ࡱ> _ .bjbj ? bbu!dAdANNNNNNNN8 O&ON'BOBOXOXOXOPPP'-NyQPPyQyQNNXOXO4i\i\i\yQNXONXOi\yQi\i\XO p'NKYH0'Ȳ]ZB]J]NP"Pi\PPPPPW[PPP'yQyQyQyQ]PPPPPPPPPdA M: CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc N XIN HC NGNH TH HAI Knh gi: - Ban Gim hiu Trng i hc Cng on - Phng o to - Khoa: & & & & & & & & & & & Tn em l:& ....& ..M s sinh vin: .......... Khi thi u vo.................................. Sinh ngy& ..... thng & ... nm& & & & ti: ......................................... L sinh vin nm th& & & .. lp: ......................................... Khoa:& & & .& & & Kha hc: ......................................... S in thoi lin lc: ......................................... im trung bnh trung tch liy theo thang im 4 (tnh n thi im ng k) t:& & & ...........(im, phy) Qua tham kho cc quy nh v i tng, iu kin v tiu chun c ng k hc thm nHjP j l n . l r t 6 P ù|n|n|n|n|n|_O_OhjhTQ6@OJQJaJhjhTQ@OJQJaJhjOJQJaJmHsH hjhTQOJQJaJmHsHh`hTQCJOJQJhjhTQCJ OJQJaJ hjhTQ5CJ OJQJaJ hTQCJOJQJh5hz5>*CJOJQJhz5>*CJOJQJh5hz5CJOJQJ"hT'h65CJOJQJ\^JH @ l n 2 n t P $ ]dha$gdj ]dhgdj ^`gdj`gdj$a$gdTQ $]a$gdTQgdTQ$a$gdz $7$8$H$a$gdrgnh th hai, em nhn thy c iu kin: v hc lc, thi gian v hc ph theo hc ngnh th hai. Vy em lm n ny knh ngh Ban Gim hiu, phng o to v khoa ch qun Nh trng cho php em ng k hc ngnh th hai ngnh: & & & & & & & & & & T hc k:& & & & & & & & & & ... nm hc: & & & & & & & & & & . Knh mong Nh trng xem xt v gii quyt. Em xin cam oan chp hnh tt mi ni quy, quy ch ca Nh trng. H Ni, ngy& & thng& & nm 20& Phng o to C vn hc tp Ngi vit n (k v ghi r h tn)   PAGE 0 P 4J(*,2prt*rͿ|n`Rhjhj6OJQJaJhjhj5OJQJaJhjh5OJQJaJhj5OJQJaJhjh`5OJQJaJhjh,->5OJQJaJhjh@2: Title$a$5OJQJ\:B@B: Body Text$a$5\4 @R4 Footer !.)@a. Page Number8Qr8 Body Text 3$a$<O1< mau 17dx`7CJFO1F mau 2$7dx`7a$OJQJB'`B Comment ReferenceCJaJ<@< Comment TextCJaJ@j@@ Comment Subject5\H@H Balloon TextCJOJQJ^JaJdS@d Body Text Indent 3$7dx`7a$ OJQJaJ@@@ 9HHeader ! OJQJaJ.O. 9Hvan <\aJH^@H 8 Normal (Web) ! CJOJQJ6U`!6 8 Hyperlink >*B*phz@3z D1 Table Grid<:V"0a# OJQJ_HN"@N 7@Caption$$dha$5CJ$OJ QJ aJPZ@RP Kh Plain Text%5$7$8$9DH$CJOJ QJ aJHObH ?Char&$7d8`7a$OJQJ^JaJj@rj _List Paragraph'd^m$CJOJ PJ QJ aJmH*sH**W`* .Strong5\pop T'helv)$dh7$8$H$a$-5;CJOJ QJ \^J _HaJmH sH tH zoz T' Body text*$d,7$8$H$`a$-B*CJOJ QJ ^J _HaJmH phsH tH DV`D &FollowedHyperlink >*phBOB &font5,dd[$\$5CJ\aJBOB &font6-dd[$\$5CJ\aJBOB &font7.dd[$\$6CJ]aJ<O< &font8/dd[$\$CJaJFOF &font90dd[$\$5CJOJQJ\LOL &font101dd[$\$5CJOJQJ\aJO" &xl98T2dd$d%d&d'dNOPQ[$\$5CJOJQJ\aJO2 &xl99T3dd$d%d&d'dNOPQ[$\$6CJ]aJDOBD &xl1004dd[$\$CJOJQJaJvORv &xl101C5dd%d&d'dOPQ[$\$6CJ]aJOb &xl102Z6$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$6CJ]aJOr &xl103Z7$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$6CJ]aJO &xl104Z8$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$6CJ]aJ|O| &xl105I9$dd%d&d'dOPQ[$\$a$6CJ]aJO &xl106Z:$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$6CJ]aJJOJ &xl107;dd[$\$6CJOJQJ]aJ~O~ &xl108C<dd%d&d'dOPQ[$\$5CJOJQJ\aJO &xl109T=dd$d%d&d'dNOPQ[$\$6CJ]aJO &xl110T>dd$d%d&d'dNOPQ[$\$6CJ]aJO &xl111Z?$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5CJ\aJO &xl112Z@$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5CJOJQJ\aJ|O| &xl113IA$dd%d&d'dOPQ[$\$a$6CJ]aJO" &xl114ZB$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$6CJ]aJO2 &xl115ZC$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$6CJ]aJROBR &xl116D$dd9D[$\$a$56CJ\]aJPORP &xl117E$dd[$\$a$6CJOJQJ]aJvObv &xl118IF$dd%d&d'dOPQ[$\$a$CJaJOr &xl119ZG$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$CJaJvOv &xl120IH$dd$d%d'dNOQ[$\$a$CJaJO &xl121II$dd%d&d'dOPQ[$\$a$5CJOJQJ\aJ|O| &xl122IJ$dd%d&d'dOPQ[$\$a$5CJ\aJO &xl123^K$dd$d%d&d'd9DNOPQ[$\$a$56CJ\]aJdOd &xl1248L$dd%d'dOQ[$\$a$CJaJPOP &xl125M$dd[$\$a$5CJOJQJ\aJO &xl126TNdd$d%d&d'dNOPQ[$\$CJaJO &xl127TOdd$d%d&d'dNOPQ[$\$CJaJO &xl128TPdd$d%d&d'dNOPQ[$\$CJaJO &xl129TQdd$d%d&d'dNOPQ[$\$CJaJO" &xl130TRdd$d%d&d'dNOPQ[$\$5CJ\aJO2 &xl131TSdd$d%d&d'dNOPQ[$\$5CJOJQJ\aJpOBp &xl132CTdd$d%d'dNOQ[$\$CJaJOR &xl133ZU$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$CJaJOb &xl134ZV$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$CJaJOr &xl135ZW$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$CJaJO &xl136ZX$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$56CJ\]aJO &xl137ZY$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$6CJ]aJO &xl138TZdd$d%d&d'dNOPQ[$\$6CJ]aJO &xl139T[dd$d%d&d'dNOPQ[$\$CJaJO &xl140T\dd$d%d&d'dNOPQ[$\$CJOJQJaJO &xl141Z]$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5CJ\aJO &xl142T^dd$d%d&d'dNOPQ[$\$CJaJO &xl143Z_$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$CJaJDOD &xl144`$dd[$\$a$ 5\aJO &xl145Za$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$6CJ]aJpO"p &xl146Cbdd$d%d'dNOQ[$\$CJaJvO2v &xl147Ic$dd$d%d'dNOQ[$\$a$CJaJOB &xl148Zd$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$CJaJOR &xl149Tedd$d%d&d'dNOPQ[$\$CJaJpObp &xl150Cfdd%d&d'dOPQ[$\$CJaJLOrL &xl151g$dd[$\$a$5OJQJ\aJDOD &xl152hdd[$\$CJOJQJaJO &xl153Tidd$d%d&d'dNOPQ[$\$5CJOJQJ\O &xl154Tjdd$d%d&d'dNOPQ[$\$5CJOJQJ\vOv &xl155Ik$dd$d%d'dNOQ[$\$a$CJaJO &xl156Zl$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$CJaJO &xl157Zm$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5CJOJQJ\aJO &xl158kn$dd$d%d&d'd-DM NOPQ[$\$a$CJaJvOv &xl159Io$dd%d&d'dOPQ[$\$a$CJaJO &xl160epdd$d%d&d'd-DM NOPQ[$\$CJaJO &xl161eqdd$d%d&d'd-DM NOPQ[$\$CJaJO" &xl162kr$dd$d%d&d'd-DM NOPQ[$\$a$CJaJO2 &xl163esdd$d%d&d'd-DM NOPQ[$\$CJaJOB &xl164kt$dd$d%d&d'd-DM NOPQ[$\$a$CJaJvORv &xl165Iu$dd%d'd-DM OQ[$\$a$CJaJtObt &xl166Cvdd%d&d'dOPQ[$\$ CJOJQJbOrb &xl1672wdd%d'dOQ[$\$ CJOJQJtOt &xl168Cxdd%d&d'dOPQ[$\$ CJOJQJO &xl169Zy$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5OJQJ\aJrOr &xl170Iz$dd%d&d'dOPQ[$\$a$aJO &xl171Z{$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$aJFOF &xl172|$dd[$\$a$ OJQJaJzOz &xl173I}$dd%d&d'dOPQ[$\$a$ OJQJaJO &xl174Z~$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ OJQJaJzOz &xl175I$dd$d%d'dNOQ[$\$a$ OJQJaJ>O> &xl176dd[$\$ 5\aJjOj &xl1778$dd%d'dOQ[$\$a$6CJ]aJO" &xl178Z$dd%d&d'd-DM OPQ[$\$a$CJaJJO2J &xl179dd[$\$5CJ OJQJ\aJ lOBl &xl1808$dd%d'dOQ[$\$a$CJOJQJaJOR &xl181Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ OJQJaJLObL &xl182dd[$\$56OJQJ\]aJZOrZ &xl183!dd&dP[$\$56CJ\]aJO &xl184Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$CJOJQJaJPOP &xl185$dd[$\$a$5CJ OJQJ\aJ vOv &xl186Cdd$d%d&dNOP[$\$5CJ\aJdOd &xl1872dd$d&dNP[$\$5CJ\aJvOv &xl188Cdd$d&d'dNPQ[$\$5CJ\aJ^o^ ]Balloon Text Char$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH RoR ]Comment Text CharOJQJ_HmH sH tH ^o^ ]Comment Subject Char5OJQJ\_HmH sH tH xo x ]Heading 3 Char,Heading 3a Char$CJ(OJQJ^J_HaJ(mH sH tH VO V ]Hai$d`a$5B*OJQJaJphVO" V ]Hai3d`5B*CJOJQJaJphRO2 R ]Hai2dx`5B*CJ OJQJaJ phPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]  #P r. P . #!@ @H 0( 0( B S ?1wh2wh ##B*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace b<$'(+.06:;?\`admqrvw}~Cm:>?DEIJOPTUXY]^cdhlpqtuyz~  !%&*,./2368<=ABDEHILMOPTUXY^_bcfhklnorsvwz{&*+/034:;>?BCEFJKPRTUX]abfgklopstwx{} Z\]_`cdfgijmuwxz{}~lm9PT&QRZ\uwxz{}~333333\\ff*Clm9%Yppttuwxz{}~\\ffCl9%Yppttu!/8fA;0Nڗ>jy| pymjr] k-vH`sc[r^i4gI!|zf%v 1NtjBA8 b?>hTX1K@L?nIA\KJ\ oCL`5N.fS]B`kWh?&=R X |\ya^8_e0fD##hp~Tl[kl3JH{hw!|~br'2~X808^8`0o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.--^-`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. mm^m`hH. =L=^=`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.--^-`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. mm^m`hH. =L=^=`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`CJo(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`o(hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.--^-`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. mm^m`hH. =L=^=`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHoPP^P`OJ QJ o(hHh hh^h`hH.h 88^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xLx^x`LhH.h HH^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. ^`56CJo(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.88^8`OJPJQJ^J) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHoPP^P`OJ QJ o(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.q ^`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.q ^`o(hH.q ^`hH.q pLp^p`LhH.q @ @ ^@ `hH.q ^`hH.q L^`LhH.q ^`hH.q ^`hH.q PLP^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHoPP^P`OJ QJ o(hHh ^`hH.? 0? ^? `0o(.h L ^ `LhH.h w w ^w `hH.h GG^G`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.hh^h`aJhH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^`CJaJhH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH. ^`o(hH. ^`o(hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.--^-`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. mm^m`hH. =L=^=`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ^ `OJPJQJ^Jo(- ^ `OJ QJ ^J o(hHoxx^x`OJ QJ o(hHHH^H`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHoX X ^X `OJ QJ o(hHs^`s6CJaJo(. ^`hH. L^`LhH.  ^ `hH. f f ^f `hH. 6L6^6`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`6CJaJhH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h 3^`o(hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH. ^`56o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.!\ya^kWnIR Xw!|~c[.fSjfymH{kl\KJjBA8I!5NoCLzf%y| v/8##h 12~TlANk_e?>i1K@!!̘'    (p`    81H         @E@    (2    (2    nd^    8             H;             @>    P         tC         Ю     b7!    7@SXXb&Y\`z!*.>X6*6V^u|N F!Y&|~ v"1S_eru |6 I> M> E S [ a +| + 9 q6 Jt ^ P0 T Y Ce :z X< E R Y m x y 8z t| +NJXbk(0P3IVYL| C2D^rqtu2N;[m B-DJ_w, ~ m @e[:qy (m+!Ni }"c*g0n=MR> -~95G[ij5Rg|N$D7L/8r>d%g5v %&m- /;tc%pv8)!NVrn % !: !!![!]!}i!`k!" "`"F"v"#Rg#$ $U)$W$\$f$l$u$|$z}$%A%%#%u3%<%b%z%{%}%& &&A&G&LX&u&3'L'Q#'&'*6'I'K'P`'6e'!(:K(M(AX( g(h() -)j@)U**)**!*J"*N,*@*j*n*!+% +>#+$+6+yX+e+g+w+{ ,U,V,*---~5-)\-i-.Zi.x./{(/|/x0/0<0,=0R0q0D11\1^1w122:#2v*2`J2w23/3@F3U3#c3z 4{4m34be4555[<5S=5JG5LK5 a5qj5s566k?6}F6vX6c6r67K7$71727`7h7w7878;8S8:i8 99.O9d9o9Z:[#:y#:<:F:RO:Wu:y:~: ; ;F;:U;`;ih;"u;m< <|<<r0<D<`< x<='=C=HE=S=vw=>F>#>,->4>aE>kF>J>f>?i?>??$?O*?D?G @R#@g#@4@I@~K@w@8A5AA mAB4B #B(B"DB'DBZDBTBcBCfB{BCFCFCFC^CFiC%D]*D+D5D?D?aDYdD*)EzF F!#F2FGGG"GI4Gw:G?GAGBGCGYG H H H9HL5H`HcHkHrnHHII IIIIIJIzoI/vIJ<J} J%'J2JXJLnJrJGKKqK|&K$9KhCKIJKL_LL(LaL MMM3MGCM+DM.FM.RMcMkMW|MNNHNN+/NQN^NMeNtmNOXOJuO PP ,PRPZP oPQQQ,Q3Q:QGQIQeLQTQR2RR)RG8R%Z\k\Q!]%]7]@]kT]u]vy]y ^1^W^nm^4_h:_;_R_Z_`v`]1`T`oo`Uarabb(b2b3Dbjbd~bbzcc2cGcXQcWcXhcycd4d6 dd2d9dY?djEdcdeeAeKeKQe\eIheff?%fAfKUftff gwg*gufghh!HhHh KhKhI\heh5jhJsh}hiziiit)i 3iu=i]i`i_ai}ij2j;j@j4ajPfjkkd/k6ck{kK|kl#l,l'.lw mFm;)mqLcKeu=Tb K5SU _ cj*rt=*>RCfjz}"^~,0P'Yr A"X0Rfnu WuC~ D^:H`8n .g:G` l sh psq[,.BHo;R!(?k! !-VDIz [.?X%l u=JU3s47za%&NBr7GX__v5x ]$BTG\r} --4^`y&75:dA!5sFIYs $\2UYZ7O! Wh$%@AM7]^"im:-,hZl}!~(-.NP^5_e./5Pm77'>?#}((;1@fIRbt~i -;qCW2:b9^A['+>V|,MIU2[h`tQp+5KuRCmbh6(G/E}e)6 7r0v1)=Mk*y *D$E>ILDP[lv;))2T86PU"&pH^Y tUukJu9!FJKag\_*w5&:~orVs%r0CN}tD 7 F cTd$C~KPvm^)z; ~0cCIKT]]|Cck689(GH_byA C ,V`r[yIGM(U)| *05{{!'ViR .7MV8akFwo)8Db7"O TWt`Gmfqq)2y:,<fL]hrtt x .@q )I*h`d L%O,WqX[-~&&K\ez K'DQdtu{Ko;O!j.j} ?BIMaHLHWPz2| ls#5]sq8]wq'=CNqw(8EF` i 07<S\r FKMju# 5[3auH$,5?^fx~q! \'*12HkMoJtQ/NSuCzAGf. @MPwv:5L"]mv U!z56JuOPWm`Kll#Y%.akzS_{x+-6pw48Fc kPrWi\sqy9G>@Z 0ASl"F7V\p=NEq^ 59RU|ZE^l+v{$ ;6a] O#_` j& S179Lae8h}'%<'7<7ASOlc#'mAQl.0D1@q4-1Vuw@(HH HUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialUTimesNewRomanPS-BoldMTO& r.VnTimeCourier Newk& r.VnArial NarrowIDAutomationHC39MQ& r.VnTimeHCourier New5. .[`)TahomaG= jMS Mincho-3 fg?= *Cx Courier New7.@ Calibri7VnHelv29VnTimes2;WingdingsA$BCambria Math"q hlVG''  !x24ss 3qXR?T2 !xx B Gio dc v o toSONGHONGismail - [2010]!              Oh+'0 , L X d p|B Gio dc v o to SONGHONGNormalismail - [2010]6Microsoft Office Word@H'@&N@z7#@&N՜.+,0 hp  SONGHONG s B Gio dc v o to Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry F)N1TableWordDocument ? SummaryInformation(~DocumentSummaryInformation8MsoDataStoreN p'NVZ44TIX0==2pN p'NItem PropertiesUCompObj r  F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q