ࡱ> U 4Ubjbjnn 8aa 22\4" Q4S4S4S4S4S4S4$6d9Zw4-A@w44%%%Q4%Q4%%24Nvq2=440429q90494<%w4w4%492B t: TRNG I HC CNG ON N VCNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc H Ni, ngy thng nm 20 THUYT MINH TI NGHIN CU KHOA HC CP C S NM HC 20 - 20 Tn ti: Thi gian thc hin: thng (t thng /2020 n thng /2020) Ch nhim ti: Hc v: ; Chc v: n v: D: Nhng ngi phi hp chnh: Ghi cc thng tin ca cc c nhn theo mu v ghi r nhim v c giao ca tng c nhn (nu c). TTH v tnn vNhim v c giaoCh k1 n v phi hp chnh: Ghi cc thng tin ca cc n v theo mu v ghi r nhim v phi hp ca tng n v (nu c). Tn n vNi dung phi hpH v tn ngi i din Ni dung chi tit ca ti NI DUNG D KIND kin kt qu (Sn phm c th hoc s trang)Tin thc hin ti (Ghi thi gian t & . n & .)M U Tnh cp thit ca ti Tng quan tnh hnh nghin cu ca ti 3. i tng v phm vi nghin cu ti i tng nghin cu: Phm vi nghin cu: Khng gian: Thi gian: Ni dung (nu c): 4. Mc tiu v nhim v nghin cu ca ti Mc tiu nghin cu: Nhim v nghin cu: 5. Phng php nghin cu: (Lit k cc phng php nghin cu) (nu ti s dng phng php iu tra, kho st th lm r phng php chn mu, dung lng mu ...... n v mu) 6. ngh)a ca ti 7. Kt cu ca bo co(trang)CHNG 1: .....(trang)CHNG 2: 2.1. 2.2. 2.3. .... (trang)CHNG 3: 3.1. 3.2. ....(trang)KT LUN V KHUYN NGH 1. Kt lun 2. Khuyn ngh(trang)Danh mc ti liu tham khoPh lc Kh nng ng dng, pht trin sau khi kt thc: (Nu cc thng tin v nhu cu ca x hi v trin vng p dng ca ti) D24@B n ųԍyhyhyWB-)hjhj5CJOJPJQJ\]aJ)hjhj5CJ OJPJQJ\]aJ hjhjCJOJPJQJaJ hj6CJOJPJQJ]aJ&hjhj6CJOJPJQJ]aJ&hjhj5CJOJPJQJ\aJ#hjhj5CJOJPJQJaJ#hjhj5CJOJPJQJaJhj5CJOJPJQJaJ4jhjhjCJOJPJQJUaJmHnHu hjhjCJOJPJQJaJ2B n {n^Q $d a$gdj$$d @&a$gdj $d@&gdj_kd$$Ifl0,$ t644 lapyt0>$dxx$Ifa$gdj$d$Ifa$gdj  0 6 D F f z  D T ` 6 B F H ͿͭͿͿͿͭ{ޭg&hjhj56CJOJPJQJaJh+X5CJOJPJQJaJ&hjhj6CJOJPJQJ]aJhj6CJOJPJQJaJ#hjhj6CJOJPJQJaJhjCJOJPJQJaJ hjhjCJOJPJQJaJ#hjhj5CJOJPJQJaJhj5CJOJPJQJaJ( F l 4 B $d $Ifa$gdj$ 88"Yd ^Ya$gdj$ & Fd a$gdj B D H J H1 @Hd $Ifgdj$ @Hd $Ifa$gdjkdg$$Iflrt"%vp * t0'44 layt0>J L N R $ d $Ifa$gdj a d $Ifgdj @Hd $IfgdjR T H ^ J:))$d $Ifa$gdj$ & Fd a$gdjkd%$$Iflrt"%vp * t0'44 layt0> _H11$ d $Ifa$gdj$ @Hd $Ifa$gdjkd$$IflF &D , t0'  44 layt0>$d $Ifa$gdjH B0246rܺܺmU=/hjhj5@CJOJPJQJaJsHtH.hjhj5CJOJPJQJ\aJsHtH'hjhj5CJOJPJQJaJtH$hjhj@CJOJPJQJaJ#hjhj6CJOJPJQJaJ&hjhj6CJOJPJQJ\aJ'hjhj5@CJOJPJQJaJhjCJOJPJQJaJ hjhjCJOJPJQJaJ#hjhj5CJOJPJQJaJ 0YI888$d $Ifa$gdj$ & Fd a$gdjkdx$$IflF &D , t0'  44 layt0>$ 8 @Hd $Ifa$gdj4_N- $ & F hdh$If^`a$gd;,$dh$Ifa$gdjkd$$IflF#&? t0/'  44 layt0>$d $Ifa$gdj4 4Nf~~~mP$ & F *{d $If`{a$gd;,$d $Ifa$gdj$ & Fd $If`a$gdj$ & F{d $If`{a$gd;,$ & Fhd $If^`ha$gd;,$d $Ifa$gd;, $ & F dh$If^`a$gd;, .24LNdfuugUFU7UhRK5CJOJPJQJaJhj5CJOJPJQJaJ#hjhj5CJOJPJQJaJhjCJOJPJQJaJ hjhjCJOJPJQJaJ&hjhj56CJOJPJQJaJ&hjhj6CJOJPJQJ\aJ#hjhjCJOJPJQJ\aJ)hjhj56CJOJPJQJ\aJ'hjhj5@CJOJPJQJaJ+hjhj5@CJOJPJQJaJtHBDz>T0268ɺ|||kWFWF!hj5@CJOJPJQJaJ'hjhj5@CJOJPJQJaJ hjhjCJOJPJQJaJh+X6CJOJPJQJaJ#hjhj6CJOJPJQJaJhj5CJOJPJQJaJh+XCJOJPJQJaJh+X5CJOJPJQJaJ#hjhj5CJOJPJQJaJ&hjhj56CJOJPJQJaJ hRK56CJOJPJQJaJB$ @Hd $Ifa$gdj$ d $Ifa$gdj$d $Ifa$gdj$ & F *{d $If`{a$gd;,246p_>%$ & F d $Ifa$gdj $ & F d $If^`a$gdj$d $Ifa$gdjkd$$IflF#&? t0/'  44 layt0>68DTV$ @Hd $Ifa$gdj$ d $Ifa$gdj$ d $Ifa$gd;, $ & F d $If^`a$gdj8BDXdx.H:HHBHxHHHIɵɵɵɵɵɒ~oɒah;,CJOJPJQJaJh;,5CJOJPJQJaJU#hjhj6CJOJPJQJaJ#hjhj5CJOJPJQJaJ!hj5@CJOJPJQJaJ'hjhj5@CJOJPJQJaJ hjhjCJOJPJQJaJ'hjh;,5@CJOJPJQJaJ!h;,5@CJOJPJQJaJVXnzpbQQQQ$d $Ifa$gdjd $IfgdjkdC$$IflF#&? t0/'  44 layt0>B11$d $Ifa$gdjkd$$IflF#&? t0/'  44 layt0>$ @Hd $Ifa$gdj$ d $Ifa$gdj1kdu$$IflF#&? t0/'  44 layt0>$ @Hd $Ifa$gdj$ d $Ifa$gdj$d $Ifa$gdj.Fdtv$ @Hd $Ifa$gdj$ d $Ifa$gdj$d $Ifa$gdjvxp_H1$ @Hd $Ifa$gdj$ d $Ifa$gdj$d $Ifa$gd;,kd$$IflF#&? t0/'  44 layt0>p_H1$ @Hd $Ifa$gdj$ d $Ifa$gd;,$d $Ifa$gdjkd$$IflF#&? t0/'  44 layt0>ng sn phm kt qu to ra: 9. Kinh ph thc hin ti: Tng kinh ph: Bng ch: Trong : Kinh ph h tr ca Nh trng: Kinh ph ca b phn: Cc ngun kinh ph khc (nu c): D tr kinh ph ti theo cc mc chi (km bn d tr chi tit kinh ph). XC NHN CA N V CH NHIM TI D TON KINH PH TI (T ngn sch s nghip khoa hc) Kinh ph thc hin ti (triu ng) TTNgun kinh phTng sTrong Thu khon chuyn mnNVL, nng lngThit b my mcChi khc 1 2Trong : - Ngn sch SNKH - Gi chun quy iTng s TTNi dung cc khon chiThnh tinTriu ngT l %1 2 3 4 Thu khon chuyn mn: - Kho st - Vit bo co cc loi Nguyn, vt liu, nng lng: Thit b my mc chuyn dng: Chi khc: Tng cng: Gii trnh cc khon chi (Triu ng) Khon 1: Thu khon chuyn mn. TTNi dung thu khonThnh tin Khon 2. Nguyn vt liu, nng lng TTNi dungn v oS lngn giThnh tin2.1 2.2Nguyn, vt liu Mua sch, ti liu, s liu CngKhon 3. Thit b my mc chuyn dng TTNi dungn v oS lngn giThnh tin3.1 3.2 3.3 3.4Mua thit b cng ngh Mua thit b th nghim, o lng Khu hao thit b Thu thit b Vn chuyn lp tCngKhon 4. Chi khc TTNi dungThnh tin4.1 4.2 4.3Cng tc ph Chi ph nh gi, kim tra, nghim thu - Chi ph kim tra - Chi ph nghim thu Chi khc: - Hi tho - Hi ngh - n lot ti liu, vn phng phm - Dch ti liu - Ph cp ch nhim ti - Cc chi khcCng H Ni, ngy...... thng....... nm 20.... XC NHN CA N VCH NHIM TI xHHHHI2IxIJJ:J JJJ,K.KvK|KKKKKKKLLLLŰw_I5'h2 h2 CJH*OJPJQJ^JaJ+h2 h2 5CJOJPJQJaJmH LsH L/h2 h2 5CJOJPJQJ^JaJmH*sH*+h2 h2 5CJOJPJQJaJmHsH h2 h2 CJOJPJQJaJ#h2 h2 5CJOJPJQJaJ)h2 h2 56CJ OJPJQJ]aJ &h2 h2 5CJOJPJQJ]aJ&h2 h2 6CJ OJPJQJ]aJ #h2 h2 CJOJPJQJ]aJRK\KbKtKvKxKzK|KKKKKnkd&$$Ifl4L\L $ tD%44 laf4ytVl$d$Ifa$gd2 KKLLLF555$d$Ifa$gd2 kd$$Ifl4֞L . $ FF tD%44 laf4ytVlLL>LfLhLjLlLnLpL !d$Ifgd2 d$Ifgd2 pLrLtLLLH777$d$Ifa$gd2 kd $$Ifl4֞L . $ FF tD%44 laf4ytVlLLLLLL8kdy $$Ifl4?֞L . $ FF tD%44 laf4ytVld$Ifgd2 LLLLLLLAkd4 $$Ifl4FL!$ t0D%6  44 laf4ytVl$d$Ifa$gd2 $da$gd2 dgd2 LLLLLLL M"MMMBNDNvNNNڳڳt\D,.h2 h2 6CJOJPJQJ]aJmHsH.h2 h2 5CJOJPJQJ\aJmHsH.h2 h2 5CJOJPJQJ\aJmHsH(h2 h2 CJOJPJQJaJmH*sH*(h2 h2 CJOJPJQJaJmHsH(h2 h2 CJOJPJQJaJmH sH h2 h2 CJOJPJQJaJ+h2 h2 5CJOJPJQJaJmHsH#h2 h2 5CJOJPJQJaJ&h2 h2 6CJOJPJQJ]aJLLLL M MM7kd $$Ifl4\L!$ t0D%644 laf4ytVl$d$Ifa$gd2 d$Ifgd2 MMMMM M"MRMhMMMN&NN@N$d$If^a$gd2 $d$Ifa$gd2 $d$Ifa$gd2 @NBNDNvNNNVIII? dgd2 $da$gd2 kd $$Ifl4\L+$z t0D%644 laf4ytVlNNNOOOO]OOd$Ifgd2 kde $$IflFN{$!S t0$6  44 lalytVl$d$Ifa$gd2 NNOO O`ObOlOOOOOOdPPPPPPQQQ0RTRR Sƴt^tƴt^tGƴt,h2 h2 CJOJPJQJ^JaJmH*sH*+h2 h2 5CJOJPJQJaJmH*sH*&h2 h2 5CJOJPJQJ\aJ+h2 h2 6CJOJPJQJaJmH*sH*+h2 h2 6CJOJPJQJaJmHsH#h2 h2 6CJOJPJQJaJ h2 h2 CJOJPJQJaJ#h2 h2 5CJOJPJQJaJ+h2 h2 5CJOJPJQJaJmHsHOOO OlOrOOWMM<<$d$Ifa$gd2 dgd2 kd$$IflFN{$!S t0$6  44 lalytVl !d$Ifgd2 OOOOO$d$Ifa$gd2 OOOOP5'''d$Ifgd2 kd$$IflֈN"$Nqgn t0$644 lalytVlPP@PBPDPd$Ifgd2 DPFPHPJPLP5'''d$Ifgd2 kdp$$IflֈN"$Nqgn t0$644 lalytVlLPNP`PbPd$Ifgd2 !d$Ifgd2 bPdPP5( $d@&gd2 kd5$$IflֈN"$Nqgn t0$644 lalytVlPPPPPPQ$d$Ifa$gd2 QQQ Q(Q5'''d$Ifgd2 kd$$$IflֈN!LX $N%+ j t0644 lalytVl(Q0Q8QfQQQQRRRRRd$Ifgd2 RRRR R5'''d$Ifgd2 kd$$IflֈN!LX $N%+ j t0644 lalytVl R"R,R.R$d$Ifa$gd2 d$Ifgd2 .R0RTR5( $d@&gd2 kd$$IflֈN!LX $N%+ j t0644 lalytVlTRZRlRRRRRRRR]OOOOOd$Ifgd2 kd$$IflFN$N{ t06  44 lalytVl$d$Ifa$gd2 RR S0S\SpSSSST8TVTXT$d$Ifa$gd2 !d$Ifgd2 d$Ifgd2 S\SjTTTTUU(U*U,U0U2U4Uڴ~ii`\h0>hjhjPJ(hjhjCJOJPJQJaJmH sH +hjhj5CJOJPJQJaJmH sH hjhjCJOJPJQJaJh;,5CJOJPJQJaJ#hjhj5CJOJPJQJaJ&h2 h2 6CJOJPJQJ]aJ h2 h2 CJOJPJQJaJ(h2 h2 CJOJPJQJaJmHsH XTZT\TfThTn]L]$d$Ifa$gd2 $d$Ifa$gd2 kdD$$IflFN$N{ t06  44 lalytVlhTjTzTTU(UnaaP<$$d$@&Ifa$gdj$d$Ifa$gd;, $da$gd2 kd$$IflFN$N{ t06  44 lalytVl(U*U,U.U0U2U4Ugdj dgdjRkd$$Ifl0E$ tb%44 layt0>$d$Ifa$gdj6&P 1h:p0>. A!"n#n$n% e$$If!vh#v#v:V l t655pyt0>$$If!vh#vv#v#vp#v #v*:V l t0',5v55p5 5*ayt0>$$If!vh#vv#v#vp#v #v*:V l t0',5v55p5 5*ayt0>$$If!vh#vD #v #v,:V l t0',5D 5 5,yt0>$$If!vh#vD #v #v,:V l t0',5D 5 5,yt0>$$If!vh#v#v#v?:V l t0/',555?yt0>$$If!vh#v#v#v?:V l t0/',555?yt0>$$If!vh#v#v#v?:V l t0/',555?yt0>$$If!vh#v#v#v?:V l t0/',555?yt0>$$If!vh#v#v#v?:V l t0/',555?yt0>$$If!vh#v#v#v?:V l t0/',555?yt0>$$If!vh#v#v#v?:V l t0/',555?yt0>$$If!vh#v#v#v?:V l t0/',555?yt0>K$$Ife!vh#v#v:V l t65aeyt0>$$If!vh#v#v #v#v:V l4L tD%+++,55 55/ / / / / af4ytVl$$If!vh#v#v #v#vF#v#v:V l4 tD%+++,55 55F55/ / af4ytVl$$If!vh#v#v #v#vF#v#v:V l4 tD%55 55F55/ / af4ytVl$$If!vh#v#v #v#vF#v#v:V l4? tD%,55 55F55/ / af4ytVl$$If!vh#v#v#v :V l4 t0D%6++,555 af4ytVl$$If!vh#v#v#v#v:V l4 t0D%6++,5555af4ytVl$$If!vh#v#vz#v#v:V l4 t0D%6,55z55af4ytVl$$Ifl!vh#vN#v-#v:V l t0$6,5!5S5alytVl$$Ifl!vh#vN#v-#v:V l t0$65!5S5alytVl$$Ifl!vh#vN#vq#v#vg#vn#v:V l t0$6,5N5q55g5n5alytVl$$Ifl!vh#vN#vq#v#vg#vn#v:V l t0$65N5q55g5n5alytVl$$Ifl!vh#vN#vq#v#vg#vn#v:V l t0$65N5q55g5n5/ / / alytVl$$Ifl!vh#vN#v#v%#v+#v #vj:V l t06,5N55%5+5 5jalytVl$$Ifl!vh#vN#v#v%#v+#v #vj:V l t065N55%5+5 5jalytVl$$Ifl!vh#vN#v#v%#v+#v #vj:V l t065N55%5+5 5j/ / / alytVl$$Ifl!vh#vN#v#v{:V l t06,5N55{alytVl$$Ifl!vh#vN#v#v{:V l t065N55{alytVl$$Ifl!vh#vN#v#v{:V l t065N55{/ / alytVlF$$If!vh#v:V l tb%5yt0> s666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ OJPJQJ_HmH nH sH tH J`J Normal dCJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vc:E3v@P~Ds |w<v  H 8IJLN S4U ,.5:J B J R 46VvxH`JRKKLpLLLLM@NNOOOPDPLPbPPQ(QR R.RTRRXThT(U4U !"#+-/012346789;<=>?@ABCDEFGHIKLM8@N( VB C D"?VB C D"?B S ?D ? ?t?Nt _Toc296412044 $$%%&&00MQz~*CDGK22::WWXXYYccddee01;;ff}~1T a g $$%%&&00MQz~*CDGK22::WWXXYYccddee01;;ff}~1T a g ~ v FR`;v1n^}cR4Fլ 4ArCX6[ DP̻v'a* "zbV80p&^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`5o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh] ^] `OJQJo(hHh-^-`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohm^m`OJQJo(hH77^7`56o(hH. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ^ `o(.0^`0o(..0^`05o(...8^8`o(.... 8^8`o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ p^p`o(.........h^`OJQJo(hHvh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh] ^] `OJQJo(hHh-^-`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohm^m`OJQJo(hH]^`]o(.0^`0o(..0^`05o(...8^8`o(.... 8^8`o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ p^p`o(......... 4ArCzbR`}cR4v'apv DPv1                   *O              Vl]W;,0>RK+X2 ja @T T T T ( HUnknown_.[x Times New RomanCourier New5Symbol3. .[x Arial7.*{$ Calibri;Wingdings?= .Cx Courier NewA$BCambria Math"1hv| | !n0y y KqHP $Pj2!xx Windows User Windows User0     Oh+'0x ( 4 @ LX`hpWindows UserNormalWindows User2Microsoft Office Word@Ik@'v@\:v@\:v| ՜.+,0 hp| y  Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXY[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvxyz{|}~Root Entry FNvData O1TableZ9WordDocument8SummaryInformation(wDocumentSummaryInformation8CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q