Tin Đào tạo

THAY ĐỔI LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II NĂM 2012-2013 HỌC PHẦN CẦU LÔNG 2 VÀ BÓNG CHUYỀN 2

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                                           Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

 TB 128-TB/ĐHCĐ                                                 Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2013


THÔNG BÁO

( V/v thay đổi lịch thi lần 2 học kỳ II năm 2012-2013)


Căn cứ vào kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2012- 2013;

Căn cứ lịch thi lần 2 học kỳ II năm 2012 -2013 

HIỆU TRƯỞNG THÔNG BÁO

- Chuyển lịch thi lần 2 môn cầu lông 2 và bóng chuyền 2 ngày Chủ nhật ( 18/8/2013) sang thi vào lúc 7h00 ngày 7/9/2013 (lý do mất điện).

- Địa điểm thi: Nhà thi đấu trường Đại học Công đoàn

- Sinh viên đến trước 15 phút để chuẩn bị sân bãi

- Các Khoa chủ quản có trách nhiệm thông báo cho sinh viên được biết lịch thi trên

Nơi nhận:

- Bộ môn GDTC;

- Các Khoa chủ quản;

- Lưu phòng khảo thí và ĐBCL;

TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
                                                                                                  TS. Nguyễn Thị Kim Thoa

 

Tin liên quan
Top