Tin Hoạt động

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG, TRAO HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y CẤP ỦY CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 - 2025

  Ngày 10/9/2022 tại Hội trường A, Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng. Tới dự hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Phạm Văn Hải - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; về Đảng ủy Nhà trường có đồng chí Lê Cao Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, đồng chí Nguyễn Đức Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể đảng viên trong toàn trường.

          Tại hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, đồng chí báo cáo viên Nguyễn Thanh Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã lần lượt trình bày:

- Kết luận số 21 – KL/TW ngày 25/10/2021của Hội nghị lần thứ 4 BCH TW khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII ngày 05/5/2022 “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên tin tưởng, đồng thuận và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII trong xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

-     Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

-     Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

-     Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

- Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Đồng chí đã tập trung nêu bật quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của các Nghị quyết, các văn kiện của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Qua việc triển khai học tâp, quán triệt đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, sinh viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần của các Nghị quyết, các Kết luận của BCH Trung ương Đảng, đưa văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, đưa việc học tập, quán triệt Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn trường, tạo bầu không khí phấn khởi, hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra.

Sau hội nghị, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội sẽ tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; đảm bảo công tác tuyên truyền thường xuyên, toàn diện, thống nhất, phong phú sinh động; xây dựng chương trình hành động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết.

Tại hội nghị, Đảng ủy đã long trọng tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Văn Hà – nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Nhà trường. Cán bộ đảng viên đã được nghe tóm tắt quá trình công tác và những đóng góp, những thành tích tiêu biểu của đồng chí.

29 Bí thư Chi bộ trực thuộc đã đại diện cho cấp ủy chi bộ lên đón nhận Quyết định chuẩn y của Đảng ủy Nhà trường nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Cao Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã thay mặt Đảng ủy Nhà trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng như cá nhân đồng chí Nguyễn Thanh Sơn. Với phương châm học tập Nghị quyết một cách nghiêm túc, đề cao chất lượng, hiệu quả; đồng chí cũng đã quán triệt đến toàn bộ đảng viên về các phương thức lãnh đạo của Đảng, về nâng cao ý thức học tập, kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Dưới đây là hình ảnh của Hội nghị:

Tin liên quan
Top