ࡱ> '` \bjbj"9"9 8@S@S/xxxxxxxԆԆԆԆ,(_aaaaaa$ޘhFf]x333xxߖߖߖ3xx_ߖ3_ߖߖxxߖ ` ߟԆ3 ߖD0(ߖ5ߖxߖ<Јߖ.Ֆ (3333dBH=Hxxxxxx TH TNG CHNH PH --------------- S: 58/2010/Q-TTgCNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc ----------------- H Ni, ngy 22 thng 09 nm 2010 QUYT NH V VIC BAN HNH IU L TRNG I HC ------------------- TH TNG CHNH PH Cn c Lut T chc Chnh ph ngy 25 thng 12 nm 2001; Cn c Lut Gio dc ngy 14 thng 6 nm 2005 v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Gio dc ngy 25 thng 11 nm 2009; Cn c Quyt nh s 153/2003/Q-TTg ngy 10 thng 7 nm 2003 ca Th tng Chnh ph v vic Ban hnh iu l trng i hc ; Xt ngh ca B trng B Gio dc v o to ti T trnh s 510/TTr-BGDT ngy 25 thng 8 nm 2010 v vic ban hnh iu l trng i hc , QUYT NH: iu 1. Ban hnh iu l trng i hc km theo Quyt nh ny. iu 2. Giao B trng B Gio dc v o to hng dn vic thc hin iu l v trnh Th tng Chnh ph xem xt, b sung hoc sa i iu l ny khi cn thit. iu 3. Quyt nh ny c hiu lc thi hnh k t ngy 10 thng 11 nm 2010 v thay th Quyt nh s 153/2003/Q-TTg ngy 10 thng 7 nm 2003 ca Th tng Chnh ph v vic ban hnh iu l trng i hc . iu 4. Cc B trng, Th trng c quan ngang B, Th trng c quan thuc Chnh ph, Ch tch y ban nhn dn cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny. Ni nhn: - Ban B th Trung ng ng; - Th tng, cc Ph Th tng Chnh ph; - Cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph; - VP BC TW v phng, chng tham nhing; - HND, UBND cc tnh, thnh ph trc thuc TW; - Vn phng Trung ng v cc Ban ca ng; - Vn phng Ch tch nc; - Hi ng Dn tc v cc y ban ca Quc hi; - Vn phng Quc hi; - Ta n nhn dn ti cao; - Vin Kim st nhn dn ti cao; - Kim ton Nh nc; - y ban Gim st ti chnh Quc gia; - Ngn hng Chnh sch X hi; - Ngn hng Pht trin Vit Nam; - UBTW Mt trn T quc Vit Nam; - C quan Trung ng ca cc on th; - VPCP: BTCN, cc PCN, Cng TTT, cc V, Cc, n v trc thuc, Cng bo; - Lu: Vn th, KGVX (5b).KT. TH TNG PH TH TNG Nguyn Thin Nhn IU L TRNG I HC (Ban hnh km theo Quyt nh s 58/2010/Q-TTg ngy 22 thng 9 nm 2010 ca Th tng Chnh ph) Chng 1. NHNG QUY NH CHUNG iu 1. Phm vi iu chnh v i tng p dng 1. iu l ny quy nh t chc v hot ng ca trng i hc, bao gm: nhim v v quyn hn ca trng i hc; t chc cc hot ng gio dc v o to; hot ng khoa hc v cng ngh; hp tc quc t; nhim v v quyn ca ging vin, ca cng chc, vin chc; nhim v v quyn ca ngi hc; t chc v qun l trng i hc; ti chnh v ti sn ca trng i hc; quan h gia trng i hc, gia nh v x hi. 2. iu l ny p dng i vi cc i hc, trng i hc v hc vin (sau y gi chung l trng i hc) trong h thng gio dc quc dn. i hc, trng i hc t thc, trng i hc c yu t nc ngoi hot ng theo iu l ny v quy ch t chc v hot ng ca i hc, trng i hc t thc, quy nh v hp tc quc t trong l)nh vc gio dc. iu 2. Nguyn tc t tn trng i hc Tn ca trng i hc bao gm cc cm t sau y: 1. Cm t xc nh loi trng i hc: trng i hc, hc vin; 2. Cm t xc nh loi hnh, l)nh vc, ngnh ngh (nu c); 3. Tn ring: tn a phng; danh nhn vn ha, lch s; tn c nhn, t chc nu c a phng, c nhn, t chc chp thun v c Th tng Chnh ph cho php; 4. Cm t xc nh cht lng, ng cp nu thy cn thit v theo quy nh ca B Gio dc v o to. iu 3. Qun l nh nc i vi trng i hc 1. Trng i hc chu s qun l nh nc v gio dc ca B Gio dc v o to; chu s qun l hnh chnh theo lnh th ca y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng ni trng t tr s. 2. B, c quan ngang B, y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng phi hp vi B Gio dc v o to qun l trng i hc. iu 4. Quy ch t chc v hot ng ca trng i hc Quy ch t chc v hot ng ca i hc, ca trng i hc t thc l cc vn bn quy phm php lut quy nh c th iu l trng i hc p dng cho i hc, trng i hc t thc. Cn c cc quy nh ca iu l ny, Quy ch t chc v hot ng ca i hc, ca trng i hc t thc v cc quy nh php lut c lin quan, trng i hc xy dng Quy ch t chc v hot ng ca nh trng v cng b cng khai mi ngi quan tm c th tip cn d dng. Chng 2. NHIM V V QUYN HN CA TRNG I HC iu 5. Nhim v v quyn hn ca trng i hc 1. Xc nh tm nhn, xy dng chin lc v k hoch tng th pht trin nh trng qua tng giai on, k hoch hot ng hng nm. 2. T chc ging dy, hc tp v cc hot ng gio dc khc theo mc tiu, chng trnh gio dc; xc nhn hoc cp vn bng, chng ch theo thm quyn. 3. Tuyn dng, qun l cng chc, vin chc; xy dng i ngi ging vin ca trng v s lng, cn i v c cu trnh , c cu ngnh ngh, c cu tui v gii, t chun v trnh c o to; tham gia vo qu trnh iu ng ca c quan qun l nh nc c thm quyn i vi nh gio, cn b, nhn vin. 4. Pht hin v bi dng nhn ti trong i ngi cng chc, vin chc v ngi hc ca trng. 5. Tuyn sinh v qun l ngi hc. 6. Huy ng, qun l, s dng cc ngun lc theo quy nh ca php lut; s dng ngun thu t hot ng kinh t u t xy dng c s vt cht ca nh trng, m rng sn xut, kinh doanh v chi cho cc hot ng gio dc theo quy nh ca php lut. 7. Xy dng c s vt cht k thut theo yu cu chun ha, hin i ha; 8. Phi hp vi gia nh ngi hc, cc t chc, c nhn trong hot ng gio dc v o to. 9. T chc cho cng chc, vin chc v ngi hc tham gia cc hot ng x hi ph hp vi ngnh ngh o to v nhu cu ca x hi. 10. T nh gi cht lng gio dc v chu s kim nh cht lng gio dc ca c quan c thm quyn; xy dng v pht trin h thng m bo cht lng ca nh trng; tng cng cc iu kin m bo cht lng v khng ngng nng cao cht lng o to ca nh trng. 11. T chc hot ng khoa hc v cng ngh; ng dng, pht trin v chuyn giao cng ngh; tham gia gii quyt nhng vn v kinh t - x hi ca a phng v t nc; thc hin dch v khoa hc, sn xut kinh doanh theo quy nh ca php lut. 12. Lin kt vi cc t chc kinh t, gio dc, vn ha, th dc, th thao, y t, nghin cu khoa hc nhm nng cao cht lng gio dc, gn o to vi s dng, phc v s nghip pht trin kinh t - x hi, b sung ngun ti chnh cho nh trng. 13. Xy dng, qun l v s dng c s d liu v i ngi cng chc, vin chc, cc hot ng o to, khoa hc v cng ngh v hp tc quc t ca nh trng, v qu trnh hc tp v pht trin sau tt nghip ca ngi hc; tham gia d bo nhu cu ngun nhn lc trong l)nh vc o to ca trng. 14. c bo h quyn s hu tr tu; chuyn giao, chuyn nhng kt qu hot ng khoa hc v cng ngh, cng b kt qu hot ng khoa hc v cng ngh; bo v li ch ca Nh nc v x hi, quyn v li ch hp php ca c nhn trong hot ng o to, khoa hc v cng ngh ca nh trng. 15. c Nh nc giao hoc cho thu t, giao hoc cho thu c s vt cht; c min, gim thu, vay tn dng theo quy nh ca php lut; 16. Chp hnh php lut v gio dc; thc hin x hi ha gio dc. 17. Gi gn, pht trin di sn v bn sc vn ha dn tc. 18. Thc hin cc nhim v v quyn hn khc theo quy nh ca php lut. iu 6. Quyn t ch v trch nhim x hi ca trng i hc Trng i hc c quyn t ch v chu trch nhim x hi theo quy nh ca php lut v iu l ny v quy hoch, k hoch pht trin trng, t chc cc hot ng o to, khoa hc v cng ngh, ti chnh, quan h quc t, t chc v nhn s. C th l: 1. Xy dng chng trnh, gio trnh, k hoch ging dy, hc tp i vi cc ngnh ngh c php o to; xy dng h thng chuyn i tn ch vi cc c s o to khc. 2. Xy dng ch tiu tuyn sinh, t chc tuyn sinh, t chc qu trnh o to, cng nhn tt nghip v cp vn bng. 3. Huy ng, qun l, s dng cc ngun lc nhm thc hin mc tiu gio dc; hp tc, lin kt vi cc t chc kinh t, gio dc, vn ha, th dc, th thao, y t, khoa hc v cng ngh trong nc v nc ngoi nhm nng cao cht lng o to, gn o to vi vic lm. 4. La chn t chc kim nh cht lng gio dc ng k kim nh; c quyn khiu ni, t co v khiu kin vi c quan nh nc c thm quyn v cc quyt nh, kt lun, hnh vi ca t chc, c nhn thc hin kim nh cht lng gio dc khi c cn c chng minh l vi phm. 5. Tham gia tuyn chn v thc hin nhim v khoa hc v cng ngh cc cp; hp tc vi cc t chc kinh t, gio dc, vn ha, th dc, th thao, y t, nghin cu khoa hc trong nc v nc ngoi theo quy nh ca Chnh ph. 6. T chc b my ca nh trng; tuyn dng, qun l, s dng, i ng cng chc, vin chc ca nh trng; bi dng nng cao trnh cho cng chc, vin chc v nh k thc hin nh gi cng chc, vin chc. 7. Bo co cc hot ng ca trng vi c quan qun l nh nc theo quy nh. 8. Cng khai v gii trnh vi x hi, cc bn lin quan v cc hot ng ca nh trng v kt qu ca cc hot ng ; c trch nhim thc hin cc cam kt vi c quan qun l nh nc, vi cc bn lin quan v chu trch nhim v mi hot ng t c cc cam kt y. 9. Khng bt k c nhn hoc t chc no li dng danh ngh)a v c s vt cht ca nh trng tin hnh cc hot ng tri vi cc quy nh ca php lut v ca iu l ny. Chng 3. T CHC CC HOT NG GIO DC V O TO iu 7. Ngn ng ging dy Ting Vit l ngn ng chnh thc ging dy trong cc trng i hc. Cc chng trnh hp tc vi nc ngoi, chng trnh o to ngn ng v vn ha nc ngoi, cc chng trnh p ng cc iu kin theo quy nh ca B Gio dc v o to c ging dy bng ting nc ngoi. Vic ging dy bng ting dn tc thiu s thc hin theo quy nh ca Chnh ph. iu 8. Trnh o to Trng i hc o to trnh cao ng, trnh i hc; o to trnh thc s), trnh tin s) khi c B trng B Gio dc v o to cho php. iu 9. M ngnh o to 1. Trng i hc c m cc ngnh o to trnh i hc, ngnh/chuyn ngnh o to trnh thc s), tin s) (gi chung l m ngnh o to) c trong danh mc ngnh o to ca Nh nc khi c cc iu kin theo quy nh ti iu l ny. Trng i hc c xut vi B Gio dc v o to cho php m cc ngnh o to ca gio dc i hc cha c trong danh mc ngnh o to ca Nh nc. 2. iu kin c m ngnh o to trnh i hc a) C i ngi ging vin c hu m nhn ging dy ti thiu 70% khi lng ca chng trnh o to, trong c t nht 01 ging vin c trnh tin s) v 03 ging vin c trnh thc s) ng ngnh ng k; b) xy dng chng trnh o to, cng chi tit cc mn hc theo quy nh ca B Gio dc v o to. c) C phng hc vi cc phng tin, trang thit b cn thit p ng yu cu ging dy v hc tp; c phng th nghim, phng my tnh, phng hc ngoi ng, xng thc hnh v cc phn mm lin quan p ng yu cu ca ngnh o to; th vin ca trng p ng c yu cu ca ngnh o to v phng c, gio trnh, bi ging ca mn hc, cc ti liu lin quan, my tnh, phn mm v cc trang thit b phc v cho vic mn, tra cu ti liu. d) hon thnh t chc b my qun l v xy dng Quy ch t chc v hot ng ca nh trng, m bo trin khai ngnh o to; khng vi phm cc quy nh v tuyn sinh, hot ng o to v cc quy nh lin quan khc ca php lut trong 03 nm tnh n khi np h s xin m ngnh o to mi. 3. iu kin c m ngnh o to trnh thc s) a) Trng i hc o to trnh i hc ngnh tng ng vi ngnh ng k o to trnh thc s) v c t nht 02 kha sinh vin i hc chnh quy ca ngnh ny tt nghip. b) i ngi ging vin c hu ca trng m nhn ging dy t nht 70% khi lng ca chng trnh o to, trong c t nht 05 ging vin c hu c bng tin s) thuc ngnh ng k o to, hoc ang tham gia cc ti khoa hc, mi ngi cng b t nht 03 cng trnh khoa hc trn cc tp ch khoa hc chuyn ngnh trong vng 05 nm tnh n khi np h s xin php m ngnh o to. c) C phng hc, phng th nghim, c s sn xut th nghim, phng my tnh, mng Internet p ng yu cu ca chng trnh o to; c th vin vi phng c, phng tra cu thng tin, ngun thng tin t liu, sch, tp ch xut bn trong nc v nc ngoi p ng yu cu ca chng trnh o to ngnh. d) xy dng chng trnh o to v cng chi tit cc mn hc theo quy nh ca B Gio dc v o to. ) hon thnh t chc b my qun l v xy dng, Quy nh o to trnh thc s) ca nh trng, m bo trin khai ngnh o to; khng vi phm cc quy nh v tuyn sinh, quy nh v hot ng o to v cc quy nh lin quan khc ca php lut trong 03 nm tnh n khi np h s ng k m ngnh o to mi. 4. iu kin c m chuyn ngnh o to trnh tin s). a) i ngi ging vin, cn b khoa hc c hu ca trng c t nht 01 ph gio s v 04 tin s) cng ngnh, trong t nht c 03 ngi cng chuyn ngnh ng k; mi ngi cng b t nht ba cng trnh khoa hc trn cc tp ch khoa hc chuyn ngnh c uy tn trong vng 05 nm tnh n khi np h s ng k m ngnh; c kh nng xy dng chng trnh v t chc thc hin chng trnh o to, hng dn nghin cu sinh thc hin lun n tin s) v nh gi lun n. b) kh nng v iu kin thnh lp hi ng nh gi lun n tin s) v t chc nh gi lun n. c) C c s vt cht, k thut, trang thit b, th vin, phng th nghim bo m p ng yu cu o to; c ch lm vic dnh ring cho nghin cu sinh. d) thc hin nhng nhim v khoa hc v cng ngh cp nh nc, b, ngnh, tnh, thnh ph; c kinh nghim trong o to, bi dng cn b nghin cu khoa hc; thng xuyn t chc hi tho, hi ngh khoa hc chuyn ngnh v hp tc quc t trong hot ng o to, khoa hc v cng ngh. ) Trng i hc o to trnh thc s) v c t nht 02 kha thc s) tt nghip ngnh ph hp vi chuyn ngnh ng k o to trnh tin s). e) xy dng chng trnh o to, cng chi tit cc mn hc theo quy nh ca B Gio dc v o to. g) hon thnh t chc b my qun l v xy dng Quy nh o to trnh tin s) ca nh trng, m bo trin khai chuyn ngnh o to; khng vi phm cc quy nh v tuyn sinh, quy nh v hot ng o to v cc quy nh lin quan khc ca php lut trong 03 nm tnh n khi np h s xin m ngnh o to mi. 5. Quy trnh m ngnh o to a) Khi c cc iu kin m ngnh, trng i hc xy dng n m ngnh o to trn c s cc nghin cu kho st v t chc cc hi tho vi s tham gia ca cc ging vin, cc nh khoa hc, cn b qun l, cc nh tuyn dng, i din cc doanh nghip c lin quan n ngnh ng k. n phi xc nh r s cn thit m ngnh o to, mc tiu o to, chun u ra, chng trnh o to, cng chi tit cc mn hc, a im v k hoch trin khai, cc iu kin m ngnh km theo minh chng, vn ti chnh v cc iu kin khc m bo cht lng o to. b) B Gio dc v o to t chc thm nh n, ra quyt nh m ngnh o to nu trng i hc p ng cc iu kin c m ngnh, chuyn ngnh o to, tng ng quy nh ti khon 2, khon 3, khon 4 ca iu ny. 6. H s ng k m ngnh o to a) T trnh ng k m ngnh o to; b) n ng k m ngnh o to; c) Bin bn thng qua n ca Hi ng Khoa hc v o to ca trng. 7. B Gio dc v o to quy nh c th v iu kin, h s v quy trnh m ngnh o to. iu 10. Chng trnh o to, gio trnh 1. Trng i hc t chc pht trin cc chng trnh o to: a) Xy dng chng trnh o to trn c s chng trnh khung do B Gio dc v o to ban hnh. i vi cc chng trnh o to cha c chng trnh khung, chng trnh o to th im, trng i hc xy dng chng trnh o to theo quy nh ca B Gio dc v o to. b) Xy dng v trin khai cc chng trnh bi dng chuyn mn, nghip v p ng nhu cu x hi v hi nhp quc t. c) Thng xuyn pht trin chng trnh o to theo hng a dng ha, chun ha, hin i ha, to iu kin nhanh chng tip thu c chn lc nhng chng trnh o to ca cc nc pht trin v khoa hc cng ngh, ph hp vi yu cu ca t nc, phc v thit thc cho s pht trin kinh t - x hi ni chung, ca tng ngnh, l)nh vc, vng, a phng ni ring. d) Da trn chng trnh o to ca h chnh quy, thit k cc chng trnh o to khng chnh quy, cc chng trnh chuyn i. ) nh k, t chc nh gi cc chng trnh o to v cc mn hc ca nh trng c nhng iu chnh ph hp vi pht trin kinh t - x hi ca t nc v hi nhp quc t. 2. Hiu trng trng i hc t chc bin son hoc t chc la chn; duyt gio trnh cc mn hc s dng lm ti liu ging dy, hc tp chnh thc trong trng trn c s thm nh ca Hi ng thm nh gio trnh do Hiu trng thnh lp bo m c gio trnh ging dy, hc tp; xy dng h thng gio trnh, ti liu, trang thit b dy hc p ng yu cu i mi ton din v ni dung, phng php dy hc, pht huy tnh tch cc, ch ng, nng lc t hc, t nghin cu ca ngi hc. iu 11. Tuyn sinh 1. Cn c vo nng lc ca nh trng, nhu cu nhn lc ca x hi, trng i hc xy dng ch tiu tuyn sinh, k hoch tuyn sinh v t chc tuyn sinh theo quy nh ca B Gio dc v o to. 2. B Gio dc v o to ban hnh tiu ch xc nh ch tiu tuyn sinh. iu 12. T chc v qun l o to 1. Trng i hc t chc v qun l o to theo cc quy ch o to do B trng B Gio dc v o to ban hnh. 2. Trng i hc ch c php trin khai ngnh o to ti c s gio dc, ni c cp c thm quyn thm nh cc iu kin m bo cht lng. 3. Trng i hc thc hin lin kt o to trnh i hc, cao ng vi c s o to khc theo quy nh ca B Gio dc v o to. iu 13. nh gi qu trnh v kt qu dy hc 1. Trng i hc t chc thc hin vic nh gi kt qu hc tp, rn luyn, tham gia cc hot ng x hi ca ngi hc; nh gi kt qu ging dy ca ging vin. 2. Trng i hc la chn phng php, quy trnh v xy dng h thng nh gi bo m khch quan v chnh xc, m bo xc nh c mc tch liy kin thc v k nng ca ngi hc, xc nh c hiu qu ging dy v mc phn u, nng cao trnh ca ging vin. nh gi qu trnh v kt qu dy hc c thc hin theo cc quy nh ca Quy ch t chc v hot ng ca nh trng. iu 14. Vn bng, chng ch 1. Trng i hc cp chng ch, cp vn bng tt nghip v bng im cho ngi hc; thc hin in, cp pht, qun l vn bng, chng ch theo quy nh ca B Gio dc v o to. 2. Trng i hc cng b cng khai cc thng tin v vic cp vn bng, chng ch cho ngi hc trn website ca nh trng v chu trch nhim v cht lng o to v gi tr vn bng chng ch do trng cp. iu 15. Hot ng m bo cht lng v ng k kim nh ca trng i hc Trng i hc thc hin cc hot ng m bo cht lng v ng k kim nh, bao gm: 1. Thnh lp n v chuyn trch v m bo cht lng o to ca nh trng. 2. Xy dng v trin khai k hoch m bo cht lng ca nh trng 3. T nh gi, ci tin nng cao cht lng o to v nh k ng k kim nh chng trnh, kim nh trng. 4. Tham gia cc hot ng nh gi trong nc v quc t. 5. Cng b cng khai cc kt qu nh gi v kim nh cht lng o to trn website v cc phng tin thng tin khc ca nh trng 6. Lp k hoch khc phc cc hn ch, yu km v cht lng o to ca nh trng sau khi c kim nh v cng b cng khai k hoch . Chng 4. HOT NG KHOA HC V CNG NGH iu 16. Mc tiu, nhim v hot ng khoa hc v cng ngh 1. Hot ng khoa hc v cng ngh nhm to ra tri thc, cng ngh, gii php, sn phm mi, gp phn hnh thnh v nng cao nng lc nghin cu khoa hc cho ging vin, nghin cu vin, ngi hc v nng cao cht lng o to. 2. ng dng tri thc, cng ngh mi v to ra phng thc, gii php mi phc v pht trin s nghip gio dc v o to, kinh t - x hi, an ninh, quc phng ca t nc, gp phn to c s cho hp tc quc t v khoa hc v cng ngh. 3. ng gp v pht trin kho tng tri thc, cng ngh ca nhn loi. iu 17. Ni dung hot ng khoa hc v cng ngh 1. Nghin cu khoa hc c bn. 2. Nghin cu khoa hc x hi v nhn vn. 3. Nghin cu khoa hc gio dc. 4. Nghin cu khoa hc cng ngh. 5. Nghin cu v cung cp cc gii php v cng ngh, thit b, sn phm mi phc v s nghip ha, hin i ha t nc. 6. Xy dng cc vn m cng ngh, gn pht trin cng ngh vi to sn phm mi c kh nng thng mi cao. 7. H tr ng k v bo v s hu tr tu, chuyn giao quyn s hu tr tu theo quy nh ca php lut v s hu tr tu. 8. Xy dng cc phng th nghim, cc c s nghin cu theo chuyn ngnh, lin ngnh, va phc v o to va phc v nghin cu khoa hc. 9. T chc hot ng nghin cu khoa hc cho sinh vin. 10. Tham gia tuyn chn cc nhim v khoa hc v cng ngh cc cp, cc nhim v theo n t hng. 11. Xy dng v k kt cc hp ng khoa hc v cng ngh, t chc nh gi, nghim thu kt qu hot ng khoa hc v cng ngh theo quy nh ca php lut, m bo li ch ca ngi nghin cu. 12. T chc cc b phn h tr ng dng kt qu nghin cu khoa hc v tham gia cc hi ngh, hi tho khoa hc trong v ngoi nc. 13. Xy dng c s d liu v h thng thng tin v hot ng khoa hc v cng ngh ca nh trng; trao i thng tin khoa hc v cng ngh vi cc c s o to, nghin cu khc trong v ngoi nc. iu 18. Ni dung qun l hot ng khoa hc v cng ngh 1. T chc b phn chuyn trch qun l hot ng khoa hc v cng ngh ca nh trng. 2. Ban hnh quy ch qun l hot ng khoa hc v cng ngh ca trng theo quy nh ca B Gio dc v o to, B Khoa hc v Cng ngh v cc b, ngnh lin quan v hot ng khoa hc v cng ngh. 3. Xy dng k hoch hot ng khoa hc v cng ngh ca trng, khoa, trung tm; gn nghin cu khoa hc vi o to i hc, thc s, tin s. 4. T chc huy ng cc ngun vn khc nhau cho hot ng khoa hc v cng ngh v s dng ngun vn theo nguyn tc hiu qu v pht trin ti nng tr. 5. Khen thng v vinh danh cc cn b qun l, ging vin, nghin cu vin, sinh vin c kt qu nghin cu khoa hc xut sc. 6. T chc kim tra, nh gi, tng kt vic thc hin k hoch hot ng khoa hc v cng ngh. Chng 5. HP TC QUC T iu 19. Nhim v hp tc quc t 1. Pht trin hp tc quc t ca trng i hc ph hp vi quy nh ca php lut Vit Nam v cc iu c quc t m Vit Nam l thnh vin; m bo pht trin nh trng bn vng. 2. Khai thc cc kh nng hp tc vi t chc, c nhn nc ngoi phc v c hiu qu s pht trin ca nh trng, ca s nghip gio dc v gp phn pht trin kinh t - x hi ca t nc. 3. Hp tc quc t v gio dc ca trng i hc phi bo m gio dc ngi hc v nhn cch, phm cht v nng lc cng dn, tn trng bn sc vn ha dn tc, thc hin mc tiu gio dc, yu cu v ni dung, phng php gio dc ph hp vi mi trnh o to ca gio dc i hc; lm cho cc t chc, c nhn nc ngoi hiu v t nc, con ngi Vit Nam v h thng gio dc Vit Nam; p ng nhu cu hp tc ca i tc nc ngoi theo kh nng ca nh trng trn nguyn tc bnh ng, cc bn cng c li. iu 20. Ni dung hp tc quc t 1. Lin kt o to; 2. Nghin cu khoa hc v chuyn giao cng ngh, hp tc t chc hi ngh, hi tho khoa hc; 3. T vn, ti tr, u t pht trin c s vt cht, phng th nghim, trang thit b phc v hot ng o to, khoa hc v cng ngh v cc hot ng gio dc khc trong trng; 4. o to, bi dng ging vin, nghin cu vin v cn b qun l ca trng; 5. Trao i ging vin, nghin cu vin, ngi hc; 6. Lin kt th vin, trao i thng tin phc v hot ng o to, khoa hc v cng ngh; trao i cc n phm, ti liu v kt qu hot ng o to, khoa hc v cng ngh. iu 21. Phng thc hp tc quc t 1. Hp tc v o to, khoa hc v cng ngh vi cc t chc, cc trng i hc v c nhn nc ngoi. 2. Hp tc vi cc t chc quc t lin quan n gio dc, nghin cu khoa hc v chuyn giao cng ngh. 3. Thc hin cc hot ng quc t theo chng trnh, k hoch ca nh trng. 4. Tham gia cc chng trnh hp tc quc t do B Gio dc v o to ch tr. iu 22. Ni dung qun l hp tc quc t 1. Xy dng k hoch, chng trnh hp tc quc t hng nm v di hn ca nh trng. 2. Chun b, k kt v trin khai cc tha thun song phng, a phng. 3. Qun l cc d n s dng ngn sch ca Chnh ph, kinh ph ca B Gio dc v o to v ngun vn ODA theo quy nh ca Chnh ph. 4. Qun l hp tc o to, nghin cu khoa hc ph hp vi cc quy nh ca php lut. 5. T chc b phn chuyn trch qun l hot ng hp tc quc t ca nh trng. Chng 6. NHIM V V QUYN CA CNG CHC, VIN CHC iu 23. Nhim v v quyn ca cng chc, vin chc trong trng i hc 1. Thc hin nhim v ca cng chc, vin chc theo quy nh ca Lut Gio dc, Lut cn b, cng chc v php lut c lin quan. 2. Thc hin cc quy ch, ni quy, quy nh ca nh trng. 3. Hon thnh nhim v chuyn mn v cc cng tc c giao. 4. Tham gia gp kin vo vic pht trin nh trng, xy dng cc quy nh, quy ch v gii quyt nhng vn c lin quan n vic thc hin Quy ch thc hin dn ch c s. Tham gia nh gi kt qu hot ng ca nh trng v ca n v ni cng tc theo quy nh ca php lut v Quy ch t chc v hot ng ca trng. 5. c hng cc quyn ca cng chc, vin chc theo quy nh ca php lut; c to cc iu kin cn thit nng cao trnh chuyn mn, nghip v. 6. c nh gi hng nm v vic thc hin nhim v ca mnh. c xt tng cc phn thng cao qu v K nim chng V s nghip gio dc theo quy nh. iu 24. Tiu chun ca ging vin 1. C phm cht, o c, t tng tt. 2. C bng tt nghip i hc tr ln v c chng ch bi dng nghip v s phm. C bng thc s) tr ln i vi ging vin ging dy cc mn l thuyt ca chng trnh o to i hc; c bng tin s) i vi ging vin ging dy v hng dn chuyn , lun vn, lun n trong cc chng trnh o to thc s), tin s). 3. C trnh ngoi ng, tin hc p ng yu cu cng vic. 4. sc khe theo yu cu ngh nghip. 5. L lch bn thn r rng. iu 25. Nhim v ca ging vin 1. Thc hin nhim v ca vin chc quy nh ti iu 23 ca iu l ny. 2. Thc hin cc nhim v ging dy, nghin cu khoa hc v chuyn giao cng ngh, qun l o to, qun l hot ng khoa hc v cng ngh, hc tp, bi dng nng cao trnh theo quy nh v ch lm vic i vi ging vin do B trng B Gio dc v o to ban hnh. 3. Gi gn phm cht, uy tn, danh d ca nh gio; tn trng nhn cch ca ngi hc, i x cng bng vi ngi hc, bo v cc quyn, li ch chnh ng ca ngi hc. 4. Tham gia qun l trng, tham gia cng tc ng, on th khi c tn nhim v cc cng tc khc c trng, khoa, b mn giao. iu 26. Quyn ca ging vin 1. Thc hin cc quyn ca vin chc quy nh ti iu 23 ca iu l ny. 2. c ging dy v tham gia hot ng khoa hc v cng ngh ph hp vi chuyn mn c o to. 3. c m bo cc iu kin vt cht, trang thit b k thut phc v cho hot ng ging dy, khoa hc v cng ngh, hc tp bi dng nng cao trnh ; c cung cp thng tin v s dng cc dch v o to, khoa hc v cng ngh, dch v cng cng ca nh trng. 4. c gii thiu gio trnh, la chn ti liu tham kho, phng php v phng tin ging dy nhm pht huy nng lc c nhn bo m ni dung v cht lng ca hot ng o to, khoa hc v cng ngh. 5. c o to, bi dng nng cao trnh chuyn mn, nghip v; c to iu kin ra nc ngoi hp tc ging dy, hp tc nghin cu, trao i hc thut, hc tp v bi dng nng cao trnh chuyn mn, nghip v theo chng trnh hp tc hoc theo giy mi ca t chc nc ngoi, c nhn nc ngoi theo quy nh ca php lut. 6. c tham d cc hi ngh, hi tho khoa hc trong nc v nc ngoi theo quy nh. 7. c k hp ng thnh ging, tham gia hot ng nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh vi cc c s o to, c s nghin cu, c s sn xut v cc t chc kinh t khc theo quy nh ca php lut trn c s bo m hon thnh nhim v ca trng v c s ng ca Hiu trng (i vi trng i hc) hoc Gim c (i vi hc vin). 8. c ng k xt cng nhn, c b nhim chc danh gio s, ph gio s; c xt tng danh hiu Nh gio Nhn dn, Nh gio u t theo quy nh ca php lut. 9. c ngh h, ngh hc k theo quy nh ca B trng B Gio dc v o to. 10. Ging vin tham gia hot ng khoa hc v cng ngh c hng quyn quy nh ti Lut Khoa hc v Cng ngh; nghin cu vin thc hin nhim v ca ging vin theo phn cng ca cc cp qun l c hng quyn nh ging vin. iu 27. Tuyn dng ging vin 1. Trng i hc tuyn chn ging vin theo tiu chun quy nh ti iu 24 ca iu l ny, u tin tuyn chn nhng ngi c bng tt nghip i hc t loi kh tr ln, ngi c bng thc s), tin s), c kinh nghim hot ng thc tin, c phm cht tt v c nguyn vng tr thnh ging vin b sung vo i ngi ging vin ca trng. 2. Cn c cc quy nh ca php lut lin quan n ging vin, trng i hc xy dng quy nh c th v tuyn dng ging vin v thi khng lm ging vin trong Quy ch t chc v hot ng ca nh trng. 3. Cng chc c tuyn dng lm ging vin trong trng i hc th phi thi lm cng chc trong b my nh nc theo quy nh ca Lut Cn b, Cng chc. 4. Ging vin l vin chc vi phm hp ng lao ng th b x l vi phm hp ng theo quy nh ca Lut gio dc, Lut Lao ng, cc quy nh v vin chc v Quy ch t chc v hot ng ca trng. iu 28. Tr ging trong trng i hc 1. Tr ging l ngi gip vic cho ging vin trong vic chun b bi ging, ph o, hng dn bi tp, tho lun, th nghim, thc hnh v chm bi. 2. Ging vin ang tp s, cc nghin cu sinh, hc vin cao hc ang hc tp, nghin cu b mn v cc sinh vin gii nm cui kha, cc chuyn gia trong cc l)nh vc chuyn mn thuc cc c quan, n v nghin cu, kinh doanh, dch v trong v ngoi trng c th tham gia lm tr ging. 3. Vic quyt nh tr ging, nhim v, quyn v ch ph cp ca tr ging c quy nh trong Quy ch t chc v hot ng ca nh trng. Chng 7. NHIM V V QUYN CA NGI HC iu 29. Ngi hc trong trng i hc Ngi hc trong trng i hc l sinh vin ang theo hc cc trnh o to ca trng. Ngi hc l cng dn Vit Nam, ngi Vit Nam nh c nc ngoi v ngi nc ngoi c nh trng tuyn chn theo quy nh ca B Gio dc v o to. iu 30. Nhim v ca ngi hc 1. Thc hin nhim v ca cng dn theo quy nh ca php lut. Ngi hc l ngi nc ngoi phi tun th php lut Vit Nam, tn trng phong tc, tp qun ca Vit Nam. 2. Thc hin cc quy ch v o to, v cng tc sinh vin v cc quy nh ca php lut lin quan n ngi hc; thc hin quy ch, ni quy, quy nh ca nh trng. 3. Tn trng ging vin, cn b v nhn vin ca nh trng; on kt, gip ln nhau trong hc tp, rn luyn. 4. Tham gia hot ng x hi, bo v mi trng, phng chng cc t nn x hi. 5. Gi gn, bo v ti sn ca nh trng. 6. Gp phn xy dng, bo v v pht huy truyn thng ca nh trng. iu 31. Quyn ca ngi hc 1. c nh trng tn trng v i x bnh ng, c cung cp y thng tin v vic hc tp, rn luyn ca mnh. 2. c hng cc ch theo quy nh ca php lut i vi ngi hc; c nh trng to iu kin trong hc tp, tham gia hot ng khoa hc v cng ngh, tham gia cc hi ngh khoa hc, cng b cc cng trnh khoa hc v cng ngh trong cc n phm ca trng. 3. Ngi hc thuc din c tuyn, con em cc dn tc cc vng c iu kin kinh t - x hi c bit kh khn, din chnh sch x hi v cc gia nh ngho c cp hc bng, tr cp, min gim hc ph, c hng cc chnh sch u i t tn dng gio dc, qu khuyn hc v qu bo tr gio dc theo quy nh ca php lut. 4. Ngi hc t thnh tch xut sc v c o c tt c hng cc iu kin u tin trong hc tp v nghin cu khoa hc theo quy nh hin hnh; 5. c cp vn bng, bng im, chng ch sau khi tt nghip hoc hon thnh kha hc; 6. c tham gia cc hot ng ca cc on th, t chc x hi trong nh trng, c s gio dc khc theo quy nh ca php lut. 7. c s dng trang thit b, phng tin phc v cc hot ng hc tp, vn ha, th dc, th thao ca trng. 8. c trc tip hoc thng qua i din hp php ca mnh kin ngh vi nh trng cc gii php gp phn xy dng trng, bo v quyn, li ch hp php, chnh ng ca ngi hc. 9. c tham gia cc hot ng ca Hi sinh vin theo quy nh ti iu l Hi sinh vin Vit Nam. Chng 8. T CHC V QUN L TRNG I HC iu 32. M hnh t chc ca trng i hc 1. M hnh t chc ca trng i hc bao gm: a) Hi ng trng (i vi trng i hc cng lp), Hi ng qun tr (i vi trng i hc t thc); b) Ban Gim hiu, gm: Hiu trng v cc Ph hiu trng i vi trng i hc, Gim c v cc Ph gim c i vi hc vin (sau y gi chung l Hiu trng v Ph hiu trng); c) Hi ng khoa hc v o to, cc Hi ng t vn do Hiu trng thnh lp; d) Cc Khoa, Vin trc thuc trng; ) Cc b mn trc thuc khoa, vin. Mt s trng i hc chuyn ngnh c th c cc b mn trc thuc trng; e) Cc phng chc nng; g) Cc t chc khoa hc v cng ngh; t chc phc v o to, nghin cu khoa hc v cng ngh; t chc sn xut kinh doanh, dch v; h) T chc ng Cng sn Vit Nam; i) Cc on th v t chc x hi. k) Phn hiu (nu c); l) Vn phng i din (nu c); 2. M hnh t chc ca trng i hc t thc thc hin theo quy nh ca iu l ny v Quy ch v t chc v hot ng ca trng i hc t thc. iu 33. Hi ng trng, Hi ng qun tr 1. Hi ng trng i vi trng i hc cng lp, Hi ng qun tr i vi trng i hc t thc l t chc chu trch nhim quyt nh v phng hng hot ng ca nh trng, huy ng v gim st vic s dng cc ngun lc dnh cho trng, gn nh trng vi cng ng v x hi, bo m thc hin mc tiu gio dc. 2. Nhim v v quyn hn ca Hi ng trng a) Quyt ngh v mc tiu, chin lc v k hoch pht trin ca trng bao gm k hoch pht trin di hn, trung hn v hng nm. b) Quyt ngh v quy ch hoc sa i, b sung quy ch t chc v hot ng ca nh trng trnh cp c thm quyn ph duyt; c) Quyt ngh v ch trng xy dng b my t chc, ch trng tuyn dng, o to v bi dng cn b, ch trng v ti chnh, ti sn, u t xy dng c s vt cht, mua sm trang thit b t ngun vn quy nh ti cc khon 2 v 3 iu 50 ca iu l ny; huy ng ngun lc cho nh trng; d) Quyt ngh v nh hng hot ng o to, khoa hc v cng ngh ca trng; ) Gim st vic thc hin cc ngh quyt ca hi ng trng, vic thc hin quy ch dn ch trong cc hot ng ca nh trng; e) Hng nm t chc nh gi Hiu trng, Ph hiu trng, cc hot ng ca Hi ng khoa hc v o to v cc hi ng t vn khc (nu c) theo quy nh ca B Gio dc v o to; g) nh k hoc t xut bo co c quan qun l nh nc, gii trnh v cc hot ng, vic thc hin cc cam kt v kt qu d kin ca trng. h) Gii thiu nhn s c quan c thm quyn b nhim Hiu trng, Ph hiu trng; i) Gim st cc hot ng ca nh trng; nh k hoc t xut yu cu Hiu trng bo co v gii trnh v cc hot ng ca trng; khi cn thit, yu cu cc n v trong trng bo co, gii trnh v cc hot ng lin quan. k) Thng qua v: vic thnh lp, sp nhp, chia tch v gii th cc n v trong trng; k hoch ngn sch, mc hc ph; ch tiu tuyn sinh, k hoch tuyn sinh v phng thc tuyn sinh; danh sch thnh vin ca Hi ng khoa hc v o to, Hi ng t vn. 3. Hi ng qun tr trong trng i hc t thc c quy nh c th ti Quy ch t chc v hot ng ca trng i hc t thc. iu 34. i tng tham gia, nhim k, thnh phn ca Hi ng trng, th tc thnh lp v hot ng ca Hi ng trng 1. i tng tham gia Hi ng trng: i din t chc ng, Ban gim hiu, ging vin, cn b qun l gio dc, i din cc t chc, c nhn tham gia u t xy dng nh trng, i din cc n v sn xut, kinh doanh c lin quan. 2. Nhim k hot ng ca Hi ng trng l 5 nm. 3. Hi ng trng c tng s thnh vin l s l, t 15 n 31 thnh vin, bao gm cc thnh phn ng nhin, thnh phn mi v thnh phn bu, trong thnh phn bu chim khng qu 70% tng s thnh vin ca Hi ng trng. Thnh phn ng nhin gm B th ng y v Hiu trng nh trng. Thnh phn mi gm: i din cho c quan trc tip qun l trng, i din ca B Gio dc v o to; i din cc n v sn xut, kinh doanh c lin quan. Thnh phn bu gm i din cn b qun l, ging vin v nghin cu vin thuc cc n v trong trng. Sau mi nhim k, thc hin b nhim mi khng qu 50% s thnh vin ca Hi ng trng. 4. Hi ng trng bu Ch tch v Th k ca Hi ng trng theo nguyn tc b phiu kn v a s phiu. Ch tch Hi ng trng l chuyn trch, chu trch nhim iu hnh Hi ng trng thc hin cc nhim v quy nh ti khon 2 iu 33 ca iu l ny. 5. Th tc thnh lp Hi ng trng: a) i vi nhim k u tin, Hiu trng trnh c quan trc tip qun l trng xem xt, ph duyt v: s thnh vin, c cu gia cc thnh ph8Hp  T Z \ ^ r t  ^nL\ʶʨʖʄʶssss h;O6CJOJQJ]^JaJ#h;Oh;OCJOJQJ\^JaJ#h;Oh;O5CJOJQJ^JaJh;OCJOJQJ^JaJ&h;Oh;O6CJOJQJ]^JaJ h;Oh;OCJOJQJ^JaJ h;O5CJOJQJ\^JaJ&h;Oh;O5CJOJQJ\^JaJ'Jp V X \ ^ t  $x`a$gd;O$a$gd;OPkd$$If0 (# (#644 lal $$Ifa$gd;O $$Ifa$gd;O\ ^L $$Ifa$gd;O $Ifgd;O $`a$gd;O$a$gd;Ogd;O $x`a$gd;O "$ !$$'(+++++,,,|,CnDTTTTT(U*U,U`U:Xز|n|n|h;OCJOJQJ^JaJ h;O5CJOJQJ\^JaJ h;O6CJOJQJ]^JaJ&h;Oh;O6CJOJQJ]^JaJ#h;Oh;O5CJOJQJ^JaJ&h;Oh;O5CJOJQJ\^JaJ h;Oh;OCJOJQJ^JaJ,h;Oh;O56CJOJQJ\]^JaJ+"$ !h!!f" $x`a$gd;O$a$gd;Ogd;OSkd$$If0(#x(#622 l4alf"#$$|&'(~)+++,,~,-.>11D2@44568:<>$a$gd;Ogd;O $x`a$gd;O>HAbBB`CCpDtFGHJMNP0QXSTTT*U,UbU:XnXYY]$a$gd;Ogd;O $x`a$gd;O:XlXYY`ʓ2b™(`nhjl~§:r֬0468|$^H2*jx h;O5CJOJQJ\^JaJh;OCJOJQJ^JaJ h;Oh;OCJOJQJ^JaJ&h;Oh;O5CJOJQJ\^JaJJ]t]__ceHfgjDm"np qtuv&yZz4{}}x<΄` $x`a$gd;O2^L8>̓V4Pbę(bȟn ZȤ@Pj $x`a$gd;Ojl§<rجlįұB 0V $x`a$gd;O$a$gd;Ogd;O >>68~v&rF$a$gd;Ogd;O $x`a$gd;OFV&4j8:$`$a$gd;Ogd;O $x`a$gd;O`xxH:&n4*$a$gd;Ogd;O $x`a$gd;O*lx B n $v<>RN".$a$gd;Ogd;O $x`a$gd;Ox:<>PR,-7^XggnnގJ||^6 x.%%))0^0x8z8|888888(9EEPP>WrW]]]*],]]]](^lm6n ۺU h;O5CJOJQJ\^JaJh;OCJOJQJ^JaJ h;Oh;OCJOJQJ^JaJ&h;Oh;O5CJOJQJ\^JaJI.xX"P R""#j%&:')+,-.P/11 $x`a$gd;O123j4t66_abeXgg@iikL\Μ<Ҟ $x`a$gd;Od *4 @XH|(XD* $x`a$gd;O(b2f|*pl4 $x`a$gd;O4j ^8<D@> z!x#.%% ')),.0`02 $x`a$gd;O2336z8|8888*9=ADEE.F*GBHJJ*KKLL>MMN$a$gd;Ogd;O $x`a$gd;ONhOOPPQhRTU V:V>WtWY:\]],]]]*^~^_t``bc$a$gd;Ogd;O $x`a$gd;Ocd&fh@llm8n*pfq`sLvx{|~ 6Z\d&V$a$gd;Ogd;O $x`a$gd;O 46XZ\d&T\ h;O5CJOJQJ\^JaJ h;Oh;OCJOJQJ^JaJ&h;Oh;O5CJOJQJ\^JaJ l\ $x`a$gd;O61h/R :p;O/ =!"#$% $$If!vh5 5#v #v:V0(#65 5alo$$If!vh55x#v#vx:V (#655x22 l4 al@@@ ;ONormalCJ_HaJmH sH tH B?J Heading 1$ z(L \ l0!#&|)@,/14P7: ?_" jM_YR}1u8:] o!"r#H$$%`&a&k&&&&(7(((**++-.$//j123Q44k66o78-99::<=>A>g>>>0?Z??@&ABCCEEFFGG(HHHIK1KKLM^MMMdNN(OOOOOOPQQ9RlRRRRRtSS^TT!UUHVVWW+XXYZZ[[ [[[?[[\^^^Z_`_``Bahaa9bbbcZcc+ddddd e eUeefPfg5hhhi`jjjjkNkbl mmmm^nlo?_" jM_YR}1u8:] o!"r#H$$%a&k&&&(7(((**++-.$//j123Q44k66o78-99::<=>A>g>>>0?Z??@&ABCCEEFFGG(HHHIK1KKLM^MMMdNN(OOOOPQQ9RlRRRRRtSS^TT!UUHVVWW+XXYZZ[ [[?[[\^^^Z_`_``Bahaa9bbbcZcc+dddd eUeefPfg5hhhi`jjjjkNkbl mmmm^nlo]j F`*.12Nc\GHIJKLMO\О$ўl$Ҟ$Ӟ$Ԟ,$՞$֞l$מl$؞$ٞxڞTx۞xܞxݞyޞTyߞyyឦz➦TzWW[[[| | |1}]}]}ii/   ZZ[[[|#|#|4}`}`}ll/ 9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplaceB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region /6  ! B G W ^ AHNRDH<@U#Y#$$a&j&&&&&|''((($(7((((d)i))***++226677p9t9m>o>>>>/?0?8?@@EEFFFFGGKGHHHHJJKKKKLLOOOO9RAR/T3TTTrUvUUUWWYY[ [[$[^^``BaJa\b`bbbdd eeeeRgVggghhhh,j.jjjjjmmqqsst ttt$u,uww%x'xxxG{P{r{z{{{k|o||||||a}<Duy(LT]eە4swy֚ך6767?=Aاܧae6:ik3;ɱͱd [`U imXMνֽ#'ݿ"$IMvW /4F#'~UNuBf:?ILMQ$bcLMUCDm VGHswxzu}G}pt-6`hLP   g k HKz}#<DAE\`z  '!)!( ))%)))!*)***++-$./333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333%&&OO[%[ eer{{{LU`i())&)// JuNRBB?J;Oql~G+E8mBtu/@ D JXQ[k/pp(ppppp^UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"1hm Gm G=-&=-&!24..2QHP)?;O2TH TNG CHNH PH vietlawPKHOh+'0  @ L Xdlt| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ vietlaw Normal.dotPKH2Microsoft Office Word@F#@ڜ@ڜ=-՜.+,0 hp incom&.' THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F0Data Q1TableYWordDocument8SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjq FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q