Bản tin phòng đào tạo

[thông báo] lịch thi lần 1, lần 2 các học phần giáo dục thể chất - học lại, cải thiện điểm - đợt 2 - kỳ 1 năm học 2018-2019

Lịch thi lần 1 các học phần GDTC

Lịch thi lần 2 các học phần GDTC

* Lưu ý: đối với các học phần giáo dục thể chất, sinh viên theo dõi thời gian cụ thể của từng ca thi như sau

Ca 1 (7h00 - 8h15); Ca 2 (8h15 - 9h30); Ca 3 (9h30 - 10h45); Ca 4 (10h45- 12h00); Ca 6 (14h15-15h30); Ca 7(15h30-16h45)

 


(Thông báo): Lịch thi lần 1, kỳ I (2018-2019) học phần Giáo dục thể chất

 Tải lịch thi

Chú ý:  Thời gian các học phần GDTC như sau : Ca 1 (7h00-8h15); Ca 2: (8h15-9h30); Ca 3: (9h30-10h45); Ca 4: (10h45-12h00); Ca 5: (13h00- 14h15); Ca 6: (14h15-15h30); Ca 7: (15h30-16h45); Ca 8: (16h45-18h00) 

 Lịch thay đổi môn Võ-TDNĐ ngày 3;4/12/2018


[thông báo] lịch thi lần 1, lần 2 học lại, cải thiện điểm - đợt 2 - kỳ 1 năm học 2018-2019

Lịch thi lần 1

Lịch thi lần 2

Lịch thi lần 1 các học phần GDTC

Lịch thi lần 2 các học phần GDTC

* Lưu ý: đối với các học phần giáo dục thể chất, sinh viên theo dõi thời gian cụ thể của từng ca thi như sau

Ca 1 (7h00 - 8h15); Ca 2 (8h15 - 9h30); Ca 3 (9h30 - 10h45); Ca 4 (10h45- 12h00); Ca 6 (14h15-15h30); Ca 7(15h30-16h45)