Tin Đào tạo

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013

  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số:   135      /TB-ĐHCĐ                                                          Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2013

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013

 

Hội đồng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2013 Trường Đại học Công đoàn (Ký hiệu trường: LDA) thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung Đại học hệ chính quy năm 2013 như sau:

1. Quy định xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

1.1. Xét tuyển kết quả thi tuyển sinh Đại học năm 2013 theo các khối A, A1, D1

1.2. Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Không hạ điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung nếu không đủ chỉ tiêu.

1.3. Điểm xét tuyển không nhân hệ số, áp dụng cho đối tượng là Học sinh phổ thông, Khu vực 3 (HSPT – KV3). Điểm ưu tiên giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

1.4. Những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 2 sẽ không được xét tuyển ở nguyện vọng bổ sung.

2. Các ngành xét tuyển nguyện vọng bổ sung:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khối xét tuyển

Điểm xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

ĐẠI HỌC

1

D850201

Bảo hộ lao động

A

15,5

80

A1

15,5

2

D340101

Quản trị kinh doanh

A

18,0

80

A1

19,0

D1

18,5

3

D340404

Quản trị nhân lực

A

18,0

50

A1

19,0

D1

18,5

4

D340201

Tài chính ngân hàng

A

16,5

90

A1

17,5

D1

18,5

3. Thủ tục và thời gian đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung

3.1. Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường hoặc qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh).

3.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển là Giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh Đại học năm 2013 (bản chính) đã điền đầy đủ thông tin ở phần đăng ký xét tuyểngửi kèm 01 phong bì thư có dán tem, ghi sẵn địa chỉ - số điện thoại liên lạc.

3.3. Thời gian đăng ký xét tuyển: từ 16/9 → 17h ngày 05/10/2013.

       Công bố kết quả: dự kiến ngày 7/10/2013. Nhập học: dự kiến ngày 10/10/2013.

3.4. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng

4. Địa điểm nhận đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung: 

Phòng Đào tạo (P304 – nhà A), Trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại:043.8574419. Mọi thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ trang web: www.dhcd.edu.vn              

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

  HIỆU TRƯỞNG  

 

(đã ký)

 

                                                              TS. Phạm Văn Hà

Tin liên quan
Top