Tin Đào tạo

THÔNG TIN CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

Danh sách sinh viên cấp bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, ngành bảo hộ lao động năm 2022: Xem tại đây

Sổ gốc cấp bằng cử nhân hệ chính quy, ngành Quản trị kinh doanh (Quyết định 674, 675/QĐ - ĐHCĐ ngày 22 tháng 6 năm 2022): Xem tại đây

Sổ gốc cấp bằng cử nhân hệ chính quy, ngành Quản trị kinh doanh (Quyết định 1219/QĐ - ĐHCĐ ngày 31 tháng 12 năm 2021): Xem tại đây

Sổ gốc cấp bằng cử nhân hệ chính quy, ngành công tác xã hội năm 2021: Xem tại đây

Tin liên quan
Top