Bản tin phòng đào tạo


THÔNG BÁO: LỊCH HỌC LẠI, HỌC NHANH VÀ HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM (ĐỢT I)

Ngày đăng: 27/03/2013 - Số lượt đọc: 6178

      

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              PHÒNG ĐÀO TẠO                             Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       
   

 

                                                                Hà Nội, ngày 27  tháng 03  năm 2013

 

THÔNG BÁO

LỊCH HỌC LẠI, HỌC NHANH VÀ HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM  (ĐỢT I)

TT

Mã HP

Học phần

 SốTC

Thời gian học

PH

1.         

DC03

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 20/04 ÷ 04/05

HT:A

2.         

DC04

Đường lối CM của Đảng CSVN

3

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 21/04

B.502

3.         

DC01

Những NLCBCN Mác –Lênin Hp1

2

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 20/04

B.705

4.         

DC02

Những NLCBCN Mác –Lênin Hp2

3

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 30/03 ÷ 14/04

HT:A

5.         

DC05

Anh văn cơ bản I – (bậc ĐH, CĐ)

3

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 21/04

C.101

6.         

DC06a

Anh văn cơ bản II – (bậc đại học)

3

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 21/04

C.102

7.         

DC07a

Anh văn cơ bản III – (bậc đại học)

3

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 21/04

C.105

8.         

CN047

Anh văn CN I –        (Khối xã hội)

2

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 20/04

C.106

9.         

DC06b

Anh văn cơ bản II – (bậc cao đẳng)

2

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 20/04

C.201

10.      

DC07b

Anh văn cơ bản III – (bậc caođẳng)

2

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 20/04

C.202

11.      

DC09

Tin học đại cương (bậc ĐH, C Đ)

3

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 21/04

B.702

12.      

CN295

Tin học ứng dụng (bậc cao đẳng)

3

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 21/04

B.701

13.      

CN046b

Tin học ứng dụng (bậc ĐH - Khối Kinh tế )

2

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 20/04

B.703

14.      

CN004

Nguyên lý kế toán

3

  Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 21/04

C.301

15.      

CN034

Quản trị chất lượng

2

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 20/04

B.404

16.      

CN018

Quản trị chiến lược

3

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 21/04

B.405

17.

CN019

Quản trị nhân lực

3

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 21/04

C.305

18.

CN035

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 20/04

B.501

19.

CN169

Thuế

2

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 20/04

C.405

20.

CN023

Quản trị sản xuất và tác nghiệp

3

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 21/04

C.401

21.

CN036

Thị trường chứng khoán

2

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 13/04 ÷ 27/04

C.402

22.

CN001

Kinh tế vi mô

3

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 21/04

C.302

23.

CN002

Kinh tế vĩ mô

3

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 21/04

C.304

24.

CN008.1

Luật kinh tế (Dành cho SV tín chỉ)

3

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 21/04

B.405

25.

CN008.2

Luật kinh tế (Dành cho SV niên chế)

3

Ca 5 (thứ 2,3,4,5,6,) từ 01/04 ÷ 16/04

B.503

26.

DC10B.f

Chạy 100m

1

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 14/04

SVĐ

27.

DC10D.c

Bóng chuyền 1

1

Sáng, chiều Thứ 7+CN từ 06/04 ÷ 14/04

SVĐ

28.

CN009

Quy hoạch tuyến tính

2

 Ca 5 (thứ 2,3,4,5,6,)  từ 01/04 ÷ 11/04

C.101

29.

CN177

Định giá tài sản

2

Ca 5 (thứ 2,3,4,5,6,)  từ 01/04 ÷ 11/04

C.102

30.

CN049

Kế toán Tài chính (khèi kh«ng chuyªn)

2

Ca 5 (thứ 2,3,4,5,6,)  từ 01/04 ÷ 11/04

B.705

31.

CN005

Kinh tế lượng

3

Ca 5 (thứ 2,3,4,5,6,) từ 01/04 ÷ 16/04

B.703

32.

CN294

Lý thuyết xác suất thống kê

3

Ca 5 (thứ 2,3,4,5,6,) từ 01/04 ÷ 16/04

B.701

* Chú ý: - Buổi sáng từ 7h00; buổi chiều  từ 13h00; buổi tối (ca 5) từ 17h40.          

Nơi nhận:                                                                                                    TL.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                            P.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

  - Lãnh đạo Nhà trường (để b/c)

- Các khoa, bộ môn                                                                                                                

- Các Phòng có liên quan                                                       Đã ký                          

- Lưu : ĐT                                                                                                          

                                                                  Hoàng Thanh Xuân          

By: admin
Các tin đã đưa: