Tin Nổi bật

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

      1.  Thông tin liên hệ

1.1.    Địa chỉ: Phòng B102- Nhà B

1.2.    Số điện thoại: 024.3533.0367

1.3.    Email: pctsv@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu

Trước năm 1998, mảng công tác sinh viên là một phần của Phòng Đào tạo.Tháng 9 năm 1998, Phòng Công tác chính trị được thành lập. Năm 2004, Phòng Công tác chính trị được đổi tên thành Phòng Công tác sinh viên cho đến ngày nay.

     3. Đội ngũ viên chức

BÍ THƯ CHI BỘ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG – PHỤ TRÁCH

ThS. Trần Thị Minh Quế

Email: quettm@dhcd.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Tạ Thị Ánh Nguyệt

Email: nguyettta@dhcd.edu.vn

CÁC CHUYÊN VIÊN

ThS. Nguyễn Anh Đức

Email: ducna@dhcd.edu.vn

CN. Nguyễn Huyền Nga

Email: nganh@dhcd.edu.vn

 

ThS. Hoàng Thị Huế

Email: hueht@dhcd.edu.vn

 

ThS. Đỗ Thị Hà

Email: hadt@dhcd.edu.vn

CN. Phạm Thị Thanh Bình

Email: binhptt@dhcd.edu.vn

CN. Bùi Xuân Hiến

Email: 

hienbx@dhcd.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Khánh Ly

Email: 

lynk@dhcd.edu.vn

 

4. Chức năng, nhiệm vụ

4.1.Chức năng: Phòng Công tác sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng, công tác sinh viên trong nhà trường.

4.2.Nhiệm vụ:

1. Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức tiếp nhận sinh viên (SV) trúng tuyển vào trường. Chỉ định Ban cán sự lớp lâm thời; Làm thẻ sinh viên. Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ SV. Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến SV như : xác nhận là SV của Trường, hoãn nghĩa vụ quân sự; giới thiệu  SV  với cơ quan để thực hiện quyền lợi của SV.

Tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến sinh viên hoặc báo cáo Ban giám hiệu giải quyết.

2. Quản lý sinh viên ngoại trú. Lập sổ theo dõi công tác sinh viên ngoại trú, kiểm tra sinh viên trong thực hiện quy chế sinh viên ngoại trú; phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương triển khai công tác sinh viên ngoại trú.

3. Phối hợp với Phòng y tế tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên theo quy định hiện hành.

4. Tổ chức học “Tuần sinh hoạt công dân” cho SV vào đầu mỗi năm học theo hướng dẫn của Vụ công tác HSSV - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên. Triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các nghị quyết của Đảng và chủ trương chính sách của Nhà nước; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên, đề xuất với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu có hình thức tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời. Quản lý nội dung hoạt động và trang thiết bị phòng phát thanh của nhà trường.

6. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị - xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cho SV.

7. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

8. Phối hợp với các Khoa chủ quản và giảng viên trên lớp để triển khai các hình thức điểm danh tại lớp học.

9. Chủ trì tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của SV,phân loại, xếp loại SV cuối mỗi học kỳ, năm học và khoá học theo Quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo.

10. Phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức cho sinh viên tham gia các hội thi Olympic các môn học, nghiên cứu khoa học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

11. Theo dõi đôn đốc công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên. Kiến nghị khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập. Phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức Hội nghị biểu dương sinh viên xuất sắc trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học hàng năm.

12.Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với SV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến SV. Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV tàn tật, khuyết tật, HSSV diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Vận động các tổ chức và cá nhân tài trợ  phát triển quỹ hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sử dụng các quỹ hỗ trợ tài chính  khi được phê duyệt.

13. Phối hợp với Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Quản lý sinh viên nội trú trong việc phối hợp với các cấp chính quyền về việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trong sinh viên.

14. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho SV theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khảo sát việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

15. Định kỳ tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng với SV.

16. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế, quy định về quản lý rèn luyện của sinh viên.

17.Thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng giao.

2.     Thành tích – Khen thưởng

3.     Định hướng phát triển

-Xây dựng phòng Công tác sinh viên thành một  địa chỉ tin cậy, hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên trong học tập, rèn luyện và các lĩnh vực khác.

 -Tạo môi trường chính trị, xã hội tốt để sinh viên trường học tập, rèn luyện..
- Thiết lập và khai thác các mối quan hệ với doanh nghiệp, tạo thêm nguồn lực cho các hoạt
động của nhà trường, đồng thời tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

 

Một số hình ảnh ( Trong file đính kèm)

Tin liên quan
Top