Tin Đào tạo

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM 2013

 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                         

                                                                                                            Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2013

 

 

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG NĂM 2013

(Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3)

Δ Khu vực = 0,5 điểm               Δ Đối tượng = 1,0 điểm

 

 

STT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm Trúng tuyển

Ghi chú

1

Quản trị Kinh doanh

C340101

A

10,0

 

A1

10,0

D1

10,0

2

Kế toán

C340301

A

10,0

A1

10,0

D1

10,0

3

Tài chính Ngân hàng

C340201

A

10,0

A1

10,0

D1

10,0

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

 

.

                                                                                                                                                    (đã ký)

 

                                                                                                                              TS. Phạm Văn Hà

Tin liên quan
Top