Tin Đào tạo

LỊCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUI KHÓA HỌC 2008 - 2012 VÀ BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI KHÓA HỌC 2009 - 2012

 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 

Số: 207/TB-ĐHCĐ                                                Hà Nội, ngày 10  tháng  12 năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

V/v thi tốt nghiệp lần 2 ngành bậc đại học hệ chính qui khóa học 2008 - 2012

Và bậc cao đẳng hệ chính qui khóa học 2009 - 2012

 

 

- Căn cứ điều 14 Quy chế đào tạo ĐH&CĐ hệ chính qui ban hành theo Quyết định            số 25/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

- Căn cứ vào kế hoạch số 57/KH-ĐHCĐ ngày 20/09/2012 của Hiệu trưởng về thực tập cuối khóa, bảo vệ khóa luận và thi tốt nghiệp đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy khóa 2008-2012 và bậc cao đẳng hệ chính qui khóa 2009-2012

- Xét theo đề nghị của phòng Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG THÔNG BÁO:

I. Khối lượng thi tốt nghiệp:

   1- Bậc đại học hệ chính qui khóa học 2008 - 2012

 

Ngành đào tạo

MÔN I

MÔN II

Tổng hợp từ

các học phần

K.l thi

(đvht)

Tổng hợp từ

các học phần

K.l thi

(đvht)

QTKD-Tổng hợp

Marketing căn bản

3

Quản trị SX

3

Kinh tế vi mô I

2

Q.trị chiến lược

2

Quản trị Nhân lực

Marketing căn bản

3

Q.trị Nhân lực

5

Kinh tế vi mô I

2

QTKD-Công đoàn

Kinh tế vi mô I                 

2

Quản trị Sản xuất

3

Lý luận Công đoàn

3

Q.trị chiến lược

2

 

Kế toỏn

Kinh tế vi môI

2

 

Kế toỏn tài chớnh DN

5

Tài chính tiền tệ

3

Tài chớnh-

Ngõn hàng

Kinh tế vi mô I

2

Tài chớnh doanh nghiệp

5

Nguyên lý kế toán

3

Ngân hàng thương mại

Kinh tế vi mô I

2

Tín dụng và các dịch vụ Ngân hàng Thương mại

5

Nguyên lý kế toán

3

   2- Bậc cao đẳng học hệ chính qui khóa học 2009 - 2012

 

Quản trị

kinh doanh

 

Quản trị học

 

3

Quản trị sản xuất

 

5

Q. trị chất lượng

 

Kế toỏn

Nguyên lý kế toán

3

Kế toán TCDN

5

Tài chớnh -

Ngõn hàng

Tài chính - Tiền tệ

3

Tài chính DN

5

II- Hình thức, thời gian và lệ phí thi:

1- Hình thức thi:

- Thi viết; thời gian 180 phút

- Địa điểm thi: phòng B101 (nhà B)

- Danh sách phòng thi (sẽ thông báo sau trên trang Web và bảng tin phòng Đào tạo)

 

 

 

2- Thời gian thi:

            - Môn I:   7h30 thứ Bảy (15/12/2012)    

            - Môn II:  13h30 thứ Bảy (15/12/2012)    

3- Lệ phí thi: 100.000 đồng/1 học phần thi (nộp tại phòng thi)

III- Tổ chức thực hiện:

- Các Khoa chủ quản phối hợp với phòng Đào tạo rà soát sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp lần 2, trình Hội đồng thi tốt nghiệp.

- Phòng Đào tạo và các sinh viên thi tốt nghiệp lần 2 căn cứ nội dung trên tổ chức thực hiện.

            - Các khoa, phòng, bộ môn có liên quan phối hợp tổ chức tốt thông báo này.

  

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                    

- Lãnh đạo Nhà trường (để b/c)

- Các Khoa chủ quản

- Khoa, Bộ môn có liên quan                                                                     (đã ký)

- Phòng HC-TH                                                                     

- Lưu: VT, ĐT

                                                                                                            PGS.TS. Vũ Quang Thọ

Tin liên quan
Top