Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo): Điều chỉnh Lịch học, thi học phần chuyên môn Thay thế tốt nghiệp, kỳ II (2018-2019) sinh viên năm 4

Ngày đăng: 28/12/2018 - Số lượt đọc: 472

 Lịch học, thi TTTN

Ghi chú:  

* Ban hành thay thế Lịch học và thi các học phần chuyên môn thay thế tốt nghiệp, kỳ II (2018-2019) năm thứ 4 đã công bố ngày 06/11/2018 trên Webiste: http://dhcd.edu.vn:8085  

By: huynq
Các tin đã đưa: