Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

CÁC QUYẾT ĐỊNH, DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, TRỢ CẤP XÃ HỘI, MIỄN GIẢM HỌC PHÍ, KHEN THƯỞNG THI ĐUA

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2022-2023: XEM TẠI ĐÂY

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022 - 2023: XEM TẠI ĐÂY

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023: XEM TẠI ĐÂY

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022 - 2023:  XEM TẠI ĐÂY

DANH SÁCH SINH ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023: XEM TẠI ĐÂY

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022 - 2023: XEM TẠI ĐÂY

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG DANH HIỆU THI ĐUA CHO SINH VIÊN KHOA AN TOÀN LAO ĐỘNG & SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (NĂM HỌC 2021-2022): XEM TẠI ĐÂY

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2021 - 2022: XEM TẠI ĐÂY

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022: XEM TẠI ĐÂY

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KHOA AN TOÀN LAO ĐỘNG & SKNN (HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022): XEM TẠI ĐÂY

 

Tin liên quan
Top