Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Đăng ký dạy bù, dạy đẩy nhanh tiến độ, học kỳ 1 năm học 2017-2018

 Thông báo:

Ghi chú: 

- Các lớp LW9A,B,C,D: Bổ sung lịch giảng môn Thực hành pháp luật (CLE), (xem chi tiết trong thông báo) 

- Các lớp CT14A,B;XH20A,B;LW9A,B,C,D; BH25A,B,C;QN10A,B,C:  Kết thúc lịch giảng dạy học tập ngày 29/12/2017

- Các lớp QT25A,B,C,D,E: TN12A,B,C,D: KT12A,B,C,D: QH4A,B:  Kết thúc lịch giảng dạy học tập ngày 29/12/2017


(Thông báo): Điều chỉnh Lịch thi lần 1, học kỳ I (2017-2018) học phần Giáo dục thể chất

 Lịch thi

Ghi chú:  Thông báo này thay thế thông báo lịch thi lần 1 học kỳ I(2017-2018), học phần GDTC ban hành ngày 25/10/2017