ࡱ> y{tuvwx] bjbjRR 88$b8$br22,,,,,----/-1lj4j4j4j4j4~]48::::::$SP^,2eyJ~22^,,j4j4D2,,8j4,j4828j,j4@X{ ^&2$01"d,lZ@G4{^^&122222B t+: PH LC I BIU MU QUN L TI NGHIN CU KHOA HC CP C S TRONG TRNG I HC CNG ON Mu 1.1 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM TRNG I HC CNG ONCNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phcS: /TB-HCH Ni, ngy thng nm 20 THNG BO V vic ng k nhim v khoa hc cng ngh nm hc 20... - 20...  xy dng k hoch trin khai cc nhim v khoa hc v cng ngh (KHCN) nm hc...., Hiu trng yu cu cc b phn ng k nhim v nh sau: i vi ti nghin cu khoa hc (NCKH) cp trn c s i vi ti NCKH cp c s i vi sng kin cp c s i vi ti NCKH ca sinh vin i vi ng k vit sch, gio trnh, ti liu tham kho i vi t chc ta m, hi tho khoa hc, hi ngh khoa hc Ni nhn: - Ch tch HT ( b/c); - Ban Gim hiu ( bit); - Cc n v thuc, trc thuc Trng ( t/h); - Lu: VT, QLKH.HIU TRNG  Mu 1.2 - Ph lc I TRNG I HC CNG ON N V& .. CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy thng nm 20 PHIU NG K TI NGHIN CU KHOA HC CP C S NM HC 20... - 20... Tn ti: .......................................................... Ngi ng k:& & & .& & & & & & & .. n v: & & & & & & & Hc v: & & & & & & & & & & .Chc v: & & & & & & ..& & & & ..& .. in thoi NR: & & & & & & & & D: & & & & & & & & & & & & & .& Mc tiu ca ti: ....................................................................................... Ni dung chnh: Nu r cc ni dung chnh d kin trnh by trong bo co kt qu nghin cu ti Sn phm v kt qu d kin: ........ Thi gian nghin cu d kin: .............. thng - Bt u: Thng & nm & - Kt thc: n thng & nm & 7. Kinh ph d kin: ............................. (S tin bng ch: ................) XC NHN CA N VNGI NG K (k, ghi r h tn) Mu 1.3 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM TRNG I HC CNG ON S: /Q-HCCNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy thng nm 20 QUYT NH V vic thnh lp Hi ng t vn ti nghin cu khoa hc cp c s nm hc 20.... - 20.... HIU TRNG TRNG I HC CNG ON Cn c vo Ngh quyt & /NQ-HTHC ngy & /& /& ca Ch tch Hi ng Trng i hc Cng on v vic ban hnh Quy ch t chc v hot ng ca Trng i hc Cng on; Cn c Quyt nh s & /Q-HC ngy & /& /& ca Hiu trng Trng i hc Cng on ban hnh Quy ch hot ng khoa hc v cng ngh ca Trng i hc Cng on; Theo ngh ca Trng phng Qun l khoa hc. QUYT NH: iu 1. Thnh lp Hi ng nh hng tn ti nghin cu khoa hc cp c s nm hc 20... 20...., gm: TTH v tnn vNhim v1Ch tch hi ng2Th k hi ng3y vin4y vin5y viniu 2. Hi ng thc hin nhim v, quyn hn theo Quy ch hot ng khoa hc v cng ngh ca Trng i hc Cng on ban hnh ti Quyt nh s & /Q-HC ngy & /& /& ca Hiu trng Trng i hc Cng on. iu 3. Cc ng/b Trng phng: Qun l khoa hc, Ti v; v cc c nhn c tn ti iu 1 chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny./. Ni nhn: - Nh iu 3 ( t/h); - Ch tch HT ( b/c); - Ban Gim hiu ( bit); - Phng Thanh tra - Php ch; - Lu: VT, QLKH.HIU TRNG Mu 1.4 - Ph lc I TRNG I HC CNG ON N V& CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy thng nm 20 THUYT MINH TI NGHIN CU KHOA HC CP C S NM HC 20& - 20& Tn ti: Thi gian thc hin: thng (t thng /20& n thng /20& ) Ch nhim ti: Hc v: ; Chc v: n v: D: Nhng ngi phi hp chnh: Ghi cc thng tin ca cc c nhn theo mu v ghi r nhim v c giao ca tng c nhn (nu c). TTH v tnn vNhim v c giaoCh k1 n v phi hp chnh: Ghi cc thng tin ca cc n v theo mu v ghi r nhim v phi hp ca tng n v (nu c). Tn n vNi dung phi hpH v tn ngi i din Ni dung chi tit ca ti NI DUNG D KIND kin kt qu (Sn phm c th hoc s trang)Tin thc hin ti (Ghi thi gian t & . n & .)M U Tnh cp thit ca ti Tng quan tnh hnh nghin cu ca ti 3. i tng v phm vi nghin cu ti i tng nghin cu: Phm vi nghin cu: Khng gian: Thi gian: Ni dung (nu c): 4. Mc tiu v nhim v nghin cu ca ti Mc tiu nghin cu: Nhim v nghin cu: 5. Phng php nghin cu: (Lit k cc phng php nghin cu) (nu ti s dng phng php iu tra, kho st th lm r phng php chn mu, dung lng mu ...... n v mu) 6. ngh)a ca ti 7. Kt cu ca bo co (C th chi tit ti a n tiu mc 4 con s, v d: 1.1.1.1)(trang)CHNG 1: .....(trang)CHNG 2: 2.1. 2.2. 2.3. .... (trang)CHNG 3: 3.1. 3.2. ....(trang)KT LUN V KHUYN NGH 1. Kt lun 2. Khuyn ngh(trang)Danh mc ti liu tham khoPh lc Kh nng ng dng, pht trin sau khi kt thc: (Nu cc thng tin v nhu cu ca x hi v trin vng p dng ca ti) Dng sn phm kt qu to ra: 9. Kinh ph thc hin ti: Tng kinh ph: S gi chun nghin cu khoa hc (nu c): & .. (gi chun); Kinh ph h tr thc hin ti: & & .. (triu ng), s tin bng ch:& & . Trong : Kinh ph h tr ca Nh trng: & & . (triu ng) Kinh ph ca n v (nu c): & & . (triu ng) Cc ngun kinh ph khc (nu c): & & . (triu ng) D tr kinh ph ti theo cc mc chi (km bn d tr chi tit kinh ph). N V CH TR TI CH NHIM TI D TON KINH PH TI (T ngn sch s nghip khoa hc) Kinh ph thc hin ti (triu ng) TTNgun kinh phTng sTrong Thu khon chuyn mnNVL, nng lngThit b my mcChi khc 1 2Trong : - Ngn sch SNKH - Gi chun quy iTng s TTNi dung cc khon chiThnh tinTriu ngT l %1 2 3 4 Thu khon chuyn mn: - Kho st - Vit bo co cc loi Nguyn, vt liu, nng lng: Thit b my mc chuyn dng: Chi khc: Tng cng: Gii trnh cc khon chi (Triu ng) Khon 1: Thu khon chuyn mn. TTNi dung thu khonThnh tin Khon 2. Nguyn vt liu, nng lng TTNi dungn v oS lngn giThnh tin2.1 2.2Nguyn, vt liu Mua sch, ti liu, s liuCngKhon 3. Thit b my mc chuyn dng TTNi dungn v oS lngn giThnh tin3.1 3.2 3.3 3.4Mua thit b cng ngh Mua thit b th nghim, o lng Khu hao thit b Thu thit b Vn chuyn lp tCngKhon 4. Chi khc TTNi dungThnh tin4.1 4.2 4.3Cng tc ph Chi ph nh gi, kim tra, nghim thu - Chi ph kim tra - Chi ph nghim thu Chi khc: - Hi tho - Hi ngh - n lot ti liu, vn phng phm - Dch ti liu - Ph cp ch nhim ti - Cc chi khcCng H Ni, ngy...... thng....... nm 20.... N V CH TR TICH NHIM TI Mu 1.5 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM TRNG I HC CNG ONCNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phcS: /Q-HCH Ni, ngy thng nm 20 QUYT NH V vic thnh lp Hi ng xt duyt ti nghin cu khoa hc cp c s nm hc 20.... - 20.... HIU TRNG TRNG I HC CNG ON Cn c vo Ngh quyt & /NQ-HTHC ngy & /& /& ca Ch tch Hi ng Trng i hc Cng on v vic ban hnh Quy ch t chc v hot ng ca Trng i hc Cng on; Cn c Quyt nh s & /Q-HC ngy & /& /& ca Hiu trng Trng i hc Cng on ban hnh Quy ch hot ng khoa hc v cng ngh ca Trng i hc Cng on; Cn c kt lun ca Hi ng nh hng tn ti nghin cu khoa hc cp c s nm hc 20... 20& , hp ngy & ./& ./20.& ; Theo ngh ca Trng phng Qun l khoa hc. QUYT NH: iu 1. Thnh lp Hi ng xt duyt ti nghin cu khoa hc: "............" (Hc hm, hc v. H v tn n v - Ch nhim ti), gm: TTH v tnn vNhim v1Ch tch hi ng2Th k hi ng3y vin4y vin5y vin iu 2. Hi ng thc hin nhim v, quyn hn theo Quy ch hot ng khoa hc v cng ngh ca Trng i hc Cng on ban hnh ti Quyt nh s & /Q-HC ngy & /& /& ca Hiu trng Trng i hc Cng on. iu 3. Cc ng/b Trng phng: Qun l khoa hc, Ti v; v cc c nhn c tn ti iu 1 chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny./. Ni nhn: - Nh iu 3 ( t/h); - Ch tch HT ( b/c); - Ban Gim hiu ( bit); - Phng Thanh tra - Php ch; - Lu: VT, QLKH.HIU TRNG Mu 1.6 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM TRNG I HC CNG ON CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy thng nm 20BIN BN HP HI NG Xt duyt thuyt minh ti NCKH cp C s nm hc 2021 - 2022 Tn ti : Ch nhim ti:..........................- n v:& .. Thnh vin Hi ng: & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Ch tch Hi ng. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Th k. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. y vin. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. y vin. & & & & & & & & & & & & & & & & & .. y vin. C mt: Vng mt: Danh sch vng mt: i biu tham d: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Thi gian: & .gi& ..pht, ngy & . thng & & nm 20& . a im: & & & .& & & & & & & Din bin cuc hp: Th k hi ng cng b Quyt nh thnh lp hi ng xt duyt & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Ch tch hi ng thng qua quy trnh v cch thc lm vic ca hi ng & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Nhn xt ca cc thnh vin trong hi ng. ................................................................................................................. Gii trnh ca thnh vin trong nhm nghin cu: ............................................................................................................... Kt lun ca Hi ng: .................................................................................................................... Bui hp Hi ng xt duyt thuyt minh ti kt thc vo lc & gi& ..pht cng ngy. TH K HI NGCH TCH HI NG Mu 1.7 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM TRNG I HC CNG ONCNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phcS: /Q-HCH Ni, ngy thng nm 20 QUYT NH V vic ph duyt Danh mc ti nghin cu khoa hc cp c s nm hc 20& - 20... HIU TRNG TRNG I HC CNG ON Cn c vo Ngh quyt & /NQ-HTHC ngy & /& /& ca Ch tch Hi ng Trng i hc Cng on v vic ban hnh Quy ch t chc v hot ng ca Trng i hc Cng on; Cn c Quyt nh s & /Q-HC ngy & /& /& ca Hiu trng Trng i hc Cng on ban hnh Quy ch hot ng khoa hc v cng ngh ca Trng i hc Cng on; Cn c kt lun ca cc Hi ng xt duyt thuyt minh ti nghin cu khoa hc cp c s nm hc 20& .- 20& .; Theo ngh ca Trng phng Qun l khoa hc. QUYT NH: iu 1. Ph duyt Danh mc: & .. ti nghin cu khoa hc cp c s nm 20& - 20.... (c danh mc ti km theo). iu 2. Cc ng/ b Trng phng: Qun l khoa hc, Ti v; Trng cc n v ch tr, c nhn ch nhim ti chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny./. Ni nhn: - Nh iu 2 ( t/h); - Ch tch HT ( b/c); - Ban Gim hiu ( bit); - Phng Thanh tra - Php ch; - Lu: VT, QLKH.HIU TRNG Mu 1.8 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM TRNG I HC CNG ONCNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phcS: /Q-HCH Ni, ngy thng nm 20 QUYT NH V vic giao trin khai ti nghin cu khoa hc cp c s nm hc 20& -20& HIU TRNG TRNG I HC CNG ON Cn c Quyt nh s & /Q-HC ngy & /& /& ca Hiu trng Trng i hc Cng on ban hnh Quy ch hot ng khoa hc v cng ngh ca Trng i hc Cng on; Cn c Quyt nh s& /Q-HC ngy& . /& . / 20& ca Hiu trng Trng i hc Cng on v vic ph duyt Danh mc ti nghin cu khoa hc cp c s nm hc 20& . 20& ; Cn c bin bn Hi ng xt duyt ti NCKH cp c s ngy& . thng& nm 20& ; Theo ngh ca ng Trng phng Qun l khoa hc. QUYT NH: iu 1. Giao trin khai ti NCKH cp c s nm hc 20& 20& Tn ti cho n v& .: ThS. Nguyn Ngc A Ch nhim ti. Cc thnh vin tham gia: 1. TS. Nguyn Th Thy B 5. ThS. Bi Th Minh E2. TS. Nguyn Anh C 6. ThS. Ng Th Phng F3. ThS. L Thanh D 7. CN. Vi Th Minh G4. ThS. Nguyn Hong  Kinh ph h tr thc hin ti: & & (Mi lm triu ng chn). Thi gian hon thnh ti: & thng (t thng & /20& n ht thng & /20& ). iu 2. Ch nhim ti v cc thnh vin tham gia nghin cu chu trch nhim trin khai ti v bo co kt qu v Phng Qun l khoa hc t chc nghim thu ng thi hn. iu 3. Trng phng Qun l khoa hc, Trng phng Ti v, Trng Khoa & . v cc c nhn c tn ti iu 1 chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny./. Ni nhn: - Nh iu 3 ( t/h); - Ch tch HT ( b/c); - Ban Gim hiu ( bit); - Phng Thanh tra - Php ch; - Lu: VT, QLKH.HIU TRNG Mu 1.9 - Ph lc I TNG LIN ON LAO NG VIT NAM TRNG I HC CNG ONCNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc S: /HKH-HCH Ni, ngy thng nm 20 HP NG GIAO KHON (Trin khai thc hin ti nghin cu khoa hc cp c s nm hc 20& 20& ) Cn c Quyt nh s & /Q-HC ngy & /& /& ca Hiu trng Trng i hc Cng on ban hnh Quy ch hot ng khoa hc v cng ngh ca Trng i hc Cng on; Cn c Quyt nh s .../Q-HC ngy .../.../... ca Hiu trng Trng i hc Cng on ban hnh Quy ch chi tiu ni b ca Trng i hc Cng on; Cn c Quyt nh s ..../Q-HC ngy ..../..../20... ca Hiu trng Trng i hc Cng on v vic giao trin khai ti nghin cu khoa hc cp c s nm hc 20... 20... Tn ti ; Hm nay, ngy ..../ ..../20...., ti Trng i hc Cng on, chng ti gm: i din bn giao khon (Bn A): TRNG I HC CNG ON ng: H v tn Hiu trng Chc v: Hiu trng Ti khon: 119.0000.57924 - Ti: Ngn hng TMCP Cng thng Vit Nam Chi nhnh ng a. i din bn nhn khon (Bn B): ng/b: H v tn - Ch nhim ti Chc v: .... n v: .... Hai bn k kt hp ng giao khon vi ni dung sau: iu 1. Ni dung, trch nhim v quyn li ca bn B a) Ni dung cng vic: T chc thc hin ti theo Quyt nh giao ti ca Hiu trng Trng i hc Cng on v thuyt minh c ph duyt. b) Trch nhim:  D F x , . Ǹ囌vfTM>h[h[CJOJQJaJ hd$h["h[h[5CJOJQJ\aJh[h[5CJOJQJaJ*h[h[5CJOJQJaJmHnHuh[h[CJOJQJaJh^xh[5CJOJQJaJh[5CJOJQJaJh^xh[CJOJQJaJh^xh[6CJOJQJaJjhIdUmHnHuh^xh[5CJOJQJaJh^xh[CJaJ D x . t zVkd$$Ifl0^' tn(644 layt$d$Ifa$gd dgd[ $da$gd[$gd[ . r t v x   6 8 ȸzm\m\M,@h^xh[0JJB*CJOJQJ\_HaJmH nH phsH tH h^xh[0JJB*\ph!h^xh[0JHB*mH phsH h^xh[0JHB*phh^xh[CJOJQJaJjhIdUmHnHuh[5@CJOJQJaJ#h^xh[5@CJOJQJaJh^xh[5CJOJQJaJh^xh[CJOJQJaJ hd$h[h[h[5CJOJQJaJ"h[h[6CJOJQJ]aJt v x z  8 rTT$ & F dh1$^`a$gdjN$dh]`a$gd[ $da$gd[ $da$gd[ dgd[TkdY$$Ifl0^' tn(644 layt  ` b @PRTfnvkT>/h[h[OJQJmHsH*h^xh[56CJOJQJaJmHsH-h^xh[56CJOJQJ\aJmHsHh^xh[CJaJCh^xh[0JJ5B*CJOJQJ\_HaJmH nH phsH tH h^xh[@h^xh[0JJB*CJOJQJ\_HaJmH nH phsH tH h[0JJB*\mH phsH @h[h[0JJB*CJOJQJ\_HaJmH nH phsH tH h^xh[0JJB*\ph b RTn6Xprtvzzz$d$If`a$gd$d$Ifa$gdd$Ifgd$ dh1$a$gd[$ & F dh1$^`a$gdjN$ & F dh1$^`a$gdjN46VXpz|~ϹϜ}paM:$h[5CJOJQJaJmHnHu'hOh[CJOJQJaJmHnHuh^xh[CJOJQJaJh[5CJOJQJaJh^xh[CJOJQJaJh^xh[5CJOJQJaJ h^xh[*h^xh[6CJOJQJ]aJmHsH*h^xh[5CJOJQJ\aJmHsH*h^xh[56CJOJQJaJmHsHh[h[OJQJmHsHh[OJQJmHsHvxz|~d{{h{$dx$Ifa$gd$d$Ifa$gd dgd[Tkd$$Ifl0#7Q t644 layt$d$If`a$gd dN`z|~ͽܙ͒~peWpL:"h^xh[5CJOJQJ\aJh^xh[CJaJhhh[6OJQJ^Jh[6OJQJ^Jh^xh[6OJQJ^J'h^xh[CJOJQJaJmHnHu h^xh["h^xh[6CJOJQJ]aJ"h^xh[5CJOJQJ\aJh^xh[5CJOJQJaJh^xh[CJOJQJaJjhIdUmHnHu*h^xh[5CJOJQJaJmHnHud|~ }qqhH "$ & F 7!h#dh^`a$gd[&gd[ $a$gd[ dgd[Tkd$$Ifl0^' tn(644 layt$dx$Ifa$gd$d$Ifa$gd (HThH^Htv˻˻˻˟˟o˻`h^xh[CJOJQJaJh^xh[5CJOJQJaJ%h^xh[56CJOJQJ\aJh[6CJOJQJaJh^xh[CJOJQJaJh[CJOJQJ\aJh^xh[CJOJQJ\aJ"h^xh[5CJOJQJ\aJ"h^xh[6CJOJQJ\aJh^xh[6CJOJQJaJ% hv~ " !$Ifgd"$ !#7^7a$gd["$ !#dha$gd[ "$ & F 7!h#dh^`a$gd["$ !hdha$gd[" & F 7!h8"dh^`gd[ &<d(,8~Ӽ⧘teYeI7"h^xh[5CJOJQJ\aJh^xh[5CJOJQJaJh[CJOJQJaJh^xh[CJOJQJaJjhIdUmHnHu*h^xh[5CJOJQJaJmHnHuh^xh[CJOJQJaJ(hwh[@CJOJQJaJmH*sH* h^xh[h^xh[6CJOJQJaJh^xh[CJOJQJaJh[5CJOJQJaJh^xh[5CJOJQJaJ,.02j]TGG " !^gd[ " !gd[ " !Q^Qgd[RkdS$$Ifl0L%: tR&44 laLyt["$ !#$Ifa$gd" !Q$If^Q`gd"$ !#$If^a$gd2468:<FHJLNP8~$dx$Ifa$gd$d$Ifa$gd $da$gd[ dgd[ " !P^Pgd[ " !^gd[DNZ&(Tʾ}qbR>&h3Sh[56B*OJQJ\phh^xh[5CJOJQJaJhhh[CJOJQJaJh[6OJQJ\]hwh[6OJQJ\]h[6OJQJ^JhX6OJQJ^Jhwh[6OJQJ^Jh^xh[6OJQJ^Jh[CJOJQJaJ h^xh[h^xh[CJOJQJaJ"h^xh[6CJOJQJ]aJjhIdUmHnHu&zttc$d`a$gd[ $da$gd[$dxxa$gd[gd[ $a$gd[ dgd[Tkd$$Ifl0r' tn(644 layt TVxz|~468Fǵ|jT+h^xh[5@CJOJQJaJmH*sH*#h^xh[5@CJOJQJaJ$h[56CJOJQJaJmH*sH*!h[5CJOJQJaJmH*sH*(h3Sh[6B*CJOJQJaJph"h[6B*CJOJQJaJph&hch[56B*OJQJ\ph&h3Sh[56B*OJQJ\ph hX56B*OJQJ\ph6,:L$d $Ifa$gd$ d a$gd[$ dxxa$gd[FHn,8LNz| : < > @ B D ̻ڌڌڌڌڌ{mbmbmbmbmhX5@OJQJhhh[5@OJQJ hDh[@OJQJmH*sH* h^xh[ hoh[h[5@CJOJQJaJ#hoh[5@CJOJQJaJ hhh[@CJ OJQJaJ h[@CJOJQJaJ h^xh[@CJOJQJaJ(h^xh[@CJOJQJaJmH*sH* LNRTVz\KKKK$d $Ifa$gdkd$$Ifly\q)~m# t0644 lalytz|\KKKK$d $Ifa$gdkd$$IflL\q)~m# t0644 lalyt\KKKK$d $Ifa$gdkd\$$Ifl\q)~m# t0644 lalyt\KKKK$d $Ifa$gdkd$$Ifl^\q)~m# t0644 lalyt\KKKK$d $Ifa$gdkd$$Ifl:\q)~m# t0644 lalyt !!!\REE7d$Ifgd $d a$gd[ $a$gd[kdx$$Ifl\q)~m# t0644 lalyt !!!!!!!!$"&"Z"\"z"""""оxf[S[S[S[S[S[SDhTS9h[CJOJQJaJh[OJQJhPsh[OJQJ"h1h[56CJOJQJaJ$hhh[CJ OJQJaJ sHtHh[CJOJQJaJsHtH$h1h[CJOJQJaJsHtHhXCJOJQJaJsHtH"h[@CJOJQJaJmH*sH*%h[5@CJOJQJaJmH*sH*h[5@CJOJQJaJhI:bh[5OJQJ\!!""X"""""""""rhhh dgd[Tkd,$$Ifl0r# t644 layt$d$Ifa$gd$d$Ifa$gdd$Ifgd L$Ifgd """""##4#6#B#D#F######˾wgWE3"hjh[6CJOJQJ]aJ"hjh[5CJOJQJ\aJhjh[5CJOJQJaJhjh[5CJOJQJaJhX5CJOJQJaJh[5CJOJQJaJjhIdUmHnHuhjh[CJOJQJaJhch[5CJ OJQJaJ h[5CJOJQJaJh[CJOJQJaJ hTS9h[ hTS9h[@CJOJQJaJhTS9h[5CJOJQJaJ"##4#F### $$$na $d@&gd[_kd|$$Ifl0#$# t$644 lapyt$dxx$Ifa$gd$d$Ifa$gd $da$gd[ #### $ $$$r$$$$$$$$$$$$%%%%0%6%>%ɶyГm]P]C]P]hX6CJOJQJaJh[6CJOJQJaJhjh[6CJOJQJaJh[CJOJQJaJh[5CJOJQJaJhX5CJOJQJaJhjh[5CJOJQJaJ%hjh[5CJOJQJ\]aJ%hjh[5CJ OJQJ\]aJ hjh[hjh[CJOJQJaJ"hjh[6CJOJQJ]aJh[6CJOJQJ]aJ$r$$$D%j%%%%&&& '2'@'$d $Ifa$gd$ h88"Yd ^Ya$gd[$ & F 7hd a$gdjN $da$gd[$$d@&a$gd[>%@%B%D%d%x%%%%%%%&&&&&& '@'B'P'R'^''4(@(D(F((((((((ӷӷӷØÑӑÑӷӑm#hjh[5@CJOJQJaJ"hjh[56CJOJQJaJ hjh[h[5CJOJQJaJ"hjh[6CJOJQJ]aJh[CJOJQJaJhjh[5CJOJQJaJhjh[CJOJQJaJhjh[6CJOJQJaJhX6CJOJQJaJ#@'B'F'H'J3 d $Ifgd$ d $Ifa$gdkd$$Iflr "&vp * t0'44 laytH'J'L'P'$ d $Ifa$gd a d $Ifgd d $IfgdP'R'F(\(L/$d $Ifa$gd$ & F 7hZd ^`Za$gdjNkd$$Iflr "&vp * t0'44 layt\((((((aJ3$ d $Ifa$gd$ d $Ifa$gdkdQ$$IflFI 'D , t0'  44 layt$d $Ifa$gd(((((D4$ & Fd a$gdjNkd$$IflFI 'D , t0'  44 layt$ 8 d $Ifa$gd$ d $Ifa$gd((@)~))))).*0*2*4*p****+++ǵ|fR?/hjh[CJOJQJ\aJ%hjh[56CJOJQJ\aJ'hjh[5@CJOJQJaJtH+hjh[5@CJOJQJaJsHtH*hjh[5CJOJQJ\aJsHtH#hjh[5CJOJQJaJtH hjh[@CJOJQJaJ#hjh[5@CJOJQJaJ hjh[hjh[6CJOJQJaJhjh[5CJOJQJaJ"hjh[6CJOJQJ\aJ().)))))aP$dh$Ifa$gdkdy $$IflF #4'? t0/'  44 layt$d $Ifa$gd)2***+2+L+d+++v]]]$ & Fd $If`a$gdjN$ & F{d $If`{a$gdjN$ & Fhd $If^`ha$gdjN$d $Ifa$gd $ & F dh$If^`a$gdjN $ & F hdh$If^`a$gdjN +,+0+2+J+L+b+d++++++++++@,B,x,,,<-R------...ͽͱ͡uhuhuhu[hX5CJOJQJaJh[6CJOJQJaJhjh[6CJOJQJaJh[56CJOJQJaJh[5CJOJQJaJhjh[5CJOJQJaJh[CJOJQJaJhjh[CJOJQJ\aJ"hjh[6CJOJQJ\aJhjh[CJOJQJaJ"hjh[56CJOJQJaJ+,@,,--....$ d $Ifa$gd$ d $Ifa$gd$d $Ifa$gdX$d $Ifa$gd$ & F *{d $If`{a$gdjN . . ...........///./0/\/f/h/z/|////.02040D0J0L00D1111111ɷɷɷɷɷɷɘ{ИlhjNh[CJOJQJaJh[5CJOJQJaJhjh[6CJOJQJaJhjh[5CJOJQJaJh[5@CJOJQJaJ#hjh[5@CJOJQJaJ hjh[hjh[CJOJQJaJhX56CJOJQJaJ"hXhX56CJOJQJaJ'.....ra@'$ & F d $Ifa$gdjN $ & F d $If^`a$gdjN$d $Ifa$gdkd $$IflF #4'? t0/'  44 layt.....$ d $Ifa$gd$ d $Ifa$gd$ d $Ifa$gd $ & F d $If^`a$gdjN....///rdSSSS$d $Ifa$gdd $Ifgdkd $$IflF #4'? t0/'  44 layt/,/./0/F/R/D33$d $Ifa$gdkd5 $$IflF #4'? t0/'  44 layt$ d $Ifa$gd$ d $Ifa$gdR/^/h/x/z/|/3kd $$IflF #4'? t0/'  44 layt$ d $Ifa$gd$ d $Ifa$gd$d $Ifa$gd|//////$ d $Ifa$gd$ d $Ifa$gd$d $Ifa$gd//.00020raJ3$ d $Ifa$gd$ d $Ifa$gd$d $Ifa$gdkd] $$IflF #4'? t0/'  44 layt2040D0H0J0raJ3$ d $Ifa$gd$ d $Ifa$gd$d $Ifa$gdkd $$IflF #4'? t0/'  44 laytJ0L0N0F111reHH> d gd[$ & F 7hd ^`a$gdjN $d a$gd[kd $$IflF #4'? t0/'  44 layt11X223d33(444445}}lll$d $Ifa$gd$ed ^e`a$gd[K$ & F 88"d `a$gdjNK$ & F 88"Zd ^`Za$gdjNK$ & F 88"hvd ^h`va$gdjN$ 88"d a$gdjN 11T22223B3b3d3~33334&4(4x4444445555ֻʜʬʬzj]MMF hjh[hjh[5CJOJQJaJh[5CJOJQJaJhjh[6CJOJQJaJhjh[6CJOJQJaJ"hjh[56CJOJQJaJhjNh[CJH*OJQJaJhjNh[CJOJQJaJhjh[CJOJQJaJhjNCJOJQJaJhXCJOJQJaJhXhXCJOJQJaJhjNhXCJOJQJaJ5555L55555xxxk] d^gd[ & FdgdjN $da$gd[$ed^e`a$gd[Tkd$$Ifl0eSr# t644 laeyt$d $Ifa$gd55H5L55555(6*606\6r6t6|6666ȶzkWA-z'hta8h[5CJOJQJaJmH LsH L+hta8h[5CJOJQJ^JaJmH*sH*'hta8h[5CJOJQJaJmHsHhta8h[CJOJQJaJ hta8hta8hta8h[5CJOJQJaJ%hta8h[56CJ OJQJ]aJ "hta8h[5CJOJQJ]aJ"hta8h[6CJ OJQJ]aJ hta8h[CJOJQJ]aJ*hta8h[5CJ OJQJ\aJ mH*sH*"hta8h[5CJ OJQJ\aJ 55666(6*6,6.606\6|66p}kdf$$Ifl4L\h % tD%44 laf4yt$d$Ifa$gd 6666667kd9$$Ifl4֞h \Y!% FF tD%44 laf4yt$d$Ifa$gd666777 7"7$7 !d$Ifgdd$Ifgd6$7&787:7B7D7F7H7N7|77777777|8~8888ȶlYlC*hta8h[5CJOJQJ\aJmHsH$hta8h[CJOJQJaJmH*sH*$hta8h[CJOJQJaJmHsH$hta8h[CJOJQJaJmH sH 'hta8h[5CJOJQJaJmHsHhta8h[5CJOJQJaJ"hta8h[6CJOJQJ]aJhta8h[CJOJQJ]aJ#hta8h[CJH*OJQJ^JaJ hta8hta8hta8h[CJOJQJaJ$7&7(787:7J999$d$Ifa$gdkd$$Ifl4֞h \Y!% FF tD%44 laf4yt:7<7>7@7B7D7:kd$$Ifl4?֞h \Y!% FF tD%44 laf4ytd$IfgdD7F7H7N7|777Dkd`$$Ifl4F% t0D%6  44 laf4yt$d$Ifa$gd $da$gd[ dgd[7777777:kd$$Ifl4\% t0D%644 laf4yt$d$Ifa$gdd$Ifgd777777788L8888888$d$If^a$gd$d$Ifa$gd$d$Ifa$gd888*9D99YLLLB dgd[ $da$gd[kd$$Ifl4\%z t0D%644 laf4yt8*999999999:: :R:T:V:\:::::İĩo[oI5I'hta8h[5CJOJQJaJmH*sH*"hta8h[5CJOJQJ\aJ'hta8h[6CJOJQJaJmH*sH*'hta8h[6CJOJQJaJmHsHhta8h[6CJOJQJaJ hta8h[hta8h[CJOJQJaJ hta8hta8'hta8h[5CJOJQJaJmHsHhta8h[5CJOJQJaJ*hta8h[6CJOJQJ]aJmHsH*hta8h[5CJOJQJ\aJmHsH9999999`RRd$Ifgdkd$$IflFq$!S t0$6  44 lalyt$d$Ifa$gd9999 :&:8:L:ZPP???$d$Ifa$gd dgd[kd$$IflFq$!S t0$6  44 lalyt !d$IfgdL:^:n:::'kd$$Iflֈq0, $Nqgn t0$644 lalyt$d$Ifa$gd:::::::::d$Ifgd::;8 $ !d$Ifa$gdkd~$$Iflֈq0, $Nqgn t0$644 lalyt;;;T;Z;l;;;;;viXXXXXX$d$Ifa$gd $d@&gd[{kd>$$Ifl0q $ t0$644 lalytd$Ifgd :;;T;;;;;;;D<F<<<<<<= ===>>???.???ȸ|j[jLh2 h[CJOJQJaJh[6CJOJQJ]aJ"h2 h[6CJOJQJ]aJ$hta8h[CJOJQJaJmHsH(hta8h[CJOJQJ^JaJmH*sH*'hta8h[5CJOJQJaJmH*sH*hta8h[5CJOJQJaJ"hta8h[5CJOJQJ\aJhta8h[6CJOJQJaJ hta8hta8hta8h[CJOJQJaJ;;;;;8***d$Ifgdkd$$Iflֈqm#Nd t0644 lalyt;;; <N<r<<<<<<<d$Ifgd <<<8'$d$Ifa$gdkd$$Iflֈqm#Nd t0644 lalyt<<<<<==viXXX$d$Ifa$gd $d@&gd[{kdL$$Ifl0qm#zd t0644 lalytd$Ifgd= =(=2=4=6=>=X==== >qccccccccccd$Ifgdkd$$IflFq m#N{ t06  44 lalyt >">8>~>>>>>$d$Ifa$gd !d$Ifgdd$Ifgd>>>??q```$d$Ifa$gdkdp$$IflFq m#N{ t06  44 lalyt???????qddS?S$$d$@&Ifa$gd$d$Ifa$gd $da$gd[kd$$IflFq m#N{ t06  44 lalyt????????????????ϼzhYF7h^xh[CJOJQJaJ$h^xh[CJOJQJaJmH sH h[6CJOJQJ]aJ"h^xh[6CJOJQJ]aJ#hOh[6CJOJQJ^JaJh^xh[5CJOJQJaJ(hd$h[@CJOJQJaJmH*sH*h[ hjh[$hjh[CJOJQJaJmH sH 'hjh[5CJOJQJaJmH sH hjh[CJOJQJaJh[5CJOJQJaJ????????????8@:@ $da$gd[gd[gd[ dgd[Tkd$$Ifl0b% tb%44 layt ?@ @6@8@:@|@~@@@@@&A.A0A2AdAfAõ|j[IB3h h[CJOJQJaJ h h["hWFh[5CJOJQJ\aJh[5CJOJQJ\aJ"h h[5CJOJQJ\aJh h[5CJOJQJaJ*hWFh[5CJOJQJaJmHnHu$h[5CJOJQJaJmHnHujhIdUmHnHuh h[CJOJQJaJh) Rh[5CJOJQJaJh[5CJOJQJaJh^xh[5CJOJQJaJ:@|@@@0A2AfAAVkd$$Ifl0r' tn(644 layt$d$Ifa$gdfAAAAAZB\BBBCC&C(C*C,C.C0CRDTDpDrDtDvDxDzDlEnEbFŷwkwkwkwkwkwkwkwkwXHh h[6CJOJQJaJ$h h[CJOJQJaJmH*sH*h56OJQJ\h h[56OJQJ\h h[5CJOJQJaJ%h h[5CJOJQJ\]aJjhIdUmHnHuh h[6OJQJ^J"h h[6CJOJQJ]aJ h h[h h[5CJOJQJaJ"h h[6CJOJQJ]aJAAAZBBB(DlEdFF~qq`O$d`a$gd[$ da$gd[ $da$gd[$dxxa$gd[$a$gd[ $a$gd[ dgd[TkdT$$Ifl0r' tn(644 layt bFdFFFFFFFGG8H:HfHhHHHHHHHHHH˵xg``````K(h h[@CJ OJQJaJ mH*sH* h h[ h h[@CJOJQJaJ(h h[@CJOJQJaJmH*sH*+h h[5@CJOJQJaJmH*sH*#h h[5@CJOJQJaJ*h h[56CJOJQJaJmH*sH*'h h[5CJOJQJaJmH*sH*h h[6CJOJQJaJ h h[@CJOJQJaJFF~GGGHH&H8H$d$Ifa$gd dgd[$ da$gd[$ dxxa$gd[8H:H>H@HBHfH\KKKK$d$Ifa$gdkd$$Ifly\q)~m# t0644 lalytfHhHlHnHpHH\KKKK$d$Ifa$gdkdW$$Ifl(\q)~m# t0644 lalytHHHHHH\KKKK$d$Ifa$gdkd$$IflL\q)~m# t0644 lalytHHHHHH\KKKK$d$Ifa$gdkd$$Ifl\q)~m# t0644 lalytHHHHHH\KKKK$d$Ifa$gdkda$$Ifl\q)~m# t0644 lalytHHHJKKK\RREE7d$Ifgd $dxa$gd[ $a$gd[kd$$Ifl\q)~m# t0644 lalytHH J J(J*J,J.J0J2JJJJJJJXKKKKȶ{hXE3"h h[56CJOJQJaJ$hWFh[CJ OJQJaJ sHtHh[CJOJQJaJsHtH$h h[CJOJQJaJsHtHhCJOJQJaJsHtH(h h[@CJOJQJaJmH*sH*+h h[5@CJOJQJaJmH*sH*#h h[5@CJOJQJaJh h[5OJQJ\h5@OJQJh h[5@OJQJ h h[@OJQJmH*sH*KKLFLLLLLLLLrh^ dgd[ $a$gd[Tkd$$Ifl0r# t644 layt$d$Ifa$gd$d$Ifa$gdd$Ifgd L$Ifgd KLLLLLLLLLMMHMJMzM|MžvfRC-C*hnDh[5CJOJQJaJmHnHuhnDh[CJOJQJaJ'hnDh[CJOJQJaJmHnHuhnDh[5CJOJQJaJhnDh[5CJOJQJaJhnDh[CJOJQJaJh^xh[CJOJQJaJh[5CJOJQJaJh h[OJQJaJ h h[ h h[@CJOJQJaJh h[5CJOJQJaJh h[CJOJQJaJh h[OJQJLMMJM|MMMMNPNRNNO}mm$$d@&a$gd[Tkd $$Ifl0&d t )644 layt$dx$Ifa$gd$d$Ifa$gd dgd[ |M~MMMMNNNNPNRNOOOO$ODOOOOͽ͒j[Kqvqxqzq|qqr r rrõÏ}ngXF7gh1oQh[CJOJQJaJ"h1oQh[6CJOJQJ]aJhu3h[CJOJQJaJ h1oQh[h1oQh[CJOJQJaJ"h1oQh[5CJOJQJ\aJh1oQh[5CJOJQJaJ*h1oQh[5CJOJQJaJmHnHujhIdUmHnHuh1oQh[CJOJQJaJhOh[5CJOJQJaJh[5CJOJQJaJh^xh[5CJOJQJaJppp>qvqzq|qq r}$d$Ifa$gd80_kd3$$$Ifl0;7$ t'644 la;pyt$d$Ifa$gd r rrr8rrrrtNuxxkZ$d`a$gd[ $da$gd[$$d@&a$gd[ $da$gd[ dgd[_kd$$$Ifl0;7$ t'644 la;pyt rr8rdrrrrrrrrrrrrrrrrsss s"s$s&s(stDtǰǰǠǐǐ}ododododoQ$hOh[CJOJQJaJmHsHh805OJQJ\hOh[5OJQJ\$hOh[CJOJQJaJmHsHh805CJOJQJ\]aJh[5CJOJQJ\]aJ-h1oQh[5CJOJQJ\]aJmH*sH*%h1oQh[5CJOJQJ\]aJ'h1oQh[5CJOJQJaJmHsH"h1oQh[6CJOJQJ]aJDtJtftltntttvt|tlwwwxx6y@BDF{rrrrrrr $Ifgd $d$Ifa$gdd$Ifgdckd '$IfK$L$lg0! t644 lapyt FHJ|ڠPʡ̡<yyh$d$Ifa$gdd^`gd[ dgd[jkdx'$$Ifl-m#" t0644 layt Ρޡ<>np$&põ}m[KG8[h [h[CJOJQJaJh[h)qh[5OJQJ\aJ"h [h[6CJOJQJ]aJh [h[5OJQJ\aJh [h[5CJOJQJaJ"h)qh[5CJOJQJ\aJ*h [h[5CJOJQJaJmHnHujhIdUmHnHuh [h[CJOJQJaJhIPh[5CJOJQJaJh^xh[5CJOJQJaJh[5CJOJQJaJ<p&tgakd'$$Ifl;0%h t(644 lapyt"$ !dh$Ifa$gd$d$Ifa$gd$dh$Ifa$gdprtvx$&:>@BHLN¤Ĥڥܥuhuhuhuhu[uG'h)qh[6CJOJQJaJmH*sH*h[6CJOJQJaJh_z6CJOJQJaJh|h[6CJOJQJaJhh[5CJOJQJaJh[5CJOJQJaJh3*h[5CJOJQJaJjhIdUmHnHuh[6OJQJ^J#h=R[h[6CJ OJQJ^JaJ h[h [h[5CJOJQJaJh[6CJOJQJ]aJtvx$NܥteQ$d7$8$`a$gd[$dxxa$gd[ $dxa$gd[$L^La$gd[ $a$gd[akdf($$Ifl 0%h t(644 lapytƦ֦ .002TtvǸݸݸݤ}iTEh[5@CJOJQJaJ)hVh[@B*CJOJQJaJph'hVh[5CJOJQJaJmH*sH*,h|h[6@B*CJOJQJaJphh|h[6CJOJQJaJ'h|h[6CJOJQJaJmH*sH*h[6@CJOJQJaJ+h)qh[6@CJOJQJaJmH*sH*#h)qh[6@CJOJQJaJh)qh[6CJOJQJaJܥvҩة $d$Ifa$gd $da$gd[$dxxa$gd[$d`a$gd[<@HLNbdfrҩ :<dfjlɻɻɻɻɃtm\M\F\F\M hDh[hDh[CJOJQJaJ hDh[@CJOJQJaJ hCqh[h[5@CJOJQJaJ#hCqh[5@CJOJQJaJ#h[56@CJOJQJ\aJ&hh[56@CJOJQJaJh[@CJOJQJaJ hh[@CJOJQJaJ"h[@CJOJQJaJmH*sH*%h[5@CJOJQJaJmH*sH* :_N=/Nd$Ifgd$d$Ifa$gd$d$Ifa$gdkd($$Ifl\3Q$v  t0$44 layt:<@BDd_N=/Nd$Ifgd$d$Ifa$gd$d$Ifa$gdkdw)$$Ifl\3Q$v  t0$44 laytdfjln_N=/Nd$Ifgd$d$Ifa$gd$d$Ifa$gdkd*$$Ifl\3Q$v  t0$44 laytlnªĪȪت0jn|ں}q}bh[5@CJOJQJaJh(h[OJQJ\h[5OJQJ\h_z5@OJQJh h[5@OJQJh[5@OJQJh[@OJQJmH*sH* hG@*h[@CJOJQJaJhDh[CJOJQJaJ hDh[h[@CJOJQJaJ hDh[@CJOJQJaJ!_N=/Nd$Ifgd$d$Ifa$gd$d$Ifa$gdkd*$$Ifl\3Q$v  t0$44 laytª_N=/Nd$Ifgd$d$Ifa$gd$d$Ifa$gdkdl+$$Ifl\3Q$v  t0$44 laytªĪƪȪn_RH;; $da$gd[ dgd[ $da$gd[kd,$$Ifl\3Q$v  t0$44 laytH$d$Ifa$gd$d$Ifa$gd L$Ifgdd$Ifgd $da$gd[ ȭʭ® "$VX~ҹxeWA*hta8h[5CJOJQJaJmHnHujhIdUmHnHu$hta8h[CJOJQJaJmHsHh^xh[5CJOJQJaJh$If^:`>a$gd"$ & F !8"a$gdjN"$ & F !8"a$gdjN"$ & F !8"a$gdjN *,0bH2*$ 8"$If`a$gd*$ 8"$If^`a$gdkd.$$Ifl\7 %l0R&44 layt,@~,@~XbdĻλл"$&(״״״״״עyh[CJOJQJaJh[6CJOJQJaJh=O^h[6CJOJQJaJ"h=O^h[56CJOJQJaJh[CJOJQJaJ hh[hh[5CJOJQJaJhh[CJOJQJaJh[OJQJ\aJhh[OJQJ\aJ+N8*$ 8"$If`a$gdkd7/$$Iflg\7 %l0R&44 layt"$ !8"$Ifa$gd)kd/$$Ifl\7 %l0R&44 layt" !8"$Ifgd"$ !8"$Ifa$gd*$ 8"$If`a$gd" !8"$Ifgd"$ !8"$Ifa$gd*$ 8"$If`a$gd*$ 8"$If`a$gd`N?N?" !8"$Ifgd"$ !8"$Ifa$gdkd0$$Ifl\7 %l0R&44 laytZ`b`N?N?" !8"$Ifgd"$ !8"$Ifa$gdkd&1$$Ifl\7 %l0R&44 laytbdhƻ̻λ`N?N?" !8"$Ifgd"$ !8"$Ifa$gdkd1$$Ifly\7 %l0R&44 laytλлڻ`NN?" !8"$Ifgd"$ !8"$Ifa$gdkdp2$$Ifl\7 %l0R&44 layt &dseeeSSS" !8"d$Ifgd "$ !8"a$gd[kd3$$Ifl-F7 %0R&  44 layt(нBDFL¾ľƾ$&(*0@BZ÷✏slhXXh^xh[5CJOJQJaJh[ h=O^h[h[6CJOJQJaJh(h[CJOJQJaJh[5CJOJQJaJh=O^h[CJOJQJaJh[CJOJQJaJh[CJOJQJaJhxh[CJOJQJaJhrh[5CJOJQJaJhrh[CJOJQJaJhrh[CJOJQJaJ"ԽPľƾ "$&"$ !d$Ifa$gd" !8"d$Ifgd" !8"d$If`gd&(*,.02\^ֿV{{{{$d$Ifa$gd Pd^Pgd[ dgd[gd[Vkd3$$Ifl 0k$kk t$644 layt Z\^ҿԿֿTVXZοpaOH6"h^xh[6CJOJQJ]aJ h^xh["h`gjh[5CJOJQJ\aJh[5CJOJQJ\aJh^xh[5CJOJQJaJh`gjh[CJOJQJaJh[CJOJQJaJ*hnDh[5CJOJQJaJmHnHujhIdUmHnHuhnDh[CJOJQJaJ'hnDh[CJOJQJaJmHnHuh(h[5CJOJQJaJh[5CJOJQJaJVXZD; " !gd[TkdK4$$Ifl0r' t(644 layt$d$Ifa$gdVkd3$$Ifl0r' t(644 layt 8:<>RZz68vx@Dh"$0|~˽˅˅yy˅˅jy˅˅yyh`gjh[CJOJQJaJh[CJOJQJaJh^xh[5CJOJQJaJh(h[CJOJQJaJh(h[6OJQJ^Jh[6OJQJ^Jh^xh[6OJQJ^Jh^xh[CJOJQJaJ h^xh[h^xh[5CJOJQJaJh[6CJOJQJ]aJ#<>Z:zD$ 8"d8gd[ 8"o#d8gd[ & Fd8gdjN$ 8"d8a$gd[ 8"d8gd[gd[ $a$gd[$~"L~V}l$d$Ifa$gd hd^hgd[ & F 8hd8`hgdjN d8`gd[ ad8^`agd[ & F d8^`gdjN$ & F 8"d8^`a$gdjN ~"$2JLNjn|~V`Դƥ喅uhuhuhXhOh[6CJOJQJaJh[6CJOJQJaJh^xh[6CJOJQJaJ h^xh[@CJOJQJaJh^xh[CJOJQJaJh[6@CJOJQJaJ#h _Ph[6@CJOJQJaJh[@CJOJQJaJ h _Ph[@CJOJQJaJh[CJOJQJaJh _Ph[CJOJQJaJ JLnnn]L$dh$Ifa$gdY=$d$Ifa$gdY=d^`gd[ dgd[ckd4$$IfTl0r#%% t644 lapytT$d$Ifa$gd .0HLɽm[I7"h h5CJOJQJ\aJ"h h5CJOJQJ\aJ"h h5CJOJQJ\aJ*h h5CJOJQJaJmHnHujhIdUmHnHuh hCJOJQJaJh5CJOJQJaJh^xh5CJOJQJaJhCJOJQJaJh^xh[CJOJQJaJh^xh[6CJOJQJaJ h [h[h [h[5CJOJQJaJJC{kd4$$Ifl0%h t0(644 laytY=$dh$Ifa$gd$d$Ifa$gdY=dh$IfgdY=$dh$Ifa$gdY=Jp~8:DFH0P tgWWgWA*h h5CJOJQJ\aJmH*sH*h hCJOJQJ\aJhCJOJQJ\aJ"hDh6CJOJQJ\aJh5CJOJQJ\aJ"h h5CJOJQJ\aJ h h"h h6CJOJQJ]aJh6CJOJQJ]aJ"h h5CJOJQJ\aJjhIdUmHnHuh h5CJOJQJaJH0 ":NX"$$d$Ifa$gdY=$7d`7a$gd$hd<<`ha$gd$hd`ha$gd$d<<a$gd$d((a$gd X (`hjlnptvx{o__Rh[5CJOJQJaJh^xh[5CJOJQJaJhCJOJQJaJhh hCJOJQJ h hh h5CJ OJQJaJ h5CJOJQJaJh h5CJOJQJaJh hCJOJQJ\aJ"h h5CJOJQJ\aJhCJOJQJ\aJh xhCJOJQJ\aJ$&(*@bdfhjlnxg$7d`7a$gdwkd5$$IflF` $\ N t%6  44 lapytY=$d$Ifa$gdY= nprtvx.t $Ifgd$$Ifa$gdd^`gd[ dgd dgdgd &,.rtv@BDFHҼxteSDet5hU,h[CJOJQJaJh[6CJOJQJ]aJ"h [h[6CJOJQJ]aJh [h[CJOJQJaJh["h [h[5CJOJQJ\aJh [h[5CJOJQJaJh [h[5CJOJQJaJ"h [h[5CJOJQJ\aJ*h [h[5CJOJQJaJmHnHujhIdUmHnHuh [h[CJOJQJaJhWh[5CJOJQJaJDF/akdy6$$Ifl-0Pd&V t(644 laPpyt $$Ifa$gdakd 6$$IflJ0Pd&V t(644 laPpytFHJl(H$ & Fd^`a$gdjN $ & F 5*8d^`a$gdjN$hd`ha$gd[$d`a$gd[ hxx`hgd[ $da$gd[ dgd[ HJ4:HLZ^jLpŹŌ}l^}h[@CJOJQJaJ haLh[@CJOJQJaJhaLh[CJOJQJaJ#h$h[5@CJOJQJaJhCJOJQJaJh$h[CJOJQJaJh[CJOJQJaJ h$h[@CJOJQJaJhCJOJQJaJhaLh[CJOJQJaJhnh[CJOJQJaJ# "&,hj(DHRTVjlp|﹨yyyyg#h$h[6@CJOJQJaJh[@CJOJQJaJh[5@CJOJQJaJ#haLh[5@CJOJQJaJ haLh[@CJOJQJaJh@CJOJQJaJh[5CJOJQJaJh[CJOJQJaJhaLh[CJOJQJaJhaLh[5CJOJQJaJ%NHʻ{l\O\@h5@CJOJQJaJh[CJOJQJ\aJhaLh[CJOJQJ\aJhaLh[CJOJQJaJhaLh[5CJOJQJaJ h$h[@CJOJQJaJ h$h[@CJOJQJaJh[@CJOJQJaJh$h[CJOJQJaJ&h$h[56@CJOJQJaJ#h$h[6@CJOJQJaJh[6@CJOJQJaJ<fh"(>@BF̼̬teVޝG<h[5OJQJaJh ifh[CJOJQJaJh}U5@CJOJQJaJh5@CJOJQJaJ hCh[@CJOJQJaJhCJOJQJaJh[CJOJQJaJhaLh[CJOJQJaJhaLh[CJOJQJ\aJhaLh[5CJOJQJaJ"haLh[5CJOJQJ\aJ#hCh[5@CJOJQJaJh[5@CJOJQJaJ<^8@Bd$$Ifa$gd$hd`ha$gd[ d^gd[ K & FdgdjN d`gd[Fdh~ NϿv`RCh^xh[CJOJQJaJjhIdUmHnHu*h^xh[5CJOJQJaJmHnHuh^xh[CJOJQJaJh>eh[5CJOJQJaJh.!h[5CJOJQJaJh[5CJOJQJaJh5CJOJQJaJh^xh[5CJOJQJaJh[h Vh[CJOJQJaJh[5CJOJQJaJh Vh[5CJOJQJaJ Nm\$d$Ifa$gdd^`gd[ dgd[ $da$gd[gd[Vkd6$$Ifl0r#* t644 layt$$Ifa$gd NJLNtxff$ da$gd[ dgd[Tkd=7$$Ifl0r' tn(644 layt$dx$Ifa$gd$d$Ifa$gd HJLNrtϽ{{{jXF2&h^xh[6OJQJ]aJmH*sH*"h^xh[6OJQJ]mH*sH*#h^xh[5@CJOJQJaJ h[5@CJOJQJ\aJ.h^xh[5@CJOJQJ\aJmH*sH*&h^xh[5@CJOJQJ\aJ h^xh[h^xh[CJOJQJaJ"h^xh[6CJOJQJ]aJjhIdUmHnHu"h^xh[5CJOJQJ\aJh^xh[5CJOJQJaJZjlnnR&^ d`gd[ d`gd[ Xd`gd[ @ d^@ gd[$8]^8a$gd[$d`a$gd[ VXZ®|l|lZOAZAZA6AZh}U5OJQJ\h^xh[5OJQJ\h[5OJQJ\"h^xh[5OJQJ\mH*sH*h>eh[CJOJQJ\aJ'h>eh[CJOJQJ\aJmH*sH*h>eh[6OJQJaJh>eh[6OJQJ\aJ&h>eh[6OJQJ\aJmH*sH*&h^xh[5OJQJ\aJmH*sH*&h>eh[6OJQJ]aJmH*sH*)h>eh[6OJQJ\]aJmH*sH*nRjl&(଻ƞ~l_l~l_l~lh[5CJOJQJaJ"hSh[5CJOJQJ\aJhSh[5CJOJQJaJh^xh[CJOJQJ\aJhh[5OJQJ\h[5OJQJ\mH*sH*h}U5OJQJ\h[5OJQJ\h^xh[56OJQJ\"h^xh[5OJQJ\mH*sH*h^xh[5OJQJ\$^($d$7$8$H$If`a$gd$d$7$8$H$Ifa$gd dgd[ d`gd[ d`gd[ ppppppppp$ da$gd[~kd7$$IfTl\j )j @ # t)644 layt}UT 246xz*,.0ôo_OAO=h[hU{h[6CJ]aJhU{h[5OJQJ\aJhU{h[5CJOJQJaJ"hU{h[5CJOJQJ\aJ*hU{h[5CJOJQJaJmHnHujhIdUmHnHuhU{h[CJOJQJaJh ,}h[CJOJQJaJh[5CJOJQJaJh}U5CJOJQJaJh^xh[5CJOJQJaJh[CJOJQJaJ hSh[ 46x.0bjakd8$$Ifll0%h t(644 lapyt"$ !$Ifa$gd$d$Ifa$gd$ da$gd[ 0`bNPdfhjprtӱrerereUeUFh ,}h[56OJQJ\hh[5CJOJQJaJh[5CJOJQJaJh3*h[5CJOJQJaJjhIdUmHnHuh[6OJQJ^J#hPsh[6CJ OJQJ^JaJ h[hU{h[5CJOJQJaJ"hU{h[6CJOJQJ]aJh[6CJOJQJ]aJhU{h[CJOJQJaJhU{h[CJOJQJaJNtTteXX $da$gd[$dxxa$gd[ $dxa$gd[$L^La$gd[ $a$gd[akdr8$$Ifl0%h t(644 lapyt:<XZ\^`bTbBRxRrtsdh[5@CJOJQJaJ h ,}h[@CJOJQJaJ'h ,}h[5CJOJQJaJmH*sH*+h ,}h[6@CJOJQJaJmH*sH*#h ,}h[6@CJOJQJaJh ,}h[6CJOJQJaJ'h ,}h[6CJOJQJaJmH*sH*h ,}h[56OJQJ\h}U56OJQJ\ TtL "P} L$Ifgdd$Ifgd $da$gd[ $da$gd[ $d8a$gd[ d8gd[ $d8a$gd[ $d8a$gd[$dxxa$gd[$d`a$gd[r "$n_N<1hPsh[OJQJ"hU{h[56CJOJQJaJ h=R[h[@CJOJQJaJh[5@CJOJQJaJ"hPsh[5CJOJQJ\aJh[5OJQJ\h[OJQJ\h(h[OJQJ\ hG@*h[@CJOJQJaJh~ h[CJOJQJaJh}UCJOJQJaJh[CJOJQJaJ$h~ h[CJOJQJaJmH*sH*'h~ h[5CJOJQJaJmH*sH*$&8:RT.0468jпyo\F*h.,h5CJ$OJQJ\aJ$mHsH$h5CJ OJQJ\aJ$mHsHhCJOJQJ"h.,h5CJOJQJ\aJh_z5CJOJQJ\aJh56OJQJ\]hh^xh[CJOJQJaJh[ hU{h[@CJOJQJaJhU{h[5CJOJQJaJhU{h[@CJaJhPsh[OJQJh[OJQJP.02468~mk$ da$gd[gd[akd8$$Ifl30r#$$ t644 lapyt$d$Ifa$gd L$Ifgd 8jFPRTlngd[gd[ $a$gd[$a$gd[ $da$gd[$da$gd[DFNPTlnıvdvRNJhhY="hIvh5CJOJQJ\aJ "h.,h5CJ OJQJ\aJ h5CJOJQJ\aJ *h.,h5CJ OJQJ\aJ mHsH*h5h5CJOJQJ\aJmHsH$h5CJOJQJ\aJ mHsH*h.,h805CJ$OJQJ\aJ$mHsH$h805CJ$OJQJ\aJ$mHsH$h5CJ$OJQJ\aJ$mHsH $a$gd[ 6&P 1h:p. A!"n#n$n% W$$If!vh#v#v:V l tn(655aytS$$If!vh#v#v:V l tn(655aytN$$If!vh#v#vG:V l t6575QytS$$If!vh#v#v:V l tn(655aytP$$If!vh#v:#v:V l tR&5:5aLyt[S$$Ifp!vh#v#v:V l tn(655ayt$$If!vh#v#v}#v#v:V ly t06,555 5 alyt$$If!vh#v#v}#v#v:V lL t06,,555 5 alyt$$If!vh#v#v}#v#v:V l t06,,555 5 alyt$$If!vh#v#v}#v#v:V l^ t06,,555 5 alyt$$If!vh#v#v}#v#v:V l: t06,,555 5 alyt$$If!vh#v#v}#v#v:V l t06,,555 5 alytN$$Ifl!vh#v#v:V l t655yte$$Ifl!vh#v##v:V l t$65#5pyt$$Ifu!vh#vv#v#vp#v #v*:V l t0',5v55p5 5*ayt$$Ifu!vh#vv#v#vp#v #v*:V l t0',5v55p5 5*ayt$$Ifq!vh#vD #v #v,:V l t0',5D 5 5,yt$$Ifq!vh#vD #v #v,:V l t0',5D 5 5,yt$$Ifq!vh#v#v#v?:V l t0/',555?yt$$Ifq!vh#v#v#v?:V l t0/',555?yt$$Ifq!vh#v#v#v?:V l t0/',555?yt$$Ifq!vh#v#v#v?:V l t0/',555?yt$$Ifq!vh#v#v#v?:V l t0/',555?yt$$Ifq!vh#v#v#v?:V l t0/',555?yt$$Ifq!vh#v#v#v?:V l t0/',555?yt$$Ifq!vh#v#v#v?:V l t0/',555?ytK$$If!vh#v#v:V l t65aeyt$$If,!vh#v#v #v#v:V l4L tD%+++,55 55/ / / / / af4yt$$If,!vh#v#v #v#vF#v#v:V l4 tD%+++,55 55F55/ / af4yt$$If,!vh#v#v #v#vF#v#v:V l4 tD%55 55F55/ / af4yt$$If,!vh#v#v #v#vF#v#v:V l4? tD%,55 55F55/ / af4yt$$If)!vh#v#v#v :V l4 t0D%6++,555 af4yt$$If)!vh#v#v#v#v:V l4 t0D%6++,5555af4yt$$If)!vh#v#vz#v#v:V l4 t0D%6,55z55af4yt$$If!vh#vN#v-#v:V l t0$6,5!5S5alyt$$If!vh#vN#v-#v:V l t0$65!5S5alyt$$If!vh#vN#vq#v#vg#vn#v:V l t0$6,5N5q55g5n5alyt$$If!vh#vN#vq#v#vg#vn#v:V l t0$65N5q55g5n5alyt$$If!vh#v#v:V l t0$655alyt$$If!vh#vN#v^#v#v#v#v^:V l t06,5N55555dalyt$$If!vh#vN#v^#v#v#v#v^:V l t065N55555dalyt$$If!vh#v#v^:V l t065z5dalyt$$If!vh#vN#vJ#vd:V l t06,5N55{alyt$$If!vh#vN#vJ#vd:V l t065N55{alyt$$If!vh#vN#vJ#vd:V l t065N55{/ / alytA$$Ifl!vh#v:V l tb%5ytW$$Ifp!vh#v#v:V l tn(655aytS$$Ifp!vh#v#v:V l tn(655ayt$$If!vh#v#v}#v#v:V ly t06,555 5 alyt$$If!vh#v#v}#v#v:V l( t06,555 5 alyt$$If!vh#v#v}#v#v:V lL t06,555 5 alyt$$If!vh#v#v}#v#v:V l t06,555 5 alyt$$If!vh#v#v}#v#v:V l t06,555 5 alyt$$If!vh#v#v}#v#v:V l t06,555 5 alytN$$Ifl!vh#v#v:V l t655ytS$$If!vh#vd#v:V l t )65d5aytW$$Ifl!vh#v:V l t65%pytW$$Ifp!vh#v#v:V l tn(655aytS$$Ifp!vh#v#v:V l tn(655ayt]$$Ifl!vh#v#v:V l t65%pytW$$If!vh#v#v:V l tn(655a;yt]$$If!vh#v#v:V l tn(6,55a;ytS$$If!vh#v#vs:V l t65,5a<ytS$$If!vh#v#vs:V l t65,5a<ytS$$If!vh#v#vs:V l t65,5a<ytS$$If!vh#v#vs:V l t65,5a<yt]$$Ifl!vh#v#v:V l t65%pytj$$If!vh#v#v:V l t'655a;pytp$$If!vh#v#v:V l t'6,55a;pytj$$If!vh#v#v:V l t0*655apytW$$Ifp!vh#v#v:V l t%655ayt]$$Ifp!vh#v#v:V l t%6,55ayte$$Ifl!vh#v#v:V l t6$655pytta8l$IfK$L$l!vh#v#v:V l t655pytl$IfK$L$l!vh#v#v:V lg t655pyt|$$If7!vh#v":V l- t065"aytn$$If!vh#vh#v:V l; t(65h5apytn$$If!vh#vh#v:V l t(65h5apyt$$If)!vh#vv#v #v #v:V l t0$5v5 5 5ayt$$If)!vh#vv#v #v #v:V l t0$,5v5 5 5ayt$$If)!vh#vv#v #v #v:V l t0$,5v5 5 5ayt$$If)!vh#vv#v #v #v:V l t0$,5v5 5 5ayt$$If)!vh#vv#v #v #v:V l t0$,5v5 5 5ayt$$If)!vh#vv#v #v #v:V l t0$,5v5 5 5ayt$$Ifl!vh#v#v:V l t065$pytS$$Ifp!vh#vH#v:V l t(65H5aytN$$Ifl!vh#v#v:V l t6505ytN$$Ifl!vh#v#v:V l t6505ytS$$If!vh#vV#v:V l t(65V5ayt$$If!vh#v#vl#v#v:V l0R&,55l55ayt$$If!vh#v#vl#v#v:V lg0R&,55l55ayt$$If!vh#v#vl#v#v:V l0R&,55l55ayt$$If!vh#v#vl#v#v:V l0R&,55l55ayt$$If!vh#v#vl#v#v:V l0R&,55l55ayt$$If!vh#v#vl#v#v:V ly0R&,55l55ayt$$If!vh#v#vl#v#v:V l0R&,55l55ayt$$If!vh#v#v#v:V l-0R&,555aytD$$Ifl!vh#vk:V l t$65kytW$$If!vh#v #v:V l t(65 5aytS$$If!vh#v #v:V l t(65 5ayt[$$Ifl!vh#v:V l t65%pytT$$If!vh#vh#v:V l t0(65h5aytY=$$Ifp!vh#v\ #vN #v :V l t%65\ 5N 5 apytY=n$$If!vh#vV#v:V lJ t(65V5aPpytn$$If!vh#vV#v:V l- t(65V5aPpytR$$Ifl!vh#v#v:V l t65*5 ytS$$Ifp!vh#v#v:V l tn(655aytn$$Ifl!vh#vj #v@ #v #v# :V l t)65j 5@ 5 5# yt}UTn$$If!vh#vh#v:V ll t(65h5apytt$$If!vh#vh#v:V l t(6,5h5apyta$$Ifl!vh#v#v:V l3 t65$pytMs666666666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@PJ_HmH nH sH tH V`V [Normal d$CJOJPJQJ_HaJmH sH tH R@R [ Heading 1$d@&6CJOJQJaJb@b [ Heading 2$d<@& 56CJOJQJ\]^JaJZ@Z [ Heading 3$dx@&a$5CJOJQJaJR@R [ Heading 4$d@&6CJOJQJaJ\@\ [ Heading 5d<@&56CJOJQJ\]aJNN [ Heading 6d<@&5OJQJ\\\ [ Heading 7d<@&CJOJQJaJmH sH tH VV [ Heading 8d<@&6CJOJQJ]aJL @L [ Heading 9 d<@& OJQJ^JDA D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List H/H [Heading 1 Char6OJPJQJaJP/P [Heading 2 Char56OJPJQJ\]^JH/H [Heading 3 Char5OJPJQJaJL/!L [Heading 4 Char6CJOJPJQJaJT/1T [Heading 5 Char 56CJOJPJQJ\]aJF/AF [Heading 6 Char5CJPJ\aJL/QL [Heading 7 CharCJPJaJmH sH tH F/aF [Heading 8 Char6CJPJ]aJL/qL [Heading 9 CharCJOJPJQJ^JaJN N [Footerd!CJOJQJaJ>/> [ Footer CharOJPJQJaJH"H [Caption d6CJOJQJaJH>@H [Titleda$5CJ OJQJaJD/D [ Title Char5CJ OJPJQJaJjC@j [Body Text Indentd <7$8$`5CJOJQJ\aJT/T [Body Text Indent Char5OJPJQJ\ [ Table Grid<:V0ad CJPJaJPBP ![ Body Text da$5CJOJQJaJH/H [Body Text Char5OJPJQJaJN@"N #[Header"d!CJOJQJaJB/1B "[ Header CharCJOJPJQJaJrOBr %[Style Heading 1 + Centered $xa$56CJ OJQJ\aJ h/Qh $[Style Heading 1 + Centered Char5CJ PJ\aJ jO1bj [Style Heading 3 + Bold&x^`5CJOJQJ\aJ.)q. [ Page NumberZQZ )[ Body Text 3(d<a$5CJOJQJ\aJR/R ([Body Text 3 Char5CJOJPJQJ\aJfR@f +[Body Text Indent 2*d<`a$CJOJQJaJV/V *[Body Text Indent 2 CharOJPJQJaJlSl -[Body Text Indent 3,d`a$B*CJOJQJaJph`/` ,[Body Text Indent 3 CharB*OJPJQJaJphPPP /[ Body Text 2.da$CJOJQJaJL/L .[Body Text 2 CharCJOJPJQJaJ6U 6 [ Hyperlink >*B*ph^^ 2[ Balloon Text 1d CJOJQJ^JaJmH sH tH ^/!^ 1[Balloon Text Char$CJOJPJQJ^JaJmH sH tH Z2Z [Style13da$5CJOJQJaJmH sH tH B [(Style 14 pt Bold Centered Before: 12 pt4da$"5CJOJQJ\aJmH sH tH <R< 7[Style25CJ OJQJaJ(>AR> [Style36 F^`@/q@ 5[ Style2 Char5CJ PJ\aJ(ff[TOC 18dx" )5CJOJQJ\aJmHnHsH tH uDQD [Style49 & F ^`010 [Style5 : & Fbb[TOC 2;dxx" &CJOJQJ]aJmHnHsH tH udd[TOC 3<dxx" ^#CJOJQJaJmHnHsH tH uPP [TOC 4=d^CJOJQJaJmH sH tH PP [TOC 5>d^CJOJQJaJmH sH tH PP [TOC 6?d^CJOJQJaJmH sH tH PP [TOC 7@d^CJOJQJaJmH sH tH PP [TOC 8Ad^CJOJQJaJmH sH tH PP [TOC 9Bd^CJOJQJaJmH sH tH X^2X [ Normal (Web)Cddd[$\$CJOJQJaJXJBX E[SubtitleDda$56CJOJQJaJD/QD D[ Subtitle Char56CJPJaJVbV [Style6F & FdCJOJQJaJmH sH tH b/qb [Body text (2)_-567:>*CJOJPJQJ\]^JaJo [ Body text (2)R567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_H*aJmH*phsH*tH*b/b [Body text (5)_-567:>*CJOJPJQJ\]^JaJo [ Body text (5)R567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^J_H*aJmH*phsH*tH*@@@ [ List Paragraph K^m$P`P [ No SpacingL CJOJQJ_HaJmH sH tH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vc:E3v@P~Ds |w<v \s\s . TF "#>%(+.1568:??fAbFHK|MOXxZ_,`bddhkvnXprDtTDؖb RΡpl~ζ,(Z~ HF0$>@BDFHJMOQXZ\^dgitvz  "&(+479<>@BEHIJKMPRSVXZ\]`t vd 2Lz!"$@'H'P'\((()+.../R/|//20J015566$7:7D777899L:::;;;<<= >>??:@AF8HfHHHHHKLOR6XX&Z^xbb(dhjjxkpp rNu"R*Jܜ2F<tܥ :dªNX*bλ&V$$nFN^ TP8?ACEGIKLNPRSTUVWY[]_`abcefhjklmnopqrsuwxy{|}~  !#$%')*,-./0123568:;=?ACDFGLNOQTUWY[^_aL/./# @D..D( #B . s V?,"Straight Connector 43#"ÉPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!*X8drs/e2oDoc.xmlSM W@Y'M8NzٶUȇǛ7Kt JS Ֆf4yZϫ)DwZ2n(W ĝHG;7ֆ+p6ֶ d^&4%XMspZ_xSiHڸÚh-1WXD(UO?zAvcD7<do:bxq.qk`%Ο0R%0{PK!P`drs/downrev.xmlLN0DHH\i q*ƅBu/IDNc |= 8>jm\4γ"E\{qc߀ b |Ruy~V`n鸉9hcrCݒðd~tFORz&J;XZ辥cspB}5g[xJOhtw *G_ԡ? 7eK%X]:̈́wB/PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!*X8.drs/e2oDoc.xmlPK-!P`xdrs/downrev.xmlPK$B ! s V?,"Straight Connector 30#"ÊPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!8drs/e2oDoc.xmlS0W?XC,DU@/.0Xul6T;63:d;צ :\ag4[K2bXy^8Ӌu·,Ֆ /$h9BUSa4Rt~|cQGIX0lpJ:7:?r,Q6oFYRUO2ͷӬVeY?=4[N)0iwp{5)O]=z @:ҷ:E/;33ߞ=؏~ PK!*+B drs/downrev.xmlLN0 HCd$.ӖЮ*M'ƅkL[8]m'h8d{qw5,ڙ o{Ǥ<ˋsNBMhD a6!-Y 7ۇ-84#beJZ8~hqj;Y=S۴qPD)աN;w`E!]eYD5,%dJA YPK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!8.drs/e2oDoc.xmlPK-!*+B wdrs/downrev.xmlPK @ T)?"Text Box 17#"ÜPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!L/_drs/e2oDoc.xmlTn0 }r:E.ÀEcaQJGi^AE<` ;( \ͧ3$4ja⒳kj^=vJ]@Qą5bUQ)+rldhPnMqQlW;H6RSzLA0Ϟ|82Pj@?PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!L/_.drs/e2oDoc.xmlPK-!0 drs/downrev.xmlPK 1B , b?,"Straight Connector 41#"ËPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!M18drs/e2oDoc.xmlSˮ0W?XC(D*nn{c;UǶlC@Uchi7UU̜9s|:uBg#fB%1r(FVg` >ѝ[ )q)юč =pm,$Mgɠ-3VS֗ ^EԿ47W}XՒ%JCt^Pn>M#(=@7Y[7{q,|Z$X #Ez["ΣJ+ j J PP ғڙgM:tl%V$% |o?| r(۩}A)N|?yD2[t:ňb )n:MPA8R@Ro)Z鍐2_*4x1LcR iζJZt$>t4E=|t?-z|2[G6U>m]]Uu=Pqݼ뫹ֻ #zl#806 ק9f|PK!ˠlA drs/downrev.xmlLN0DHH\*4( q*ƅBu/IDNc |=8qffgzu1t , (ێ/ -'Xg֟( ᐣ6!:-9 s?ݏȱvē^Irv,Z辥cspB}5g[xJOhtw *`/աN;`T/:IWȖ(T~ ]PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!M18.drs/e2oDoc.xmlPK-!ˠlA ydrs/downrev.xmlPK0B - b?,"Straight Connector 42#"ÊPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!$8drs/e2oDoc.xmlSM W@۩M8NzٶUȇǛ7Kt JS Ֆf4yZϫ)DwZ2n(W ĝHG;7ֆ+p6ֶ d^&4%XMspZ_xSiHڸÚh-1WXD(UO?zAvcD7<do:bxq.qk`%')CvvUZ)PP[NPj0Jmmμh!GƯg(YHޤ3p~ĐQSc S~a>M#z%%'{Kp RB±!elTh(b:`œmH/V0Eڞyrte>~,z|2[G7U>mi:ey Ƹ n7 WseHޢGI^]ayko=קq_PK!)ߋ drs/downrev.xmlLN0 HCd$.K zqV4Nd[1b=^h gyKuu*Ddg2EYG~&6JJ8hqȵuKIJ(ql($Yi˅o읁PѮճ=m<-wOhtw *`u(il%gJPi ]נ. PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!$8.drs/e2oDoc.xmlPK-!)ߋ xdrs/downrev.xmlPK2 + c \?8"Straight Arrow Connector 40#"ÒPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!jf&Ldrs/e2oDoc.xmlT0W?XIhVzٶHc;jl/U D3x޼yw(SKݥHA(}(dAL ց%=KG߭S) i hW H[3wFjt6`{qkl@Ki:OX9Z_tFri+)rqq݇5YXq̴_i`31U3ȋU@[p;}M5`5Y[5O-32ւqflqg%ͱ=8'o:BD&$l3<^<Hl 9ɓ'?f43J͗h$$%uB Xq Y5lUEAt %]ΦS"81gȂkDc^`dbs=SxXҹZXb'ti]OU>oC]Uu3PUBHM(oT؆-z#80̋, ;{8J6^p'^~XPK!>Sdrs/downrev.xmlLN0DHH\uBC6Uā#m%n$xN,\8̛|3Vgt".mB8o@hؚ3!|QMqy_鴋Ac2CY3a;b}LWfry3 Bm:z °LUx6?j>4ſ0 :t۠Z]*_"*%ruպPK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!jf&L.drs/e2oDoc.xmlPK-!>Sdrs/downrev.xmlPK-B ) b?,"Straight Connector 38#"ÇPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!Ĵ8drs/e2oDoc.xmlSM W@Y'M8NzٶUȇǛ7Kt JS Ֆf4yZϫ)DwZ2n(W ĝHG;7ֆ+p6ֶ d^&4%XMspZ_xSiHڸÚh-1WXD(UO?zAvcD7<do:bxq.qk`%~N)CvvUZ)PP[NPj0Jmmμh!GƯg(YHޤ3p~ĐQSc S~atRu= FPA8R)n!X鍐26_*4x1LcR aζJZt$a|c"X [_mOpTJ:W2?b=_Q>GyZף*6هiTWU Բc\vY򿛅뫹L}Z2$oѣ^@c/C.켵xS ~PK!/$drs/downrev.xmlLN0DHH\n@B qzKm_ьf@c[X. (: oTLd"sJujpBҐkØ4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!X#:drs/e2oDoc.xmlSM W@ܳ7*;eۍ mT H@>m/UU<޼^NhUaWT3{[f9O#R+^wyb0NK-Ih{ =m,d<ΓA[f98NMém=%n>6&)ZKL'= .A^Pn}FPkjol;bxq&ac`%~cH=zKDyTi@Am8A*VzT[w:Z !#y6}fC^Gَ$;[w# dO\O$.!5X?sݣ`X #98^ )cBC4&8- lE(~.܇YW,uDȳ Ksc>fY6&jzi]e|>MǺgfE'*Nk4\ynz!y$xfv4_Sx{PK!4Tdrs/downrev.xmlLN0DHH\*$ q*ƅu/IDNc |=f4Wg7#Ml ]&o{n m;P!"[Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!t'!6drs/e2oDoc.xmlS0W?XC(DU@/.0C:6TkRU{f߼/ΝD'nUlb&ԡ^79FňK|?޿[hA2nQu[t$#v +lt9$̐ޣw2,0mrki}uUoNKX,jkZ`n #BKP5qԀƍ)t 4<ߪٵDXLүA8Hηh ֡ AyЩ׶ښP)=~"UKԁGAI m 0Chtˁα7{o!,OSKH1$jcg FPA6Rӳu)p`# %^L'Ә`A !̚þHŪ1Qr7!\Ktnu:~,z|2[G6U>mC]Uu3Pq 7 7seHޢG<I^]a5CpC s_PK!/$drs/downrev.xmlLN0DHH\n@B qzKm_ьf@c[X. (: oTLd"sJujpBҐkØ4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!Y6drs/e2oDoc.xmlSM W@۩M8NzٶpUȇǛ7Kt *S hD1">s-Sd"QL;M$v'n Wl퉇'̒{Lt 2c5isqeo[N׶u#Yaj k\ro 'BwxV jӭS'm&Kfc- 3w_p"=h-ΣZ+j`\ P)=yCJQ{ d!#y6mfC^GN$ȁN7{o# Y4)2 IoDcuQa)T| B[H8Vz- "&8- ~WK$ ObUy X8a퉐.*A)@j]'(Ofq]:{*M]7@-N0U`w,Iˌg.C=doH:22;{1 g >0{PK! 'drs/downrev.xmlLN0DHH\*)8r⺍$"^ ӌf_]4ֳ4E\yrm"3,#?ak%#24gZ!a{b>0 euz$Ke`O U37ڕߓjq\^w" ?8mmPb$Og5/"PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!Y6.drs/e2oDoc.xmlPK-! 'wdrs/downrev.xmlPK(1B " b?,"Straight Connector 31#"ËPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!x%8drs/e2oDoc.xmlSˮ0W?XCnmc;UǶlC@Uchi7UU̜9s|>uBg#fB%1r(FVg` >ѝ[ )q)юč =pm,$Mgɠ-3VS֗ ^En=%n>6&%)ZKL'= >z'`PV;1}FP{nnv1<8s?X鸵H?e)ÌvvUZ)PP[APj0Jmm蕞μh!GƯg("y( g{fC^GN$Nq:t# b)FKHq+4\(lJ, ‘_zK JoqRċd `HsWҢ# =Y}P,uu=Ks]m.<zu=zlOuU@-ˋN0U`wjⲻ[2$E {,.FkvڠF+3&_R~PK!Le drs/downrev.xmlLN0DHH\*j7EB qn%i춁gQp٧ٙb5^i]` E\qc>0Y܅?~%!sЦ4ZǺ%qb}c96ڍxp̘+c@-՟띷7V߳zfޗMl֞MwMRJ ;vQMv- \.29,PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!x%8.drs/e2oDoc.xmlPK-!Le ydrs/downrev.xmlPK 1B # b?,"Straight Connector 32#"ËPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!t078drs/e2oDoc.xmlS0W?XC6BDXU "c;Īc[!ޱ!m/Ug͛It JS /hD1"%>s?,zSnd"QM[M$#n Wl툇'̒;L1ejʝˈ4צq#Ybj k\boi #B7xV jӍS%i&Kfc- 37_+#E:["GV + Rj'5/~wH%j#㷳,d$Ro b(۩]A)v|?yD0K&l| )DcuQb)T| B!$+RKϧiLpZ !IŪsfArVW!/6\.URպǏy:_V|OW<ѧuӴ~~jY^1aVfj.Sv֛ {tehev7v1g >0{PK!5.J drs/downrev.xmlLN0DHH\*jSB qn%i춁gQp٧ٙ|5^i]`s uǍחTL5EX'9fu83שQ1CmJCuZa G=&c{0Z{X>8}KzwZlѹT)[_C!6auTh{ԁ52Akh"?PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!t078.drs/e2oDoc.xmlPK-!5.J ydrs/downrev.xmlPK ,B b?,"Straight Connector 28#"ÆPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!a28drs/e2oDoc.xmlS0W?XC(DU@/.0C:eRU{f߼/ΝD'nЪ8ň+P{݌9O#R+^ wiݲ7VK-ޔIh;pFێxC,$MgI-3VSW'^EԿ47W}XՒKL+ .CtNPn.M#(5@5Y[5kq,zZ$X')E:["GV + R[jg3Ϛ~wH%#׋,d$oRo b(۹]A9vr?{D0[t:ňCC(*G rzv>!)cB}4&8- a_IN$ObUy Xk9a퉐W.*A)@f]"]y>'(OziS&8?UUg?,/ZW0Ywp{5)O]-z H:2:{.[;3ߞR=؏~ PK!/$drs/downrev.xmlLN0DHH\n@B qzKm_ьf@c[X. (: oTLd"sJujpBҐkØ4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!H8drs/e2oDoc.xmlS0W?XCX*^-0C:eRU{f߼/ϝD'nЪ8ň+P{݌9O#R+^ wyݲ7VK-ޔIh;pFێxC,$MgI-3VSW'^Em=%n>6&%)V ,:"\z'hPV;1]FPkjjv-1<8s?X崵HO)Avqh=RTo\ P+=yCJW-Q^ d!#y6}fC^G΍$α;{w# Y4fSKH1$';Kp R !X鍐26_*ԗx1LcR aD/V0Eٞyrtnu>~,z|2[G7U>mi:ey Ƹ Y򿛅۫N}Z2$oѣ^@vGұ}Akvڡ01?~|_PK!uHdrs/downrev.xmlLMO0DHkT@8rBqKm f4u) qmϭTdӓ DMlp(@Xh%{(8Nxq7,IVaHw53W_f孧lwƜͷ7" ?8mmPe~%Uy JØ4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK! c8drs/e2oDoc.xmlS0W?XC(DU@/.0C:eRU{f߼/ΝD'nЪ8ň+P{݌9O#R+^ wiݲ7VK-ޔIh;pFێxC,$MgI-3VSW'^EԿ47W}XՒKL+ .CtNPn.M#(5@5Y[5kq,zZ$:H=yKġJ"pRq$TjkCvY)]Dxdz1MJ8/A 9ze;7 :\g(fYNbH4\w(%BHAN"B±!elT/b:`œ=+iщ_ m|4dgE+*f5nn:eiːEzI^]aekxS ~PK!F drs/downrev.xmlLN0HH\*E8rBqKmO"pO3j q\Ǎ TLd"sDujpBҐkØ4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!ѷ7drs/e2oDoc.xmlS0W?XC "ªJmI:eRU{f߼ΝD'nЪxWT3{ݎ9O#R+^ wiݪ79VK-Ih;pZێx&ad:̓^[f98Nuͩk=n>6&KL+ .CUtNP.u-(5@5j-1<8s?XH0#E:["֣R+ j JP ҳڛgM;tb% ɛq;_4r:vm AtݹܻQ8\dt1ÈCC(*Frrzv> )cB},&8- ls(E''~(Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!؇8drs/e2oDoc.xmlS0W?XC ,DU@/I:eRU{f߼ϝD'nЪ8ň+PMnG '/;~n՛Ot%ryo zo$qqcmgmG$';Kp$'!X魐26_*x9bR a6RZt"a|cG"X lOpTJ:7:?r,dMӪ}ܖ|=ͪUYV@-`nlwp{5)O]-z H:2:.;;3ߞR=؏~ PK!X` drs/downrev.xmlLMO0 HH\&~B鄀޸0@\ƴ5V~qݠ4޳t"n5R_܀ |QUuzRbaib Cӑð#>0JZm';g o"y[O9?nAE 8mmP<@ȓ8UPPK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!؇8.drs/e2oDoc.xmlPK-!X` wdrs/downrev.xmlPK/B b?,"Straight Connector 15#"ÉPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!;8drs/e2oDoc.xmlS0W?XC "ªJmI:eRU{f߼ΝD'nЪxWT3{ݎ9O#R+^ wiݪ79VK-Ih;pZێx&ad:̓^[f98Nuͩk=n>6&KL+ .CUtNP.u-(5@5j-1<8s?XH0 #E:["֣R+ j JP ҳڛgM;tb% ɛq;_4r:vm AtݹܻQ8Li:&|H4\w(BHNN"$B±[!elT/r6`œmD/V0Eٞyrtnu>~,'bFte}ږhM?ΪUYV@-V0U`7j,^uz!y? A=q_PK!idrs/downrev.xmlLOO0 H|H\-6(M'ekM[8]mO8{z9[SGBB23K_\[xy.נBDL>):??07tZI-41֡laXw?82Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK! 7drs/e2oDoc.xmlS0W?XC "ªJmI:eRU{f߼ΝD'nЪxWT3{ݎ9O#R+^ wiݪ79VK-Ih;pZێx&ad:̓^[f98Nuͩk=n>6&KL+ .CUtNP.u-(5@5j-1<8s?XH0]"h-MQEzrH(ΆZYͳRljxdz1MJ8/A 9ze;׶ :\g(.fzHWB!X?sݡ`X t#99=;x| JoRtgs9Ң Xxì>*ZNf{"Ն˥ xP йY,7"efMji[f68>TeY?4[W0iwp{4!]-z H:2t:.;;3^R=؏} PK!35 drs/downrev.xmlLN@ HH\*U 5ID֛fm1g4\nf7#Ml ]&o{n Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!2y'8drs/e2oDoc.xmlSˮ0W?XCmc;UǶlC@Uchi7UU̜9s|>uBg#fB%1r(FVg` >ѝ[ )q)юč =pm,$Mgɠ-3VS֗ ^En=%n>6&%)ZKL'= >z'`PV;1}FP{nnv1<8s?X鸵H0]"=h-mQE (ֆ^I̋_Rjydz6+pp>j9u>@ sOt4E=|t?-z|2[G7U>mi:ey Ƹ n^\\vw]=dote{[c{S ~>PK!XSdrs/downrev.xmlLN0EH5Hl*GC ٱN!i춁g`ˣ;L|4.ysuv *&d}`IVQ ~:5JJ8hMiȵuK< ĒcFØ4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!rz8drs/e2oDoc.xmlS0W?XC,DU@/.0Xul6T;63$jcg:"\zpO/y"8BT[.Dh/l2 V NӇYJa _ ml4ߦOjZe,o9Lzvì\>wA/ ;K߾ c|{J~`?>/PK!/drs/downrev.xmlLN0DHH\*j!NܸP@\D4v׳phF3o{1v- (: /'EXG.()ᘣ6!:-y0FIh7A}3ccDz@w-띷WV_zfMl{֞L7M/ ?0mŽ]T$-d Pb_Ll~. PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!rz8.drs/e2oDoc.xmlPK-!/xdrs/downrev.xmlPK!+B  `?*"Straight Connector 8#"ÇPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!;6drs/e2oDoc.xmlS0W?XC "ªJmI:eRU{f߼ΝD'nЪxWT3{ݎ9O#R+^ wiݪ79VK-Ih;pZێx&ad:̓^[f98Nuͩk=n>6&KL+ .CUtNP.u-(5@5j-1<8s?XHCE{ohZJ-Zzr/ΆJYͳRljxz1MJ8/A 9zE;׶ :\g(cBzP_l: NK39Jiщ_ Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!`6drs/e2oDoc.xmlS0W?XC ,DU@/I:eRU{f߼ϝD'nЪ8ň+PMnG '/;~n՛Ot%ryo zo$qqcmgmG):=)OtVI t1֡aXXn~rEN% :K+gHw53W_f孧lwƜͷ7" ?0mmP*<)Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!yRr6drs/e2oDoc.xmlSM0W|X*^]$?ؖm|m/Ug͛It JGqE5j_oo #bDjK|?/?~Xnd"QM[M$#n Wl툇'̒;d4ejʝˈ4צq#Ybj k\boi #BwxV jӍR%i&VͶ%Z@g2K7 V)FtТD[*-z ƆJIm͋Rjl$ ɻqn_4r:vjl At9{OQ8̲l4| )n:R )@pZH[/KØ4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!k6drs/e2oDoc.xmlS0W?XC DU@/I:eRU{f߼ϝD'nЪ8ň+PMnG '/;~n՛Ot%ryo zo$qqcmgmG>TeYe?l1aRM\g>wQ/ ;#о 4c|{Ha`?>/PK!` drs/downrev.xmlLN0DHH\*W8rBqKm_"p٧ٙr=Ah}` q\ϭTLd"ӓ DMjp,BXhØ4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK![{n7drs/e2oDoc.xmlS W? &VUe'lH~lb@@DUxyX={N:UiWT3N9O#R+^ wqj0NK-Ih{pF۞x6a dɠ-3VS$^Gk=%n>60&)ZKL'= .Ct^Pn>M#(5@5Y}G 8er~=,ij9FУDGV A+@v6Jjo4UGT#,H^ gE3C^G΍$α;{w# l1π$S )s:R)㖰VH{/JC!,$ĶJZt"=EfQq6!1\.UJ-2]nE>gIӶ'PWU Բc\vUp{4Wz!y? ݻeg;K 9{_PK!> drs/downrev.xmlLN0DHH\*j q*ƅBu,IDNc |=8qgfgzu1t-$suǍחj*D{dڟ( ᐡ6!:T-9 s?GQα' w^sv,Z辥cspB}5fmxZˋT)S_C!vuPejRA0 (T~]PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-![{n7.drs/e2oDoc.xmlPK-!> tdrs/downrev.xmlPK}0B b?,"Straight Connector 26#"ÊPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!r8drs/e2oDoc.xmlS0W?XC(DU@/.0C:eRU{f߼/ΝD'nЪ8ň+P{݌9O#R+^ wiݲ7VK-ޔIh;pFێxC,$MgI-3VSW'^EԿ47W}XՒKL+ .CtNPn.M#(5@5Y[5kq,zZ$X'3G;o8UZ)PP[NP7JmmU1b儭o'B^m\ut(֣<ѧMfPWU Բhc\vìf\>wQ/ ;#о 5lc|{Ja`?>/PK! drs/downrev.xmlLN0DHH\*ԭ8rBqKm_"p٧ٙb=^h]` ysuq *&d}`II G~&5JB8hMiȵuK< r{$rl(&.ǎCݵTlB^iW}YlZ{~6ހJ4?~Ku(6EՋ̕+JȸB_P~PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!r8.drs/e2oDoc.xmlPK-! xdrs/downrev.xmlPK1B b?,"Straight Connector 27#"ËPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!"8drs/e2oDoc.xmlS0W?XCX*^-0C:eRU{f߼/ϝD'nЪ8ň+P{݌9O#R+^ wyݲ7VK-ޔIh;pFێxC,$MgI-3VSW'^Em=%n>6&%)V ,:"\z'hPV;1]FPkjjv-1<8s?X崵HO0R%zTi@Am8A޸*VzV;wZ<2~@BF&%lg Hcw.Gi2ͦbH4O\w(%BHAN/"B±!elT/b:`œ=+iщ_ n|4dOC]Uu3Pq 7 WseHޢGc/C첵Ca drs/downrev.xmlLAO0 HH\&El*M'ƅkL[8]m_8Y~z^\4γ<E\{qcZ b |Ruy~V`n鸉9hcrCݒ00mG xdrs/downrev.xmlPK-B ' b?,"Straight Connector 36#"ÇPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!gU/8drs/e2oDoc.xmlSM W@Y'M8NzٶUȇǛ7Kt JS Ֆf4yZϫ)DwZ2n(W ĝHG;7ֆ+p6ֶ d^&4%XMspZ_xSiHڸÚh-1WXD(UO?zAvcD7<do:bxq.qk`%~aH=yKDyTi@Am8A*VzR;w:Z d!#y6}fC^GN$N;{w# b)FKHqK4O\(%BHA/"c7B|Pt2 NK39+iё_ n|4dS]Uu3Pqf5n2eiːEz? ^z O)PK!/$drs/downrev.xmlLN0DHH\n@B qzKm_ьf@c[X. (: oTLd"sJujpBҐkØ4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!.8drs/e2oDoc.xmlSێ }@'ZqVeۍ6*$NT;KUx`fg S'ё['*p6L1j&TSoo#bDj |?>~X&#jɸE\ޛޛ(ZNj{"ņ˥ xP йZHz>G`VӦl6Z6[WmV\>wQ/ {Gұ}Akv[a0 euz$Ke`O U37ڕߓjq\^w" ?8mmPb$Og5/"PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!.8.drs/e2oDoc.xmlPK-! 'xdrs/downrev.xmlPK$B & s V?,"Straight Connector 35#"ÊPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!ҷh]8drs/e2oDoc.xmlSM0W|$X*^]$?ؖm|m/Ug͛It J S /`D1"%>s?,zSnd"QM[M$#n Wl툇'̒;t2c5i}qeoNk8,1pqq݅5Y.HĴ^i`;TM&қ/!-X?sݡ`X #98^ )cB}$&8- ~WI$ObUy Xk9a퉐.*A)@j]G Ozi]:{㺪gE+*j,\_ez!y${wf獽3_R=؏~ PK!ڨdrs/downrev.xmlLN0DHH\*ꐒ q*ƅ⺍$"^8f4XOWC<E\{qcZ b |Quy~V`n鰉9hcrCݒ0x~tE#:Mvر,8}Kf v%S{xzDc./[P_|AR~6"[ɗh`?IuYPK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!ҷh]8.drs/e2oDoc.xmlPK-!ڨxdrs/downrev.xmlPKB s V?,"Straight Connector 133"s@aPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!mdrs/e2oDoc.xmlSMo0 t_dHqzH]-@Y}BeI84mP">L9SNxi\wp jY!|BVa=w)Pt=$2c[O7 H䛂֨ R9c9YmPBgĥ .z0^vވ4F̦9tTBp~Gf$3gz!E0m;GQ&5)a1s'w^td&ƔHa]nIy_X <sղq0:T# IeTCz` ] D&YPK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!m.drs/e2oDoc.xmlPK-!j) Ndrs/downrev.xmlPKX B b?,"Straight Connector 12S"q@SPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!c<drs/e2oDoc.xmlSn0?ײ\9H/iklHJ"e}$rÝd ;ڻ׳9g /[x+gI0ީ14jo@6chRh Š,(h!505b>R>PMA)]Du3-R9c9Ym ť .,hGޠv/(E4VP9 TBp?X㸏LK݂3vtHt?$}dI*غ}\ƒ/H]0_0Li.ڜNd٩L|:%&ȹϫzə*h!beh.8>`OCsMn1eƱ"#ɫ3ȴ9ӓnE2Wghm]4ֳE\s1"rgIYiO6JF8hOeCĒaj] xq1Ke`O ۃW_rbޒ|^^w" ?8:aHjJEWvLϿPK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!c<.drs/e2oDoc.xmlPK-! lBdrs/downrev.xmlPKJ+B $ s V?,"Straight Connector 33#"ÑPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!$Edrs/e2oDoc.xmlS0W?XC,DU@/.ލ$V۲ UM.3x޼y^=;NXd$BLElvuXR,dEta6z\u&U2DڼE:8ecgLlMS{@D ⴈI`޴JJ2Щ^J3Vr{7*[,\4>" !ߡ(GBεP-=8Ü.9C'bq-gYHsc#SF .}qOOyVc\!Q?@zUS Ja {-o{wͨena.6$A5@gbLf|3ʒ}ؖhMfմ**kI2ٽ 7NJ&[{/ `,8(zׁٙV]v׿ PK! Tdrs/downrev.xmlLAO0&fLe e1=:e;M^[ a`I@ uތ+hnAh |c]}~Vr V08Rn@OH}rÝiHGAOx?`u8:eiw)Ub߁ƿggtG2AX5O mØ4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK! c8drs/e2oDoc.xmlSM W@Yg7*;eۍ mT H@>m/UU<޼^NhUlbL֣FňԊ~^~L'ӒqDb0%7E8񞸱6\Ѷ'M%2c2hˌՔ;ىi8MGud Ek 'B7xV jӍS'i&Kfc- 37_+C"=h-mQE HƆZQm͋Rjydv2]J8/A {e;6 :nG(fdM1W_BkG(*G rxq>!5$+RKϧiLpZ !vWI$ObUzX8a퉐g.*A)@b'QӺGiZ?UUg?,/:WuVfjSv֛ {#о 4;m01_PK!] drs/downrev.xmlLN0 HCd$.K֢zqZV4Nd[1|=^h g E\Kyu*D{d()ᐡ6!:T-9 s?ÏıG)wNYj˅o읅PѮU36#Z{y1݂4?~E q=ABX YRP@APK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-! c8.drs/e2oDoc.xmlPK-!] ydrs/downrev.xmlPK /B b?,"Straight Connector 22#"ÉPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!4%7drs/e2oDoc.xmlS0W?XC(DU@/.0C:eRU{f߼/ΝD'nЪ8ň+P{݌9O#R+^ wiݲ7VK-ޔIh;pFێxC,$MgI-3VSW'^EԿ47W}XՒKL+ .CtNPn.M#(5@5Y[5kq,zZ$X'G;o8UZ)PP[NP7JmmØ4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!}K)$8drs/e2oDoc.xmlS0W?XC(DU@/I:eRU{f߼ϝD'nЪ8ň+PMnG '/;~n՛Ot%ryo zo$qqcmgmG! )cB},&8- ls(E''~*U t3}C-Pn:Dѝ4rXhdž(p厎פD^Qۛ?CډNj4M@c߃,rPK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!}K)$8.drs/e2oDoc.xmlPK-!-wdrs/downrev.xmlPK1B b?,"Straight Connector 24#"ËPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!.*8drs/e2oDoc.xmlSM W@۩M8NzٶUȇǛ7Kt JS Ֆf4yZϫ)DwZ2n(W ĝHG;7ֆ+p6ֶ d^&4%XMspZ_xSiHڸÚh-1WXD(UO?zAvcD7<do:bxq.qk`%)CvvUZ)PP[NPj0Jmmμh!GƯg(YHޤ3p~ĐQSc S~a>M#z%%'{Kp RB±!elTh(b:`œmH/V0Eڞyrte>~,z|2[G7U>mi:ey Ƹ n7 WseHޢGI^]ayko=קq_PK!]l drs/downrev.xmlLN0DHH\! q*ƅ⺍$"^E=qvF3ozu1t \-Pĵ7^_T{dsLMlp@k(rl(i\kBݷTn@hW}Y5#sy1݂4ſ0 :´{ADУ,KAI ]n@mO]PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!.*8.drs/e2oDoc.xmlPK-!]l xdrs/downrev.xmlPKB t?,"Straight Connector 20S"e@GPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!,mdrs/e2oDoc.xmlSMo0 t_hZqzH]-@ʲ-TQ?JX݆ P|:8+:Ad* [Fx}(%-XGMir 〶Q0z R uU`ОF#;[ͧE5blCDtsJU:#m$ϖjc?Lxnz@3Q 4Q*:tlf?paq(\eQsǃ7ڥX FIVj Tsoc~^Pɼpvי8W! Ňl!*/!Rщ4E/rk/WgcmyX=sS,$]`{)[bA$Q쁭Îkq|q@̡|YCig4K4gjsG] {&[a{Ƌll=ǷPK!Twldrs/downrev.xmlLN0EH5Hݴ<T v%PK7< Gӆg`˫{u֓ z0)H-߶7 B4dM 5|au~y3⩈`hhbS)C٠3a{$*?8993u2QN:?4Mg1: nSv>B/sUk}}5==8ſ1:t# : dK K\/5q2PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!,m.drs/e2oDoc.xmlPK-!Twl6drs/downrev.xmlPK>B h?,"Straight Connector 21S"t@VPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!drs/e2oDoc.xmlSMo0 t_dHqzH]-@YY ;~v #neD]糚3[xi&pdO7@6chRh -(|05բo.D/$"Ew$|HߕBi9͖j-.c?LaA;jzA+꿠ѣWi&RZ?p!q0\e+9g,!E;G (IJ*غ}\H]20M*Z? E$ͦ)1AռLPvX4$ W-˛@˕v^Cqhcco>/j@ D]<,R,ru.nMdG :?>D bQ˰J8;\\RgYFۖV;b W9w}|ќQ8;믶 PK!w drs/downrev.xmlLN0DHHܨDTz5PDox#b;6YNp٧ٙb5Nhw Y\uoOW7 BD(Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!m6drs/e2oDoc.xmlSێ }@'sĊ/nl?Q1 qށ\m_~3s8sfX>::UaWT3{ 9O#R+^3wyò79VK-Ih;pZێx&adז)wN"~]s_qd>jI zAEGKPjk?Kt] c PMVͮ%Z@g2K V1FtТD4GV Nq9jkCvE)]D5<};BF.%l jHboGi4ͦћ/!-X?sݡ`X d#998)cB}4&8- l/EG'~*0JZm';g o"y[O9?nAE 8mmP<@ȓ8UPPK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!m6.drs/e2oDoc.xmlPK-!X` wdrs/downrev.xmlPK*,B `?*"Straight Connector 2#"ÈPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!v6drs/e2oDoc.xmlS0W?XCH "ªJmI:eRU{f߼ΝD'nЪxWT3{ݎ9O#R+^ wiݪ79t%ryo zo$qqcmgmG):??07tZI-41֡laXw?82Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!N5drs/e2oDoc.xmlSˮ0W?XC(D*nn{c;UǶlC@Un,Ǔ93өȭZ8qE5-hD1"%>sVo,Sd"QL;M$v'n WphK&̒{Lt 2c5n}9ī4q#YbhcZt^i`wxV jӍS'i&Kfc/ 3w[0RvvUZ)P[ (ֆNI̳_Rjyz6o$W~ԐQSc rS|<9NspގRG{&%BHAs(m7BTh(b: NKa(sWҢ# ى =Y}P,uu9Ks]m.<zu=lꪪZ`, \%beHc@IG+{5;omP# ٌw:V|PK!35 drs/downrev.xmlLN@ HH\*U 5ID֛fm1g4\nf7#Ml ]&o{n Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!8drs/e2oDoc.xmlSM W@Y'M8NzٶUȇǛ7Kt JS Ֆf4yZϫ)DwZ2n(W ĝHG;7ֆ+p6ֶ d^&4%XMspZ_xSiHڸÚh-1WXD(UO?zAvcD7<do:bxq.qk`%sG;oh;*(-'(5W@B6JOjg^4UGT#׳,d$oRo?| b(۩}A)v|?yD0Kg#z%%'{Kp RB±!elTh(b:`œmH/V0Eڞyrte>~,z|2[G7U>m:ey Ƹ n7 WseHޢGI^]ayko=קq_PK!6 drs/downrev.xmlLN0DHH\*ꤩ*Tȍ u/IDNc |}Ǚ})֓Ձy6Pĵ7^[P!"[=o .// ̭? 6Q!GmCu[r~ ۧFcG w^$J;X>8CKf vϬ%Yi{|~Bc;Po}t=۠ze&, di=, PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!8.drs/e2oDoc.xmlPK-!6 xdrs/downrev.xmlPK$0B  b?,"Straight Connector 45#"ÊPK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!O8drs/e2oDoc.xmlS0W?XC "ªJmI:eRU{f߼ΝD'nЪxWT3{ݎ9O#R+^ wiݪ79VK-Ih;pZێx&ad:̓^[f98Nuͩk=n>6&KL+ .CUtNP.u-(5@5j-1<8s?XHg3G{ohZJ(-'(CBv6Jjo5eKT#׋4d$oR b(۹]A9vr?{D=[΁%| ɇDcuQ`)T| B!$+RK/gYLpZ !PJN$ObUy Xk9a퉐W.*A)@f]r,6lMQ6ѧmPe ,oc\vì\>wQ/ ;#о 4c|{Ja`?>/PK!Hydrs/downrev.xmlLKO0HkT@}8rB6^xnqfףęZV"ĕ- ^;ˤ3m/"PA}I骆 퉃n>ȡzK(7Lh. 鱡c{2 \c5&>-%ǧgTf|iaP=vS! ' A@ PK-!8[Content_Types].xmlPK-!8! /_rels/.relsPK-!O8.drs/e2oDoc.xmlPK-!Hywdrs/downrev.xmlPK%B S ? +a N[ >{-"#{((v){--o.b44AAD HFHHNNRQRVV4[s[^^^eellm\s. @n@t-W? Wt,WWt+R =1=t*] t)t(? t't& A4At%? ?t$?Nt#J4 4t"44t!Gt 6 ttfV VtVVtEeNetL LtL-LtCootJ Yt6i6t8Ik ItIIt #/t-7 7t77tK[Kt` ltJJt t t 7 7t 77t >, >t ==t6\ \t!t? tt-7 7t77tK[Kt _Toc296412038 _Toc296412039 _Toc296412044 _Toc296412049 _Toc296412054 _Toc296412060tf"DV]s)#D=W]s******HHBHBHll]sHHEHEHll]sB*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace ab NO[\ >?{|-.""##{(|(((v)w){-|---o.p.b4c444AAAADD H HFHGHHHNNNNRRQRRRVVVV4[5[s[t[^^_^^^eeeellllmmr]sab NO[\ >?{|-.""##{(|(((v)w){-|---o.p.b4c444AAAADD H HFHGHHHNNNNRRQRRRVVVV4[5[s[t[^^_^^^eeeellllmm]sab NO[\ >?{|-.""##{(|(((v)w){-|---o.p.b4c444AAAADD H HFHGHHHNNNNRRQRRRVVVV4[5[s[t[^^_^^^eeeellllmm]s? ((v FMs>$R/69:FL&-~bJ0J p}cR4Fլ *9X8F;T 4ArCX6[1E< x DP̻y5WYoD) ^Z[]']anpv'a* "zbV80pch$7>e?6B x$&8>x7#^`5B*CJOJQJ^JaJo(ph.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`.0^`0o(..0^`0o(... ^ `o(.... @ ^@ `o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... H^H`o(........ ^`o(......... nb^n`b56>*CJOJQJ^JaJo(iu .&:^`:56B*CJOJQJ^JaJo(ph..0^`05OJQJ^Jo(...^`OJQJ^Jo(....h^`o( ` ^ ``o( ...... `^``o(....... ^`o(........ ^`o(.........8^8`5OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o ^ `OJQJo( ^ `OJQJo(x^x`OJQJ^Jo(o H^H`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(^`OJPJQJ^J.88^8`CJOJQJo(.? L? ^? `L. ^ `.^`.L^`L.^`.OO^O`.L^`L. ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^ `OJQJo( ] ^] `OJQJo(-^-`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o m^m`OJQJo( ^`OJQJo(v^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^ `OJQJo([^[`OJQJ^Jo(o +^+`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(^`o(.55^5`o(.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. 77^7`56o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.55^5`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. hh^h`OJQJo(v^`o(. ^ `o(. ^ `o(xx^x`OJQJ^Jo(o HH^H`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(8^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o ^ `OJQJo( ^ `OJQJo(x^x`OJQJ^Jo(o H^H`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( hh^h`OJQJo(v^`o(. ^ `o(. ^ `o(xx^x`OJQJ^Jo(o HH^H`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(^`o(.^`.L^`L. ^ `.w w ^w `.GLG^G`L.^`.^`.L^`L. ^ `o(.0^`0o(..0^`05o(...8^8`o(.... 8^8`o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ p^p`o(......... ^`OJQJo(v^`OJQJ^Jo(o ^ `OJQJo( ] ^] `OJQJo(-^-`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o m^m`OJQJo(77^7`56CJaJo(. VV^V`56o(..X^`Xo(...^`o(....  ^ `o( ..... KK^K`o( ...... `^``o(....... !`!^!``o(........ ^`o(......... ^`5H*OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJQJo(hh^h`o(.^`o(L^`L.pp^p`.@ @ ^@ `.L^`L.^`.^`.L^`L.77^7`5>*@OJQJo(.77^7`5B*o(ph..0^`0o(...85^8`o(.... ^`o( ..... ^`o( ...... `^``o(....... `^``o(........ p^p`o(.........pcF;4ArCB x8>x/]a1E J0? *9[]y5WY ^ZMszb}cR4v'av DPL&-7>e$J         Z    Ҿ             d fQ    *O    7         bx> ;T|d     bx> ;fQ             2}^*******}UHNVbjUnknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ CalibriO& r.VnTimeCourier New9& r.VnTimeH5& .[`)Tahoma?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1hKgKgHgpa:7#b:!n}0Mr sJHP $P[2! xx PCBinh Nguyen Thanhd         Oh+'0 4 @ L Xdlt|PCNormalBinh Nguyen Thanh2Microsoft Office Word@F#@t@² @² pa ՜.+,0 hp| :Mr Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcefghijkmnopqrszRoot Entry Fз| |Data cK91TableWordDocument8SummaryInformation(dDocumentSummaryInformation8lCompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q