Bản tin phòng đào tạo


(Thông báo) V/v điều chỉnh phòng học các học phần thay thế LW6;TN9T1,2 và lịch học 3 tuần đầu, kì 2, năm học 2017-2018 của lớp LW7B, LW7D

Ngày đăng: 15/01/2018 - Số lượt đọc: 573
By: huynq
Các tin đã đưa: