Tin Đào tạo

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2013

 

   TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

                  

                Số: 211/TB - ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


        Hà Nội, ngày  14   tháng 12   năm  2012

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2013

 

 

                                                Thực hiện Công văn số 9570/VPCP-KGVX ngày 23/11/2012 của Văn phòng chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng chính phủ về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ, Tết năm 2013 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

HIỆU TRƯỞNG THÔNG BÁO:

 Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2013 như sau:

1. Toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên nghỉ làm việc và học tập 2 ngày: Từ ngày 31/12/2012 (thứ hai) đến hết ngày 01/01/2013 (thứ ba).

2. Chuyển lịch học, lịch thi ngày 31/12/2012 (thứ hai) sang ngày 05/01/2013 (thứ bảy).

3. Yêu cầu:

- Lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn thông báo cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên trước khi về nghỉ lễ tắt toàn bộ hệ thống điện nước khu làm việc và phòng học để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

- Khoa Giáo dục thường xuyên chủ động bố trí lịch học, lịch thi bù cho các lớp do Khoa quản lý.

-  Phòng Hành chính - Tổng hợp phân công cán bộ, nhân viên trực và bảo vệ Nhà trường 24/24h trong các ngày nghỉ lễ.

- Các khoa, phòng, bộ môn và các lớp học sinh,  sinh viên thực hiện nghiêm thông báo này.

 

  Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG

  - Lãnh đạo Nhà trường

  - Các Khoa, Phòng, Bộ môn

  - Bộ phận Trung cấp                                                                            Đã ký                        

  - Các lớp học sinh, sinh viên

  - Lưu VT,ĐT

                                                                        PGS.TS Dương Văn Sao

Tin liên quan
Top