Bản tin phòng đào tạo


[thông báo] thay đổi giảng đường lịch học môn triết học - mác lênin học kỳ I năm học 2019-2020 (dành cho sinh viên năm thứ nhất)

Ngày đăng: 02/10/2019 - Số lượt đọc: 553

Thông báo thay đổi giảng đường lịch học môn Triết học Mác - Lênin

Ghi chú: Lịch học thực hiện từ ngày 07/10/2019

By: admin
Các tin đã đưa: