Tin Đào tạo

TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ NĂM HỌC 2022 - 2023

Xem tiếp...

XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬP HỌC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

Xem tiếp...

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY, ĐỢT 1 NĂM 2022

Xem tiếp...

LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN – K257

Căn cứ quyết định số 949/QĐ-ĐHCĐ ngày 24/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn, ngày 10/9/2022, Phòng Đào tạo tổ chức khai giảng lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ công tác Công đoàn- K257 cho 49 học viên là cán bộ công đoàn.

Xem tiếp...

THÔNG TIN CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

Xem tiếp...

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC THPT

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022; Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-ĐHCĐ ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2022;

Xem tiếp...

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2022

Xem tiếp...

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022

Xem tiếp...

KẾ HOẠCH VÀ THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

Xem tiếp...

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Xem tiếp...

Top