Tin Khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH HỌC

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

1.      

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Xem ở đây

2.      

CÔNG TÁC XÃ HỘI

Xem ở đây

3.         

KẾ TOÁN

Xem ở đây

4.         

LUẬT

Xem ở đây

 5.         

QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Xem ở đây

6.         

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Xem ở đây

7.          

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Xem ở đây

8.       

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Xem ở đây

9.          

XÃ HỘI HỌC

Xem ở đây

    10

VIỆT NAM HỌC

Xem ở đây

     11.

NGÔN NGỮ ANH

Xem ở đây

     

Tin liên quan
Top