Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ XẾT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHI HỌC TẬP, TRỢ CẤP XÃ HỘI VÀ HỌC BỔNG CÔNG ĐOÀN ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2022-2023

 

Tin liên quan
Top