Tin Đào tạo

QUYẾT ĐỊNH CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2011-2012

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

                      Số:........./QĐ - ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

           Hà Nội, ngày .......tháng........năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên

học kỳ II, năm học 2011-2012

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

-  Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

-  Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên trường Đại học Công đoàn tại cuộc họp ngày 9/10/2012;

-  Xét đề nghị của phòng Công tác sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2011-2012 cho 102 sinh viên, cụ thể:

-  6 Sinh viên đạt học bổng Xuất sắc

-  45 Sinh viên đạt học bổng Giỏi

-  51 Sinh viên đạt học bổng tiên tiến

 (Có danh sách kèm theo - tải danh sách ở đây)

 

Điều 2:   Các mức học bổng như sau:

 

HỌC BỔNG

BẬC ĐẠI HỌC

BẬC CAO ĐẲNG

XUẤT SẮC

GIỎI

KHÁ

1.900.000đ/5tháng

1.800.000đ/5tháng

1.700.000đ/5tháng

1.600.000đ/5tháng

1.500.000đ/5tháng

1.400.000đ/5tháng

Với tổng số tiền là 177.600.000 đồng

(Một trăm bảy bảy triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn)

 

Điều 3: Phòng Công tác sinh viên, phòng Tài vụ, phòng Đào tạo; khoa Quản trị kinh doanh, khoa Xã hội học, khoa Công tác xã hội, khoa Kế toán, khoa Tài chính - Ngân hàng, khoa Luật, Khoa Quản trị nhân lực, khoa Bảo hộ lao động; các bộ phận có liên quan và những sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-     Như Điều 2,

-    Lưu VT,CTSV.

                  HIỆU TRƯỞNG

                         (Đã ký) 

       PGS.TS DƯƠNG VĂN SAO

                                                                

                                                                         

Tin liên quan
Top