Tin Khác

MẪU VĂN BẢN PHÁP QUY

 VĂN BẢN PHÁP QUY

 

Stt

Số hiệu

Tên văn bản

 1

1374/QĐ-TTg

Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015. Tải về.

 2

44/2007/TTLT-BTC-BKHCN

HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC. 

Tải về

 3

58/2010/QH12

Luật Viên chức. Tải về

29/2012/NĐ-CP

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Tải về

 5

58/2010/QĐ-TTg

Quyết định ban hành Điều lệ trường ĐH 2010. Tải về

 6

20/2012/TT-BGDĐT

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT

 7

15/2003/QH11

Luật Thi đua Khen thưởng. Tải về

 8

47/2005/QH11

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Tải về

42/2010/NĐ-CP

Nghị định quy định thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Tải về

10 

2C-BNV/2008

Mẫu Sơ yếu lí lịch cán bộ, công chức. Tải về

11 

01

Mẫu kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Tải về

12

Luật số: 08/2012/QH13

Luật Giáo dục Đại học. Tải về

13

Quyết định số: 711/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020. Tải về

Tin liên quan
Top