Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Lịch thi lần 1, học kỳ II (2017-2018) học phần Giáo dục thể chất

 Tải lịch thi

Thời gian thi môn GDTC:       Ca 1:   7h00-8h15;  Ca 2:  8h15-9h30; Ca 3:  9h30-10h45; Ca 4:  10h45-12h00;

                                Ca 5:  13h00-14h15; Ca 6:  14h15-15h30;   Ca 7:  15h30-16h45;   Ca 8:  16h45-18h00