Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Chuyển giảng đường các lớp KT11A,B,C,D: KT12A,B,C,D: TN10T1,T2; CT13A,B

 Thông báo

Ghi chú:

- Thời gian thực hiện từ ngày 27/08/2018 

- Chuyển giảng đường các lớp KT11A,B,C,D; KT12A,B,C,D: TN10T1,T2; CT13A,B


Thông báo: Chuyển phòng học các lớp Anh văn cơ bản 2 (2309), học kỳ I (2018-2019)

 Thông báo

Ghi chú:

Thời gian  từ ngày 06/08/2018 đến hết kỳ 1, năm học 2018-2019