Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Chuyển giảng đường các lớp ĐH năm 1, từ ngày 11/12-22/12/2017

 Thông báo

Ghi chú:  Từ ngày 11/12 - 22/12/2017 các lớp Đại học năm 1: QT25A,B,C,D,E; QH4A,B; TN12A,B,C,D; KT12A,B,C,D chuyển giảng đường học theo thông báo. 


Danh sách sinh viên đại học, cao đẳng, song ngành hệ chính qui Đủ điều kiện, dự kiến tốt nghiệp tháng 12 năm 2017

Đề nghị các khoa chủ quản, sinh viên
Kiểm tra nếu thấy sai sót thông tin về phòng Đào tạo theo số điện thoại
- Ngành Kế toán, TCNH - Đ/c Nguyệt - ĐT: 0912153680
- Ngành BHLĐ;XHH, CTXH, Luật - Đ/c Hiền - ĐT: 0983656110
- Ngành QTKD;QTNL - Đ/c Tài - ĐT: 0983394589
- Song ngành - Đ/c Quế Anh - ĐT: 0944516363

Mọi thông tin phản hổi đề nghị thông tin trước 17h00 ngày 7/12/2017


(Thông báo): Kiểm tra danh sách công nhận hoàn thành GDTC tháng 12/2017

 Cao đẳng TS2015

ĐH khóa cũ

ĐH khóa TS2014

Ngành QTKD,QTNL

Chú ý:  Sinh viên chỉ được xét CNTN khi đã hoàn thành chương trình GDTC. Đề nghị các Giáo vụ Khoa, sinh viên các lớp ĐHCĐ, Bộ môn GDTC kiểm tra danh sách công nhận hoàn thành GDTC, nếu sai sót liên hệ với thầy cô P.Đào tạo:

- Đ/c Nguyệt: Ngành Kế toán, TCNH- Điện thoại: 0912153680

- Đ/c Tài: Ngành QTKD, QTNL - Điện thoại: 0983394589

- Đ/c Hiền: Ngành Luật, BHLĐ, CTXH,XHH - Điện thoại: 0983656110

- Đ/c Ngân: Ngành QHLĐ - Điện thoại: 0942067575 

Thời hạn: Trước 17h00 ngày 07/12/2017


(Thông báo): Điều chỉnh Lịch thi lần 1, học kỳ I (2017-2018) học phần Giáo dục thể chất

 Lịch thi

Ghi chú:  Thông báo này thay thế thông báo lịch thi lần 1 học kỳ I(2017-2018), học phần GDTC ban hành ngày 25/10/2017