Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Điều chỉnh giảng đường học kỳ 1 năm học 2018-2019 (lần 1)

 Thông báo

Ghi chú:  

* Lớp LW9D,LW9B  từ ngày 07/01/2019 đến 25/01/2019 chuyển sang học tại giảng đường G.104 (từ ngày 18/02/2019  hai lớp trên chuyển về giảng đường  B.502 học tập theo lịch học kỳ II (2018-2019) đã ban hành.)

* Các lớp Tiếng Anh CB 1(2308.19;2308.13;2308.20;2308.14) và Tin Đại cương (2401.BHAB-TN12AB) chuyển GĐ cả học kỳ từ ngày 7/1/2019


(Thông báo): Điều chỉnh Lịch thi lần 2, kỳ I (2018-2019) các lớp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

 Thông báo

Lịch thi lần 2 các lớp ĐH,CĐ

Ghi chú:  

* Ban hành thay thế lịch thi lần 2, học kỳ I (2018-2019) các lớp ĐH,CĐ chính quy  đã công bố  ngày 09/11/2018 trên Website: http://dhcd.edu.vn: 8085  


(Thông báo): Thay đổi thời gian, địa điểm hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp năm học 2018-2019

 Thông báo

Ghi chú:

Ban hành thay thế thông báo đã công bố trên Website: http://dhcd.edu.vn 


(Thông báo): Điều chỉnh Lịch học, thi học phần chuyên môn Thay thế tốt nghiệp, kỳ II (2018-2019) sinh viên năm 4

 Lịch học, thi TTTN

Ghi chú:  

* Ban hành thay thế Lịch học và thi các học phần chuyên môn thay thế tốt nghiệp, kỳ II (2018-2019) năm thứ 4 đã công bố ngày 06/11/2018 trên Webiste: http://dhcd.edu.vn:8085