Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Điều chỉnh lịch thi lần 1, kỳ I (2018-2019), học phần Võ, TDNĐ ngày 03;04/12/2018

 Thông báo điều chỉnh lịch thi ngày 3;4/12/2018

Ghi chú: Lịch thi chỉ thay đổi ca thi, ngày thi của 16 lớp thi ngày 3;4/12/2018 chuyển sang ngày 8/12/2018 (Các lớp khác vẫn thực hiện đúng theo lịch thi đã ban hành ngày 24/10/2018)