Tin Đào tạo

CÔNG KHAI LUẬN VĂN THẠC SĨ TỐT NGHIỆP NĂM 2020

 CÔNG KHAI LUẬN VĂN THẠC SĨ TỐT NGHIỆP NĂM 2020

 

STT                 HỌC VIÊN                                  NGÀNH         GHI CHÚ

 1            Hit NOLAUNG                                         QTKD          Xem ở đây

 2            Kongva NHIAVUE                                   QTNL           Xem ở đây

 3            Koudin PENKHAMKONG                      QTNL           Xem ở đây

 4            Phoungeun VILAVONG                           QTNL           Xem ở đây

 5            Soudachin SOUTTTHIDA                        XHH            Xem ở đây

 6            Thonglai MINGKHUANHA                     QTNL           Xem ở đây

 7            SoneSouVanh CHANTHALANGSY        QTNL             Xem ở đây

 

 

Tin liên quan
Top