Bản tin phòng đào tạo

Hướng dẫn giảng viên, cán bộ các khoa, phòng, bộ môn về nhập điểm vào phần mềm quản lý đào tạo theo tín chỉ

Hướng dẫn giảng viên, cán bộ các khoa, phòng, bộ môn về nhập điểm vào phần mềm quản lý đào tạo theo tín chỉ.