ࡱ> bjbj 6a : : }}$Pej   ѰӰӰӰӰӰӰ$-"tl ""}} g$QQQ"r^}R ѰQ"ѰQQ"{ @&Wo',:0jS(XoPXX{{"X r!hQ!T." j""""X : C: B GIO DC V O TO CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM _______________ c lp - T do - Hnh phc S: 19 /2012/TT-BGDT H Ni, ngy 01 thng 6 nm 2012 THNG T Ban hnh Quy nh v hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin trong cc c s gio dc i hc Cn c Ngh nh s 178/2007/N-CP ngy 03 thng 12 nm 2007 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B, c quan ngang B; Cn c Ngh nh s 32/2008/N-CP ngy 19 thng 3 nm 2008 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Gio dc v o to; Cn c Ngh nh s 75/2006/N-CP ngy 02 thng 8 nm 2006 ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Gio dc v Ngh nh s 31/2011/N-CP ngy 11 thng 5 nm 2011 ca Chnh ph sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 75/2006/N-CP ngy 02 thng 8 nm 2006 ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Gio dc; Cn c Ngh nh s 81/2002/N-CP ngy 17 thng 10 nm 2002 ca Chnh ph quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Khoa hc v Cng ngh; Cn c Quyt nh s 58/2010/Q-TTg ngy 22 thng 9 nm 2010 ca Th tng Chnh ph v vic ban hnh "iu l trng i hc"; Theo ngh ca V trng V Khoa hc, Cng ngh v Mi trng, B trng B Gio dc v o to quyt nh: iu 1. Ban hnh km theo Thng t ny Quy nh v hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin trong cc c s gio dc i hc. iu 2. Thng t ny c hiu lc k t ngy 16 thng 7 nm 2012 v thay th Quyt nh s 08/2000/Q-BGDT ngy 30 thng 3 nm 2000 ca B trng B Gio dc v o to ban hnh Quy ch v nghin cu khoa hc ca sinh vin trong cc trng i hc, hc vin v cao ng. iu 3. Chnh Vn phng, V trng V Khoa hc, Cng ngh v Mi trng, th trng cc n v thuc B Gio dc v o to, th trng cc c s gio dc i hc chu trch nhim thi hnh Thng t ny. Ni nhn: - Nh iu 3; - Vn phng Chnh ph; - U ban VHGD, TN, TN&N ca QH; - Ban Tuyn gio TW; - Cc b, c quan ngang b, c quan thuc Chnh ph; - UBND cc tnh, TP trc thuc TW; KT. B TRNG TH TRNG Trn Quang Qu B GIO DC V O TO CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc QUY NH V hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin trong cc c s gio dc i hc (Ban hnh km theo Thng t s 19/ 2012/ TT-BGDT ngy 01 thng 6 nm 2012 ca B trng B Gio dc v o to) Chng I QUY NH CHUNG iu 1. Phm vi iu chnh v i tng p dng 1. Vn bn ny quy nh v hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin trong cc c s gio dc i hc, bao gm: xy dng v thc hin k hoch hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin; qun l hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin; trch nhim v quyn ca sinh vin tham gia nghin cu khoa hc v ngi hng dn. 2. Thng t ny p dng i vi cc c s gio dc i hc bao gm: cc i hc, hc vin, trng i hc, cao ng trong h thng gio dc quc dn (gi chung l trng i hc). iu 2. Mc tiu hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin 1. Nng cao cht lng o to ngun nhn lc trnh cao, gp phn pht hin v bi dng nhn ti cho t nc. 2. Pht huy tnh nng ng, sng to, kh nng nghin cu khoa hc c lp ca sinh vin, hnh thnh nng lc t hc cho sinh vin. 3. Gp phn to ra tri thc, sn phm mi cho x hi. iu 3. Yu cu v hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin 1. Ph hp vi kh nng v nguyn vng ca sinh vin. 2. Ph hp vi mc tiu, ni dung, chng trnh o to ca trng i hc. 3.Ph hp vi nh hng hot ng khoa hc v cng ngh ca trng i hc. 4. Kt qu nghin cu c gi tr khoa hc, c tnh mi v sng to. iu 4. Ni dung hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin 1. Thc hin ti nghin cu khoa hc thuc l)nh vc c o to v cc l)nh vc khc ph hp vi kh nng ca sinh vin. 2. Tham gia cc hi ngh, hi tho khoa hc, sinh hot hc thut, hi thi sng to khoa hc cng ngh, cu lc b khoa hc sinh vin, cc gii thng khoa hc v cng ngh trong, ngoi nc v cc hnh thc hot ng khoa hc v cng ngh khc ca sinh vin. 3. Tham gia trin khai ng dng tin b khoa hc v cng ngh vo thc tin trong cc l)nh vc kinh t - x hi, gio dc v o to, an ninh, quc phng. 4. Cng b cc kt qu nghin cu khoa hc ca sinh vin. iu 5. Ti chnh cho hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin Ti chnh cho hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin gm cc ngun sau: 1. Ngn sch nh nc. 2. Ti tr, vin tr ca cc t chc, c nhn trong v ngoi nc. 3. Trch t ngun thu hp php ca trng i hc. 4. Huy ng t cc ngun hp php khc. Chng II XY DNG V THC HIN K HOCH HOT NG NGHIN CU KHOA HC CA SINH VIN iu 6. Xy dng k hoch hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin 1. Hng nm, trn c s nh hng pht trin khoa hc v cng ngh, nhim v khoa hc v cng ngh cc cp ca trng; nhu cu thc t ca x hi, ca doanh nghip v cc c s sn xut thuc l)nh vc o to ca trng, trng i hc xy dng k hoch hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin. 2. K hoch hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin l mt phn ca k hoch khoa hc v cng ngh ca trng i hc, bao gm cc ni dung: a) Xc nh danh mc ti, giao ti, trin khai thc hin ti v t chc nh gi ti nghin cu khoa hc ca sinh vin theo quy nh chung ca B Gio dc v o to. b) T chc hi ngh nghin cu khoa hc ca sinh vin v cc hnh thc hot ng khoa hc v cng ngh khc ca sinh vin. c) Tham gia Gii thng Ti nng khoa hc tr Vit Nam dnh cho sinh vin. d) T chc trin khai ng dng tin b khoa hc v cng ngh vo thc tin trong cc l)nh vc kinh t - x hi, gio dc v o to, an ninh, quc phng. ) T chc hot ng thng tin khoa hc v cng ngh ca sinh vin. iu 7. Xc nh danh mc ti, giao ti v trin khai thc hin ti nghin cu khoa hc ca sinh vin 1. Xc nh danh mc ti nghin cu khoa hc ca sinh vin a) xut ti nghin cu khoa hc Trn c s quy nh ca trng i hc, ging vin, cn b nghin cu v sinh vin xut ti nghin cu khoa hc vi khoa/b mn. b) Hi ng khoa hc v o to ca khoa/b mn xc nh danh mc ti nghin cu khoa hc ca sinh vin. c) Thi gian hon thnh vic xc nh danh mc ti nghin cu khoa hc ca sinh vin: thng 9 hng nm. d) Hiu trng trng i hc ph duyt danh mc ti nghin cu khoa hc ca sinh vin. 2. Trng i hc t chc xt duyt cng ti nghin cu khoa hc ca sinh vin, giao ti cho sinh vin v phn cng ngi hng dn ph hp. Mi ti nghin cu khoa hc ca sinh vin do mt ngi hng dn. 3. Trin khai thc hin ti nghin cu khoa hc ca sinh vin a) Sinh vin trin khai thc hin ti theo cng c duyt. S sinh vin tham gia thc hin mt ti khng qu nm ngi, trong phi xc nh mt sinh vin chu trch nhim chnh. b) Kt qu thc hin ti nghin cu khoa hc ca sinh vin c trnh by trong bo co tng kt ti (Ph lc). iu 8. T chc nh gi ti nghin cu khoa hc ca sinh vin cp khoa/b mn 1. Hi ng khoa hc v o to ca khoa/b mn nhn xt, nh gi ti nghin cu khoa hc ca sinh vin. Ni dung nh gi ti nghin cu khoa hc ca sinh vin do th trng khoa/b mn quyt nh trn c s vn bn hng dn ca trng i hc v hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin. 2. Cn c kt qu nh gi ca hi ng, khoa/b mn xt chn cc ti gi tham gia xt gii thng sinh vin nghin cu khoa hc cp trng. iu 9. T chc nh gi ti nghin cu khoa hc ca sinh vin cp trng 1. Trng i hc thnh lp hi ng nh gi ti nghin cu khoa hc ca sinh vin nhn xt, nh gi cc ti tham gia xt gii thng sinh vin nghin cu khoa hc cp trng. 2. Ni dung nh gi ti a) Tng quan tnh hnh nghin cu, l do chn ti. b) Mc tiu ti. c) Phng php nghin cu. d) Ni dung khoa hc. ) ng gp v mt kinh t - x hi, gio dc v o to, an ninh, quc phng. e) Hnh thc trnh by bo co tng kt ti. g) im thng (c cng b khoa hc t kt qu nghin cu ca ti trn cc tp ch chuyn ngnh trong v ngoi nc). 3. Xp loi nh gi ti a) Hi ng nh gi ti nghin cu khoa hc ca sinh vin cho im xp loi ti theo 5 mc: xut sc, tt, kh, t v khng t. b) Cc thnh vin hi ng nh gi c lp bng cch cho im theo tng ni dung ca phiu nh gi (mu 3 - Ph lc). Cn c vo im trung bnh cui cng (theo thang 100 im) ca cc thnh vin hi ng c mt, ti c xp loi mc xut sc: t 90 im tr ln; mc tt: t 80 im n di 90 im; mc kh: t 70 im n di 80 im; mc t: t 50 im n di 70 im v khng t: di 50 im. c) Kt qu xp loi c ghi trong bin bn hp hi ng nh gi ti nghin cu khoa hc ca sinh vin (mu 4 - Ph lc). iu 10. T chc hi ngh nghin cu khoa hc ca sinh vin 1. Trng i hc t chc hi ngh nghin cu khoa hc ca sinh vin vi cc ni dung sau: a) Tng kt, nh gi hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin. b) Bo co kt qu cc ti nghin cu do sinh vin thc hin cc tiu ban. c) Xt thng, cng b kt qu v trao thng cc ti t gii thng sinh vin nghin cu khoa hc cp trng. 2. Thi gian t chc hi ngh nghin cu khoa hc ca sinh vin: trc ngy 15 thng 6 hng nm. 3. Trng i hc t chc cc hnh thc hot ng khoa hc v cng ngh khc ca sinh vin nh: hi tho khoa hc, sinh hot hc thut, hi thi sng to khoa hc cng ngh, cu lc b khoa hc sinh vin. iu 11. Tham gia Gii thng Ti nng khoa hc tr Vit Nam dnh cho sinh vin 1. Trng i hc la chn cc ti gi tham gia xt Gii thng Ti nng khoa hc tr Vit Nam trong s cc ti t gii thng sinh vin nghin cu khoa hc cp trng, theo Th l Gii thng Ti nng khoa hc tr Vit Nam dnh cho sinh vin ca B Gio dc v o to. 2. Thi gian gi h s tham gia xt Gii thng Ti nng khoa hc tr Vit Nam dnh cho sinh vin: trc ngy 30 thng 6 hng nm. 3. ti nghin cu khoa hc ca sinh vin tham gia xt Gii thng Ti nng khoa hc tr Vit Nam c nh gi v xt gii theo Th l Gii thng Ti nng khoa hc tr Vit Nam dnh cho sinh vin ca B Gio dc v o to. iu 12. T chc trin khai ng dng tin b khoa hc v cng ngh vo thc tin 1. Trng i hc to iu kin cho sinh vin trin khai ng dng tin b khoa hc v cng ngh vo thc tin t kt qu ca cc ti nghin cu khoa hc ca sinh vin c nh gi xp loi xut sc. 2. Ch nhim ti khoa hc v cng ngh cc cp to iu kin cho sinh vin tham gia thc hin ti v trin khai ng dng tin b khoa hc v cng ngh vo thc tin. iu 13. T chc hot ng thng tin khoa hc v cng ngh ca sinh vin Trng i hc t chc hot ng thu thp, x l, lu gi, ph bin thng tin khoa hc v cng ngh ca sinh vin, bao gm: 1. Xut bn cc tp san, thng bo khoa hc, k yu ti nghin cu khoa hc ca sinh vin. 2. Qun l, lu gi cc ti nghin cu khoa hc ca sinh vin trong h thng thng tin - th vin ca trng i hc. 3. Cng b kt qu nghin cu khoa hc ca sinh vin theo quy nh hin hnh; ng ti kt qu nghin cu khoa hc ca sinh vin trn trang thng tin in t ca trng i hc v cc phng tin thng tin i chng khc. Chng III QUN L HOT NG NGHIN CU KHOA HC CA SINH VIN iu 14. Ni dung qun l hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin 1. Xy dng v t chc thc hin k hoch hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin hng nm. 2. Huy ng cc ngun kinh ph cho hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin. 3. Khen thng, vinh danh cc cn b, ging vin v sinh vin c thnh tch xut sc trong hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin. 4. nh k tng kt, nh gi kt qu hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin; thc hin ch bo co nh k hng nm, 5 nm v bo co t xut v hot ng nghin cu khoa hc ca sinh vin vi c quan qun l trc tip v B Gio dc v o to. iu 15. Chc nng, nhim v * , . 2 r t L N ˼؆{qiYMA3Mh"@CJOJQJ^JaJh"@CJOJQJ^Jh"@CJOJQJaJh"@CJOJQJaJmHsHh"@OJQJh"@CJOJQJh"@5CJOJQJh"@6CJOJQJaJ!h"@CJOJQJaJmHnHu.jh"@CJEHOJQJUaJmHnHuh"@56CJOJQJaJh"@5CJOJQJaJh"@CJOJQJaJh"@CJEHOJQJaJh"@5CJOJQJaJ, r t L N l~ $`a$gdO d`gdO $`a$gdO $a$gdO $a$gdO $l]la$gdO ~68z&޴дЬvkZI<h"@5CJOJQJaJ hO 5@CJEHOJQJ\ h"@5@CJEHOJQJ\h"@5CJOJQJ'h"@B*CJOJQJaJmHphsH"h"@56CJOJQJ\]aJh"@56CJOJQJ\]h"@OJQJh"@5@CJEHOJQJh"@5CJOJQJaJh"@@CJEHOJQJh"@CJOJQJaJh"@CJOJQJaJh"@CJOJQJV68Tjrtvxz $IfgdO $$Ifa$gdO $$Ifa$gdO &x|.*H6 $`a$gdO `gdO $a$gdO $a$gdO $gdO gdO Nkd$$Ifl0kc" t"644 la&(@xz|.HJ L !!!"t$$$$$'*',''D,F,ٶssbbN'hO h"@5B*OJQJ\aJph!hO h"@B*OJQJaJphhO h"@OJQJaJo(hO h"@OJQJaJhO h"@5OJQJ\aJhO h"@5OJQJaJh"@CJOJQJh"@6CJOJQJaJh"@CJOJQJjh"@OJQJUh"@5CJOJQJaJh"@OJQJ"jh"@OJQJUmHnHu6 !"#$t$$`%%&''(*+H,,f--...$-DM `a$gdO $h[^h`[a$gdO $`a$gdO `gdO $`a$gdO F,H,,>-@-...// 0115566V8d8f849:99 ::: :<<====.?n??@@@@@D@uuuuuuu$hO h"@B*OJQJaJo(ph$hO h"@6B*OJQJaJph$hO h"@B*OJQJ\aJph'hO h"@56B*OJQJaJph hO h"@OJQJaJmH*sH*hO h"@OJQJaJhO h"@5OJQJaJ!hO h"@B*OJQJaJph)..$/~/ 0d234567V8499:;;<v=.?? 15 im so vi im trung bnh ban u coi l im khng hp l v khng c tnh vo tng s im hp l. Ch tch hi ng Th k (k, h tn) (k, h tn) Mu 5. Trang ba ca bo co tng kt ti <TN TRNG I HC> BO CO TNG KT TI NGHIN CU KHOA HC CA SINH VIN THAM GIA XT GII THNG... <TN TI> <M s ti> Thuc nhm ngnh khoa hc: <a danh>, <Thng>/<Nm> Mu 6. Trang ba ph ca bo co tng kt ti <TN TRNG I HC> BO CO TNG KT TI NGHIN CU KHOA HC CA SINH VIN THAM GIA XT GII THNG... <TN TI> <M s ti> Thuc nhm ngnh khoa hc: Sinh vin thc hin: <h v tn sinh vin> Nam, N: Dn tc: Lp, khoa: Nm th: /S nm o to: Ngnh hc: (Ghi r h v tn sinh vin chu trch nhim chnh thc hin ti) Ngi hng dn: <Chc danh khoa hc, hc v, h v tn ca ngi hng dn> <a danh>, <Thng>/<Nm>   nh 4x6 FBȒޓH,h–˜z.Vx$-DM a$gdO $`a$gdO $a$gdO $`a$gdO $-DM `a$gdO Ώޓnp,8:PR,¢Ƣآڢ68:|riW"jh"@OJQJUmHnHuh"@5OJQJh"@5CJOJQJaJh"@@CJEHOJQJ h"@5@CJEHOJQJ\h"@5CJOJQJh"@CJOJQJh"@CJOJQJaJ'hO h"@5>*B*OJQJaJphhO h"@5OJQJaJhO h"@OJQJaJ!hO h"@B*OJQJaJph"x8@Ƣ68:Vltvxz| $IfgdO $$Ifa$gdO $$Ifa$gdO $-DM `a$gdO $-DM a$gdO XªZ$-DM a$gdO $a$gdO $a$gdO ]gdO gdO Nkdd$$Ifl0kc" t"644 laĨ ,.$dޱ@̳ln| z|ܶӾɕɊɕɳwlh"@OJQJ\aJh"@OJQJaJh"@OJQJ]h"@OJQJaJo(h"@B*OJQJaJphh"@5B*OJQJaJphh"@5OJQJaJh"@56OJQJh"@OJQJaJh"@6OJQJaJh"@5CJOJQJaJh"@5CJ OJQJaJ h"@OJQJ*bέ ֲjn $$Ifa$gdO $-DM a$gdO gdO $a$gdO np| |QQkd"$$Ifl0!$ t%644 la $$Ifa$gdO Qkd$$Ifl0!$ t%644 la|~(vQQkd$$Ifl0!$ t%644 la $$Ifa$gdO Qkd|$$Ifl0!$ t%644 lavxڶܶ޶QAAA$-DM a$gdO Qkd$$Ifl0!$ t%644 la $$Ifa$gdO Qkd0$$Ifl0!$ t%644 lad޷$T$a$gdO gdO $a$gdO $-DM a$gdO ܶbd޷ "$RTpv NTVֺ˴}}}rri}r^^}^Sh"@5OJQJ]h"@6OJQJaJh"@5OJQJh"@5OJQJaJh"@OJQJh"@OJQJaJh"@5OJQJ\aJh"@5OJQJ\h"@5CJOJQJaJ-jh"@5CJOJQJUaJmHnHuh"@5CJOJQJaJh"@56OJQJaJh"@56OJQJh"@5B*OJQJaJph T >@npNP$&Gkd$$Ifl0B$64 la $$Ifa$gdO $IfgdO $a$gdO gdO "$*ؽJؿڿ޿t "ʿմ՜k^M>h"@5OJQJaJmH sH !h"@5CJOJQJaJmH sH h"@5CJOJQJaJ-jh"@5CJOJQJUaJmHnHuh"@56OJQJaJhO 56OJQJaJh"@5CJOJQJaJh"@5OJQJ\h"@5OJQJ]h"@6OJQJaJh"@5OJQJaJh"@OJQJh"@56OJQJ\]h"@6OJQJ]h"@5OJQJ&(* "Jؿڿܿ޿$a$gdO LkdF$$Ifl0B$]%64 la $IfgdO $$Ifa$gdO $a$gdO gdO t "XnZf>z8 $ a$gdO $ a$gdO $ a$gdO gdO $a$gdO "$X,"$,.0Zͼͼʹ|qdVG:h"@5CJOJQJaJh"@5CJOJQJ\aJh"@56OJQJ\aJh"@56OJQJaJh"@56OJQJh"@56OJQJ\]h"@5OJQJh"@6OJQJ]h"@6OJQJaJh"@5OJQJ]h"@OJQJ h"@56OJQJaJmH sH h"@OJQJaJmH sH h"@5OJQJaJmH sH )jh"@5OJQJUaJmHnHu8t$f.$a$gdO Gkd$$Ifl0B$64 la $IfgdO $$Ifa$gdO gdO $ a$gdO .0dfJPT(@\ $$Ifa$gdO gdO $a$gdO gdO $a$gdO ZdfTZ\^xmx_S_xH8h"@6B*OJQJaJphh"@5OJQJaJh"@CJOJQJaJh"@CJOJQJ^JaJh"@6OJQJaJh"@OJQJaJh"@CJOJQJaJh"@5CJOJQJ\aJ*jh"@CJOJQJUaJmHnHuh"@5OJQJ\aJh"@5CJOJQJaJ-jh"@5CJOJQJUaJmHnHuh"@5CJOJQJaJh"@5CJOJQJ\aJ\^baUI9I$K$If]Ka$gdO $$Ifa$gdO $$Ifa$gdO kd $$Ifl\+#eW t0S$644 la^8:jlp|~jrtvrXZ\Ắהynah"@5CJOJQJaJh"@5OJQJ\h"@56OJQJ\aJh"@56OJQJaJh"@6OJQJ]aJh"@CJOJQJaJo(h"@CJOJQJaJh"@6>*CJOJQJ]aJh"@5OJQJ\aJh"@OJQJaJh"@6B*OJQJaJphh"@B*OJQJaJph!aUI9I$K$If]Ka$gdO $$Ifa$gdO $$Ifa$gdO kd$$Ifl\+#eW t0S$644 la068aUI9I$K$If]Ka$gdO $$Ifa$gdO $$Ifa$gdO kd|$$Ifl\+#eW t0S$644 la8:>bhjaUI9I$K$If]Ka$gdO $$Ifa$gdO $$Ifa$gdO kd5$$Ifl\+#eW t0S$644 lajlpaUI9I$K$If]Ka$gdO $$Ifa$gdO $$Ifa$gdO kd$$Ifl\+#eW t0S$644 lavz|aUI9I$K$If]Ka$gdO $$Ifa$gdO $$Ifa$gdO kd$$Ifl\+#eW t0S$644 la|~lpraUI9I$K$If]Ka$gdO $$Ifa$gdO $$Ifa$gdO kd`$$Ifl\+#eW t0S$644 lartvaUI9I$K$If]Ka$gdO $$Ifa$gdO $$Ifa$gdO kd $$Ifl\+#eW t0S$644 laraUUMMMMM$a$gdO $e^ea$gdO kd $$Ifl\+#eW t0S$644 laZ\PD`$ $ & Fa$gdO $a$gdO gdO $a$gdO $a$gdO ^`gdO l`bdwme[m[P@P@Ph"@6B*OJQJaJphh"@6OJQJaJh"@OJQJaJh"@OJQJh"@OJQJaJh"@5CJOJQJ\aJh"@CJOJQJaJh"@6OJQJ]*jh"@CJOJQJUaJmHnHuh"@5OJQJ\aJh"@5CJOJQJaJ-jh"@5CJOJQJUaJmHnHuh"@5CJOJQJaJh"@5CJOJQJ\aJ$lbdfbdf@BZl & FgdO $^a$gdO $ & F`a$gdO $a$gdO $ & F h^`a$gdO $ & Fa$gdO `bdf@BZhlz~8dfl8 dfhŶtk`M`%jh"@5OJQJUmHnHuh"@56OJQJh"@6OJQJh"@5OJQJ\h"@OJQJh"@OJQJaJh"@CJOJQJaJh"@CJOJQJaJo(h"@CJOJQJaJh"@5>*CJOJQJaJh"@5>*CJOJQJ]aJh"@6OJQJaJh"@CJOJQJh"@OJQJaJh"@6OJQJaJl:f8 dhprtvgdO $a$gdO $a$gdO $a$gdO $`a$gdO $a$gdO $ & F ^a$gdO hptv2F"*FJNPTVĵꨛĵꨛ{{k_h"@CJ OJQJaJ h"@56OJQJ\]aJh"@OJQJ\]aJh"@56OJQJhO OJQJh"@5CJ$OJQJ\h"@5CJ OJQJ\h"@5CJOJQJ\aJh"@5CJOJQJaJh"@CJOJQJaJh"@5CJ$OJQJaJ$h"@OJQJh"@5CJOJQJaJ#24$a$gdO $a$gdO $ " `a$gdO $`a$gdO $a$gdO F ""$J $`a$gdO gdO $a$gdO JLNPRTV$dha$$a$$a$gdO h"@OJQJh"@jh"@Uh"@56>*OJQJ B00P1:pO }. A!"#$%S Dp<00P1}. A!"n#7$%S Dpb$$If!vh55 #v#v :V l t"655 ab$$If!vh55 #v#v :V l t"655 aX$$If!vh55#v#v:V l t%655X$$If!vh55#v#v:V l t%655X$$If!vh55#v#v:V l t%655X$$If!vh55#v#v:V l t%655X$$If!vh55#v#v:V l t%655X$$If!vh55#v#v:V l t%655`$$If!vh55#v#v:V l6554`$$If!vh55#v#v:V l]%6554`$$If!vh55#v#v:V l6554$$If!vh5e55W5#ve#v#vW#v:V l t0S$65e55W5$$If!vh5e55W5#ve#v#vW#v:V l t0S$65e55W5$$If!vh5e55W5#ve#v#vW#v:V l t0S$65e55W5$$If!vh5e55W5#ve#v#vW#v:V l t0S$65e55W5$$If!vh5e55W5#ve#v#vW#v:V l t0S$65e55W5$$If!vh5e55W5#ve#v#vW#v:V l t0S$65e55W5$$If!vh5e55W5#ve#v#vW#v:V l t0S$65e55W5$$If!vh5e55W5#ve#v#vW#v:V l t0S$65e55W5$$If!vh5e55W5#ve#v#vW#v:V l t0S$65e55W5^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH D`D NormalCJOJQJ_HmH sH tH J@J Heading 1$@&5CJOJQJ\aJT@T Heading 5$$@&a$5CJOJQJ\^JaJPP Heading 7$$@&a$5CJOJQJ\aJDA`D Default Paragraph FontVi@V Table Normal :V 44 la (k (No List .). Page Number4 4 Footer !4@4 Header !lR@"l Body Text Indent 2$7dhx`7a$CJOJQJ^JaJ<2< Char d CJOJQJjCj Table Grid7:V0HRH Balloon TextCJOJQJ^JaJZbZ Char Char Char Char d CJOJQJZCrZ Body Text Indent$`a$OJQJmH sH JQJ Body Text 35CJOJQJmH sH B"B Caption$a$6OJQJ]aJHB@H Body Text$a$CJOJQJ^JaJ6U6 Hyperlink >*B*phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] b- A b6D6 &F,D@TΏܶ"Z^h68;=?Aux~6 .BTxn|vT&8.\8j|rlJ79:<>@Btvwyz{|}868@ 7( " bB c $1?"?bB c $1?"?VB C D"?VB & C D"?V ' 3 Ԕ #" `? V - # -"? VB . C D"?\B 0 S D1"?VB 4 C D"?\B 5 S D1"? VB 6 C D"? VB 7 C D"?B S ? BoJN;OR!SX7X^ btgh tct&/|q |t755t.55t-!t455t0.m .t655t5.m .t'H^% 6t l Om On Oo Op DOq Or Os DOt u EE RR X X`` b HH RRXX`` b B *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9 *urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace 0ܗ ?@txtx| !"'(+,01679:=CFGKM[] = K      ! $ % ) * / 0 2 4 6 J N S X \ _ e h i k l r s u v z { ~      ! $ % ' ( * + / 0 3 4 7 8 ; = @ A D F I J N O Q R V W [ \ ^ _ d e i j n o u v y z ~      # $ & ' * + - . 2 3 6 7 : ; > ? A B D E I J M N Q R U V Y Z ] _ b c f g j l o p t v | }      # $ ' ( + , 1 2 6 7 : ; @ A C D G I L M Q R V W [ \ ^ _ b c h i m n q r u v y z ~  !$%)*-.12458:>CFGJKMNRSWX^_bcghkloptuy}  $%()+,01569:@ADEHMPQTU[\_`bcfgjkopsuwx|} #$'(+,/03489<=ABFLPQTUXY\]acfgklpqtvz{  #$(),-/0459:>?BCGHLQUVYZ_`dehimnrsuvz{~ !$(,/0569:>?CDJKNOSTWX[\`aefijopstxy}~ "#&'+,/067:;>Cfhn !"'(,-2378;<>?CDHJOPRSWX[\^_cdhilmpqtu{} !"%&*+/578=>BCGHNORSWX[\_`deijlmpquvyz|}   !$%+,/04589<=ABFGKLOPTUZ[^_abfgjkmnqru{}~ "#'-1256:;?OQRVW\]abefjkoprswx{|~  #$(+/367;<@ADEGHKMQRTUXY[\abfgklpqstwx~ "#&(-.2478:;ABEFHIMNRSUVZ[]^abhilmqruvyz~ "#%&)*01459:=>ABFGKMRUYZ]cghnouvyz}~ !"&'+,./3489>?DEHILMPRUVXY\]cdghlmpqtuyz~  !#$()-.2367;<@ADEGHKLQRUVYZ_afgijnorswx{|  $%)*-.0145;<?@DEHILMQRVY\]abdehloptuyz}~ #$&'*+0156:;=>@ADEHINORSVW]^abefhimnrsyz}~ $'+/1267;<?@BCFGMNQRVWZ[^_cdhknou     ! " % & * + . / 2 3 9 @ C I M N Q R T U X \ ` a e f j k o p v w z | ~ !!!!! ! !!!!!!!!'!+!,!0!1!6!7!:!;!>!?!B!C!G!H!K!L!N!O!R!W![!\!b!d!f!g!k!l!n!o!s!t!w!x!z!{!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""" " """""""""!"""&"'"*"+"/"0"3"4"8"9";"<"?"@"D"G"J"L"P"Q"T"V"Y"["^"`"c"d"f"g"l"m"p"w"z"{"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#### # ######!#%#'#*#+#.#/#4#5#9#:#=#>#B#C#E#F#I#K#M#N#Q#R#V#W#Z#[#_#b#e#f#j#k#n#p#r#v#z#{#~##################################################$$$ $$$$$$$ $!$%$&$*$+$.$/$4$5$9$:$=$>$A$B$E$F$J$K$O$P$S$T$V$W$Z$[$a$b$e$f$j$k$n$o$r$s$w$x$|$~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%% % %%%%%%%%%"%#%&%'%*%0%3%9%=%>%A%C%G%H%K%L%P%Q%U%V%\%]%`%a%e%f%i%j%m%n%r%s%w%}%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&&&& & & &&&&&&&!&"&&&'&-&.&1&2&6&7&:&;&>&?&E&L&P&Q&U&V&X&Y&]&^&a&b&f&g&m&n&q&r&v&w&z&{&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&''' ' ' '''''''' '"'&'''+','/'0'5'7':';'>'?'C'D'G'H'L'M'P'Q'U'V'Z'\'_'`'c'd'f'g'k'l'o'p't'u'y'|'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(((( ( (((((((!("(%(&()(*(.(4(9(:(<(=(@(A(C(D(G(H(K(L(P(Q(W(X(\(](a(b(h(i(l(m(q(r(u(v(y(z((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))) ) ) )))))))!)")&)')+),)/)0)3)4)8)>)B)C)F)G)K)L)P)R)W)X)\)`)e)h)l)m)p)v)x)y)|)})))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))** * *********!*"*&*,*0*1*4*5*9*:*>*?*B*C*E*F*J*K*N*O*Q*R*U*V*Y*\*`*e*g*h*l*m*r*s*w*x*{*|*******************************************************+++++ + ++++++++++"+#+&+'+*+++.+/+1+2+5+6+<+=+@+A+E+F+I+J+M+N+R+S+W+X+\+]+a+b+e+f+i+j+n+o+s+t+w+}+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,,,, , , , ,,,,,,,, ,$,&,*,/,1,2,6,7,;,<,@,A,F,K,O,P,S,T,V,W,[,\,`,a,d,e,i,j,n,z,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-- - - ------ -#-$-(-)-,-.-0-1-4-5-7-8-;-<-B-C-F-G-K-L-O-P-S-T-X-Y-]-m-q-r-t-v-y-z-}-~------------------------------------------------... . .........!.".&.'.*.+./.0.4.5.9.;.?.@.C.D.G.H.K.L.R.S.V.W.[.\._.`.c.d.h.i.m.n.r.s.x.y.~............................... /////!/"/$/%/)/*/.///5/6/9/:/>/?/B/C/F/G/K/L/P/U/X/Y/]/^/`/a/c/d/h/i/m/n/r/s/u/v/{/|//////////////////////////22L6N6\9^9 ; ;<<BB.F1F|FFHHHHHH,I-I/K0KIKJKcKeKKKLLNNNNRR^^c_e_____aaaaaaaa b$Edkt{MZ[ 0 6 :A$+"GK+2!'.!!@"D"""##$$|''\*d*&,.,,,--".&. //1193A34477T8V88899<<v=~=@@,@.@@@AABBC DHELEEEGG5G;GDHHH-J3JgJnJJJNNNNRRVVWWWWv\z\V^X^^^^^__aaaaaaaaaaa b333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333::?? K O Q Q 7 9 qqrrX X !!''****'+'+o+o+}++++$,%,5-5---22K6K6\9\9 ; ;<<BBBB,F-FzF{FHHHH)I)I-JNNNRR^^c_c_____aaaaaaaaaaa b::?? K O Q Q 7 9 qqrrX X !!''****'+'+o+o+}++++$,%,5-5---22K6K6\9\9 ; ;<<BBBB,F-FzF{FHHHH)I)I-JNNNRR^^c_c_____aaaaaaaaaaaaaaaaaabbb b bY (NA:f=6QP>.NAX*.WK1,JZ6ʊ{8 RK.}WBwb_׎:?`. Da q?b"oFwHgVfvLlP>Kp.x)q\x`?x.hh^h`5o(hH. ^`o(hH.. ^`o(hH... xp^`xo(hH.... ^`o(hH ..... X ^ `Xo(hH ...... x^ `o(hH....... 8^`8o(hH........ `^``o(hH......... hh^h`OJQJo( ^`OJQJo(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJ QJ o(@h^`.hOJPJQJ^J. ^`o(hH.. ^`o(hH... xp^`xo(hH.... ^`o(hH ..... X ^ `Xo(hH ...... x^ `o(hH....... 8^`8o(hH........ `^``o(hH.........@hI^I`56>*CJOJQJo(. ff^f`OJPJQJ^Jo(-66^6`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHovv^v`OJ QJ o(hHFF^F`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hHh^`OJ QJ o(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJ QJ o(hHhxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.@h^`56>*CJOJQJo(. hh ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.@h^`56>*CJOJQJo(. @s^`s.hh^h`OJQJ^Jo(hH-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJ QJ o(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJ QJ o(hHhhh^h`CJo(.h 88^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xLx^x`LhH.h HH^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.@h^`.@h^`56>*CJOJQJo(. @V^`V.@h^`56>*CJOJQJo(. .}W Da6Qx)q?`?xKpvLlRKAX*(NAYwb_Z6wHgq?bWK1{8x)    >Ed                  R\~c    ܠ    opxCQ9Wx exb(;aN|u iRin#D {4XAhZ)0sH-}u bB E B 5Ax B : lx2>~[;@ $TWxx, 2B 5L!JW"O $`>,'p/J-x-itg/K0LFXbB^04KHx {4.pl(J5{(]*6Ip<s6Vn ;xUM7'7 *kxB48Vn ;b(y u2B~[ekLs\Wxe>``#x`;'J}`S5,xbpc:=JutdJyslte itg-}u 3iWxeiRiR Bjx *klte/k9' l $rm4KHxP{mutdIoxzpCJys9l,u>u-|ukK;vWxxWxP{m<|WxxJ|5L!O "@aa@aaXaa(1 bxx:xUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial5&VnTime9& r.VnTimeH7. [ @Verdana5. .[`)Tahoma7& r.VnTime?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"Vh9ddRS 2RS 2!V7e24daa3qVHP?O 2! xx?B Gio dc v o to Cng ho x hi ch ngha Vit NamUnknownXUANHTX       Oh+'0 ,8 X d p |@B Gio dc v o to Cng ho x hi ch ngha Vit NamUnknown Normal.dotmXUANHT4Microsoft Office Word@ @RE@Rr@RE RS՜.+,04 hp ghostviet.com2a @B Gio dc v o to Cng ho x hi ch ngha Vit Nam Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   Root Entry F 2WData 1TableWordDocument6SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top