Bản tin phòng đào tạo

[thông báo] danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 6 năm 2022

Mọi thắc mắc sinh viên báo lại trước ngày 20/6/2022. Cụ thể:

- Ngành BHLD, XHH, CTXH, LW, TCNH liên hệ cô Hiền PĐT ĐT: 0983656110
- Ngành QTKD, QTNL,KT, QHLD liên hệ thầy Tài PĐT ĐT: 0983394589
- Song ngành: Cô Quế Anh PĐT ĐT: 0944516363

 


[thông báo] Danh sách dự kiến hoàn thành GDTC (Bổ sung các khóa TS năm 2016,2017,2018)

Danh sách dự kiến hoàn thành GDTC (Bổ sung các khóa TS năm 2016,2017,2018)

Nếu sinh viên có thắc mắc các ngành XHH, CTXH, LW, TCNH, liên hệ cô Hiền: 0983656110
Nếu sinh viên có thắc mắc các ngành KT, QTNL, QTKD, QHLD, liên hệ thầy Tài: 0983394589
Hạn cuối 15/6/2022