Bản tin phòng đào tạo


Thông báo thay đổi thời gian thi môn điều kiện tốt nghiệp (25/04/2013)

Ngày đăng: 26/04/2013 - Số lượt đọc: 2458

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN                      Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

          Số:  58 /TB-ĐHCĐ                                              Hà Nội,  ngày  25  tháng  4  năm  2013

 

THÔNG BÁO

V/v thay đổi thời gian thi môn điều kiện tốt nghiệp lần 2 bậc đại học hệ chính qui

khóa học 2009 – 2013 và bậc cao đẳng hệ chính qui khóa học 2010 - 2013

 

- Căn cứ vào kế hoạch số 117/KH - ĐHCĐ ngày 18/9/2012 của Hiệu trưởng Nhà trường về kế hoạch thực tập và thi tốt nghiệp đối với sinh viên đại học hệ chính qui khóa học 2009 - 2013 và bậc cao đẳng hệ chính qui khóa học 2010 - 2013;

- Căn cứ tình hình thực tế, sinh viên học lại một số học phần về Lý luận chính trị;

- Xét theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG THÔNG BÁO

  Thay đổi thời gian thi môn điều kiện tốt nghiệp lần 2 bậc đại học hệ chính qui khóa học 2009 - 2013 và bậc cao đẳng hệ chính qui khóa học 2010 – 2013 như sau:

          - Thời gian thi lần 2: vào 8h00 ngày  18/05/2013.      

- Phòng thi và danh sách phòng thi sẽ thông báo cụ thể trên bảng tin phòng Đào tạo và website: dhcd.edu.vn:8085.

* Yêu cầu:

- Các khoa chủ quản thông báo nội dung này đến sinh viên các lớp đại học, cao đẳng tốt nghiệp năm 2013 để thực hiện.

- Phòng Đào tạo căn cứ thời gian thi trên lập danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp trình Hội đồng thi.

          - Các khoa, phòng, bộ môn có liên quan thực hiện nghiêm thông báo này.

* Thông báo này thay cho thông báo số 53/TB-ĐHCĐ ngày 25/4/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Công đoàn về việc thông báo thời gian thi tốt nghiệp lần 2 bậc đại học hệ chính quy khóa học 2009-2013 và bậc cao đẳng hệ chính quy khóa học 2010-2013.

 

Nơi nhận                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 - Lãnh đạo Nhà trường

 - Các khoa, bộ môn                                                                           Đã ký  

- Các phòng có liên quan                                                       PGS.TS Dương Văn Sao  

 - Các lớp ĐH, CĐ tốt nghiệp                                                                      

 - Lưu: VT, VPHT                                                                                          

                                                                                   

 

By: trangntt
Các tin đã đưa: