Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo): Điều chỉnh giảng đường học kỳ 1 năm học 2018-2019 (lần 1)

Ngày đăng: 28/12/2018 - Số lượt đọc: 345

  Thông báo

Ghi chú:  

* Lớp LW9D,LW9B  từ ngày 07/01/2019 đến 25/01/2019 chuyển sang học tại giảng đường G.104 (từ ngày 18/02/2019  hai lớp trên chuyển về giảng đường  B.502 học tập theo lịch học kỳ II (2018-2019) đã ban hành.)

* Các lớp Tiếng Anh CB 1(2308.19;2308.13;2308.20;2308.14) và Tin Đại cương (2401.BHAB-TN12AB) chuyển GĐ cả học kỳ từ ngày 7/1/2019

By: huynq
Các tin đã đưa: