Tin Đào tạo

LỊCH THI LẦN 2, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI

 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                       Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

      Số:         /TB-ĐHCĐ                                  Hà Nội, ngày   31   tháng  12  năm  2013

 

THÔNG BÁO

Ban hành lịch thi lần 2, học kỳ I năm học 2013 - 2014

các lớp đại học, cao đẳng hệ chính qui.

 

         Căn cứ  lịch giảng dạy, học tập kỳ I năm học 2013 - 2014

HIỆU TRƯỞNG THÔNG BÁO:

1.  Ban hành lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2013 - 2014 các lớp đại học, cao đẳng hệ chính qui, cụ thể như sau:

 - Các lớp đại học, cao đẳng năm cuối thi từ  13/01 - 14/01/2014

 - Các lớp đại học năm thứ 2, năm thứ 3 và các lớp cao đẳng năm 2 thi vào các ngày 15,16,17/01/2014.

- Các lớp đại học, cao đẳng năm thứ nhất thi vào các ngày 15,16/02/2014.

(cụ thể trên trang web:  www.dhcd.edu.vn:8085).

2.  Tổ chức thực hiện:

- Các khoa chủ quản căn cứ vào lịch thi, thông báo cho các lớp sinh viên biết.

- Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng có kế hoạch phân bổ cán bộ coi thi đến từng ca thi, buổi thi, môn thi gửi các khoa, bộ môn để các khoa, bộ môn có căn cứ phân công cán bộ, giảng viên đủ điều kiện tham gia coi thi.

- Lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn, Ban Thanh tra giáo dục có kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc việc ra đề thi, in sao đề, trực thi, coi thi và chấm thi. Các cá nhân được phân công phải có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn theo đúng qui chế.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp bố trí cán bộ, nhân viên trực mở phòng, bảo vệ khu vực thi và phục vụ các buổi thi đảm bảo an toàn.

 Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

   - Lãnh đạo nhà trường ;                                           

   - Các Khoa, Phòng, Bộ môn ;                                                                      Đã ký 

   - Các Lớp sinh viên;                                                                                

   - Lưu: VT, VPHT.                                                                                 

                                                                                                                                                  TS. Phạm Văn Hà

Tin liên quan
Top