Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Thay đổi lịch học Anh văn cơ bản 1 (2308) từ ngày 24/04-19/05/2017

 Tải thông báo

Chú ý:  -  Thời gian thực hiện từ ngày 24/04/2017-19/05/2017

             -  Chỉ thay đổi những lớp có trong thông báo, các lớp khác vẫn thực hiện theo lịch trước đây