Tin Khác

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Bộ môn TD - QS trường Đại học Công đoàn được thành lập và trực thuộc Hiệu trưởng từ năm 1998.

Xem tiếp...

DANH SÁCH BCH ĐẲNG BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công Đoàn

Xem tiếp...

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CHỦ NHIỆM LỚP VÀ HỌC VIÊN KHÓA 14

Xem tiếp...

BIÊN BẢN GẶP MẶT TOÀN KHÓA CH14 (2020-2022)

Xem tiếp...

BIÊN BẢN HỌP PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHỦ NHIỆM LỚP ĐÀO TẠO THẠC SĨ KHÓA 14

Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH XÓA TÊN HỌC VIÊN - ĐÀO TẠO THẠC SĨ KHÓA 13 (2019-2021)

Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH XÓA TÊN HỌC VIÊN - ĐÀO TẠO THẠC SĨ KHÓA 14 (2020-2022)

Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH XÓA TÊN HỌC VIÊN - ĐÀO TẠO THẠC SĨ KHÓA 12 (2018-2020)

Xem tiếp...

CHUẨN ĐẦU RA BAN HÀNH NĂM 2010

Xem tiếp...

CHUẨN ĐẦU RA BAN HÀNH NĂM 2015

Xem tiếp...

CHUẨN ĐẦU RA BAN HÀNH NĂM 2019

Xem tiếp...

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Xem tiếp...

Top