Tin Hoạt động

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU VỀ CÁC QUI ĐỊNH NỘI BỘ HIỆN HÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

Căn cứ Kế hoạch, chương trình công tác của Công đoàn Trường Trường Đại học Công đoàn, Ban chấp hành Công đoàn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về các qui định nội bộ hiện hành của Trường Đại học Công đoàn năm 2020.

Mục đích cuộc thi:

Thứ nhất: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các qui định nội bộ hiện hành đến các cán bộ, đoàn viên và người lao động trong Trường Đại học Công đoàn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn viên và người lao động về thực hiện qui định nội bộ của Nhà trường;

- Thứ hai: Tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên và người lao động tiếp tục tìm hiểu và nắm bắt các qui định nội bộ của Nhà trường; đặc biệt là các qui định nội bộ liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, giảng viên;

- Thứ ba: Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Trường trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

Đối tượng dự thi: cán bộ, đoàn viên và người lao động Trường Đại học Công đoàn (Ban Giám hiệu và Ban tổ chức cuộc thi và Nhóm giúp việc không tham dự cuộc thi).

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Web của Trường Đại học Công đoàn tại địa chỉ http://dhcd.edu.vn:8046/Login  (Xem thể lệ và các bước vào cuộc thi ở đây).

          Thời gian thi: Từ 7h00 ngày 14/9/2020 đến 17h00 ngày 18/9/2020 (05 ngày).

 

Nhấn vào dòng này hoặc banner phía dưới để đăng ký tài khoản và làm bài thi 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Tin liên quan
Top