Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Thay đổi thời gian, địa điểm hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp năm học 2018-2019

 Thông báo

Ghi chú:

Ban hành thay thế thông báo đã công bố trên Website: http://dhcd.edu.vn