Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2022-2023

 

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022-2023: XEM TẠI ĐÂY

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023: XEM TẠI ĐÂY

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐƯỢC TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023: XEM TẠI ĐÂY

Tin liên quan
Top