Bản tin phòng đào tạo

Thông báo: Chuyển phòng học các lớp Anh văn cơ bản 2 (2309), học kỳ I (2018-2019)

 Thông báo

Ghi chú:

Thời gian  từ ngày 06/08/2018 đến hết kỳ 1, năm học 2018-2019