ࡱ> _ bjbj ;bb&<<<<<PPP8,P)XX"zzzUUU$!R9<UU<<zz000<z<z0000z*.0p0)0%%0%<0@Ur0g\UUUdUUU)%UUUUUUUUU : QUC HI _________ Lut s: 58/2010/QH12CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc ___________ LUT VIN CHC Cn c Hin php nc Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam nm 1992 c sa i, b sung mt s iu theo Ngh quyt s 51/2001/QH10, Quc hi ban hnh Lut vin chc. CHNG I NHNG QUY NH CHUNG iu 1. Phm vi iu chnh Lut ny quy nh v vin chc; quyn, ngh)a v ca vin chc; tuyn dng, s dng v qun l vin chc trong n v s nghip cng lp. iu 2. Vin chc Vin chc l cng dn Vit Nam c tuyn dng theo v tr vic lm, lm vic ti n v s nghip cng lp theo ch hp ng lm vic, hng lng t qu lng ca n v s nghip cng lp theo quy nh ca php lut. iu 3. Gii thch t ng Trong Lut ny, cc t ng di y c hiu nh sau: 1. Vin chc qun l l ngi c b nhim gi chc v qun l c thi hn, chu trch nhim iu hnh, t chc thc hin mt hoc mt s cng vic trong n v s nghip cng lp nhng khng phi l cng chc v c hng ph cp chc v qun l. 2. o c ngh nghip l cc chun mc v nhn thc v hnh vi ph hp vi c th ca tng l)nh vc hot ng ngh nghip do c quan, t chc c thm quyn quy nh. 3. Quy tc ng x l cc chun mc x s ca vin chc trong thi hnh nhim v v trong quan h x hi do c quan nh nc c thm quyn ban hnh, ph hp vi c th cng vic trong tng l)nh vc hot ng v c cng khai nhn dn gim st vic chp hnh. 4. Tuyn dng l vic la chn ngi c phm cht, trnh v nng lc vo lm vin chc trong n v s nghip cng lp. 5. Hp ng lm vic l s tha thun bng vn bn gia vin chc hoc ngi c tuyn dng lm vin chc vi ngi ng u n v s nghip cng lp v v tr vic lm, tin lng, ch i ng, iu kin lm vic quyn v ngh)a v ca mi bn. iu 4. Hot ng ngh nghip ca vin chc Hot ng ngh nghip ca vin chc l vic thc hin cng vic hoc nhim v c yu cu v trnh , nng lc, k nng chuyn mn, nghip v trong n v s nghip cng lp theo quy nh ca Lut ny v cc quy nh khc ca php lut c lin quan. iu 5. Cc nguyn tc trong hot ng ngh nghip ca vin chc 1. Tun th php lut, chu trch nhim trc php lut trong qu trnh thc hin hot ng ngh nghip. 2. Tn ty phc v nhn dn. 3. Tun th quy trnh, quy nh chuyn mn, nghip v, o c ngh nghip v quy tc ng x. 4. Chu s thanh tra, kim tra, gim st ca c quan, t chc c thm quyn v ca nhn dn. iu 6. Cc nguyn tc qun l vin chc 1. Bo m s lnh o ca ng Cng sn Vit Nam v s thng nht qun l ca Nh nc. 2. Bo m quyn ch ng v cao trch nhim ca ngi ng u n v s nghip cng lp. 3. Vic tuyn dng, s dng, qun l, nh gi vin chc c thc hin trn c s tiu chun chc danh ngh nghip, v tr vic lm v cn c vo hp ng lm vic. 4. Thc hin bnh ng gii, cc chnh sch u i ca Nh nc i vi vin chc l ngi c ti nng, ngi dn tc thiu s, ngi c cng vi cch mng, vin chc lm vic min ni, bin gii, hi o, vng su, vng xa, vng dn tc thiu s, vng c iu kin kinh t - x hi c bit kh khn v cc chnh sch u i khc ca Nh nc i vi vin chc. iu 7. V tr vic lm 1. V tr vic lm l cng vic hoc nhim v gn vi chc danh ngh nghip hoc chc v qun l tng ng, l cn c xc nh s lng ngi lm vic, c cu vin chc thc hin vic tuyn dng, s dng v qun l vin chc trong n v s nghip cng lp. 2. Chnh ph quy nh nguyn tc, phng php xc nh v tr vic lm, thm quyn, trnh t, th tc quyt nh s lng v tr vic lm trong n v s nghip cng lp. iu 8. Chc danh ngh nghip 1. Chc danh ngh nghip l tn gi th hin trnh v nng lc chuyn mn, nghip v ca vin chc trong tng l)nh vc ngh nghip. 2. B Ni v ch tr, phi hp vi cc b, c quan ngang b c lin quan quy nh h thng danh mc, tiu chun v m s chc danh ngh nghip. iu 9. n v s nghip cng lp v c cu t chc qun l hot ng ca n v s nghip cng lp 1. n v s nghip cng lp l t chc do c quan c thm quyn ca Nh nc, t chc chnh tr, t chc chnh tr - x hi thnh lp theo quy nh ca php lut, c t cch php nhn, cung cp dch v cng, phc v qun l nh nc. 2. n v s nghip cng lp gm: a) n v s nghip cng lp c giao quyn t ch hon ton v thc hin nhim v, ti chnh, t chc b my, nhn s (sau y gi l n v s nghip cng lp c giao quyn t ch); b) n v s nghip cng lp cha c giao quyn t ch hon ton v thc hin nhim v, ti chnh, t chc b my, nhn s (sau y gi l n v s nghip cng lp cha c giao quyn t ch). 3. Chnh ph quy nh chi tit tiu ch phn loi n v s nghip cng lp quy nh ti khon 2 iu ny i vi tng l)nh vc s nghip cn c vo kh nng t ch v thc hin nhim v, ti chnh, t chc b my, nhn s v phm vi hot ng ca n v s nghip cng lp. 4. Cn c iu kin c th, yu cu qun l i vi mi loi hnh n v s nghip cng lp trong tng l)nh vc, Chnh ph quy nh vic thnh lp, c cu chc nng, nhim v, quyn hn ca Hi ng qun l trong n v s nghip cng lp, mi quan h gia Hi ng qun l vi ngi ng u n v s nghip cng lp. iu 10. Chnh sch xy dng v pht trin cc n v s nghip cng lp v i ngi vin chc 1. Nh nc tp trung xy dng h thng cc n v s nghip cng lp cung cp nhng dch v cng m Nh nc phi chu trch nhim ch yu bo m nhm phc v nhn dn trong l)nh vc y t, gio dc, khoa hc v cc l)nh vc khc m khu vc ngoi cng lp cha c kh nng p ng; bo m cung cp cc dch v c bn v y t, gio dc ti min ni, bin gii, hi o vng su, vng xa, vng dn tc thiu s, vng c iu kin kinh t - x hi c bit kh khn. 2. Chnh ph phi hp vi cc c quan c thm quyn ch o vic lp quy hoch, t chc, sp xp li h thng cc n v s nghip cng lp theo hng xc nh l)nh vc hn ch v l)nh vc cn tp trung u tin pht trin, bo m s dng tit kim, c hiu qu, tp trung ngun lc nhm nng cao cht lng cc hot ng s nghip. Khng t chc n v s nghip cng lp ch thc hin dch v kinh doanh, thu li nhun. 3. Tip tc i mi c ch hot ng ca cc n v s nghip cng lp theo hng t ch, t chu trch nhim, thc hin hch ton c lp; tch chc nng qun l nh nc ca b, c quan ngang b vi chc nng iu hnh cc n v s nghip cng lp. 4. Nh nc c chnh sch xy dng, pht trin i ngi vin chc c o c ngh nghip, c trnh v nng lc chuyn mn p ng yu cu ngy cng cao ca khu vc cung ng dch v cng; pht hin, thu ht, bi dng, trng dng v i ng xng ng i vi ngi c ti nng nng cao cht lng phc v nhn dn. CHNG II QUYN, NGH(A V CA VIN CHC Mc 1 QUYN CA VIN CHC iu 11. Quyn ca vin chc v hot ng ngh nghip 1. c php lut bo v trong hot ng ngh nghip. 2. c o to, bi dng nng cao trnh chnh tr, chuyn mn, nghip v. 3. c bo m trang b, thit b v cc iu kin lm vic. 4. c cung cp thng tin lin quan n cng vic hoc nhim v c giao. 5. c quyt nh vn mang tnh chuyn mn gn vi cng vic hoc nhim v c giao. 6. c quyn t chi thc hin cng vic hoc nhim v tri vi quy nh ca php lut. 7. c hng cc quyn khc v hot ng ngh nghip theo quy nh ca php lut. iu 12. Quyn ca vin chc v tin lng v cc ch lin quan n tin lng 1. c tr lng tng xng vi v tr vic lm, chc danh ngh nghip, chc v qun l v kt qu thc hin cng vic hoc nhim v c giao; c hng ph cp v chnh sch u i trong trng hp lm vic min ni, bin gii, hi o, vng su, vng xa, vng dn tc thiu s, vng c iu kin kinh t - x hi c bit kh khn hoc lm vic trong ngnh ngh c mi trng c hi, nguy him, l)nh vc s nghip c th. 2. c hng tin lm thm gi, tin lm m, cng tc ph v ch khc theo quy nh ca php lut v quy ch ca n v s nghip cng lp. 3. c hng tin thng, c xt nng lng theo quy nh ca php lut v quy ch ca n v s nghip cng lp. iu 13. Quyn ca vin chc v ngh ngi 1. c ngh hng nm, ngh l, ngh vic ring theo quy nh ca php lut v lao ng. Do yu cu cng vic, vin chc khng s dng hoc s dng khng ht s ngy ngh hng nm th c thanh ton mt khon tin cho nhng ngy khng ngh. 2. Vin chc lm vic min ni, bin gii, hi o, vng su, vng xa hoc trng hp c bit khc, nu c yu cu, c gp s ngy ngh php ca 02 nm ngh mt ln; nu gp s ngy ngh php ca 03 nm ngh mt ln th phi c s ng ca ngi ng u n v s nghip cng lp. 3. i vi l)nh vc s nghip c th, vin chc c ngh vic v hng lng theo quy nh ca php lut. 4. c ngh khng hng lng trong trng hp c l do chnh ng v c s ng ca ngi ng u n v s nghip cng lp. iu 14. Quyn ca vin chc v hot ng kinh doanh v lm vic ngoi thi gian quy nh 1. c hot ng ngh nghip ngoi thi gian lm vic quy nh trong hp ng lm vic, tr trng hp php lut c quy nh khc. 2. c k hp ng v, vic vi c quan, t chc, n v khc m php lut khng cm nhng phi hon thnh nhim v c giao v c s ng ca ngi ng u n v s nghip cng lp. 3. c gp vn nhng khng tham gia qun l, iu hnh cng ty trch nhim hu hn, cng ty c phn, cng ty hp danh, hp tc x, bnh vin t, trng hc t v t chc nghin cu khoa hc t, tr trng hp php lut chuyn ngnh c quy nh khc. iu 15. Cc quyn khc ca vin chc Vin chc c khen thng, tn vinh, c tham gia hot ng kinh t x hi; c hng chnh sch u i v nh ; c to iu kin hc tp hot ng ngh nghip trong nc v nc ngoi theo quy nh ca php lut. Trng hp b thng hoc cht do thc hin cng vic hoc nhim v c giao th c xt hng chnh sch nh thng binh hoc c xt cng nhn l lit s) theo quy nh ca php lut. Mc 2 NGH(A V CA VIN CHC iu 16. Ngh)a v chung ca vin chc 1. Chp hnh ng li, ch trng, chnh sch ca ng Cng sn Vit Nam v php lut ca Nh nc. 2. C np sng lnh mnh, trung thc, cn, kim, lim, chnh, ch cng v t. 3. C thc t chc k lut v trch nhim trong hot ng ngh nghip; thc hin ng cc quy nh, ni quy, quy ch lm vic ca n v s nghip cng lp. 4. Bo v b mt nh nc; gi gn v bo v ca cng, s dng hiu qu, tit kim ti sn c giao. 5. Tu dng, rn luyn o c ngh nghip, thc hin quy tc ng x ca vin chc. iu 17. Ngh)a v ca vin chc trong hot ng ngh nghip 1. Thc hin cng vic hoc nhim v c giao bo m yu cu v thi gian v cht lng. 2. Phi hp tt vi ng nghip trong thc hin cng vic hoc nhim v. 3. Chp hnh s phn cng cng tc ca ngi c thm quyn. 4. Thng xuyn hc tp nng cao trnh , k nng chuyn mn, nghip v. 5. Khi phc v nhn dn, vin chc phi tun th cc quy nh sau: a) C thi lch s, tn trng nhn dn; b) C tinh thn hp tc, tc phong khim tn; c) Khng hch dch, ca quyn, gy kh khn, phin h i vi nhn dn; d) Chp hnh cc quy nh v o c ngh nghip. 6. Chu trch nhim v vic thc hin hot ng ngh nghip. 7. Thc hin cc ngh)a v khc theo quy nh ca php lut. iu 18. Ngh)a v ca vin chc qun l Vin chc qun l thc hin cc ngh)a v quy nh ti iu 16, iu 17 ca Lut ny v cc ngh)a v sau: 1. Ch o v t chc thc hin cc nhim v ca n v theo ng chc trch, thm quyn c giao; 2. Thc hin dn ch, gi gn s on kt, o c ngh nghip trong n v c giao qun l, ph trch; 3. Chu trch nhim hoc lin i chu trch nhim v vic thc hin hot ng ngh nghip ca vin chc thuc quyn qun l, ph trch; 4. Xy dng v pht trin ngun nhn lc; qun l, s dng c hiu qu c s vt cht, ti chnh trong n v c giao qun l, ph trch; 5. T chc thc hin cc bin php phng, chng tham nhing v thc hnh tit kim, chng lng ph trong n v c giao qun l, ph trch. iu 19. Nhng vic vin chc khng c lm 1. Trn trnh trch nhim, thoi thc cng vic hoc nhim v c giao; gy b phi, mt on kt; t b vic; tham gia nh cng. 2. S dng ti sn ca c quan, t chc, n v v ca nhn dn tri vi quy nh ca php lut. 3. Phn bit i x dn tc, nam n, thnh phn x hi, tn ngng, tn gio di mi hnh thc. 4. Li dng hot ng ngh nghip tuyn truyn chng li ch trng ng li, chnh sch ca ng, php lut ca Nh nc hoc gy phng hi i vi thun phong, m tc, i sng vn ha, tinh thn ca nhn dn v x hi. 5. Xc phm danh d, nhn phm, uy tn ca ngi khc trong khi thc hin hot ng ngh nghip. 6. Nhng vic khc vin chc khng c lm theo quy nh ca Lut phng, chng tham nhing, Lut thc hnh tit kim, chng lng ph v cc quy nh khc ca php lut c lin quan. CHNG III TUYN DNG, S DNG VIN CHC Mc 1 TUYN DNG iu 20. Cn c tuyn dng Vic tuyn dng vin chc phi cn c vo nhu cu cng vic, v tr vic lm, tiu chun chc danh ngh nghip v qu tin lng ca n v s nghip cng lp. iu 21. Nguyn tc tuyn dng 1. Bo m cng khai, minh bch, cng bng, khch quan v ng php lut. 2. Bo m tnh cnh tranh. 3. Tuyn chn ng ngi p ng yu cu ca v tr vic lm. 4. cao trch nhim ca ngi ng u n v s nghip cng lp. 5. u tin ngi c ti nng, ngi c cng vi cch mng, ngi dn tc thiu s. iu 22. iu kin ng k d tuyn 1. Ngi c cc iu kin sau y khng phn bit dn tc, nam n, thnh phn x hi, tn ngng, tn gio c ng k d tuyn vin chc: a) C quc tch Vit Nam v c tr ti Vit Nam; b) T 18 tui tr ln. i vi mt s l)nh vc hot ng vn ha, ngh thut, th dc, th thao, tui d tuyn c th thp hn theo quy nh ca php lut; ng thi, phi c s ng bng vn bn ca ngi i din theo php lut; c) C n ng k d tuyn; d) C l lch r rng; ) C vn bng, chng ch o to, chng ch hnh ngh hoc c nng khiu k nng ph hp vi v tr vic lm; e) sc kho thc hin cng vic hoc nhim v; g) p ng cc iu kin khc theo yu cu ca v tr vic lm do n v s nghip cng lp xc nh nhng khng c tri vi quy nh ca php lut. 2. Nhng ngi sau y khng c ng k d tuyn vin chc: a) Mt nng lc hnh vi dn s hoc b hn ch nng lc hnh vi dn s; b) ang b truy cu trch nhim hnh s; ang chp hnh bn n, quyt nh v hnh s ca Ta n; ang b p dng bin php x l hnh chnh a vo c s cha bnh, c s gio dc, trng gio dng. iu 23. Phng thc tuyn dng Vic tuyn dng vin chc c thc hin thng qua thi tuyn hoc xt tuyn. iu 24. T chc thc hin tuyn dng 1. i vi n v s nghip cng lp c giao quyn t ch, ngi ng u n v s nghip cng lp thc hin vic tuyn dng vin chc v chu trch nhim v quyt nh ca mnh. i vi n v s nghip cng lp cha c giao quyn t ch, c quan c thm quyn qun l n v s nghip cng lp thc hin vic tuyn dng vin chc hoc phn cp cho ngi ng u n v s nghip cng lp thc hin vic tuyn dng. 2. Cn c vo kt qu tuyn dng, ngi ng u n v s nghip cng lp k kt hp ng lm vic vi ngi trng tuyn vo vin chc. 3. Chnh ph quy nh chi tit cc ni dung lin quan n tuyn dng vin chc quy nh ti Lut ny. Mc 2 HP NG LM VIC iu 25. Cc loi hp ng lm vic 1. Hp ng lm vic xc nh thi hn l hp ng m trong hai bn xc nh thi hn, thi im chm dt hiu lc ca hp ng trong khong thi gian t 12 thng n 36 thng. Hp ng lm vic xc nh thi hn p dng i vi ngi trng tuyn vo vin chc, tr trng hp quy nh ti im d v im khon 1 iu 58 ca Lut ny. 2. Hp ng lm vic khng xc nh thi hn l hp ng m trong hai bn khng xc nh thi hn, thi im chm dt hiu lc ca hp ng. Hp ng lm vic khng xc nh thi hn p dng i vi trng hp thc hin xong hp ng lm vic xc nh thi hn v trng hp cn b, cng chc chuyn thnh vin chc theo quy nh ti im d v im khon 1 iu 58 ca Lut ny. iu 26. Ni dung v hnh thc ca hp ng lm vic 1. Hp ng lm vic c nhng ni dung ch yu sau: a) Tn, a ch ca n v s nghip cng lp v ngi ng u n v s nghip cng lp; b) H tn, a ch, ngy, thng, nm sinh ca ngi c tuyn dng. Trng hp ngi c tuyn dng l ngi di 18 tui th phi c h tn, a ch, ngy, thng, nm sinh ca ngi i din theo php lut ca ngi c tuyn dng; c) Cng vic hoc nhim v, v tr vic lm v a im lm vic; d) Quyn v ngh)a v ca cc bn; ) Loi hp ng, thi hn v iu kin chm dt ca hp ng lm vic; e) Tin lng, tin thng v ch i ng khc (nu c); g) Thi gian lm vic, thi gian ngh ngi; h) Ch tp s (nu c); i) iu kin lm vic v cc vn lin quan n bo h lao ng; k) Bo him x hi, bo him y t; l) Hiu lc ca hp ng lm vic; m) Cc cam kt khc gn vi tnh cht, c im ca ngnh, l)nh vc v iu kin c th ca n v s nghip cng lp nhng khng tri vi quy nh ca Lut ny v cc quy nh khc ca php lut c lin quan. 2. Hp ng lm vic c k kt bng vn bn gia ngi ng u n v s nghip cng lp vi ngi c tuyn dng lm vin chc v c lp thnh ba bn, trong mt bn giao cho vin chc. 3. i vi cc chc danh ngh nghip theo quy nh ca php lut do cp trn ca ngi ng u n v s nghip cng lp b nhim th trc khi k kt hp ng lm vic phi c s ng ca cp . iu 27. Ch tp s 1. Ngi trng tuyn vin chc phi thc hin ch tp s, tr trng hp c thi gian t 12 thng tr ln thc hin chuyn mn, nghip v ph hp vi yu cu ca v tr vic lm c tuyn dng. 2. Thi gian tp s t 03 thng n 12 thng v phi c quy nh trong hp ng lm vic. 3. Chnh ph quy nh chi tit ch tp s. iu 28. Thay i ni dung, k kt tip, tm hon v chm dt hp ng lm vic 1. Trong qu trnh thc hin hp ng lm vic, nu mt bn c yu cu thay i ni dung hp ng lm vic th phi bo cho bn kia bit trc t nht 03 ngy lm vic. Khi chp thun th cc bn tin hnh sa i, b sung ni dung lin quan ca hp ng lm vic. Trong thi gian tin hnh tho thun, cc bn vn phi tun theo hp ng lm vic k kt. Trng hp khng tho thun c th cc bn tip tc thc hin hp ng lm vic k kt hoc tho thun chm dt hp ng lm vic. 2. i vi hp ng lm vic xc nh thi hn, trc khi ht hn hp ng lm vic 60 ngy, ngi ng u n v s nghip cng lp cn c vo nhu cu ca n v, trn c s nh gi kh nng hon thnh nhim v ca vin chc, quyt nh k kt tip hoc chm dt hp ng lm vic i vi vin chc. 3. Vic tm hon thc hin hp ng lm vic, chm dt hp ng lm vic c thc hin theo quy nh ca php lut v lao ng. 4. Khi vin chc chuyn cng tc n c quan, t chc, n v khc th chm dt hp ng lm vic v c gii quyt cc ch , chnh sch theo quy nh ca php lut. 5. Khi vin chc c cp c thm quyn b nhim gi chc v c php lut quy nh l cng chc ti n v s nghip cng lp hoc c quyt nh ngh hu th hp ng lm vic ng nhin chm dt. iu 29. n phng chm dt hp ng lm vic 1. n v s nghip cng lp c n phng chm dt hp ng lm vic vi vin chc trong cc trng hp sau: a) Vin chc c 02 nm lin tip b phn loi nh gi mc khng hon thnh nhim v; b) Vin chc b buc thi vic theo quy nh ti im d khon 1 iu 52 v khon 1 iu 57 ca Lut ny; c) Vin chc lm vic theo hp ng lm vic khng xc nh thi hn b m au iu tr 12 thng lin tc, vin chc lm vic theo hp ng lm vic xc nh thi hn b m au iu tr 06 thng lin tc m kh nng lm vic cha hi phc. Khi sc khe ca vin chc bnh phc th c xem xt k kt tip hp ng lm vic; d) Do thin tai, ha hon hoc nhng l do bt kh khng khc theo quy nh ca Chnh ph lm cho n v s nghip cng lp buc phi thu hp quy m, khin v tr vic lm m vin chc ang m nhn khng cn; ) Khi n v s nghip cng lp chm dt hot ng theo quyt nh ca c quan c thm quyn. 2. Khi n phng chm dt hp ng lm vic, tr trng hp quy nh ti im b khon 1 iu ny, ngi ng u n v s nghip cng lp phi bo cho vin chc bit trc t nht 45 ngy i vi hp ng lm vic khng xc nh thi hn hoc t nht 30 ngy i vi hp ng lm vic xc nh thi hn. i vi vin chc do c quan qun l n v s nghip cng lp thc hin tuyn dng, vic n phng chm dt hp ng lm vic do ngi ng u n v s nghip cng lp quyt nh sau khi c s ng bng vn bn ca c quan qun l n v s nghip cng lp. 3. Ngi ng u n v s nghip cng lp khng c n phng chm dt hp ng lm vic vi vin chc trong cc trng hp sau: a) Vin chc m au hoc b tai nn, ang iu tr bnh ngh nghip theo quyt nh ca c s cha bnh, tr trng hp quy nh ti im c khon 1 iu ny; b) Vin chc ang ngh hng nm, ngh v vic ring v nhng trng hp ngh khc c ngi ng u n v s nghip cng lp cho php; c) Vin chc n ang trong thi gian c thai, ngh thai sn, nui con di 36 thng tui, tr trng hp n v s nghip cng lp chm dt hot ng. 4. Vin chc lm vic theo hp ng lm vic khng xc nh thi hn c quyn n phng chm dt hp ng nhng phi thng bo bng vn bn cho ngi ng u n v s nghip cng lp bit trc t nht 45 ngy; trng hp vin chc m au hoc b tai nn iu tr 06 thng lin tc th phi bo trc t nht 03 ngy. 5. Vin chc lm vic theo hp ng lm vic xc nh thi hn c quyn n phng chm dt hp ng trong cc trng hp sau: a) Khng c b tr theo ng v tr vic lm, a im lm vic hoc khng c bo m cc iu kin lm vic tha thun trong hp ng lm vic; b) Khng c tr lng y hoc khng c tr lng ng thi hn theo hp ng lm vic; c) B ngc i; b cng bc lao ng; d) Bn thn hoc gia nh tht s c hon cnh kh khn khng th tip tc thc hin hp ng; ) Vin chc n c thai phi ngh vic theo ch nh ca c s cha bnh; e) Vin chc m au hoc b tai nn iu tr t 03 thng lin tc m kh nng lm vic cha hi phc. 6. Vin chc phi thng bo bng vn bn v vic n phng chm dt hp ng lm vic cho ngi ng u n v s nghip cng lp bit trc t nht 03 ngy i vi cc $8<R  " $ f h x z $ & vjxL!"r%%'(d23>>>>>>>??|?йܥܝܹܹܹܹܹܥh&Rv$dx$If[$a$gdWYTkd$$If40@ #` H$622 l4a$dx$If[$a$gdWY$xx$Ifa$gdWY $ h z $<<`a$gdWY $a$gdWY $dx[$a$gdWYTkdh$$If40@ # H$622 l4apdzLBN!"$r%%&'(z*$xx`a$gdWY$<<`a$gdWYz**4,-/d2 36:<>>>>?~??@AAPBCCLDG $a$gdWY$<<`a$gdWY$xx`a$gdWY|?CJDIJ PPLUUXX Y YVY\\p]]^cc`ii>pRpTppppppp(rdrt"u}6~~JTVxzvފ4~>@*lDPtvFhn5CJ\aJUhWYhWYCJ\aJhpTppp $a$gdWY$`a$gdWY$xx`a$gdWYppp(rfrr2ss6tt$uDvv~xxxy,zZ{{f|}8~~$xx`a$gdWY$`a$gdWY $a$gdWYl~JVz„pvH؍\06Ht $a$gdWY$xx`a$gdWY6ΗfğƠn l&:hܹ$xx`a$gdn$xx`a$gdWYܹ,~P@^4bD*nDPv $a$gdn$xx`a$gdntrng hp quy nh ti cc im a, b, c, v e khon 5 iu ny; t nht 30 ngy i vi trng hp quy nh ti im d khon 5 iu ny. iu 30. Gii quyt tranh chp v hp ng lm vic Tranh chp lin quan n vic k kt, thc hin hoc chm dt hp ng lm vic c gii quyt theo quy nh ca php lut v lao ng. Mc 3 B NHIM, THAY I CHC DANH NGH NGHIP, THAY I V TR VIC LM CA VIN CHC iu 31. B nhim, thay i chc danh ngh nghip 1. Vic b nhim chc danh ngh nghip i vi vin chc c thc hin theo nguyn tc sau: a) Lm vic v tr vic lm no th b nhim vo chc danh ngh nghip tng ng vi v tr vic lm ; b) Ngi c b nhim chc danh ngh nghip no th phi c tiu chun ca chc danh ngh nghip . 2. Vic thay i chc danh ngh nghip i vi vin chc c thc hin thng qua thi hoc xt theo nguyn tc bnh ng, cng khai, minh bch, khch quan v ng php lut. 3. Vin chc c ng k thi hoc xt thay i chc danh ngh nghip nu n v s nghip cng lp c nhu cu v iu kin, tiu chun theo quy nh ca php lut. 4. Chnh ph quy nh c th quy trnh, th tc thi hoc xt, b nhim chc danh ngh nghip ca vin chc, phn cng, phn cp vic t chc thi hoc xt, b nhim chc danh ngh nghip ca vin chc. Cc b, c quan ngang b c giao qun l nh nc v cc l)nh vc hot ng ca vin chc ch tr, phi hp vi B Ni V quy nh c th tiu chun Chc danh ngh nghip; iu kin thi hoc xt thay i chc danh ngh nghip ca vin chc. iu 32. Thay i v tr vic lm 1. Khi n v s nghip cng lp c nhu cu, vin chc c th c chuyn sang v tr vic lm mi nu c tiu chun chuyn mn, nghip v ca v tr vic lm . 2. Vic la chn vin chc vo v tr vic lm cn thiu do ngi ng u n v s nghip cng lp hoc c quan c thm quyn qun l n v s nghip cng lp thc hin theo nguyn tc bnh ng, cng khai, minh bch, khch quan v ng php lut. 3. Khi chuyn sang v tr vic lm mi, vic sa i, b sung ni dung hp ng lm vic hoc c thay i chc danh ngh nghip c thc hin theo quy nh ti khon 1 iu 28 v iu 31 ca Lut ny. Mc 4 O TO, BI DNG iu 33. Ch o to, bi dng vin chc 1. Vic o to, bi dng c thc hin i vi vin chc trc khi b nhim chc v qun l, thay i chc danh ngh nghip hoc nhm b sung, cp nht kin thc, k nng phc v hot ng ngh nghip. 2. Ni dung, chng trnh, hnh thc, thi gian o to, bi dng vin chc phi cn c vo tiu chun chc v qun l, chc danh ngh nghip, yu cu b sung, cp nht kin thc, k nng phc v hot ng ngh nghip. 3. Hnh thc o to, bi dng vin chc gm: a) o to, bi dng theo tiu chun chc v qun l; b) Bi dng theo tiu chun chc danh ngh nghip; c) Bi dng nhm b sung, cp nht kin thc, k nng phc v hot ng ngh nghip. 4. Cc b, c quan ngang b c giao qun l nh nc v cc l)nh vc hot ng ca vin chc quy nh chi tit v ni dung, chng trnh, hnh thc, thi gian o to, bi dng vin chc lm vic trong ngnh, l)nh vc c giao qun l. iu 34. Trch nhim o to, bi dng vin chc 1. n v s nghip cng lp c trch nhim xy dng v t chc thc hin k hoch o to, bi dng vin chc. 2. n v s nghip cng lp c trch nhim to iu kin vin chc c tham gia o to, bi dng. 3. Kinh ph o to, bi dng vin chc do vin chc, ngun ti chnh ca n v s nghip cng lp v cc ngun khc bo m. iu 35. Trch nhim v quyn li ca vin chc trong o to, bi dng 1. Vin chc tham gia o to, bi dng phi chp hnh nghim chnh quy ch o to, bi dng v chu s qun l ca c s o to, bi dng. 2. Vin chc c c tham gia o to, bi dng c hng tin lng v ph cp theo quy nh ca php lut v quy ch ca n v s nghip cng lp; thi gian o to, bi dng c tnh l thi gian cng tc lin tc, c xt nng lng. 3. Vin chc c n v s nghip cng lp c i o to nu n phng chm dt hp ng lm vic hoc t b vic phi n b chi ph o to theo quy nh ca Chnh ph. Mc 5 BIT PHI, B NHIM, MIN NHIM iu 36. Bit phi vin chc 1. Bit phi vin chc l vic vin chc ca n v s nghip cng lp ny c c i lm vic ti c quan, t chc, n v khc theo yu cu nhim v trong mt thi hn nht nh. Ngi ng u n v s nghip cng lp hoc c quan c thm quyn qun l n v s nghip cng lp quyt nh vic bit phi vin chc. 2. Thi hn c bit phi khng qu 03 nm, tr mt s ngnh, l)nh vc do Chnh ph quy nh. 3. Vin chc c c bit phi phi chu s phn cng cng tc v qun l ca c quan, t chc, n v ni c c n. 4. Trong thi gian bit phi, n v s nghip cng lp c vin chc bit phi c trch nhim bo m tin lng v cc quyn li khc ca vin chc. 5. Vin chc c c bit phi n min ni, bin gii, hi o, vng su vng xa, vng dn tc thiu s, vng c iu kin kinh t - x hi c bit kh khn c hng chnh sch h tr theo quy nh ca Chnh ph. 6. Ht thi hn bit phi, vin chc tr v n v ci cng tc. Ngi ng u n v s nghip cng lp c vin chc bit phi c trch nhim tip nhn v b tr vic lm cho vin chc ht thi hn bit phi ph hp vi chuyn mn, nghip v ca vin chc. 7. Khng thc hin bit phi vin chc n ang mang thai hoc nui con di 36 thng tui. iu 37. B nhim vin chc qun l 1. Vic b nhim vin chc qun l phi cn c vo nhu cu ca n v s nghip cng lp, tiu chun, iu kin ca chc v qun l v theo ng thm quyn, trnh t, th tc. 2. Cn c vo iu kin c th ca n v s nghip cng lp, vin chc gi chc v qun l c b nhim c thi hn khng qu 05 nm. Trong thi gian gi chc v qun l, vin chc c hng ph cp chc v qun l; c tham gia hot ng ngh nghip theo chc danh ngh nghip c b nhim. 3. Khi vin chc qun l ht thi hn gi chc v qun l, phi xem xt b nhim li hoc khng b nhim li. Trng hp khng c b nhim li, cp c thm quyn b nhim c trch nhim b tr vin chc vo v tr vic lm theo nhu cu cng tc, ph hp vi chuyn mn, nghip v ca vin chc. 4. Vin chc qun l c b tr sang v tr vic lm khc hoc c b nhim chc v qun l mi th ng nhin thi gi chc v qun l ang m nhim, tr trng hp c giao kim nhim. 5. Thm quyn b nhim vin chc gi chc v qun l do ngi ng u n v s nghip cng lp quyt nh hoc ngh cp c thm quyn quyt nh theo phn cp qun l. 6. Chnh ph quy nh chi tit iu ny. iu 38. Xin thi gi chc v qun l hoc min nhim i vi vin chc qun l 1. Vin chc qun l c th xin thi gi chc v qun l hoc c min nhim nu thuc mt trong cc trng hp sau: a) Khng sc kho; b) Khng nng lc, uy tn; c) Theo yu cu nhim v; d) V l do khc. 2. Vin chc qun l xin thi gi chc v qun l nhng cha c ngi ng u n v s nghip cng lp hoc cp c thm quyn ng cho thi gi chc v qun l vn phi tip tc thc hin nhim v, quyn hn ca mnh. 3. Vin chc qun l sau khi c thi gi chc v qun l hoc min nhim c ngi ng u n v s nghip cng lp hoc cp c thm quyn b tr vo v tr vic lm theo nhu cu cng tc, ph hp vi chuyn mn, nghip v ca vin chc. 4. Thm quyn, trnh t, th tc xem xt, quyt nh vic xin thi gi chc v qun l, min nhim vin chc qun l c thc hin theo quy nh ca php lut. Mc 6 NH GI VIN CHC iu 39. Mc ch ca nh gi vin chc Mc ch ca nh gi vin chc lm cn c tip tc b tr, s dng, b nhim, min nhim, o to, bi dng, khen thng, k lut v thc hin ch , chnh sch i vi vin chc. iu 40. Cn c nh gi vin chc Vic nh gi vin chc c thc hin da trn cc cn c sau: 1. Cc cam kt trong hp ng lm vic k kt; 2. Quy nh v o c ngh nghip, quy tc ng x ca vin chc. iu 41. Ni dung nh gi vin chc 1. Vic nh gi vin chc c xem xt theo cc ni dung sau: a) Kt qu thc hin cng vic hoc nhim v theo hp ng lm vic k kt; b) Vic thc hin quy nh v o c ngh nghip; c) Tinh thn trch nhim, thi phc v nhn dn, tinh thn hp tc vi ng nghip v vic thc hin quy tc ng x ca vin chc; d) Vic thc hin cc ngh)a v khc ca vin chc. 2. Vic nh gi vin chc qun l c xem xt theo cc ni dung quy nh ti khon 1 iu ny v cc ni dung sau: a) Nng lc lnh o, qun l, iu hnh v t chc thc hin nhim v; b) Kt qu hot ng ca n v c giao qun l, ph trch. 3. Vic nh gi vin chc c thc hin hng nm; khi kt thc thi gian tp s; trc khi k tip hp ng lm vic; thay i v tr vic lm; xt khen thng, k lut, b nhim, b nhim li, quy hoch, o to, bi dng. iu 42. Phn loi nh gi vin chc 1. Hng nm, cn c vo ni dung nh gi, vin chc c phn loi nh sau: 1. Hon thnh xut sc nhim v; 2. Hon thnh tt nhim v, 3. Hon thnh nhim v; 4. Khng hon thnh nhim v. iu 43. Trch nhim nh gi vin chc 1. Ngi ng u n v s nghip cng lp c trch nhim t chc vic nh gi vin chc thuc thm quyn qun l. 2. Cn c vo iu kin c th, ngi ng u n v s nghip cng lp thc hin vic nh gi hoc phn cng, phn cp vic nh gi vin chc thuc thm quyn qun l. Ngi c giao thm quyn nh gi vin chc phi chu trch nhim trc ngi ng u n v s nghip cng lp v kt qu nh gi. 3. Ngi c thm quyn b nhim chu trch nhim nh gi vin chc qun l trong n v s nghip cng lp. 4. Chnh ph quy nh chi tit trnh t, th tc nh gi vin chc quy nh ti iu ny. iu 44. Thng bo kt qu nh gi, phn loi vin chc 1. Ni dung nh gi vin chc phi c thng bo cho vin chc. 2. Kt qu phn loi vin chc c cng khai trong n v s nghip cng lp. 3. Nu khng nht tr vi kt qu nh gi v phn loi th vin chc c quyn khiu ni ln cp c thm quyn. Mc 7 CH THI VIC, HU TR iu 45. Ch thi vic 1. Khi chm dt hp ng lm vic, vin chc c hng tr cp thi vic, tr cp mt vic lm hoc ch bo him tht nghip theo quy nh ca php lut v lao ng v php lut v bo him x hi, tr trng hp quy nh ti khon 2 iu ny. 2. Vin chc khng c hng tr cp thi vic nu thuc mt trong cc trng hp sau: a) B buc thi vic; b) n phng chm dt hp ng lm vic m vi phm quy nh ti cc khon 4, 5 v 6 iu 29 ca Lut ny; c) Chm dt hp ng lm vic theo quy nh ti khon 5 iu 28 ca Lut ny. iu 46. Ch hu tr 1. Vin chc c hng ch hu tr theo quy nh ca php lut v lao ng v php lut v bo him x hi. 2. Trc 06 thng, tnh n ngy vin chc ngh hu, c quan, t chc, n v qun l vin chc phi thng bo bng vn bn v thi im ngh hu; trc 03 thng, tnh n ngy vin chc ngh hu, c quan, t chc, n v qun l vin chc ra quyt nh ngh hu. 3. n v s nghip cng lp c th k hp ng v, vic vi ngi hng ch hu tr nu n v c nhu cu v ngi hng ch hu tr c nguyn vng; trong thi gian hp ng, ngoi khon th lao theo hp ng, ngi c hng mt s ch , chnh sch c th v c ch qun l bo m iu kin cho hot ng chuyn mn do Chnh ph quy nh. CHNG IV QUN L VIN CHC iu 47. Qun l nh nc v vin chc 1. Chnh ph thng nht qun l nh nc v vin chc. 2. B Ni v chu trch nhim trc Chnh ph thc hin vic qun l nh nc v vin chc v c cc nhim v, quyn hn sau: a) Xy dng v ban hnh theo thm quyn hoc trnh c quan c thm quyn ban hnh vn bn quy phm php lut v vin chc; b) Ch tr phi hp vi cc b, c quan ngang b lp quy hoch, k hoch xy dng, pht trin i ngi vin chc trnh cp c thm quyn quyt nh; c) Ch tr phi hp vi cc b, c quan ngang b trong vic ban hnh h thng danh mc, tiu chun v m s chc danh ngh nghip; d) Qun l cng tc thng k v vin chc; hng dn vic lp, qun l h s vin chc; pht trin v vn hnh c s d liu quc gia v vin chc; ) Thanh tra, kim tra vic qun l nh nc v vin chc; e) Hng nm, bo co Chnh ph v i ngi vin chc. 3. Cc b, c quan ngang b trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim thc hin qun l nh nc v vin chc. 4. U ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh thc hin qun l nh nc v vin chc. iu 48. Qun l vin chc 1. Ni dung qun l vin chc bao gm: a) Xy dng v tr vic lm; b) Tuyn dng vin chc; c) K hp ng lm vic; d) B nhim, thay i chc danh ngh nghip; ) Thay i v tr vic lm, bit phi, chm dt hp ng lm vic, gii quyt ch thi vic; e) B nhim, min nhim vin chc qun l; sp xp, b tr v s dng vin chc theo nhu cu cng vic; g) Thc hin vic nh gi, khen thng, k lut vin chc; h) Thc hin ch tin lng, cc chnh sch i ng, ch o to, bi dng vin chc; i) Lp, qun l h s vin chc; thc hin ch bo co v qun l vin chc thuc phm vi qun l. 2. n v s nghip cng lp c giao quyn t ch thc hin cc ni dung qun l quy nh ti khon 1 iu ny. Ngi ng u n v s nghip cng lp chu trch nhim bo co cp trn v tnh hnh qun l, s dng vin chc ti n v. 3. i vi n v s nghip cng lp cha c giao quyn t ch, c quan c thm quyn qun l n v s nghip cng lp thc hin qun l vin chc hoc phn cp thc hin cc ni dung qun l quy nh ti khon 1 iu ny cho n v s nghip cng lp c giao qun l. 4. Chnh ph quy nh chi tit iu ny. iu 49. Khiu ni v gii quyt khiu ni i vi quyt nh lin quan n qun l vin chc Vic khiu ni v gii quyt khiu ni ca vin chc i vi cc quyt nh ca ngi ng u n v s nghip cng lp hoc cp c thm quyn lin quan n qun l vin chc c thc hin theo quy nh ca php lut. iu 50. Kim tra, thanh tra 1. C quan c thm quyn qun l n v s nghip cng lp thanh tra, kim tra vic tuyn dng, s dng, qun l vin chc ti cc n v s nghip cng lp c giao qun l. 2. B Ni v thanh tra vic tuyn dng, s dng v qun l vin chc theo quy nh ca Lut ny v cc quy nh khc ca php lut c lin quan. 3. Cc b, c quan ngang b thanh tra vic thc hin hot ng ngh nghip ca vin chc thuc ngnh, l)nh vc c giao qun l. CHNG V KHEN THNG V X L VI PHM iu 51. Khen thng 1. Vin chc c cng trng, thnh tch v cng hin trong cng tc, hot ng ngh nghip th c khen thng, tn vinh theo quy nh ca php lut v thi ua, khen thng. 2. Vin chc c khen thng do c cng trng, thnh tch c bit c xt nng lng trc thi hn, nng lng vt bc theo quy nh ca Chnh ph. iu 52. Cc hnh thc k lut i vi vin chc 1. Vin chc vi phm cc quy nh ca php lut trong qu trnh thc hin cng vic hoc nhim v th tu theo tnh cht, mc vi phm, phi chu mt trong cc hnh thc k lut sau: a) Khin trch; b) Cnh co; c) Cch chc; d) Buc thi vic. 2. Vin chc b k lut bng mt trong cc hnh thc quy nh ti khon 1 iu ny cn c th b hn ch thc hin hot ng ngh nghip theo quy nh ca php lut c lin quan. 3. Hnh thc k lut cch chc ch p dng i vi vin chc qun l. 4. Quyt nh k lut c lu vo h s vin chc. 5. Chnh ph quy nh vic p dng cc hnh thc k lut, trnh t, th tc v thm quyn x l k lut i vi vin chc. iu 53. Thi hiu, thi hn x l k lut 1. Thi hiu x l k lut l thi hn do Lut ny quy nh m khi ht thi hn th vin chc c hnh vi vi phm khng b xem xt x l k lut. Thi hiu x l k lut l 24 thng, k t thi im c hnh vi vi phm. 2. Thi hn x l k lut i vi vin chc l khong thi gian t khi pht hin hnh vi vi phm ca vin chc n khi c quyt nh x l k lut ca cp c thm quyn. Thi hn x l k lut khng qu 02 thng; trng hp v vic c nhng tnh tit phc tp cn c thi gian thanh tra, kim tra xc minh lm r thm th thi hn x l k lut c th ko di nhng khng qu 04 thng. 3. Trng hp vin chc b khi t, truy t hoc c quyt nh a ra xt x theo th tc t tng hnh s, nhng sau c quyt nh nh ch iu tra hoc nh ch v n m hnh vi vi phm c du hiu vi phm k lut th b xem xt x l k lut; trong thi hn 03 ngy lm vic, k t ngy ra quyt nh nh ch iu tra, nh ch v n, ngi ra quyt nh phi gi quyt nh v ti liu c lin quan cho n v qun l vin chc xem xt x l k lut. iu 54. Tm nh ch cng tc 1. Trong thi hn x l k lut, ngi ng u n v s nghip cng lp quyt nh tm nh ch cng tc ca vin chc nu thy vin chc tip tc lm vic c th gy kh khn cho vic xem xt, x l k lut. Thi gian tm nh ch cng tc khng qu 15 ngy, trng hp cn thit c th ko di thm nhng khng qu 30 ngy. Ht thi gian tm nh ch cng tc, nu vin chc khng b x l k lut th c b tr vo v tr vic lm ci. 2. Trong thi gian b tm nh ch cng tc, vin chc c hng lng theo quy nh ca Chnh ph. iu 55. Trch nhim bi thng, hon tr 1. Vin chc lm mt, h hng trang b, thit b hoc c hnh vi khc gy thit hi ti sn ca n v s nghip cng lp th phi bi thng thit hi. 2. Vin chc khi thc hin cng vic hoc nhim v c phn cng c li gy thit hi cho ngi khc m n v s nghip cng lp phi bi thng th c ngh)a v hon tr cho n v s nghip cng lp. Chnh ph quy nh chi tit vic xc nh mc hon tr ca vin chc. iu 56. Cc quy nh khc lin quan n vic k lut vin chc 1. Vin chc b khin trch th thi hn nng lng b ko di 03 thng; b cnh co th thi hn nng lng b ko di 06 thng. Trng hp vin chc b cch chc th thi hn nng lng b ko di 12 thng, ng thi n v s nghip cng lp b tr v tr vic lm khc ph hp. 2. Vin chc b k lut t khin trch n cch chc th khng thc hin vic quy hoch, o to, bi dng, b nhim trong thi hn 12 thng, k t ngy quyt nh k lut c hiu lc. 3. Vin chc ang trong thi hn x l k lut, ang b iu tra, truy t, xt x th khng c b nhim, bit phi, o to, bi dng, gii quyt ngh hu hoc thi vic. 4. Vin chc qun l b k lut cch chc do tham nhing hoc b Ta n kt n v hnh vi tham nhing th khng c b nhim vo v tr qun l. 5. Vin chc b cm hnh ngh hoc b hn ch hot ng ngh nghip trong mt thi hn nht nh theo quyt nh ca c quan c thm quyn, nu khng b x l k lut buc thi vic th n v s nghip cng lp phi b tr vin chc vo v tr vic lm khc khng lin quan n hot ng ngh nghip b cm hoc b hn ch. 6. Vin chc b x l k lut, b tm nh ch cng tc hoc phi bi thng, hon tr theo quyt nh ca n v s nghip cng lp nu thy khng tha ng th c quyn khiu ni, khi kin hoc yu cu gii quyt theo trnh t do php lut quy nh. iu 57. Quy nh i vi vin chc b truy cu trch nhim hnh s 1. Vin chc b Ta n kt n pht t m khng c hng n treo hoc b Ta n kt n v hnh vi tham nhing th b buc thi vic, k t ngy bn n, quyt nh ca Ta n c hiu lc php lut. 2. Vin chc qun l b Ta n tuyn phm ti th ng nhin thi gi chc v qun l, k t ngy bn n, quyt nh ca Ta n c hiu lc php lut. CHNG VI IU KHON THI HNH iu 58. Chuyn i gia vin chc v cn b, cng chc 1. Vic chuyn i gia vin chc v cn b, cng chc c thc hin nh sau: a) Vic tuyn dng vin chc vo lm cng chc phi thc hin theo quy nh ca php lut v cn b, cng chc. Trng hp vin chc c thi gian lm vic ti n v s nghip cng lp t 05 nm tr ln th c xt chuyn thnh cng chc khng qua thi tuyn; b) Vin chc c tip nhn, b nhim vo v tr vic lm c php lut quy nh l cng chc th quyt nh tip nhn, b nhim ng thi l quyt nh tuyn dng; c) Vin chc c b nhim gi cc v tr trong b my lnh o, qun l ca n v s nghip cng lp m php lut quy nh l cng chc th c b nhim vo ngch cng chc tng ng vi v tr vic lm, tin lng c hng theo c ch tr lng ca n v s nghip cng lp, c gi nguyn chc danh ngh nghip c b nhim, c thc hin hot ng ngh nghip theo quy nh ca Lut ny v cc quy nh khc ca php lut c lin quan; d) Cn b, cng chc c chuyn sang lm vin chc ti n v s nghip cng lp khi p ng cc iu kin theo quy nh ca Lut ny; ) Cng chc trong b my lnh o, qun l ca n v s nghip cng lp khi ht thi hn b nhim m khng c b nhim li nhng vn tip tc lm vic ti n v s nghip cng lp th c chuyn lm vin chc v b tr cng tc ph hp vi chuyn mn, nghip v; e) Qu trnh cng hin, thi gian cng tc ca vin chc trc khi chuyn sang lm cn b, cng chc v ngc li c xem xt khi thc hin cc ni dung lin quan n o to, bi dng, khen thng v cc quyn li khc. 2. Chnh ph quy nh chi tit iu ny. iu 59. Quy nh chuyn tip 1. Vin chc c tuyn dng trc ngy 01 thng 07 nm 2003 c cc quyn, ngh)a v v c qun l nh vin chc lm vic theo hp ng lm vic khng xc nh thi hn theo quy nh ca Lut ny. n v s nghip cng lp c trch nhim hon tt cc th tc bo m cc quyn li, ch chnh sch v n nh vic lm, ch tin lng v cc quyn li khc m vin chc ang hng. 2. Vin chc c tuyn dng t ngy 01 thng 07 nm 2003 n ngy Lut ny c hiu lc tip tc thc hin hp ng lm vic k kt vi n v s nghip cng lp, c cc quyn, ngh)a v v c qun l theo quy nh ca Lut ny. 3. Chnh ph quy nh chi tit iu ny. iu 60. p dng quy nh ca Lut vin chc i vi cc i tng khc Chnh ph quy nh vic p dng Lut vin chc i vi nhng ngi lm vic trong cc n v s nghip thuc t chc chnh tr x hi - ngh nghip, t chc x hi, t chc x hi - ngh nghip, n v s nghip cng lp cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin do Nh nc lm ch s hu. iu 61. Hiu lc thi hnh Lut ny c hiu lc thi hnh t ngy 01 thng 01 nm 2012. iu 62. Quy nh chi tit v hng dn thi hnh Chnh ph quy nh chi tit, hng dn thi hnh cc iu, khon c giao trong Lut ny; hng dn thi hnh nhng ni dung cn thit khc ca Lut ny p ng yu cu qun l nh nc. __________________________________________________________________ Lut ny c Quc hi nc Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam kha XII, k hp th 8 thng qua ngy 15 thng 11 nm 2010. CH TCH QUC HI ( k) Nguyn Ph Trng   PAGE PAGE 24 vl$XH*D~$<<`a$gdn $a$gdn$xx`a$gdn$`a$gdnBD|@ \ "$t.^#$&&F&H&z&**00000"19:6CCEElI|I~IIIIpLLRfRSSZ[P__bxc(nnlqnqxq~qȽȽȱhnhWYCJ\aJhnhWYCJaJhnhnCJ\aJh>@B6CCEEDGhHlI~I $a$gdn$xx`a$gdn$dd`a$gdn~III>KpLLFNfNNNN(PPQRhR"TvU,WZ[^P__`lbb$xx`a$gdn $a$gdnbzce"g~hi.l(nn$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ĵ %%%%%(|?~q֋_dz*G<`pܹv$P7~Ibދ`abcefghij !(!!8@0( B S ? ;;;;;;;;;;;HH##U U ((77N7N7ŵ KK&&X X ((:7Q7Q7ŵ B *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9 *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace ŵR2U]{ ^2ef ŵ-1µŵ N?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F@,Data 1Table%WordDocument;SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top