnh o to v gio trnh, ti liu ging dy, hc tp theo quy nh; d) C i ngi ging vin c hu v cn b qun l t tiu chun v chuyn mn, nghip v, v s lng, ng b v c cu; ) C ngun lc ti chnh theo quy nh bo m duy tr v pht trin hot ng ca c s gio dc i hc; e) C quy ch t chc v hot ng ca c s gio dc i hc. 2. Sau thi hn 03 nm, k t ngy quyt nh cho php hot ng o to c hiu lc, nu c s gio dc i hc khng trin khai hot ng o to th quyt nh cho php hot ng o to ht hiu lc. iu 24. Sp nhp, chia, tch c s gio dc i hc Vic sp nhp, chia, tch c s gio dc i hc phi bo m cc yu cu sau: 1. Ph hp vi quy hoch mng li c s gio dc i hc; 2. p ng yu cu pht trin kinh t - x hi; 3. Bo m quyn li ca ging vin, vin chc, ngi lao ng v ngi hc; 4. Gp phn nng cao cht lng v hiu qu gio dc i hc. iu 25. nh ch hot ng o to ca c s gio dc i hc 1. C s gio dc i hc b nh ch hot ng o to trong nhng trng hp sau y: a) C hnh vi gian ln c thnh lp hoc cho php thnh lp, cho php hot ng o to; b) Khng bo m mt trong cc iu kin quy nh ti khon 1 iu 23 ca Lut ny; c) Ngi cho php hot ng o to khng ng thm quyn; d) Vi phm quy nh ca php lut v gio dc b x pht vi phm hnh chnh mc phi nh ch hot ng; ) Cc trng hp khc theo quy nh ca php lut. 2. Quyt nh nh ch hot ng o to phi xc nh r l do nh ch, thi hn nh ch, bin php bo m li ch hp php ca ging vin, ngi lao ng v ngi hc. Quyt nh nh ch hot ng o to c cng b cng khai trn cc phng tin thng tin i chng. 3. Sau thi hn nh ch, nu nguyn nhn dn n vic nh ch c khc phc th ngi c thm quyn quyt nh nh ch ra quyt nh cho php tip tc hot ng o to. iu 26. Gii th c s gio dc i hc 1. C s gio dc i hc b gii th trong nhng trng hp sau y: a) Vi phm nghim trng cc quy nh ca php lut; b) Ht thi hn nh ch hot ng o to m khng khc phc c nguyn nhn dn n vic b nh ch; c) Mc tiu v ni dung hot ng trong quyt nh thnh lp hoc cho php thnh lp c s gio dc i hc khng cn ph hp vi nhu cu pht trin kinh t - x hi; d) Theo ngh ca t chc, c nhn thnh lp c s gio dc i hc; ) Khng thc hin ng cam kt theo d n c ph duyt sau thi hn 05 nm, k t ngy quyt nh thnh lp hoc cho php thnh lp c hiu lc. 2. Quyt nh gii th c s gio dc i hc phi xc nh r l do gii th, cc bin php bo m li ch hp php ca ging vin, ngi hc v ngi lao ng. Quyt nh gii th c s gio dc i hc phi c cng b cng khai trn phng tin thng tin i chng. iu 27. Th tc v thm quyn thnh lp hoc cho php thnh lp, cho php hot ng o to, nh ch hot ng o to, sp nhp, chia, tch, gii th c s gio dc i hc 1. Th tng Chnh ph quy nh c th iu kin v th tc thnh lp hoc cho php thnh lp, cho php hot ng o to, nh ch hot ng o to, sp nhp, chia, tch, gii th trng i hc, hc vin, i hc v c s gio dc i hc c vn u t nc ngoi. B trng B Gio dc v o to quy nh c th iu kin v th tc thnh lp hoc cho php thnh lp, cho php hot ng o to, nh ch hot ng o to, sp nhp, chia, tch, gii th trng cao ng. 2. Th tng Chnh ph quyt nh thnh lp i hc, hc vin, trng i hc cng lp; quyt nh cho php thnh lp trng i hc t thc v c s gio dc i hc c vn u t nc ngoi. B trng B Gio dc v o to quyt nh thnh lp trng cao ng cng lp; quyt nh cho php thnh lp trng cao ng t thc. 3. Ngi c thm quyn quyt nh thnh lp hoc cho php thnh lp c s gio dc i hc th c thm quyn quyt nh sp nhp, chia, tch, gii th c s gio dc i hc. 4. B trng B Gio dc v o to quyt nh cho php hot ng o to, nh ch hot ng o to i vi trng cao ng, trng i hc, hc vin, vin nghin cu khoa hc c php o to trnh tin s) v c s gio dc i hc c vn u t nc ngoi. Chng III NHIM V V QUYN HN CA C S GIO DC I HC iu 28. Nhim v v quyn hn ca trng cao ng, trng i hc, hc vin 1. Xy dng chin lc, k hoch pht trin c s gio dc i hc. 2. Trin khai hot ng o to, khoa hc v cng ngh, hp tc quc t, bo m cht lng gio dc i hc. 3. Pht trin cc chng trnh o to theo mc tiu xc nh; bo m s lin thng gia cc chng trnh v trnh o to. 4. T chc b my; tuyn dng, qun l, xy dng, bi dng i ngi ging vin, cn b qun l, vin chc, ngi lao ng. 5. Qun l ngi hc; bo m quyn v li ch hp php ca ging vin, vin chc, nhn vin, cn b qun l v ngi hc; dnh kinh ph thc hin chnh sch x hi i vi i tng c hng chnh sch x hi, i tng vng ng bo dn tc thiu s, vng c iu kin kinh t - x hi c bit kh khn; bo m mi trng s phm cho hot ng gio dc. 6. T nh gi cht lng o to v chu s kim nh cht lng gio dc. 7. c Nh nc giao hoc cho thu t, c s vt cht; c min, gim thu theo quy nh ca php lut. 8. Huy ng, qun l, s dng cc ngun lc; xy dng v tng cng c s vt cht, u t trang thit b. 9. Hp tc vi cc t chc kinh t, gio dc, vn ha, th dc, th thao, y t, nghin cu khoa hc trong nc v nc ngoi. 10. Thc hin ch thng tin, bo co v chu s kim tra, thanh tra ca B Gio dc v o to, cc b, ngnh c lin quan v y ban nhn dn cp tnh ni c s gio dc i hc t tr s hoc c t chc hot ng o to theo quy nh. 11. Cc nhim v v quyn hn khc theo quy nh ca php lut. iu 29. Nhim v v quyn hn ca i hc 1. Nhim v v quyn hn ca i hc: a) Xy dng chin lc, k hoch pht trin i hc; b) Qun l, iu hnh, t chc cc hot ng o to ca i hc; c) Huy ng, qun l, s dng cc ngun lc, chia s ti nguyn v c s vt cht dng chung trong i hc; d) Thc hin ch thng tin, bo co v chu s kim tra, thanh tra ca B Gio dc v o to, Thanh tra Chnh ph, cc b, ngnh c lin quan v y ban nhn dn cp tnh ni i hc t tr s theo quy nh; ) c ch ng cao trong cc hot ng v o to, nghin cu khoa hc, cng ngh, ti chnh, quan h quc t, t chc b my; e) Cc nhim v v quyn hn khc theo quy nh ca php lut. 2. Th tng Chnh ph ban hnh Quy ch t chc v hot ng ca i hc quc gia v cc c s gio dc i hc thnh vin; B trng B Gio dc v o to ban hnh Quy ch t chc v hot ng ca i hc vng v cc c s gio dc i hc thnh vin. iu 30. Nhim v v quyn hn ca vin nghin cu khoa hc c php o to trnh tin s) 1. Thc hin cc nhim v v quyn hn theo quy nh v o to trnh tin s). 2. Phi c n v chuyn trch l khoa, phng hoc ban t chc v qun l o to trnh tin s). iu 31. Nhim v v quyn hn ca c s gio dc i hc c vn u t nc ngoi 1. Xy dng v thc hin mc tiu, chng trnh, ni dung ging dy, nghin cu khoa hc; xy dng i ngi ging vin, c s vt cht, thit b, gio trnh, ti liu phc v ging dy, hc tp; bo m cht lng v thc hin kim nh cht lng gio dc i hc; t chc hot ng o to, cp pht vn bng, chng ch theo quy nh ca php lut. 2. T chc v hot ng theo quyt nh cho php thnh lp, cho php hot ng o to. 3. Cng khai cam kt cht lng o to, cng khai v ngun lc v ti chnh. 4. Chu s qun l nh nc v gio dc ca B Gio dc v o to. nh k bo co v tnh hnh hot ng v gii trnh theo yu cu ca B Gio dc v o to, cc b, ngnh, c quan c thm quyn v y ban nhn dn cp tnh ni c s gio dc i hc c vn u t nc ngoi t tr s v hot ng. 5. Bo m quyn v li ch hp php ca ngi hc, ging vin v nhng ngi lao ng khc, k c trong trng hp chm dt hoc buc phi chm dt hot ng trc thi hn. 6. Tn trng php lut, phong tc, tp qun ca Vit Nam. 7. c Nh nc bo h cc quyn v li ch hp php theo quy nh ca php lut Vit Nam v iu c quc t m Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam l thnh vin. 8. Thc hin cc nhim v v quyn hn khc theo quy nh ca php lut. iu 32. Quyn t ch ca c s gio dc i hc 1. C s gio dc i hc t ch trong cc hot ng ch yu thuc cc l)nh vc t chc v nhn s, ti chnh v ti sn, o to, khoa hc v cng ngh, hp tc quc t, bo m cht lng gio dc i hc. C s gio dc i hc thc hin quyn t ch mc cao hn ph hp vi nng lc, kt qu xp hng v kt qu kim nh cht lng gio dc. 2. C s gio dc i hc khng cn nng lc thc hin quyn t ch hoc vi phm php lut trong qu trnh thc hin quyn t ch, ty thuc mc , b x l theo quy nh ca php lut. Chng IV HOT NG O TO iu 33. M ngnh, chuyn ngnh o to 1. iu kin c s gio dc i hc c m ngnh o to trnh cao ng, i hc, ngnh, chuyn ngnh o to trnh thc s), tin s): a) Ngnh v chuyn ngnh ng k o to ph hp vi nhu cu ngun nhn lc cho pht trin kinh t - x hi ca a phng, vng, c nc cing nh ca tng l)nh vc; b) C i ngi ging vin, cn b khoa hc c hu bo m v s lng, cht lng, trnh v c cu; c) C c s vt cht, thit b, th vin, gio trnh p ng yu cu ging dy, hc tp; d) C chng trnh o to bo m chun kin thc v k nng ca ngi hc sau khi tt nghip v p ng yu cu lin thng gia cc trnh v vi cc chng trnh o to khc. 2. B trng B Gio dc v o to quy nh c th iu kin, trnh t, th tc m hoc nh ch hot ng ca ngnh o to trnh cao ng, i hc v ngnh hoc chuyn ngnh o to trnh thc s), tin s); quyt nh cho php m hoc nh ch hot ng ca ngnh o to trnh cao ng, i hc, ngnh hoc chuyn ngnh o to trnh thc s), tin s). i hc quc gia, cc c s gio dc i hc t chun quc gia c t ch, t chu trch nhim trong vic m ngnh o to trnh cao ng, i hc, ngnh hoc chuyn ngnh o to trnh thc s), tin s) trong danh mc ngnh, chuyn ngnh o to c ph duyt thuc l)nh vc o to ca nh trng khi c nng lc p ng cc iu kin theo quy nh. iu 34. Ch tiu tuyn sinh v t chc tuyn sinh 1. Ch tiu tuyn sinh: a) Ch tiu tuyn sinh c xc nh trn c s nhu cu pht trin kinh t - x hi v quy hoch pht trin ngun nhn lc, ph hp vi cc iu kin v s lng v cht lng i ngi ging vin, c s vt cht v thit b; b) C s gio dc i hc t ch xc nh ch tiu tuyn sinh, chu trch nhim cng b cng khai ch tiu tuyn sinh, cht lng o to v cc iu kin bo m cht lng o to ca c s gio dc i hc; c) C s gio dc i hc vi phm quy nh v xc nh ch tiu tuyn sinh th tu theo mc m b x l theo quy nh ca php lut. 2. T chc tuyn sinh: a) Phng thc tuyn sinh gm: thi tuyn, xt tuyn hoc kt hp gia thi tuyn v xt tuyn; b) C s gio dc i hc t ch quyt nh phng thc tuyn sinh v chu trch nhim v cng tc tuyn sinh. 3. B trng B Gio dc v o to quy nh v vic xc nh ch tiu tuyn sinh v ban hnh quy ch tuyn sinh. iu 35. Thi gian o to 1. Thi gian o t"$2 : B D f t v  : Nhz -.12 9<9A´hDh[6OJQJ]h(>h[5OJQJh(>h[5OJQJ\hDh[OJQJhDh[5OJQJ\hDh9dOJQJh92h8O5OJQJhDh8O6OJQJ]hDh8OOJQJhDh8O5OJQJ\2$4 6 5Wkdt$$IfT0 $ 4622 l4aT$x$Ifa$gdDWkd$$IfT0 $ 4622 l4aT$x$Ifa$gdDz {6 : D f v < Nbt $xa$gdD $xa$gd92 $x`a$gd92 $xa$gdDxgdD$ !X$$'(6+- ./012223344j5f77X8 9 $xa$gdD $x`a$gd92 9>9n:Z=@AABjDE8FFFlGG,HHHLIIKOQ RRST $x`a$gd92 $xa$gdDABQRSTaa8qqvvvXvZvhvvvFw}~@p֎ț 2Xdf$, @,FZ\V. v BTVxz)<*111············hDhDOJQJhDhD5OJQJ\h92h[OJQJh92h[OJQJ\hDh[OJQJhDh[5OJQJ\GTV\WXZ.\~]^ __B`|`aab>ehi6kln8qq`stv $xa$gdD $x`a$gd92vvZvvHww xxyby(zVzz{}} ~4~j~~*Ԁ@ $x`a$gd92 $xa$gdD $xa$gdD $xa$gd92@r"܄PTԉ|X؎v|Б $x`a$gd92 $xa$gdD̖ʛ2F((p$0hȪ^> 4 $xa$gdD $x`a$gd92ز6f|ж@.,Z"f@ $xa$gd92 $xa$gdD $x`a$gd92&62,4 N (l $xa$gdD $x`a$gd92B6V ,F4F\X $xa$gdD $xa$gdl+X $x`a$gdl+X $x`a$gd92 $xa$gdD$.:> @  x L V $xa$gdD $x`a$gdl+XVBVz6!""$&)>*n*.,-.//0 $xa$gdD $xa$gdl+X $xa$gdD $x`a$gdl+X011T$V,WXYDY[t]_H`4d>e~e&ghjkHpp,qrvNww $xa$gdD $x`a$gdl+Xo cc trnh ca gio dc i hc thc hin theo hnh thc gio dc chnh quy quy nh ti iu 38 ca Lut gio dc. 2. Thi gian o to theo tn ch c xc nh trn c s s hc phn v khi lng tn ch tch liy quy nh cho tng chng trnh v trnh o to. Hiu trng c s gio dc i hc quyt nh s hc phn v khi lng tn ch tch liy cho tng chng trnh v trnh o to. 3. Thi gian o to mi trnh ca gio dc i hc thc hin theo hnh thc gio dc thng xuyn di hn t nht l mt hc k so vi thi gian o to theo hnh thc gio dc chnh quy. iu 36. Chng trnh, gio trnh gio dc i hc 1. Chng trnh o to: a) Chng trnh o to trnh cao ng, i hc gm: mc tiu, chun kin thc, k nng ca ngi hc sau khi tt nghip; ni dung o to, phng php nh gi i vi mi mn hc v ngnh hc, trnh o to; bo m yu cu lin thng gia cc trnh v vi cc chng trnh o to khc; b) Chng trnh o to trnh thc s), tin s) gm: mc tiu, chun kin thc, k nng ca hc vin, nghin cu sinh sau khi tt nghip; khi lng kin thc, kt cu chng trnh o to trnh thc s), tin s), lun vn, lun n; c) C s gio dc i hc c s dng chng trnh o to ca c s gio dc nc ngoi c kim nh v cng nhn v cht lng thc hin nhim v o to cc trnh ca gio dc i hc; d) C s gio dc i hc t ch, t chu trch nhim trong vic xy dng, thm nh, ban hnh chng trnh o to trnh cao ng, i hc, thc s), tin s); ) C s gio dc i hc c vn u t nc ngoi t ch, t chu trch nhim trong vic xy dng chng trnh o to v thc hin chng trnh o to c kim nh bi t chc kim nh cht lng gio dc ca Vit Nam, bo m khng gy phng hi n quc phng, an ninh quc gia, li ch cng ng, khng c ni dung xuyn tc lch s, nh hng xu n vn ho, o c, thun phong m tc v on kt cc dn tc Vit Nam, ha bnh, an ninh th gii; khng c ni dung truyn b tn gio; e) Chng trnh o to theo hnh thc gio dc thng xuyn c ni dung nh chng trnh o to theo hnh thc gio dc chnh quy. 2. Gio trnh gio dc i hc: a) Gio trnh gio dc i hc c th ha yu cu v ni dung kin thc, k nng quy nh trong chng trnh o to i vi mi mn hc, ngnh hc bo m mc tiu ca cc trnh o to ca gio dc i hc; b) B Gio dc v o to t chc bin son gio trnh s dng chung cc mn l lun chnh tr, quc phng - an ninh lm ti liu ging dy, hc tp trong cc c s gio dc i hc; c) Hiu trng c s gio dc i hc t chc bin son hoc la chn, duyt gio trnh gio dc i hc s dng lm ti liu ging dy, hc tp trong c s gio dc i hc trn c s thm nh ca Hi ng thm nh gio trnh do hiu trng c s gio dc i hc thnh lp; d) C s gio dc i hc phi thc hin cc quy nh v s hu tr tu v bn quyn trong s dng gio trnh v cng b cng trnh nghin cu khoa hc. 3. B trng B Gio dc v o to quy nh khi lng kin thc ti thiu, yu cu v nng lc m ngi hc t c sau khi tt nghip i vi mi trnh o to ca gio dc i hc; quy trnh xy dng, thm nh v ban hnh chng trnh o to trnh cao ng, i hc, thc s), tin s); quy nh cc mn hc bt buc trong chng trnh o to i vi cc trnh o to ca c s gio dc i hc c vn u t nc ngoi; quy nh vic bin son, la chn, thm nh, duyt v s dng ti liu ging dy, gio trnh gio dc i hc. iu 37. T chc v qun l o to 1. Vic t chc v qun l o to c thc hin theo nin ch hoc tn ch. 2. C s gio dc i hc t ch, t chu trch nhim t chc v qun l o to theo kha hc, nm hc v hc k, thc hin quy ch v chng trnh o to i vi mi trnh o to, hnh thc o to. 3. C s gio dc i hc ch c lin kt o to trnh cao ng, i hc theo hnh thc gio dc thng xuyn vi c s gio dc l trng i hc, trng cao ng, trng trung cp chuyn nghip, trung tm gio dc thng xuyn cp tnh, trng ca c quan nh nc, t chc chnh tr, t chc chnh tr - x hi, lc lng vi trang nhn dn vi iu kin c s gio dc c lin kt o to bo m cc yu cu v mi trng s phm, c s vt cht, thit b, th vin v cn b qun l. 4. B trng B Gio dc v o to ban hnh quy ch o to v lin kt o to. iu 38. Vn bng gio dc i hc 1. Vn bng gio dc i hc c cp cho ngi hc sau khi tt nghip mt trnh o to theo mt hnh thc o to, gm: bng tt nghip cao ng, bng tt nghip i hc, bng thc s) v bng tin s). a) Sinh vin hon thnh chng trnh o to cao ng, c iu kin th c d thi tt nghip hoc bo v chuyn , kha lun tt nghip, nu t yu cu hoc tch liy s tn ch theo quy nh v p ng chun u ra ca c s gio dc i hc th c hiu trng c s gio dc i hc cp bng tt nghip cao ng; b) Sinh vin hon thnh chng trnh o to i hc, c iu kin th c d thi tt nghip hoc bo v n, kha lun tt nghip, nu t yu cu hoc tch liy s tn ch theo quy nh v p ng chun u ra ca c s gio dc i hc th c hiu trng c s gio dc i hc cp bng tt nghip i hc; c) Hc vin hon thnh chng trnh o to thc s), c iu kin th c bo v lun vn, nu t yu cu theo quy nh th c hiu trng c s gio dc i hc cp bng thc s); d) Nghin cu sinh hon thnh chng trnh o to tin s), c iu kin th c bo v lun n, nu t yu cu theo quy nh th c hiu trng c s gio dc i hc cp bng tin s). 2. C s gio dc i hc in phi vn bng, cp vn bng cho ngi hc; cng b cng khai cc thng tin lin quan v vn bng cho ngi hc trn trang thng tin in t ca c s gio dc i hc. 3. B trng B Gio dc v o to quy nh mu vn bng gio dc i hc; vic in, qun l, cp pht, thu hi, hy b vn bng gio dc i hc; quy nh trch nhim v thm quyn cp vn bng ca c s gio dc i hc Vit Nam khi lin kt o to vi c s gio dc i hc nc ngoi; quy nh trch nhim ca c s gio dc i hc c vn u t nc ngoi thc hin vic cp vn bng gio dc i hc ti Vit Nam; k hip nh tng ng v cng nhn vn bng vi cc nc, t chc quc t; quy nh trnh t, th tc cng nhn vn bng gio dc a hc do c s gio dc i hc nc ngoi cp. 4. B trng B Gio dc v o to ch tr phi hp vi B trng, Th trng c quan ngang b quy nh vn bng cng nhn trnh k nng thc hnh, ng dng cho nhng ngi c o to chuyn su sau khi tt nghip i hc mt s ngnh chuyn mn c th. Chng V HOT NG KHOA HC V CNG NGH iu 39. Mc tiu hot ng khoa hc v cng ngh 1. Nng cao cht lng gio dc i hc, nng lc nghin cu v kh nng ng dng khoa hc v cng ngh ca ging vin, nghin cu vin, cn b qun l, vin chc. 2. Hnh thnh v pht trin nng lc nghin cu khoa hc cho ngi hc; pht hin v bi dng nhn ti, p ng yu cu o to nhn lc trnh cao. 3. To ra tri thc, cng ngh, gii php mi pht trin khoa hc v gio dc, gp phn pht trin kinh t - x hi, bo m quc phng, an ninh ca t nc. iu 40. Ni dung hot ng khoa hc v cng ngh 1. Nghin cu khoa hc c bn, khoa hc x hi v nhn vn, khoa hc gio dc, khoa hc cng ngh to ra tri thc v sn phm mi. 2. ng dng cc kt qu nghin cu, chuyn giao cng ngh vo thc tin sn xut v i sng. 3. Xy dng cc phng th nghim, cc c s nghin cu phc v o to v nghin cu khoa hc, cc vn m cng ngh, gn pht trin cng ngh vi to sn phm mi. 4. Tham gia tuyn chn, t vn, phn bin, thc hin cc nhim v, hp ng khoa hc v cng ngh, cc nhim v theo n t hng. iu 41. Nhim v v quyn hn ca c s gio dc i hc trong hot ng khoa hc v cng ngh 1. Xy dng, thc hin chin lc v k hoch pht trin khoa hc v cng ngh. 2. Nghin cu khoa hc v cng ngh phc v v nng cao cht lng o to. 3. Nghin cu khoa hc v chuyn giao cng ngh nhm to ra tri thc, cng ngh, gii php mi, gp phn pht trin kinh t - x hi ph hp vi nng lc khoa hc, cng ngh ca nh trng. 4. T ch, t chu trch nhim trong vic k kt hp ng khoa hc v cng ngh; thc hin cc nhim v khoa hc v cng ngh; ng k tham gia tuyn chn thc hin nhim v khoa hc v cng ngh. 5. S dng tin, ti sn, gi tr ti sn tr tu, cc ngun thu hp php thc hin cc nhim v khoa hc v cng ngh, sn xut kinh doanh. 6. Thnh lp t chc nghin cu v pht trin, t chc dch v khoa hc v cng ngh, doanh nghip khoa hc v cng ngh. 7. c bo h quyn s hu tr tu; chuyn giao, chuyn nhng kt qu hot ng khoa hc v cng ngh; cng b kt qu hot ng khoa hc v cng ngh. 8. Bo v li ch ca Nh nc v x hi; quyn v li ch hp php ca t chc, c nhn hot ng khoa hc v cng ngh; gi b mt khoa hc v cng ngh theo quy nh ca php lut. 9. Cc nhim v v quyn hn khc theo quy nh ca php lut. iu 42. Trch nhim ca Nh nc v pht trin khoa hc v cng ngh 1. Chnh ph quy nh vic u t pht trin tim lc v khuyn khch hot ng khoa hc v cng ngh trong cc c s gio dc i hc, u tin cho cc c s gio dc i hc c tim lc mnh v nhn lc nghin cu v trin khai ng dng. 2. B Khoa hc v Cng ngh ch tr, phi hp vi B Gio dc v o to, B K hoch v u t, B Ti chnh xy dng chnh sch u tin u t pht trin khoa hc v cng ngh trong cc c s gio dc i hc. 3. B Gio dc v o to ch tr, phi hp vi B Khoa hc v Cng ngh, cc b, ngnh c lin quan quy nh v hot ng khoa hc v cng ngh trong cc c s gio dc i hc. Chng VI HOT NG HP TC QUC T iu 43. Mc tiu hot ng hp tc quc t 1. Nng cao cht lng gio dc i hc theo hng hin i, tip cn nn gio dc i hc tin tin trong khu vc v trn th gii. 2. To iu kin c s gio dc i hc pht trin bn vng, o to ngun nhn lc c trnh v cht lng cao, phc v s nghip cng nghip ha, hin i ha t nc. iu 44. Cc hnh thc hp tc quc t ca c s gio dc i hc 1. Lin kt o to. 2. Thnh lp vn phng i din ca c s gio dc i hc nc ngoi ti Vit Nam. 3. Hp tc nghin cu khoa hc v chuyn giao cng ngh, t chc hi ngh, hi tho khoa hc. 4. T vn, ti tr, u t pht trin c s vt cht, trang thit b. 5. Bi dng, trao i ging vin, nghin cu vin, cn b qun l v ngi hc. 6. Lin kt th vin, trao i thng tin phc v hot ng o to, khoa hc v cng ngh; cung ng chng trnh o to; trao i cc n phm, ti liu v kt qu hot ng o to, khoa hc v cng ngh. 7. Tham gia cc t chc gio dc, khoa hc, hi ngh nghip khu vc v quc t. 8. M vn phng i din c s gio dc i hc ca Vit Nam nc ngoi. 9. Cc hnh thc hp tc khc theo quy nh ca php lut. iu 45. Lin kt o to vi nc ngoi 1. Lin kt o to vi nc ngoi l vic xy dng v thc hin chng trnh hp tc o to gia c s gio dc i hc Vit Nam vi c s gio dc i hc nc ngoi, nhm thc hin chng trnh o to cp vn bng hoc cp chng ch, nhng khng hnh thnh php nhn mi. 2. Chng trnh lin kt o to vi nc ngoi l chng trnh ca nc ngoi hoc chng trnh do hai bn cng xy dng. Chng trnh o to c thc hin ton b ti Vit Nam hoc mt phn ti Vit Nam v mt phn ti nc ngoi. 3. Cc c s gio dc i hc lin kt o to vi nc ngoi phi m bo nhng iu kin v i ngi ging vin; c s vt cht, thit b; chng trnh, ni dung ging dy; t cch php l; giy chng nhn kim nh cht lng do c quan kim nh cht lng nc ngoi cp hoc do B Gio dc v o to cng nhn; giy php o to trong l)nh vc lin kt. 4. B trng B Gio dc v o to ph duyt chng trnh lin kt o to vi nc ngoi trnh cao ng, i hc, thc s), tin s). Gim c i hc ph duyt chng trnh lin kt o to vi nc ngoi trnh cao ng, i hc, thc s), tin s) t chc ti i hc. 5. Trng hp chng trnh lin kt o to vi nc ngoi b nh ch tuyn sinh hoc b chm dt hot ng do khng duy tr iu kin quy nh ti khon 3 iu ny, c s gio dc i hc phi bo m li ch hp php ca ging vin, ngi hc v ngi lao ng; bi hon kinh ph cho ngi hc, thanh ton cc khon th lao ging dy, cc quyn li khc ca ging vin v ngi lao ng theo hp ng lao ng k kt hoc tha c lao ng tp th, thanh ton cc khon n thu v cc khon n khc (nu c). 6. C s gio dc i hc phi cng b cng khai cc thng tin lin quan v chng trnh lin kt o to vi nc ngoi trn trang thng tin in t ca nh trng v phng tin thng tin i chng. iu 46. Vn phng i din 1. Vn phng i din ca c s gio dc i hc nc ngoi c chc nng i din cho c s gio dc i hc nc ngoi. 2. Vn phng i din c cc nhim v, quyn hn sau y: a) Thc y hp tc vi c s gio dc i hc Vit Nam thng qua vic xc tin xy dng cc chng trnh, d n hp tc trong l)nh vc gio dc i hc; b) T chc cc hot ng giao lu, t vn, trao i thng tin, hi tho, trin lm trong l)nh vc gio dc i hc nhm gii thiu v t chc, c s gio dc i hc nc ngoi; c) n c, gim st vic thc hin cc tha thun hp tc gio dc i hc k kt vi cc c s gio dc i hc Vit Nam; d) Khng c thc hin hot ng gio dc i hc sinh li trc tip ti Vit Nam v khng c php thnh lp chi nhnh trc thuc vn phng i din ca c s gio dc i hc nc ngoi ti Vit Nam. 3. C s gio dc i hc nc ngoi c cp giy php thnh lp vn phng i din ti Vit Nam khi c cc iu kin sau y: a) C t cch php nhn; b) C thi gian hot ng gio dc i hc t nht l 05 nm nc s ti; c) C iu l, tn ch, mc ch hot ng r rng; d) C quy ch t chc, hot ng ca vn phng i din d kin thnh lp ti Vit Nam ph hp vi quy nh ca php lut Vit Nam. 4. B trng B Gio dc v o to cp giy php thnh lp vn phng i din ca c s gio dc nc ngoi hot ng trong l)nh vc gio dc i hc. 5. Vn phng i din ca c s gio dc i hc nc ngoi chm dt hot ng trong cc trng hp sau: a) Ht thi hn ghi trong giy php; b) Theo ngh ca c s gio dc i hc nc ngoi thnh lp vn phng i din; c) Giy php b thu hi v khng hot ng sau thi hn 06 thng, k t ngy c cp giy php ln u hoc 03 thng, k t ngy c gia hn giy php; d) B pht hin c s gi mo trong h s ngh cp giy php thnh lp vn phng i din; ) C nhng hot ng tri vi ni dung ca giy php; e) Vi phm cc quy nh khc ca php lut Vit Nam. iu 47. Nhim v v quyn hn ca c s gio dc i hc trong hot ng hp tc quc t 1. Thc hin cc hnh thc hp tc quc t quy nh ti iu 44 ca Lut ny. 2. Tun th cc quy nh ca php lut Vit Nam v iu c quc t m Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam l thnh vin. 3. c bo h quyn, li ch hp php theo quy nh ca php lut Vit Nam v iu c quc t m Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam l thnh vin. iu 48. Trch nhim ca Nh nc v hp tc quc t 1. Chnh ph c chnh sch ph hp thc hin cc cam kt song phng v a phng, nhm to iu kin pht trin hot ng hp tc quc t ca cc c s gio dc i hc theo nguyn tc p ng yu cu pht trin kinh t - x hi ca t nc, ph hp vi chin lc v quy hoch pht trin gio dc i hc; tng cng qun l v lin doanh, lin kt gio dc i hc vi nc ngoi. 2. Th tng Chnh ph quy nh chnh sch u t, ch i ng nhm thu ht cc nh khoa hc v ngi Vit Nam nc ngoi tham gia hot ng ti tr, ging dy, nghin cu khoa hc v chuyn giao cng ngh; quy nh c th iu kin, th tc v hp tc quc t quy nh ti cc iu 44, 45 v 46 ca Lut ny. 3. B trng B Gio dc v o to quy nh vic khuyn khch c s gio dc i hc u t, m rng giao lu, hp tc quc t trong hot ng ging dy, o to, nghin cu khoa hc v chuyn giao cng ngh vi nc ngoi; quy nh vic qun l hot ng c s gio dc i hc nc ngoi ti Vit Nam, vic lin kt ca c s gio dc i hc Vit Nam vi c s gio dc i hc nc ngoi. Chng VII BO M CHT LNG V KIM NH CHT LNG GIO DC I HC iu 49. Mc tiu, nguyn tc v i tng kim nh cht lng gio dc i hc 1. Mc tiu ca kim nh cht lng gio dc i hc: a) Bo m v nng cao cht lng gio dc i hc; b) Xc nhn mc c s gio dc i hc hoc chng trnh o to p ng mc tiu gio dc i hc trong tng giai on nht nh; c) Lm cn c c s gio dc i hc gii trnh vi cc c quan qun l nh nc c thm quyn v x hi v thc trng cht lng o to; d) Lm c s cho ngi hc la chn c s gio dc i hc, chng trnh o to v nh tuyn dng lao ng tuyn chn nhn lc. 2. Nguyn tc kim nh cht lng gio dc i hc: a) c lp, khch quan, ng php lut; b) Trung thc, cng khai, minh bch; c) Bnh ng, bt buc, nh k. 3. i tng kim nh cht lng gio dc i hc: a) C s gio dc i hc; b) Chng trnh o to cc trnh ca gio dc i hc. iu 50. Trch nhim ca c s gio dc i hc trong vic m bo cht lng gio dc i hc 1. Thnh lp t chc chuyn trch v bo m cht lng gio dc i hc. 2. Xy dng v thc hin k hoch bo m cht lng gio dc i hc. 3. T nh gi, ci tin, nng cao cht lng o to; nh k ng k kim nh chng trnh o to v kim nh c s gio dc i hc. 4. Duy tr v pht trin cc iu kin bo m cht lng o to, gm: a) i ngi ging vin, cn b qun l, nhn vin; b) Chng trnh o to, gio trnh, ti liu ging dy, hc tp; c) Phng hc, phng lm vic, th vin, h thng cng ngh thng tin, phng th nghim, c s thc hnh, k tc x v cc c s dch v khc; d) Ngun lc ti chnh. 5. Cng b cng khai cc iu kin bo m cht lng o to, kt qu o to v nghin cu khoa hc, kt qu nh gi v kim nh cht lng trn trang thng tin in t ca B Gio dc v o to, ca c s gio dc i hc v phng tin thng tin i chng. iu 51. Nhim v v quyn hn ca c s gio dc i hc v kim nh cht lng gio dc i hc 1. Chu s kim nh cht lng gio dc khi c yu cu ca c quan qun l nh nc v gio dc. 2. Thc hin ch thng tin, bo co kt qu kim nh cht lng gio dc i hc. 3. c la chn t chc kim nh cht lng gio dc trong s cc t chc kim nh cht lng gio dc c B Gio dc v o to cng nhn kim nh cht lng c s gio dc i hc v chng trnh o to. 4. c khiu ni, t co vi c quan c thm quyn v cc quyt nh, kt lun, hnh vi vi phm php lut ca t chc, c nhn thc hin kim nh cht lng gio dc i hc. iu 52. T chc kim nh cht lng gio dc 1. T chc kim nh cht lng gio dc c nhim v nh gi v cng nhn c s gio dc i hc v chng trnh o to t tiu chun cht lng gio dc i hc. T chc kim nh cht lng gio dc c t cch php nhn, chu trch nhim trc php lut v hot ng kim nh cht lng gio dc i hc. 2. T chc kim nh cht lng gio dc c thnh lp khi c n thnh lp ph hp vi quy hoch mng li t chc kim nh cht lng gio dc; c php hot ng kim nh cht lng gio dc khi c c s vt cht, thit b, ti chnh, i ngi kim nh vin p ng yu cu hot ng kim nh cht lng gio dc i hc. 3. B trng B Gio dc v o to ban hnh chun quc gia i vi c s gio dc i hc; quy nh v tiu chun nh gi cht lng gio dc i hc, chun i vi chng trnh o to cc trnh ca gio dc i hc, yu cu ti thiu chng trnh o to c thc hin; quy trnh v chu k kim nh cht lng gio dc i hc; nguyn tc hot ng, iu kin v tiu chun ca t chc, c nhn hot ng kim nh cht lng gio dc; vic cp, thu hi giy chng nhn kim nh cht lng gio dc; quyt nh thnh lp hoc cho php thnh lp t chc kim nh cht lng gio dc; cho php hot ng kim nh cht lng gio dc. iu 53. S dng kt qu kim nh cht lng gio dc i hc Kt qu kim nh cht lng gio dc i hc c s dng lm cn c xc nh cht lng gio dc i hc, v th v uy tn ca c s gio dc i hc; thc hin quyn t ch, t chu trch nhim; h tr u t, giao nhim v; l cn c Nh nc v x hi gim st hot ng ca c s gio dc i hc. Chng VIII GING VIN iu 54. Ging vin 1. Ging vin trong c s gio dc i hc l ngi c nhn thn r rng; c phm cht, o c tt; c sc khe theo yu cu ngh nghip; t trnh v chuyn mn, nghip v quy nh ti im e khon 1 iu 77 ca Lut gio dc. 2. Chc danh ca ging vin bao gm tr ging, ging vin, ging vin chnh, ph gio s, gio s. 3. Trnh chun ca chc danh ging vin ging dy trnh i hc l thc s) tr ln. Trng hp c bit mt s ngnh chuyn mn c th do B trng B gio dc v o to quy nh. Hiu trng c s gio dc i hc u tin tuyn dng ngi c trnh t thc s) tr ln lm ging vin. 4. B trng B Gio dc v o to ban hnh chng trnh bi dng nghip v s phm, quy nh vic bi dng, s dng ging vin. iu 55. Nhim v v quyn ca ging vin 1. Ging dy theo mc tiu, chng trnh o to v thc hin y , c cht lng chng trnh o to. 2. Nghin cu, pht trin ng dng khoa hc v chuyn giao cng ngh, bo m cht lng o to. 3. nh k hc tp, bi dng nng cao trnh l lun chnh tr, chuyn mn nghip v v phng php ging dy. 4. Gi gn phm cht, uy tn, danh d ca ging vin. 5. Tn trng nhn cch ca ngi hc, i x cng bng vi ngi hc, bo v cc quyn, li ch chnh ng ca ngi hc. 6. Tham gia qun l v gim st c s gio dc i hc, tham gia cng tc ng, on th v cc cng tc khc. 7. c k hp ng thnh ging v nghin cu khoa hc vi cc c s gio dc i hc, c s nghin cu khoa hc theo quy nh ca php lut. 8. c b nhim chc danh ca ging vin, c phong tng danh hiu Nh gio nhn dn, Nh gio u t v c khen thng theo quy nh ca php lut. 9. Cc nhim v v quyn khc theo quy nh ca php lut. iu 56. Chnh sch i vi ging vin 1. Ging vin trong c s gio dc i hc c c i hc nng cao trnh , bi dng chuyn mn, nghip v; c hng tin lng, ph cp u i theo ngh, ph cp thm nin v cc ph cp khc theo quy nh ca Chnh ph. 2. Ging vin trong c s gio dc i hc vng c iu kin kinh t - x hi c bit kh khn c to iu kin v ch , c hng ch ph cp v cc chnh sch u i theo quy nh ca Chnh ph. 3. Nh nc c chnh sch iu ng, bit phi ging vin lm vic ti c s gio dc i hc vng c iu kin kinh t - x hi c bit kh khn; khuyn khch ging vin trong c s gio dc i hc vng thun li n cng tc ti cc c s gio dc i hc vng c iu kin kinh t - x hi c bit kh khn; to iu kin ging vin vng ny an tm cng tc. 4. Ging vin c trnh tin s), ging vin c chc danh gio s, ph gio s cng tc trong c s gio dc i hc c th ko di thi gian lm vic k t khi tui ngh hu ging dy, nghin cu khoa hc, nu c sc khe, t nguyn ko di thi gian lm vic, ng thi c s gio dc i hc c nhu cu. 5. Th tng Chnh ph quy nh c th chnh sch i vi ging vin trong c s gio dc i hc. iu 57. Ging vin thnh ging v bo co vin 1. Ging vin thnh ging trong c s gio dc i hc c quy nh ti iu 74 ca Lut gio dc. Ging vin thnh ging thc hin cc nhim v v c hng cc quyn theo hp ng thnh ging c k gia hiu trng c s gio dc i hc vi ging vin thnh ging. 2. C s gio dc i hc c mi ging vin thnh ging, mi bo co vin l cc chuyn gia, nh khoa hc, doanh nhn, ngh nhn trong nc v nc ngoi. 3. B trng B Gio dc v o to quy nh c th v ging vin thnh ging v bo co vin. iu 58. Cc hnh vi ging vin khng c lm 1. Xc phm danh d, nhn phm, xm phm thn th ngi hc v ngi khc. 2. Gian ln trong hot ng o to, nghin cu khoa hc. 3. Li dng danh hiu nh gio v hot ng gio dc thc hin hnh vi vi phm php lut. Chng IX NGI HC iu 59. Ngi hc Ngi hc l ngi ang hc tp v nghin cu khoa hc ti c s gio dc i hc, gm sinh vin ca chng trnh o to cao ng, chng trnh o to i hc; hc vin ca chng trnh o to thc s); nghin cu sinh ca chng trnh o to tin s). iu 60. Nhim v v quyn ca ngi hc 1. Hc tp, nghin cu khoa hc, rn luyn theo quy nh. 2. Tn trng ging vin, cn b qun l, vin chc v nhn vin ca c s gio dc i hc; on kt, gip ln nhau trong hc tp v rn luyn. 3. Tham gia lao ng v hot ng x hi, hot ng bo v mi trng, bo v an ninh, trt t, phng, chng tiu cc, gian ln trong hc tp v thi c, phng chng ti phm, t nn x hi. 4. c tn trng v i x bnh ng, khng phn bit nam n, dn tc, tn gio, ngun gc xut thn, c cung cp y thng tin v vic hc tp, rn luyn. 5. c to iu kin trong hc tp, tham gia hot ng khoa hc v cng ngh, cc hot ng vn ha, th dc, th thao. 6. ng gp kin, tham gia qun l v gim st hot ng gio dc v cc iu kin bo m cht lng gio dc. 7. c hng chnh sch i vi ngi hc thuc i tng hng u tin v chnh sch x hi. 8. Cc nhim v v quyn khc theo quy nh ca php lut. iu 61. Cc hnh vi ngi hc khng c lm 1. Xc phm nhn phm, danh d, xm phm thn th ging vin, cn b qun l gio dc, nhn vin, ngi hc ca c s gio dc i hc v ngi khc. 2. Gian ln trong hc tp, kim tra, thi c, tuyn sinh. 3. Tham gia t nn x hi, gy ri an ninh trt t trong c s gio dc i hc hoc ni cng cng v cc hnh vi vi phm php lut khc. 4. T chc hoc tham gia cc hot ng vi phm php lut. iu 62. Chnh sch i vi ngi hc 1. Ngi hc trong c s gio dc i hc c hng cc chnh sch v hc bng v tr cp x hi, ch c tuyn, tn dng gio dc, min, gim ph dch v cng cng theo quy nh ti cc iu 89, 90, 91 v 92 ca Lut gio dc. 2. Ngi hc cc ngnh chuyn mn c th p ng yu cu pht trin kinh t - x hi, quc phng an ninh khng phi ng hc ph, c u tin trong vic xt cp hc bng, tr cp x hi. 3. Chnh ph quy nh c th chnh sch u tin i vi ngi hc thuc i tng c hng u tin v chnh sch x hi. iu 63. Ngh)a v lm vic c thi hn theo s iu ng ca Nh nc 1. Ngi hc chng trnh gio dc i hc nu c hng hc bng v chi ph o to do Nh nc cp hoc do nc ngoi ti tr theo Hip nh k kt vi Nh nc Vit Nam, th sau khi tt nghip phi chp hnh s iu ng lm vic ca Nh nc trong thi gian t nht l gp i thi gian c hng hc bng v chi ph o to, nu khng chp hnh th phi bi hon hc bng, chi ph o to. 2. Trong thi hn 12 thng, k t ngy ngi hc c cng nhn tt nghip, c quan nh nc c thm quyn c trch nhim phn cng lm vic i vi ngi hc c cng nhn tt nghip, qu thi hn trn, nu ngi hc khng c phn cng lm vic th khng phi bi hon hc bng, chi ph o to. 3. Chnh ph quy nh c th v bi hon hc bng v chi ph o to. Chng X TI CHNH, TI SN CA C S GIO DC I HC iu 64. Ngun ti chnh ca c s gio dc i hc Cc ngun ti chnh ca c s gio dc i hc bao gm: 1. Ngn sch nh nc (nu c); 2. Hc ph v l ph tuyn sinh; 3. Thu t cc hot ng hp tc o to, khoa hc cng ngh, sn xut, kinh doanh v dch v; 4. Ti tr, vin tr, qu biu, tng, cho ca cc c nhn, t chc trong nc v nc ngoi; 5. u t ca cc t chc, c nhn trong nc v nc ngoi; 6. Ngun thu hp php khc theo quy nh ca php lut. iu 65. Hc ph, l ph tuyn sinh 1. Hc ph, l ph tuyn sinh l khon tin m ngi hc phi np cho c s gio dc i hc b p chi ph o to. 2. Chnh ph quy nh ni dung, phng php xy dng mc hc ph, l ph tuyn sinh, khung hc ph, l ph tuyn sinh i vi cc c s gio dc i hc cng lp. 3. C s gio dc i hc cng lp c quyn ch ng xy dng v quyt nh mc thu hc ph, l ph tuyn sinh nm trong khung hc ph, l ph tuyn sinh do Chnh ph quy nh. 4. C s gio dc i hc t thc, c s gio dc i hc c vn u t nc ngoi c quyn ch ng xy dng v quyt nh mc thu hc ph, l ph tuyn sinh theo quy nh ca php lut. 5. Mc thu hc ph, l ph tuyn sinh phi c cng b cng khai cng thi im vi thng bo tuyn sinh. 6. C s gio dc i hc thc hin chng trnh o to cht lng cao c thu hc ph tng xng vi cht lng o to. B trng B Gio dc v o to quy nh tiu ch xc nh chng trnh o to cht lng cao; c trch nhim qun l, gim st mc thu hc ph tng xng vi cht lng o to. iu 66. Qun l ti chnh ca c s gio dc i hc 1. C s gio dc i hc thc hin ch ti chnh, k ton, kim ton, thu v cng khai ti chnh theo quy nh ca php lut. 2. C s gio dc i hc c s dng ngn sch nh nc c Nh nc giao nhim v gn vi ngun ngn sch nh nc thc hin nhim v c trch nhim qun l, s dng ngun ngn sch nh nc theo quy nh ca Lut ngn sch nh nc. 3. Phn ti chnh chnh lch gia thu v chi t hot ng o to, nghin cu khoa hc ca c s gio dc i hc t thc c s dng nh sau: a) Dnh t nht 25% u t pht trin c s gio dc i hc, cho cc hot ng gio dc, xy dng c s vt cht, mua sm trang thit b, o to, bi dng ging vin, vin chc, cn b qun l gio dc, phc v cho hot ng hc tp v sinh hot ca ngi hc hoc cho cc mc ch t thin, thc hin trch nhim x hi. Phn ny c min thu; b) Phn cn li, nu phn phi cho cc nh u t v ngi lao ng ca c s gio dc i hc th phi np thu theo quy nh ca php lut v thu. 4. Gi tr ti sn tch liy c trong qu trnh hot ng ca c s gio dc i hc t thc v gi tr ca cc ti sn c ti tr, ng h, hin tng cho c s gio dc i hc t thc l ti sn chung khng chia, c qun l theo nguyn tc bo ton v pht trin. 5. Vic rt vn v chuyn nhng vn i vi c s gio dc i hc t thc thc hin theo quy nh ca Th tng Chnh ph, bo m s n nh v pht trin ca c s gio dc i hc. 6. Chnh ph quy nh phng thc v tiu ch phn b ngun ngn sch nh nc cho cc c s gio dc i hc, v ti chnh ca c s gio dc i hc c vn u t nc ngoi trong hot ng gio dc. 7. B Gio dc v o to, cc b, c quan ngang b, y ban nhn dn cp tnh kim tra, thanh tra vic qun l v s dng ng mc ch ngun ti chnh ti cc c s gio dc i hc. iu 67. Qun l v s dng ti sn ca c s gio dc i hc 1. C s gio dc i hc qun l, s dng ti sn c hnh thnh t ngn sch nh nc theo quy nh ca php lut v qun l v s dng ti sn nh nc; t ch, t chu trch nhim qun l v s dng ti sn hnh thnh t cc ngun ngoi ngn sch nh nc. 2. Ti sn v t ai c Nh nc giao cho c s gio dc i hc t thc qun l v ti sn m c s gio dc i hc t thc c ti tr, ng h, hin tng phi c s dng ng mc ch, khng chuyn i mc ch s dng v khng c chuyn thnh s hu t nhn di bt c hnh thc no. 3. Ti sn ca c s gio dc i hc c vn u t nc ngoi c Nh nc bo h theo quy nh ca php lut Vit Nam v iu c quc t m Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam l thnh vin. 4. B Gio dc v o to, cc b, c quan ngang b, y ban nhn dn cp tnh kim tra, thanh tra vic qun l v s dng ti sn nh nc ca c s gio dc i hc theo quy nh ca Chnh ph. Chng XI QUN L NH NC V GIO DC I HC iu 68. Ni dung qun l nh nc v gio dc i hc 1. Xy dng v ch o thc hin chin lc, quy hoch, k hoch, chnh sch pht trin gio dc i hc. 2. Ban hnh v t chc thc hin vn bn quy phm php lut v gio dc i hc. 3. Quy nh khi lng, cu trc chng trnh o to, chun u ra ti thiu ca ngi hc sau khi tt nghip; tiu chun ging vin; tiu chun c s vt cht v thit b ca c s gio dc i hc; vic bin son, xut bn, in v pht hnh gio trnh, ti liu ging dy; quy ch thi v cp vn bng, chng ch. 4. Qun l vic bo m cht lng gio dc i hc; quy nh v tiu chun nh gi cht lng gio dc i hc, chun quc gia i vi c s gio dc i hc, chun i vi chng trnh o to cc trnh gio dc i hc v yu cu ti thiu chng trnh o to c thc hin, quy trnh, chu k kim nh cht lng gio dc, qun l nh nc v kim nh cht lng gio dc i hc. 5. Thc hin cng tc thng k, thng tin v t chc v hot ng gio dc i hc. 6. T chc b my qun l gio dc i hc. 7. T chc, ch o vic o to, bi dng, qun l ging vin v cn b qun l gio dc i hc. 8. Huy ng, qun l, s dng cc ngun lc pht trin gio dc i hc. 9. T chc, qun l cng tc nghin cu, ng dng khoa hc, cng ngh, sn xut, kinh doanh trong l)nh vc gio dc i hc. 10. T chc, qun l hot ng hp tc quc t v gio dc i hc. 11. Quy nh vic tng danh hiu vinh d cho ngi c nhiu cng lao i vi s nghip gio dc i hc. 12. Thanh tra, kim tra vic chp hnh php lut, gii quyt khiu ni, t co v x l vi phm php lut v gio dc i hc. iu 69. C quan qun l nh nc v gio dc i hc 1. Chnh ph thng nht qun l nh nc v gio dc i hc. 2. B Gio dc v o to chu trch nhim trc Chnh ph thc hin qun l nh nc v gio dc i hc. 3. B, c quan ngang b phi hp vi B Gio dc v o to thc hin qun l nh nc v gio dc i hc theo thm quyn. 4. U ban nhn dn cp tnh trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh thc hin qun l nh nc v gio dc i hc theo phn cp ca Chnh ph; kim tra vic chp hnh php lut v gio dc ca cc c s gio dc i hc trn a bn; thc hin x hi ho gio dc i hc; bo m p ng yu cu m rng quy m, nng cao cht lng v hiu qu gio dc i hc ti a phng. iu 70. Thanh tra, kim tra 1. Thanh tra hot ng gio dc i hc, bao gm: a) Thanh tra vic thc hin php lut, chnh sch v gio dc i hc; b) Pht hin, ngn chn v x l theo thm quyn hoc kin ngh c quan nh nc c thm quyn x l cc vi phm php lut v gio dc i hc; c) Xc minh, kin ngh c quan nh nc c thm quyn gii quyt khiu ni, t co v gio dc i hc. 2. Thanh tra B Gio dc v o to thc hin nhim v, quyn hn thanh tra hnh chnh v thanh tra chuyn ngnh v gio dc i hc. 3. B trng B Gio dc v o to ch o, hng dn v t chc thanh tra, kim tra v gio dc i hc. Cc b, c quan ngang b, y ban nhn dn cp tnh phi hp vi B Gio dc v o to thc hin nhim v thanh tra, kim tra v gio dc i hc theo phn cng v phn cp ca Chnh ph. 4. C s gio dc i hc thc hin t thanh tra v t kim tra theo quy nh ca php lut. Hiu trng c s gio dc i hc chu trch nhim v thanh tra, kim tra trong c s gio dc i hc. iu 71. X l vi phm T chc, c nhn c mt trong cc hnh vi sau y th ty theo tnh cht, mc vi phm m b x l k lut, x pht vi phm hnh chnh; c nhn cn c th b truy cu trch nhim hnh s; nu gy thit hi th phi bi thng theo quy nh ca php lut: 1. Thnh lp c s gio dc i hc hoc t chc hot ng gio dc tri php lut; 2. Vi phm cc quy nh v t chc, hot ng ca c s gio dc i hc; 3. Xut bn, in, pht hnh ti liu tri php lut; 4. Lm h s gi, vi phm quy ch tuyn sinh, thi c v cp vn bng, chng ch; 5. Xm phm nhn phm, thn th ging vin, cn b qun l gio dc; ngc i, hnh h ngi hc; 6. Vi phm quy nh v bo m cht lng v kim nh cht lng gio dc i hc; 7. Gy ri, lm mt an ninh, trt t trong c s gio dc i hc; 8. Lm tht thot kinh ph, li dng hot ng gio dc i hc thu tin sai quy nh hoc v mc ch v li; 9. Gy thit hi v c s vt cht ca c s gio dc i hc; 10. Cc hnh vi khc vi phm php lut v gio dc i hc. Chng XII IU KHON THI HNH iu 72. Hiu lc thi hnh Lut ny c hiu lc thi hnh t ngy 01 thng 01 nm 2013. iu 73. Quy nh chi tit v hng dn thi hnh Chnh ph, c quan c thm quyn quy nh chi tit, hng dn thi hnh cc iu, khon c giao trong Lut. Lut ny c Quc hi nc Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam kha XIII, k hp th 3 thng qua ngy 18 thng 6 nm 2012 HYPERLINK "http://luatkhaiphong.com/" . CH TCH QUC HI Nguyn Sinh Hng   PAGE PAGE 1 1TXYHppNww؉ډ<Zv4:(:<npƢ2 ֺrh<VXTfZ$4Vhj|~X!!$$%d))/00`0b0hDhDOJQJmHsHhDhD5OJQJ\hDhDOJQJUTw0y{<~4zډ>\h$pv6֓tz $xa$gdD $xa$gdD $xa$gdl+X $x`a$gdl+Xzš2< (<pȢң2DЧrD $xa$gdD $xa$gdl+X $xa$gdD $x`a$gdl+X <غʻ>r־Կlr< $x`a$gdl+X $xa$gdDh>@Xhd@ $xa$gdD $xa$gdl+X $xa$gdD $x`a$gdl+XT4J>Tf2 $xa$gdl+X $xa$gdD $x`a$gdl+X*\0D82b& x $x`a$gd(> $x`a$gdl+X $xa$gdD $xa$gdD8v4(Vj~h N@$ X!!"R# $xa$gdD $xa$gd(> $xa$gdD $x`a$gd(>R#f$$&%&n(d)) -h//0b00:1z11x22334d4T568 $xa$gdD $xa$gd(> $xa$gdD $x`a$gd(>b004b4<=K"LSSSSSVT avaffnnwww@wBwvwwPx,y$z&ztzvzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz{{{缴!jhDhD0JOJQJUhD hD0JjhD0JUh\jh\UhDh[OJQJ#jhDhD6OJQJU]hDhD6OJQJ]hDhDOJQJhDhD5OJQJ\68|9R:J;< =&>@$ACE.GH6JK$L0NPRSSSXT,UU $xa$gdD $xa$gd(> $xa$gdD $x`a$gd(>UDXZ[\Z\"]]^<_` axaabcff\gg iij4mnnpq $xa$gdD $x`a$gd(>q,rr6sst*uvvwwBwxwwRx,y|zzzz$x$Ifa$gdD x$IfgdDxgdD $xa$gdD $xa$gdD $xa$gd(> $x`a$gd(>zzzzzzzzzzz{{{{{$&`#$a$gdD &`#$gdDxgdDRkd$$IfT0 ," 622 l4aT{{{{{{{ {"{hDh[OJQJh\hDhXH*0JOJQJmHnHu!jhDhD0JOJQJUhDhD0JOJQJ{{ {"{xgdD21h:p9d/ =!"S#S$S% r$$If!vh5 54#v #v4:V 65 5422 l4 Tr$$If!vh5 54#v #v4:V 65 5422 l4 Tr$$If!vh5 5#v #v:V 65 522 l4 TL@L Normal$CJOJQJ_HaJmH nHsH tHDA@D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k(No List4 @4 DFooter !.)@. D Page Number4@4 DHeader !(bcy;dennk ,uvqOcN,7 5P F w !#$%J%%&t''~(h)** +++!,>,,,o-.J001p2X3445U677-7^7778h8889+9a99::;;5;R;;;S<j<<<===n>>(???@@>AAAABQClCC>D|DD[EETFuFFfGGGwHIIJ^JJ#KLLLMNNOOPdQQRSSTQUlUVV>WhWWXXYYZvZ [[[]-^~_`Eaaaabbcdd]eeeDfFgghhhiijUjjjkOkklYllm6mJnn!ogoopppqrFsRt#uukvw#x.x_xxx^yyYz{|}||f}W~~~~_ _]uȃ&~̅҈c!+=eZ~7qUǔmK~˜wB[=YJӨΪT¯P#0/BVMV -Y޼н9ݾ.Lfy|Ea`.GKLq_)JZe)]q'Ot~Vg}ZcVbmiy o&aj9Q0 C)zfe(bo,z&Z1'BO   ~ F 6!"O{ZTqzh !U"l"m## $?$$$G%%%;&w&&&&&''3(5(7(^(_(`(b(c(e(f(h(i(k(l(u(v(w(((((0 0 0 0 0 0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 0y00ȑ00y00ȑ00y00ȑ00y00ȑ00@~1y00y00@0@0y00,ȑ00Hbcy;dnnk ,uvqOcN,7 5P F w !#$%J%%&t''~(h)** +++!,>,,,o-.J001p2X3445U677-7^7778h8889+9a99::;;5;R;;;S<j<<<===n>>(???@@>AAAABQClCC>D|DD[EETFuFFfGGGwHIIJ^JJ#KLLLMNNOOPdQQRSSTQUlUVV>WhWWXXYYZvZ [[[]-^~_`Eaaaabbcdd]eeeDfFgghhhiijUjjjkOkklYllm6mJnn!ogoopppqrFsRt#uukvw#x.x_xxx^yyYz{|}||f}W~~~~_ _]uȃ&~̅҈c!+=eZ~7qUǔmK~˜wB[=YJӨΪT¯P#0/BVMV -Y޼н9ݾ.Lfy|Ea`.GKLq_)JZe)]q'Ot~Vg}ZcVbmiy o&aj9Q0 C)zfe(bo,z&Z1'BO   ~ F 6!"O{ZTqzh !U"l"m## $?$$$G%%%;&w&&&&&''3(5(7(^(_(({00{00@0 {00{00@0{00{00{00{00{00@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0@0{00>{00>{00>{00>{00>{00>{00>{00{00 {00 {000 $$$'A1b0{"{>GL6 9Tv@V0wzR#8Uqz{"{?@ABCDEFHIJKM {(/(1((X '!!'$l$l$l$ $ $ $ $ ,$$$$l$xTxxxyTyyyzTzzz{T{ {!{"|#T|$|%|&}'T}(})}*~+T~11!!555<vv44HH. $$77(   !"#$%&44$$555?yy77KK1 ''::( !"#$%&9'*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplaceB&*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region 0J'&&'&'&&'&'&&'&'&'&'&'&&'&&'&'&&'&'&&'&LP#'<m 26~ $$%I%%%A+E+++++,,Y-[-44X5\56 666-737^7f799(:,:::<<>AAAABBQCYCFFGGGGGHKHIIFNJNNNOO-P1PHQKQQQSSSSTTU"UV=WWWPXTXYYgZkZZZ[[]]]^EaKaaajblb]eeegggg6h:hiijjkkkkllmmmmmInnogoloqqr"r)rrrrujv_xgxyyz!z`|d|z~~~~~BF]eu}>BJM҈ڈӉb=E!$ǔϔ#'̖ЖKS'+Ǟ̞!osܣCG۱ݱ!0804MU-5:=xEM.FGJ)1qu' MO} muyqu DHai QY+/ OQbj04&. wzkn # O W    # & `dTV{YT\ !!!T"U"]"d"f"""##Q$S$$$[%]%%%H&J&&&&&&&''`(`(b(b(c(c(e(f(h(i(k(l(t(w((((333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333cy 78S<j<QUlU7q~н`(`(b(b(c(c(e(f(h(i(k(l(((`(`(b(b(c(c(e(f(h(i(k(l(t(w(((Rr2Gg<bE4B;^v;k]a*S_sP7KgX8%Qfx4@ T He &_&Fl X 1O1 oK4We _1,$~\B&~Q:p4gU(OASlBmI]o,veOo g$ASY Wc/]5bXD+7&Fl 3!q8 4T~1Q8irR__$3u}" xh*r[:bXOrOcT|:22QG**r[:p H}1Sh$>K *:;R"Sh$LiHD%8i&x%@x(O&bqM/(4@x(b($r *m + #31,;R"Fd0Qp0X 1sxAK12dT7Y #3 oK4vRH*75R/]5%K7hy>^7OrX81`Aq8iRS9q):":*:%?>\8_ @+7 q)AU(OAzLN1`AvkVXD-<-r)EbEP|a T HRro5HfxHI jBmI`5pI\sP7KzLN3!O%NMYRO*SPcj^P~1QISvRSSiR@ i5S *g$AS1SSq):IS"QT^PvkVHD%+ ,W/rz:bXzLtdT7YMY^vY>d>\%?k&___I;k]ai5SP|a%?ibRObQG*OcWp>dc,ve0}gBlz xh&x% 3AioLi#:}cjqM/( j`]k`]ko5H%?k0k-r)E&mK7m08Ol+X9d\[Dbcy5(7(^(_((@ Jd&7m(4Tv"TUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial; Batang7& r.VnTime"1hm Gm G<,$<,$!Sx4''2QHP ?8O2LUT GIO DC I HCNguyen Van KhoiPKHOh+'0 ( H T `lt| LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌCNguyen Van Khoi Normal.dotPKH2Microsoft Office Word@@Fa@Fa<,$՜.+,D՜.+,P hp P. TCCB'' LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Title 8@ _PID_HLINKSAlNZhttp://luatkhaiphong.com/ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F"Data O1TableWĽWordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q