Bản tin phòng đào tạo


Danh sách thành viên ban Cố vấn học tập năm học 2014 - 2015

Ngày đăng: 04/09/2014 - Số lượt đọc: 2327

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CỐ VẤN HỌC TẬP
NĂM HỌC 2014 - 2015
(Kèm theo Quyết định số 672/QĐ-ĐHCĐ ngày 03/9/2014 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Công đoàn)
STT Họ và tên Chức danh Bộ phận Cố vấn học tập
1 Đinh Văn Trường Chuyên viên Phòng Đào tạo Trưởng ban
2 Nghiêm Quang Huy Chuyên viên Phòng Đào tạo Phó ban
3 Trần Thị Quế Anh Chuyên viên Phòng Đào tạo Phó ban
4 Nguyễn Thị Thu Hiền Giảng viên Khoa QTKD Thành viên
5 Nguyễn Thị Thu Phương Giảng viên Khoa Kế toán Thành viên
6 Đinh Thị Ngọc Mai Giảng viên Khoa TCNH Thành viên
7 Trương Thị Tâm Giảng viên Khoa CTXH Thành viên
8 Nguyễn Chu Du Giảng viên Khoa XHH Thành viên
9 Phùng Thị Cẩm Châu Giảng viên Khoa Luật Thành viên
10 Nguyễn Hồng Sơn Giảng viên Khoa BHLĐ Thành viên
11 Ngô Quang Trường Giảng viên Khoa QTNL Thành viên
12 Nguyễn Thùy Yên Giảng viên Khoa LLNVCD Thành viên
13 Tạ Thị Ánh Nguyệt Chuyên viên Phòng Đào tạo Thành viên
14 Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên viên Phòng Đào tạo Thành viên
15 Đoàn Thị Dương Huyền Chuyên viên Phòng Đào tạo Thành viên
16 Bùi Dương Hưng Chuyên viên Phòng Đào tạo Thành viên
17 Nguyễn Đức Trung Chuyên viên Phòng Đào tạo Thành viên

 

By: admin
Các tin đã đưa: