Loại tài liệu:
Từ khóa:

Phụ lục V - Đăng ký kế hoạch sinh hoạt khoa học

Phụ lục V - Đăng ký kế hoạch sinh hoạt khoa học

Phụ lục II - NCKH của sinh viên

Phụ lục II - NCKH của sinh viên

Phụ lục III - Biên soạn Giáo trình, Sách, Tài liệu tham khảo

Phụ lục III - Biên soạn Giáo trình, Sách, Tài liệu tham khảo

Đăng ký và Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Giảng viên

Đăng ký và Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Giảng viên

Hướng dẫn làm hồ sơ xét duyệt Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Hướng dẫn làm hồ sơ xét duyệt Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Top