Bản tin phòng đào tạo

(Thông báo): Đăng ký Online học phần Tiếng Anh 1, GDTC2 (sinh viên năm 1); Tiếng Anh 5, GDTC3 (sinh viên năm 2) học kỳ II (2022-2023)

 Thông báo

Chú ý:  

Thời gian đăng ký:

* Sinh viên năm thứ 2:  Từ 9h00 ngày 09/01/2023 - 17h00 ngày 12/01/2023

* Sinh viên năm  thứ 1: Từ 9h00 ngày 13/01/2023 - 17h00 ngày 17/01/2023


[thông báo] danh sách dự kiến tốt nghiệp tháng 12/2022

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp tháng 12/2022

Danh sách sinh viên Song ngành dự kiến tốt nghiệp

Ghi chú: Sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách dự kiến công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12/2022. Nếu có ý kiến xin gửi về phòng Đào tạo (P5.T3. Nhà A) trước ngày 28/12/2022.