Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo) V/v điều chỉnh phòng học các học phần thay thế LW6;TN9T1,2 và lịch học 3 tuần đầu, kì 2, năm học 2017-2018 của lớp LW7B, LW7D

 Thông báo

Chú ý:  Điều chỉnh phòng học học phần thay thế lớp LW6;TN9T1;TN9T2 

             Phòng học kỳ II lớp LW7B; LW7D