Tin Đào tạo

LỊCH THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2013

Xem tiếp...

ĐĂNG KÝ HỌC SONG NGÀNH

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM HỌC 2013- 2014

Xem tiếp...

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013

Hội đồng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2013 Trường Đại học Công đoàn (Ký hiệu trường: LDA) thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung Đại học hệ chính quy năm 2013

Xem tiếp...

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2

Xem tiếp...

DANH SACH XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 TÍNH ĐẾN NGÀY 10/9/2013

Xem tiếp...

THAY ĐỔI LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II NĂM 2012-2013 HỌC PHẦN CẦU LÔNG 2 VÀ BÓNG CHUYỀN 2

Xem tiếp...

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH 2013 (THAY ĐỔI ĐIỂM)

Xem tiếp...

THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH NĂM 2013

Xem tiếp...

LỊCH HỌC LẠI, HỌC NHANH VÀ HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM HỌC KỲ I NĂM 2013-2014 (ĐỢT I)

Xem tiếp...

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM 2013

Xem tiếp...

Top